Ságvár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2021 (II.23.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről

Hatályos: 2021. 02. 24 - 2021. 05. 27

Ságvár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2021 (II.23.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről

Ságvár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete figyelemmel a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendeletben kihirdetett veszélyhelyzetre, valamint a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésére - amely szerint a képviselő-testület feladat- és hatáskörét veszélyhelyzetben a polgármester gyakorolja - a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés b) pontjában, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi XXXIX. törvény 111. §-ában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya, a költségvetés bevételei és kiadásai

1. § A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak bizottságaira, az önkormányzatra és a közös önkormányzati hivatalra terjed ki.

2. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi költségvetését 541 881 543 forint bevételi és 541 881 543 forint kiadási főösszeggel ezen belül

 • a) 437 808 951 forint költségvetési bevétellel,
 • b) 458 197 185 forint költségvetési kiadással,
 • c) - 20 388 234 forint költségvetési egyenleggel, ebből
  • ca) 70 704 234 forint működési hiánnyal,
  • cb) 50 316 000 forint felhalmozási többlettel
 • d) 104 072 592 forint finanszírozási bevétellel,
 • e) 83 684 358 forint finanszírozási kiadással

állapítja meg.

(2) A kiadási főösszegen belül a kiemelt előirányzatok

 • 1. 372 779 020 forint működési költségvetés kiadásai,
  • a) 140 180 000 forint személyi juttatások,
  • b) 22 003 000 forint munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó,
  • c) 72 889 000 forint dologi kiadások,
  • d) 4 000 000 forint ellátottak pénzbeli juttatásai,

  1.5. 133 707 020 forint egyéb működési célú kiadások, ebből

1.5.1. 1 717 100 forint előző évi elszámolásból származó befizetések,

1.5.2. 2 661 882 forint törvényi előíráson alapuló befizetések,

1.5.3. 0 forint elvonások és befizetések,

1.5.4. 0 forint garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre,

1.5.5. 0 forint visszatérítendő támogatások, kölcsön nyújtása ÁH-n belülre,

1.5.6. 0 forint visszatérítendő támogatások, kölcsön törlesztése ÁH-n belülre,

1.5.7. 128 428 038 forint egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre,

1.5.8. 0 forint garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre,

1.5.9. 0 forint visszatérítendő támogatások, kölcsön nyújtása ÁH-n kívülre,

1.5.10. 0 forint árkiegészítések, támogatások,

1.5.11. 0 forint kamattámogatások,

1.5.12. 900 000 forint egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre,

2. 56 470 000 forint felhalmozási költségvetés kiadásai,

2.1. 48 644 000 forint beruházások, ebből

2.1.1. 0 forint EU-s forrásból megvalósuló beruházás,

2.2. 2 142 000 forint felújítások, ebből

2.2.1. 0 forint EU-s forrásból felújítás

2.3. 5 684 000 forint egyéb felhalmozási kiadások, ebből

2.3.1. 0 forint garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre,

2.3.2. 0 forint visszatérítendő támogatások, kölcsön nyújtása ÁH-n belülre,

2.3.3. 0 forint visszatérítendő támogatások, kölcsön törlesztése ÁH-n belülre,

2.3.4. 5 684 000 forint egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre,

2.3.5. 0 forint garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre,

2.3.6. 0 forint visszatérítendő támogatások, kölcsön nyújtása ÁH-n kívülre,

2.3.7. 0 forint lakástámogatás

2.3.8. 0 forint egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre,

3. 28 948 165 forint tartalék,

4. 83 684 358 forint finanszírozási kiadások.

(3) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat a rendelet 1.1 melléklete tartalmazza.

(4) A bevételek és kiadások előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban a rendelet 1.2., 1.3., 1.4. mellékletei tartalmazzák.

(5) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a rendelet 2.1. és a 2.2. mellékletei tartalmazzák.

(6) A működési hiány belső finanszírozásának érdekében a képviselő-testület az előző év(ek) költségvetési maradványának igénybevételét rendeli el.

