Ságvár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 32/2020 (XII.11.) önkormányzati rendelete

a helyi adókról szóló 19/2014. (XI. 27.) önkormányzati rendelet módosítása

Hatályos: 2021. 01. 01 - 2021. 01. 02

Ságvár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete figyelemmel a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI. 3.) kormányrendeletben kihirdetett veszélyhelyzetre, a koronavírus-világjárvány második hulláma elleni védekezésről szóló 2020. évi CIX. törvényben és a 2020. november 4-én kihirdetett veszélyhelyzettel összefüggő rendkívüli intézkedések hatályának meghosszabbításáról szóló 505/2020. (XI. 17.) kormányrendeletben, valamint a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésére - amely szerint a képviselő-testület feladat- és hatáskörét veszélyhelyzetben a polgármester gyakorolja –, továbbá a koronavírus-világjárvány nemzetgazdaságot érintő hatásának érdekében szükséges helyi adó intézkedésről szóló 535/2020. (XII. 1.) kormányrendeletben foglaltakra a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 1. § (1) bekezdésében, 1/A. § (1), valamint a 43. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés h) pontjában és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 13. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

  1. §      A helyi adókról szóló 19/2014. (XI. 27.) önkormányzati rendelet 12. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
               „12. §   Iparűzési tevékenység esetén az adó évi mértéke az adóalap 2 %-a.”


  1. §     Ez a rendelet 2021. január 1-jén lép hatályba.

          Kecskés Gábor                                                         Budainé Vajk Ildikó                       

                          polgármester                                                                   jegyző   


Kihirdetési záradék:


A rendelet a Ságvári Közös Önkormányzati Hivatal hirdetőtábláján történő kifüggesztéssel 2020. december 11. napján 12 óra 00 perckor kihirdetésre került. A kihirdetés időtartama 30 nap.


Ságvár, 2020. december 11.

                                                                                                                                                                                                                                                                                           Budainé Vajk Ildikó

                                                                                                                      jegyző