Alsóörs Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2018 (X.25.) önkormányzati rendelete

a járművek közlekedésének önkormányzati tulajdonú utakon történő súlykorlátozásáról, a behajtási engedélyek kiadásának és felhasználásának rendjéről

Hatályos: 2018. 11. 01 - 2018. 12. 30

Alsóörs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2018 (X.25). önkormányzati rendelete

a járművek közlekedésének önkormányzati tulajdonú utakon történő súlykorlátozásáról, a behajtási engedélyek kiadásának és felhasználásának rendjéről


Alsóörs Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében, a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 3. § (1) bekezdésében, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) d) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 8. § (1) bekezdés a) 1. pontjában, valamint a 34. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva az alábbi rendeletet (továbbiakban: rendelet) alkotja:


1. A rendelet célja

1. §A rendelet célja Alsóörs Község Önkormányzata tulajdonában vagy kezelésében lévő helyi közutak állapotának védelme, a kisebb teherbírású utak további állagromlásának megelőzése, a helyi közutakon való biztonságos közlekedés biztosítása.

2. A rendelet hatálya

2. §(1) A rendelet területi hatálya Alsóörs közigazgatási területén található valamennyi a súlykorlátozó táblával jelölt útra és közterületre terjed ki. A súlykorlátozás táblákkal korlátozott forgalmú övezet is kialakítható. A lakó-pihenő övezet esetén 3,5 tonnánál nehezebb járműkizárólag engedéllyel hajthat be.

(2)       A rendelet személyi hatálya kiterjed minden járművezetőre, aki a rendelettel érintett területen járművel kíván közlekedni.

(3) E rendelet hatálya nem terjed ki:

a) a fegyveres erők, a rendőrség, a nemzetbiztonsági szolgálatok, a büntetés-végrehajtás, a tűzoltóság, a mentők, a polgári és katasztrófavédelem, Alsóörs Község Önkormányzata, valamint a Nemzeti Adó és Vámhivatal szervezete által üzemben tartott,

b) a katasztrófa elhárítást, megelőzést és segítségnyújtást végző,

c) műszaki és baleseti mentést ellátó,

d) a kommunális feladatot ellátó (ideértve a településtisztasági szolgáltatásokhoz, települési hulladékok kezeléséhez, köztisztasági tevékenységhez, valamint közüzemi hibaelhárításhoz használt),

e) az út-, vagy közműépítést, illetve az út, vagy közmű fenntartást, javítást vagy tisztítást végző,

f) a külön jogszabályban meghatározott postai szolgáltatást végző,

g) közösségi közlekedést végző járművekre.


3. Súlykorlátozási tilalom

3. §(1)    A rendelet hatálya alá tartozó utakon a súlykorlátozás elrendelését a közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975. (II. 3.) KPM-BM együttes rendelet 1. számú függelékének megfelelő közúti jelzőtábla kihelyezésével kell jelölni.

(2)       A súlykorlátozás táblával jelölt utakon súlykorlátozás hatálya alá tartozó járművel kizárólag a Településműködtetési és Községgazdálkodási Szervezet vezetője által kiállított behajtási engedély birtokában lehet közlekedni. A behajtási engedélyek kiadásának, felhasználásának és felülvizsgálatának, valamint visszavonásának rendjét e rendelet szabályozza.


4. Az engedély kiadásának feltételei

 4. §(1)       A behajtási engedéllyel kapcsolatos ügyekben a Településműködtetési és Községgazdálkodási Szervezet vezetője jár el. A behajtási engedély iránti kérelmet írásban, e rendelet 1. mellékletében található nyomtatvány kitöltésével kell benyújtani. A kérelmet a gépjármű tulajdonosa vagy üzembentartója nyújthatja be, vagy annak az ingatlannak a tulajdonosa, akihez a súlykorlátozással érintett járművel szállítás történik.

(2)  Engedély egy adott gépjárműre, rendszámhoz kötve adható ki, az e rendeletben előírt feltételek fennállása esetén. Amennyiben egy kérelmező több járműre vonatkozóan kíván benyújtani engedély kiadása iránti kérelmet, úgy minden járműre külön engedélyt kell kiadni.