(7) A felhalmozási hiány finanszírozása érdekében az adott évi saját bevételek 20 %-át, de legfeljebb 10 millió forintot meghaladó fejlesztési célú adósságot keletkeztető ügylet megkötésére a Kormány hozzájárulása szükséges. Az adott évi saját bevételek 20 %-át, de legfeljebb a 10 millió forintot meg nem haladó fejlesztési célú adósságot keletkeztető ügylet esetében a hiány külső finanszírozása fejlesztési hitelből, vagy az előző év költségvetési maradványának igénybevételével történik.

2. A költségvetés részletezése, a költségvetés végrehajtásának szabályai

3. § (1) Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit a rendelet 3. melléklete tartalmazza.

(2) Az Önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a rendelet 4. melléklete tartalmazza.

(3) Az Önkormányzat 2021. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljait a rendelet 5. melléklete tartalmazza.

(4) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését a rendelet 6. melléklete tartalmazza.

(5) Az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújításonként a rendelet 7. melléklete tartalmazza.

(6) Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulást a rendelet 8. melléklete tartalmazza.

4. § (1) A rendelet 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások önkormányzati, közös hivatali megoszlását, és az éves (tervezett) létszám előirányzatot és a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként, feladatonként és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban a rendelet 9.1, 9.1.1., 9.1.2., 9.1.3., 9.2., 9.2.1., 9.2.2., 9.2.3., mellékletei tartalmazzák.

(2) Az Önkormányzat a kiadások között 10 718 165 Ft általános és 18 702 000 Ft céltartalékot állapít meg.

(3) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetésének

 • a) összevont mérlegét a rendelet 11. melléklete,
 • b) a többéves kihatással járó döntéseket számszerűsítve, évenkénti bontásban és összesítve célok szerint - azzal, hogy a későbbi évek előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg a testület - a rendelet 12. melléklete,
 • c) az Önkormányzat által adott közvetett támogatásokat tartalmazó kimutatást a rendelet 13. melléklete,
 • d) az előirányzatainak felhasználási ütemtervét havi bontásban a rendelet 14. melléklete,
 • e) az Önkormányzat általános működés és ágazati feladatainak támogatását jogcímenként a rendelet 15. melléklete,
 • f) céljelleggel juttatott támogatásoktól szóló kimutatását a rendelet 16. melléklete,
 • g) 2021. évi költségvetési évet követő 3 év tervezett bevételeit és kiadásait a rendelet 17. melléklete

tartalmazza.

5. § (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.

(2) Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.

(3) A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.

(4) Az Önkormányzatnál a jutalmazásra fordítható és kifizethető összeg nem haladhatja meg a rendszeres személyi juttatások előirányzatának 11 %-át. Ennek fedezetére a személyi juttatások évközi megtakarítása és a személyi juttatások előirányzatának növelésére fordítható forrás szolgálhat.

(5) Amennyiben a költségvetési szerv harminc napon túli, lejárt esedékességű elismert tartozásállományának mértéke két egymást követő hónapban eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át vagy a százötven millió forintot, az irányító szerv a költségvetési szervhez önkormányzati biztost jelöl ki.

(6) Az Önkormányzat vezetője a rendelet 10. mellékletében foglalt adatlapon köteles a tartozásállományról adatot szolgáltatni. A költségvetési szerv az általa lejárt esedékességű elismert tartozásállomány tekintetében – nemleges adat esetén is – negyedévente a tárgynegyedévi állapotnak megfelelően a tárgynegyedévet követő hó 15-ig az önkormányzat jegyzője részére köteles adatszolgáltatást teljesíteni.

(7) Kiegészítő támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet esetében a polgármester gondoskodik, külön képviselő-testületi döntés alapján.

(8) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a polgármester gyakorolja.

3. Az előirányzatok módosítása, a gazdálkodás szabályai

6. § (1) Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról (2) és (4) bekezdésben foglalt kivétellel a képviselő-testület dönt.

(2) A képviselő-testület az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát 50 000 000 Ft összeghatárig – mely esetenként a 15 000 000 Ft összeghatárt nem haladhatja meg - a polgármesterre ruházza át.

(3) Az (2) bekezdésben foglalt átcsoportosításról a polgármester a következő költségvetési rendelet módosításakor köteles beszámolni, a költségvetés módosítására egyidejűleg javaslatot tenni. Az átruházott hatáskörű előirányzat-módosítási jogkör 2021. december 31-ig gyakorolható.

