Kisfüzes Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2020. (II.5.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről

Hatályos: 2020. 02. 06

Kisfüzes Község Önkormányzatának Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, figyelemmel az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény 23. §-ára, Kisfüzes Község Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről a következőket rendeli el:


1. §

(1) Kisfüzes Község Önkormányzatának Képviselőtestülete (továbbiakban: Képviselőtestület) az önkormányzat 2020. évi költségvetésének

 bevételi főösszege:                                                                   27.671.558 Ft

 kiadási főösszege:                                                                   67.911.829 Ft

 hiánya (bevételek és kiadások egyenlege):                                 40.240.271 Ft

(2) A költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló

            Kiegészítő (rendkívüli) támogatás (működési)                    2.095.333 Ft

            Előző évi pénzmaradvány                                               38.144.938 Ft


2. §

A 2020. évi költségvetés bevételeinek és kiadásainak összevont pénzforgalmi mérlegét az 1. melléklet tartalmazza.


3. §

(1) Az önkormányzat bevétele forrásonként a következők szerint oszlik meg:

Működési bevétel                                                                         219.230 Ft

Sajátos működési bevétel                                                           4.520.000 Ft

Önkormányzat költségvetési támogatása                                   19.017.118 Ft

Felhalmozási és tőkejellegű bevétel                                                         0 Ft

Végleges pénzeszköz átvétel, támogatás  értékű bevétel               6.010.543 Ft

Előző évi pénzmaradvány                                                          38.144.938 Ft

(2) Az (1) bekezdés szerinti bevételeket a 2. melléklet tartalmazza.


4. §

(1) Az önkormányzat kiadásait az alábbiak szerint határozza meg:

Önkormányzat működési kiadása                    15.900.117 Ft

      ezen belül: személyi juttatások                   8.246.728 Ft

                         munkaadókat terh. jár.             1.313.970 Ft

                         dologi jell. kiadások                 6.339.419 Ft

Végleges pénzeszköz átadás                            5.596.346 Ft

     ezen belül:  működési célú                           5.500.965 Ft

 felhalmozási célú                                     95.381 Ft

Felhalmozási kiadások                                    46.415.367 Ft

(2) A kiadási előirányzatot a 3. melléklet részletezi.


5. §

Az önkormányzat kiemelt beruházási és felújítási előirányzata feladatonkénti felsorolását a 4. melléklet tartalmazza. A karbantartási feladatokat az 5. melléklet részletezi.


6. §

Az önkormányzat éves létszámkeretét (álláshelyeket) a rendelet 6. melléklete határozza meg.


7. §

Az önkormányzat állami hozzájárulásainak jogcímeit és összegeit a 7. melléklet tartalmazza.

Az önkormányzat likviditási tervét a 8. melléklet tartalmazza.


8. §

(1) A képviselőtestület felhatalmazza a polgármestert, hogy döntsön az átmenetileg szabad pénzeszközök lekötéséről.

(2) Az önkormányzatnál keletkező többletbevételek felhasználásáról a képviselőtestület dönt. Működési jellegű bevételi többletet a hiány csökkentésére használja fel. Felhalmozási jellegű többlet esetén tartalékba helyezi, melynek felhasználásáról később rendelkezik a testület.

(3) A képviselőtestület által jóváhagyott előirányzatok és költségvetési létszámkeretek közötti átcsoportosítást csak a képviselőtestület engedélyezhet, a kiemelt előirányzaton belül, illetve létszámkereten belül az önállóan működő költségvetési szerv (az önkormányzatot is beleértve) a részelőirányzatokat – annak összegét nem érintve - önállóan módosíthatja. 

(4) 2020. január 1-jétől e rendelet elfogadásának időpontjáig terjedő időtartamban a polgármester az önkormányzat költségvetését megillető bevételeket a hatályos jogszabályok szerint beszedte és az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadásokat arányosan teljesítette. Az átmeneti gazdálkodás során beszedett bevételeket és teljesített kiadásokat e rendelet tartalmazza.

9. §

2020. évben Magyarország 2020. évi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvényben meghatározottak szerint:

(1) A köztisztviselők illetményalapja 46.380 Ft.

(2) A közalkalmazottak illetménypótlékának alapja 20.000 Ft.


Záró rendelkezések

10. §

(1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglaltak kivételével - kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) E rendelet 9. § (1) bekezdése 2020. január 1-jén lép hatályba.