(3)   Az engedély csak méltányolható érdekből adható ki, melyek a következők lehetnek:

a) a gépjármű forgalmi engedélyében a tulajdonos, üzembentartó, illetve a velük kötött megállapodás alapján megjelölt használó lakóhelye, tartózkodási helye, székhelye, illetve telephelye a súlykorlátozással érintett területen található és a gépjárművet a  kérelemben megjelölt saját ingatlanán belül – garázsban, udvaron – helyezi el,
b) a jármű behajtásához közérdek fűződik,

c) a súlykorlátozási tilalommal érintett területen építési, felújítási munkát végeznek és az építő- és egyéb anyagok odaszállítása, illetve a bontási anyagok elszállítása másként nem oldható meg.

(4) A (3) bekezdésben foglaltakon túl eseti behajtási engedély is kiadható bármely, a súlykorlátozással érintett területen található ingatlanra történő áruszállítás céljára. Az eseti engedélyt 1 napra kell kiállítani. Az engedély indokoltságát az ingatlan címére szóló számlával, vagy szállítólevéllel kell igazolni.

 (5)      A (3) bekezdésben meghatározott feltételek valamelyikének fennállását a kérelmezőnek kérelme benyújtásakor megfelelően igazolni kell.

(6)       A (5) bekezdés szerinti igazolás akkor megfelelő, ha a kérelmező a (3) bekezdésben foglalt tényekre vonatkozó eredeti okiratot a kérelem benyújtásakor az ügyet előkészítő ügyintézőnek bemutatja, vagy a kérelemhez az eredeti okiratok hitelesített másolatát csatolja. A (3) bekezdés b) pontjában meghatározott közérdek fennállását – lehetőség szerint – okirattal akkor kell bizonyítani, ha az nem tekinthető köztudomású ténynek. A (3) bekezdés c) pontjában meghatározott esetben az építtető és az építkezésre, vagy építkezésről építkezési anyagokat szállító is kérheti a behajtási engedélyt a bontási, építési engedély, vagy azzal egy tekintet alá eső okirat bemutatásával.

(7)       Amennyiben a behajtási engedély kibocsátásának feltételei maradéktalanul fennállnak, a Településműködtetési és Községgazdálkodási Szervezet vezetője a behajtási engedélyt a kérelem benyújtásától számított 8 napon belül adja meg. Az építtető részére a behajtási engedélyt három számozott példányban kell kiadni gépjármű forgalmi rendszámának feltüntetésével.

(8) A Településműködtetési és Községgazdálkodási Szervezet vezetője által hozott határozattal szemben a Településműködtetési és Községgazdálkodási Szervezet vezetőjéhez benyújtott de a Képviselő-testületnek címzett jogorvoslatnak van helye.

5. §A behajtási engedély iránti kérelemben pontosan meg kell jelölni:

a) a kérelmező nevét, lakcímét, illetve székhelyét, telephelyét,

b) az érintett utcát, utcákat vagy útszakaszt, területet, amelyre vonatkozóan a kérelmező az engedély kiadását kéri,

c) a megközelítendő ingatlan pontos meghatározását, utca, házszám esetleg helyrajzi számát,

d) a kérelemben meg kell jelölni az 4. § (3) bekezdésében meghatározott valamely feltétel fennállását és azt megfelelően igazolni kell,

e) azt az időtartamot, amelyre vonatkozóan a behajtási engedélyt kéri,

f) a gépjármű hatósági jelzését (forgalmi rendszámát). Amennyiben a járművet – a vonatkozó jogszabályok szerint – nem kell ellátni hatósági jelzéssel, úgy azt más azonosításra alkalmas módon kell meghatározni,

g) a járműnek, illetve járműszerelvénynek a megengedett legnagyobb össztömegét és azt, hogy a jármű a közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975. (II. 3.) KPM-BM. együttes rendelet 1. számú függelékének II. számú, a közúti járművekkel kapcsolatos fogalomtára szerint mely járműkategóriába tartozik.