(4) A költségvetési szerv a költségvetése kiemelt előirányzatai és a kiemelt előirányzaton belüli rovatok között átcsoportosítást hajthat végre.

(5) A képviselő-testület a (2) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével – negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

7. § (1) Az Önkormányzat alaptevékenysége körében szellemi tevékenység szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételére szolgáló kiadási előirányzat csak a személyi juttatások terhére növelhető.

(2) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.

(3) A képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi költségvetési szerv köteles betartani. Az előirányzat túllépés fegyelmi felelősséget von maga után.

8. § (1) A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.

(2) A költségvetési szervek az alapfeladatai ellátását szolgáló személyi juttatásokkal és az azokhoz kapcsolódó járulékok és egyéb közterhek előirányzataival minden esetben rendelkezik.

(3) Valamennyi költségvetési szerv vezetője köteles belső szabályzatban rögzíteni a működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódóan a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályokat, a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembe vételével, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságért, a felelősség a mindenkori intézményvezetőt terheli.

(4) Az önkormányzati, közös hivatali, évközi előirányzat-módosításokról a jegyző által elrendelt formában kötelesek naprakész nyilvántartást vezetni.

4. Létszám- és bérgazdálkodással kapcsolatos előírások, a támogatások, intézményfinanszírozások, folyósításának és elszámolásának rendje

9. § (1) A költségvetési szerv vezetője önálló létszám- és bérgazdálkodási jogkörében eljárva a költségvetési szerv részére engedélyezett létszám keretet a tényleges foglalkoztatás során köteles betartani.

(2) Az egyes foglalkoztatási formákra (teljes munkaidős, részmunkaidős, valamint a megbízási, tiszteletdíjas foglalkoztatás) álláshelyenként, illetve összességében az elemi költségvetésben tervezett (módosított személyi juttatás) előirányzatot nem lépheti túl.

(3) A költségvetési szerv csak abban az esetben fordulhat a fenntartóhoz személyi juttatási pótelőirányzat kérelemmel, ha előirányzata, illetve maradványa nem biztosítja törvényben előírt kötelezettségei teljesítését.

(4) Az Önkormányzat által céljuttatás címén tervezett előirányzat nem haladhatja meg az eredeti rendszeres személyi juttatások előirányzatának 8 %-át.

(5) Az Önkormányzatnál és költségvetési szervénél foglalkoztatottak 2021. évre megállapított éves cafeteria kerete bruttó 200 000 forint.

(6) Az Önkormányzatnál és költségvetési szervénél foglalkoztatottak részére a munkáltató a 2021. évben havonta 1 000 forint összegű bankszámla hozzájárulást biztosít, amelynek utalása negyedévente történik a foglalkoztatott számlájára.

10. § (1) A költségvetési szerv intézményfinanszírozását a képviselő-testület az önkormányzat finanszírozási terve szerint biztosítja.

(2) A társulásnak adandó támogatást az önkormányzat a finanszírozási terv szerint biztosítja.

(3) Az egyéb szervezetek részére nyújtott támogatások a támogatási szerződésben foglaltak alapján kerülnek kiutalásra.

(4) A nettó 5 000 000 forintot elérő, vagy azt meghaladó értékű az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 1. melléklet III. Gazdálkodási adatok 4. pontjában meghatározott szerződéseket közzé kell tenni a helyben szokásos módon, illetve e törvénynek megfelelően a szerződés létrejöttét követő 60 napon belül.

(5) A környezetvédelmi Alap bevételeit (talajterhelési díjból befolyt bevételek) a környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX. törvény 21/B § (2)–(3) bekezdése alapján kell felhasználni.

5. A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése, záró rendelkezések

11. § (1) Az önkormányzat ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző felelős.

(2) Az Önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról a Ságvári Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatában foglaltak szerint gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.

12. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) Rendelkezéseit 2021. január 1-jétől kell alkalmazni.

1.1. melléklet 1.

Ságvár Község Önkormányzat 2021. évi költségvetésének összevont mérlege

1.sz. tábla Bevételek

Sor-
szám

Bevételi jogcím

2021. évi előirányzat

A

B

1.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)

192 108 951

1.1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

77 678 928

1.2.

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

55 682 220

1.3.

Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása

26 582 760

1.4.

Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

28 011 663

1.5.

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

4 153 380

1.6.

Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások

1.7.

Elszámolásból származó bevételek

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)

64 466 000

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

2.2.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

2.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

2.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

2.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

64 466 000

2.6.

2.5.-ből EU-s támogatás

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)

102 386 000

3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

2 130 000

3.2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

3.3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

100 256 000

3.6.

3.5.-ből EU-s támogatás

100 256 000

4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.)

46 800 000

4.1.

Építményadó

7 000 000

4.2.

Telekadó

1 200 000

4.3.

Magánszemélyek kommunális adója

8 000 000

4.4.

Iparűzési adó

30 000 000

4.5.

Talajterhelési díj

200 000

4.6.

Gépjárműadó

4.7.

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

4.8.

Egyéb közhatalmi bevételek

400 000

5.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)

27 648 000

5.1.

Készletértékesítés ellenértéke

5.2.

Szolgáltatások ellenértéke

8 460 000

5.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

298 000

5.4.

Tulajdonosi bevételek

12 700 000

5.5.

Ellátási díjak

5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

4 490 000

5.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése

613 000

5.8.

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek

6 000

5.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

5.10.

Biztosító által fizetett kártérítés

5.11.

Egyéb működési bevételek

1 081 000

6.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)

4 000 000

6.1.

Immateriális javak értékesítése

6.2.

Ingatlanok értékesítése

4 000 000

6.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

6.4.

Részesedések értékesítése

6.5.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

7.

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)

7.1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

7.2.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

7.3.

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

7.4.

7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)

400 000

8.1.

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

8.2.

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

8.3.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

400 000

8.4.

8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

437 808 951

10.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)

10.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

10.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

10.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

11.

Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)

11.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.2.

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

11.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.4.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

12.

Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)

104 072 592

12.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

104 072 592

12.2.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

13.

Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)

13.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

13.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

13.3.

Lekötött betétek megszüntetése

14.

Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)

14.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.3.

Külföldi értékpapírok kibocsátása

14.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

15.

Váltóbevételek

16.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

17.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)

104 072 592

18.

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)

541 881 543

2. sz. tábla Kiadások

Sor-
szám

Kiadási jogcímek

2021. évi előirányzat

A

B

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.)

401 727 185

1.1.

Személyi juttatások

140 180 000

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

22 003 000

1.3.

Dologi kiadások

72 889 000

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

4 000 000

1.5

Egyéb működési célú kiadások

133 707 020

1.6.

- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések

1 717 100

1.7.

- Törvényi előíráson alapuló befizetések

2 661 882

1.8.

- Elvonások és befizetések

1.9.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

1.10.

-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

1.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

1.12.

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

128 428 038

1.13.

- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

1.14.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

1.15.

- Árkiegészítések, ártámogatások

1.16.

- Kamattámogatások

1.17.

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

900 000

1.18.

Tartalékok

28 948 165

1.19.

- az 1.18-ból: - Általános tartalék

10 246 165

1.20.

- Céltartalék

18 702 000

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)

56 470 000

2.1.

Beruházások

48 644 000

2.2.

2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

2.3.

Felújítások

2 142 000

2.4.

2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

2.5.

Egyéb felhalmozási célú kiadások

5 684 000

2.6.

2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

2.7.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

2.8.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

2.9.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre

5 684 000

2.10.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

2.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

2.12.

- Lakástámogatás

2.13.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

3.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)

458 197 185

4.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.)

76 000 000

4.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

76 000 000

4.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

4.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

5.

Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)

5.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

5.2.

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

5.3.

Kincstárjegyek beváltása

5.4.

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

5.5.

Belföldi kötvények beváltása

5.6.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

6.

Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)

7 684 358

6.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

6.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

7 684 358

6.3.

Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése

6.4.

Pénzügyi lízing kiadásai

7.

Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)

7.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

7.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

7.3.

Külföldi értékpapírok beváltása

7.4.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek

7.5.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek

8.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek

9.

Váltókiadások

10.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)

83 684 358

11.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)

541 881 543

3. sz. tábla Költségvetési, finanszírozási kiadások és bevételek egyenlege

1

Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)

-20 388 234

2.

Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor)
(+/-)

20 388 234

1.2. melléklet 1.

