Kisfüzes Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2020. (II.5.) önkormányzati rendelete

a pénzbeli és természetbeni támogatások rendszeréről, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátási formák szabályairól szóló 2/2015. (II.18.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Hatályos: 2020. 03. 01

Kisfüzes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132. § (4) bekezdés g) pontjában kapott felhatalmazás alapján, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. (1) bekezdés 8. és 8a. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a pénzbeli és természetbeni támogatások rendszeréről, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátási formák szabályairól szóló 2/2015. (II.18.) önkormányzati rendeletének (a továbbiakban: R.) módosításáról a következőket rendeli el:


1. §

A R. 4. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:

4. §

E rendelet alkalmazása során a támogatásra, vagy ellátásra (a továbbiakban: ellátás) való jogosultság, a jogosultat érintő jog és kötelezettség megállapítására, továbbá a hatósági ellenőrzésre az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. tv. (továbbiakban: Ákr.) rendelkezéseit kell alkalmazni, az Szt.-ben meghatározott eltérésekkel.”


2. §

A R. 11. § a helyébe az alábbi rendelkezések lépnek:

Lakhatás költségeihez való hozzájárulás

11. §

(1) A rendelet 3. §-ában meghatározott, hatáskörrel rendelkező szerv, a település közigazgatási területén élő azon rászorult személyeknek, családoknak, az általuk lakott lakás vagy nem lakás céljára szolgáló helyiség fenntartásával kapcsolatos rendszeres kiadásaik viseléséhez, lakhatási költségeihez való hozzájárulás formájában támogatást biztosít (a továbbiakban: lakhatási támogatás).

(2) A lakhatási támogatás feltétele, hogy a tulajdonosnak, bérlőnek vagy egyéb jogosult kérelmezőnek a háztartásában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladhatja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 300 %-át.

(3) Nem jogosult lakhatási támogatásra

a) aki albérlőt tart, vagy más módon hasznosítja a lakását;

b) olyan jogcímnélküli lakáshasználó, aki elhelyezésre nem jogosult;

c) aki a bérleti szerződésben vállalt rendeltetésszerű lakáshasználattal kapcsolatos szabályokat, vagy az emberi együttélés szabályait nem tartja be.

(4) A lakhatási támogatás összege havonta 5.000,-Ft.

(5) Az adott hónap utolsó napjával megszűnik a támogatás, ha a jogosult

a) meghal, vagy

b) lakóhelyet változtat, vagy

c) kéri a megszüntetést.”


3. §

A R. 17. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„(1) Rendkívüli települési támogatás állapítható meg, annak a létfenntartási gondokkal küzdő személynek, akinek a családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 300 %-át, és

a) aki önmaga, illetve családja létfenntartásáról más módon gondoskodni nem tud, vagy

b) aki alkalmanként jelentkező, nem várt többletkiadások miatt anyagi segítségre szorul, vagy c) aki gyermeke(i) hátrányos helyzete miatt anyagi segítségre szorul.”


4. §

A R. 17. § (4)-(5) bekezdései helyébe az alábbi rendelkezések lépnek:

„(4) A rendkívüli települési támogatás alkalmankénti egyszeri összege nem haladhatja meg a 20.000.-Ft-ot, a (3) bekezdésben meghatározott esetben a 100.000,-Ft-ot.

(5) A rendkívüli települési támogatás utalvány formájában is kiadható. Rendkívüli települési támogatás 1 naptári éven belül egy háztartásban élő családnak legfeljebb 3 alkalommal adható.”


5. §

A R. 17. § (9) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép, illetve a 17. § a következő (10) bekezdéssel egészül ki:

„(9) A temetési települési támogatás mértéke 40.000 Ft-ig terjedhet.

(10) A kérelemhez csatolni kell a halotti anyakönyvi kivonatot, továbbá a temetés költségeiről a kérelmező, vagy a vele azonos lakcímen élő közeli hozzátartozója nevére kiállított számlát.”


6. §

A R. 18. §-a helyébe az alábbi rendelkezések lépnek:

Köztemetés

18. §

(1) A polgármester önkormányzati hatáskörben köztemetést rendelhet el, ha nincs, vagy nem lelhető fel az eltemettetésre köteles személy, vagy az eltemettetésre köteles személy az eltemettetésről nem gondoskodik.

(2) Az önkormányzat a vagyonnal rendelkező elhunyt esetében a közköltségen történő temetés költségét hagyatéki teherként az illetékes közjegyzőnél bejelenti, vagy az eltemettetésre köteles személyt a temetési költség megtérítésére kötelezi.

(3) Ha a megtérítésre kötelezett egyösszegű megfizetésre nem képes, az önkormányzat és a megtérítésre köteles személy a részletekben történő teljesítésről megállapodást köthet.”


7. §

A R. 22. §-a helyébe az alábbi rendelkezések lépnek:

Arany János tehetséggondozó program

22. §

(1) A Képviselő-testület az Arany János tehetséggondozó program keretében támogatja azon tanulói jogviszonyban álló, általános iskola 8. évfolyamára járó, hátrányos helyzetű diákot, akit az iskola Nevelőtestülete kiemelkedő tanulmányi munkája révén javasol.

(2) A támogatás időtartamát 5 tanulmányi évre állapíthatja meg a Képviselő-testület.

(3) A Képviselő-testület a támogatás havi összegét legfeljebb 10.000,-Ft-ban határozza meg.”


8. §

A R. 29. § (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„(2) A házi segítségnyújtás intézményi térítési díja 800,-Ft/óra, a szociálisan nem rászoruló esetén 2.000,-Ft/óra.”


9. §

A R. 31. § (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„(2) A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás térítési díja 85,-Ft/nap, szociálisan nem rászoruló esetén 350,-Ft/nap.”


10. §

(1) Ez a rendelet 2020. március 1-jén lép hatályba. Rendelkezéseit ezen időpontot követően indult ügyekben kell alkalmazni.

(2) E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg a R. 1. melléklete hatályát veszti.