5. A behajtás érvényességi idejére és díjára vonatkozó közös szabályok

6. §(1)       Az engedély a kiadás napjától kezdődően az engedélyező határozatban megjelölt időpontig érvényes. Az engedély érvényességének legrövidebb időtartama 1 nap.

(2)  Az engedély az (1) bekezdésben meghatározott érvényességi időn belül érvénytelenné válik, ha az engedély kiadásának az e rendeletben meghatározott feltételei már nem állnak fenn. Erről az engedély kiadóját az engedélyesnek haladéktalanul értesíteni kell.

(3) A behajtási engedélyért a kérelmezőnek a kérelem benyújtásával egyidejűleg igazgatási szolgáltatási díjat kell fizetni, melynek mértéke 3000 Ft melynekdíját a Közös Önkormányzati Hivatal pénztárába vagy az Önkormányzat 11748083-15428581-03470000 számú számlájára csekken kell megfizetni.

(4) A behajtási engedély díját a Közös Önkormányzati Hivatal pénztárába vagy az Önkormányzat 11748083-15428581számú számlájára csekken kell megfizetni. Az engedély kizárólag a behajtási díj megfizetéséről szóló igazolás bemutatását követően adható ki.

(5) A behajtási díjakból befolyt összeget elkülönítetten kell kezeli és útépítési, illetve útkarbantartási feladatokra kell fordítani.


6. A behajtás érvényességi ideje és díja

7. §(1) Az engedély 1 napra váltható ki.

    (2) A behajtási engedély díja az adott időszak és a jármű, illetve járműszerelvény forgalmi engedélyben rögzített össztömege alapján az alábbiak szerint kerül megállapításra:

Megengedett legnagyobb össztömeg

Útfenntartási hozzájárulás egy napra

Tonna

Forint

7,5-22,0

8.000.-

22,1-30,0

25.000.-

30,1-35,0

30.000.-

35,1-40,0

50.000.-

(3) Az időszakra (év, nap) meghatározott díjak egymást követő naptári napokban értendőek és az engedély kiadása napjának az időszak első naptári napja számít. A naptári napban meghatározott időtartam az adott napon 0 órától 24 óráig érvényes.

(4) Az (2) bekezdésben meghatározott díjakat az általános forgalmi adóról szóló törvényben meghatározott mértékű adó terheli.

(5) Az (2) bekezdésben meghatározott díjak 50 %-át köteles megfizetni azon jármű tulajdonosa vagy üzembentartója, aki az alábbi feltételeknek együttesen megfelel:

a) Alsóörs közigazgatási területén bejelentett telephellyel rendelkezik, és

b) tevékenysége utáni iparűzési adót Alsóörs Község Önkormányzatának fizet és helyi adóhátraléka nincs, valamint

c) tehergépjárműve után gépjárműadót Alsóörs Község Önkormányzatának fizet és gépjárműadó hátraléka nincs. Az erről szóló igazolásokat a kérelmező köteles a behajtási engedély kiadási iránti kérelméhez csatolni. Ennek hiányában a teljes díj megfizetésére köteles. A szükséges igazolásokat Alsóörs KözségÖnkormányzatának Adó- csoportja adja ki.


8. Az engedély felülvizsgálata és visszavonása

8. §(1)   A behajtási engedély ellenőrzésére jogosult a közútkezelő rendőrség, a közterület-felügyelő.

(2)    Amennyiben az ellenőrzés során az ellenőrzést végrehajtó azt tapasztalja, hogy a behajtási engedélyt a rendeletben meghatározottaktól eltérően – nem az engedélyben megjelölt jármű közlekedése során, nem az engedélyben megjelölt területen, illetőleg az engedély másolatát – használják fel, kezdeményezheti a behajtási engedély visszavonását.