Ságvár Község Önkormányzat 2021. évi költségvetés kötelező feladatainak mérlege

1.sz. táblázat Bevételek

Sor-
szám

Bevételi jogcím

2021. évi előirányzat

A

B

1.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)

192 108 951

1.1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

77 678 928

1.2.

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

55 682 220

1.3.

Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása

26 582 760

1.4.

Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

28 011 663

1.5.

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

4 153 380

1.6.

Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások

1.7.

Elszámolásból származó bevételek

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)

64 466 000

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

2.2.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

2.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

2.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

2.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

64 466 000

2.6.

2.5.-ből EU-s támogatás

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)

102 386 000

3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

2 130 000

3.2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

3.3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

100 256 000

3.6.

3.5.-ből EU-s támogatás

100 256 000

4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)

46 800 000

4.1.

Építményadó

7 000 000

4.2.

Telekadó

1 200 000

4.3.

Magánszemélyek kommunális adója

8 000 000

4.4.

Iparűzési adó

30 000 000

4.5.

Talajterhelési díj

200 000

4.6.

Gépjárműadó

4.7.

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

4.8.

Egyéb közhatalmi bevételek

400 000

5.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)

19 351 000

5.1.

Készletértékesítés ellenértéke

5.2.

Szolgáltatások ellenértéke

4 220 000

5.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

288 000

5.4.

Tulajdonosi bevételek

10 900 000

5.5.

Ellátási díjak

5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

2 856 000

5.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése

5.8.

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek

6 000

5.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

5.10.

Biztosító által fizetett kártérítés

5.11.

Egyéb működési bevételek

1 081 000

6.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)

4 000 000

6.1.

Immateriális javak értékesítése

6.2.

Ingatlanok értékesítése

4 000 000

6.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

6.4.

Részesedések értékesítése

6.5.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

7.

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)

7.1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

7.2.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

7.3.

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

7.4.

7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)

400 000

8.1.

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

8.2.

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

8.3.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

400 000

8.4.

8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

429 511 951

10.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)

10.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

10.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

10.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

11.

Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)

11.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.2.

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

11.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.4.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

12.

Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)

104 072 592

12.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

104 072 592

12.2.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

13.

Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)

13.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

13.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

13.3.

Lekötött betétek megszüntetése

14.

Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)

14.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.3.

Külföldi értékpapírok kibocsátása

14.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

15.

Váltóbevételek

16.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

17.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)

104 072 592

18.

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)

533 584 543

2.sz. táblázat Kiadások

Sor-
szám

Kiadási jogcímek

2021. évi előirányzat

A

B

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.)

396 406 185

1.1.

Személyi juttatások

139 345 000

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

21 808 000

1.3.

Dologi kiadások

71 098 000

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

4 000 000

1.5

Egyéb működési célú kiadások

131 207 020

1.6.

- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések

1 717 100

1.7.

- Törvényi előíráson alapuló befizetések

2 661 882

1.8.

- Elvonások és befizetések

1.9.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

1.10.

-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

1.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

1.12.

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

126 828 038

1.13.

- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

1.14.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

1.15.

- Árkiegészítések, ártámogatások

1.16.

- Kamattámogatások

1.17.

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

1.18.

Tartalékok

28 948 165

1.19.

- az 1.18-ból: - Általános tartalék

10 246 165

1.20.

- Céltartalék

18 702 000

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)

56 470 000

2.1.

Beruházások

48 644 000

2.2.

2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

2.3.

Felújítások

2 142 000

2.4.

2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

2.5.

Egyéb felhalmozási célú kiadások

5 684 000

2.6.

2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

2.7.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

2.8.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

2.9.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre

5 684 000

2.10.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

2.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

2.12.

- Lakástámogatás

2.13.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

3.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)

452 876 185

4.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.)

76 000 000

4.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

76 000 000

4.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

4.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

5.

Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)

5.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

5.2.

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

5.3.

Kincstárjegyek beváltása

5.4.

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

5.5.

Belföldi kötvények beváltása

5.6.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

6.

Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)

7 684 358

6.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

6.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

7 684 358

6.3.

Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése

6.4.

Pénzügyi lízing kiadásai

7.

Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)

7.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

7.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

7.3.

Külföldi értékpapírok beváltása

7.4.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek

7.5.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek

8.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek

9.