9. Az engedély használata

 9. §(1)       Az engedély csak az abban meghatározott járművel történő behajtásra használható fel, más járműre nem érvényes. A behajtási engedélyt a gépjármű vezetőjének a gépjárművel a súlykorlátozással érintett területen történő közlekedés során magánál kell tartania és azt ellenőrzéskor az ellenőrző személynek át kell adnia

(2)       Az engedély csak az abban meghatározott korlátozás alá eső közterületekre történő behajtásra jogosít fel.

(3)       Az engedélyről – bármilyen formában – készített másolat nem használható fel.


10. A rendelet megsértőivel szembeni rendelkezések

 10. §(1) A rendeletben meghatározott szabályok megtartását a rendőrség és a közterület felügyelet ellenőrzi.

(2.) A rendeletben foglalt szabályozás megsértése esetén a közúti közlekedés szabályairól szóló rendelet irányadó szabályait kell alkalmazni.

12.§ (1) A helyi közútban bizonyíthatóan a behajtási engedélyes által okozott károk helyreállítása annak a kötelezettsége, akinek a nevére az önkormányzat a behajtási engedélyt kiállította.

(2) A helyreállítást a károkozást követő 15 napon belül el kell végezni.

(3) A helyreállítás szakszerűségét és a közterület állapotát a Településműködtetési és Községgazdálkodási Szervezet vezetője vagy az általa megbízott ellenőrzi.


11. Záró rendelkezések

11. §Jelen rendelet 2018. november 1. napján lép hatályba.          Hebling Zsolt                                                                                        Báró Béla

           polgármester                                                                                           jegyző


Kihirdetési záradék:

Ezen rendelet 2018. október 26. napján kihirdetésre került.  1. melléklet a 10/2018. (X.25.) önkormányzati rendelethez


Iktatószám: ………………/20…..

KÖZÚTKEZELŐI ENGEDÉLY KÉRELEM 3,5 tonna megengedett legnagyobb össztömeget meghaladó jármű behajtásához

Kérelmező adatai:

Név/Megnevezés:                               ……………………………………………………..

Lakcím/Székhely:                                 ……………………………………………………..

Adószám/Adóazonosító jel: ……………………………………………………………..

Képviselője:                                          ……………………………………………………..

Elérhetősége (Telefon, E-mail):          ……………………………………………………..

Ha nem azonos a kérelmezővel:

A jármű üzembentartója:      ……………………………………………………………….

Adószám/Adóazonosító jel:  ……………………………………………………………….

Képviselője:                             ……………………………………………………………….

Jármű adatai:

Forgalmi rendszám:.................................................................................................................

Típus:……………...................................................................................................................

Megengedett legnagyobb össztömeg:………………………………………………………..

Jármű tulajdonosa:...................................................................................................................

Forgalmi engedély száma:.......................................................................................................


A közútkezelői engedélyben foglalt feltételek betartásáért felelős személy:

Név:     ………………………………………………………………………………………..

Cím:     ………………………………………………………………………………………..

Telefonszám:  ………………………………………………………………………………..

A behajtás indoka:

………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………..A megközelítendő terület/ingatlan címe:

………………………………………………………………………………………………..


A behajtás tervezett útvonala a kiindulás és a célállomás megjelölésével: (helység név, utca, házszám):

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

A behajtás ideje:

…………………………………………………………………………………………………

A behajtási engedély érvényességének kért időtartama

…………………………………………………………………………………………………

Alulírott kérelmező jelen kérelem aláírásával tudomásul veszem, hogy a behajtás során az útban okozott károkért függetlenül a károkozó személyétől a polgári jog általános szabályai szerint és a 10/2018.( X.25. ) önkormányzati rendelet szerint kártérítési kötelezettséggel tartozom.

Amennyiben a kérelmező több járműre vonatkozóan kíván benyújtani behajtási engedély kiadása iránti kérelmet, úgy a kiadás feltételeinek fennállását mindegyik gépjárműre vonatkozóan külön- külön kell igazolnia.


Alsóörs, 20 ……...........hó..............nap                                                                                                    ……………………………….

                                                                                                    kérelmező aláírása