Váltókiadások

10.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)

83 684 358

11.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)

536 560 543

3.sz. táblázat Költségvetési, finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege

1

Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)

-23 364 234

2.

Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor)
(+/-)

20 388 234

1.3. melléklet 1.

Ságvár Község Önkormányzat 2021. évi költségvetés önként vállalt feladatainak mérlege

1. sz. táblázat Bevételek

Sor-
szám

Bevételi jogcím

2021. évi előirányzat

A

B

1.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)

1.1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

1.2.

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

1.3.

Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása

1.4.

Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

1.5.

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

1.6.

Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások

1.7.

Elszámolásból származó bevételek

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

2.2.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

2.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

2.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

2.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

2.6.

2.5.-ből EU-s támogatás

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)

3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

3.2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

3.3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

3.6.

3.5.-ből EU-s támogatás

4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.)

4.1.

Építményadó

4.2.

Telekadó

4.3.

Magánszemélyek kommunális adója

4.4.

Iparűzési adó

4.5.

Talajterhelési díj

4.6.

Gépjárműadó

4.7.

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

4.8.

Egyéb közhatalmi bevételek

5.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)

8 297 000

5.1.

Készletértékesítés ellenértéke

5.2.

Szolgáltatások ellenértéke

4 240 000

5.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

10 000

5.4.

Tulajdonosi bevételek

1 800 000

5.5.

Ellátási díjak

5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

1 634 000

5.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése

613 000

5.8.

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek

5.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

5.10.

Biztosító által fizetett kártérítés

5.11.

Egyéb működési bevételek

6.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)

6.1.

Immateriális javak értékesítése

6.2.

Ingatlanok értékesítése

6.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

6.4.

Részesedések értékesítése

6.5.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

7.

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)

7.1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

7.2.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

7.3.

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

7.4.

7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)

8.1.

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

8.2.

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

8.3.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

8.4.

8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

8 297 000

10.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)

10.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

10.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

10.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

11.

Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)

11.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.2.

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

11.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.4.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

12.

Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)

12.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

12.2.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

13.

Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)

13.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

13.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

13.3.

Lekötött betétek megszüntetése

14.

Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)

14.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.3.

Külföldi értékpapírok kibocsátása

14.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

15.

Váltóbevételek

16.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

17.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)

18.

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)

8 297 000

2.sz. táblázat Kiadások

Sor-
szám

Kiadási jogcímek

2021. évi előirányzat

A

B

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.)

4 831 000

1.1.

Személyi juttatások

635 000

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

164 000

1.3.

Dologi kiadások

1 532 000

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

1.5

Egyéb működési célú kiadások

2 500 000

1.6.

- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések

1.7.

- Törvényi előíráson alapuló befizetések

1.8.

- Elvonások és befizetések

1.9.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

1.10.

-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

1.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

1.12.

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

1 600 000

1.13.

- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

1.14.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

1.15.

- Árkiegészítések, ártámogatások

1.16.

- Kamattámogatások

1.17.

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

900 000

1.18.

Tartalékok

1.19.

- az 1.18-ból: - Általános tartalék

1.20.

- Céltartalék

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)

2.1.

Beruházások

2.2.

2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

2.3.

Felújítások

2.4.

2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

2.5.

Egyéb felhalmozási célú kiadások

2.6.

2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

2.7.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

2.8.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

2.9.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre

2.10.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

2.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

2.12.

- Lakástámogatás

2.13.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

3.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)

4 831 000

4.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.)

4.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

4.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

4.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

5.

Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)

5.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

5.2.

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

5.3.

Kincstárjegyek beváltása

5.4.

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

5.5.

Belföldi kötvények beváltása

5.6.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

6.

Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)

6.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

6.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

6.3.

Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése

6.4.

Pénzügyi lízing kiadásai

7.

Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)

7.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

7.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

7.3.

Külföldi értékpapírok beváltása

7.4.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek

7.5.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek

8.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek

9.

Váltókiadások

10.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)

11.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)

4 831 000

3.sz. táblázat Költségvetési, finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege

1

Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)

3 466 000

2.

Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor)
(+/-)

1.4. melléklet 1.

Ságvár Község Önkormányzat 2021. évi költségvetés államigazgatási feladatainak mérlege

1. sz. táblázat Bevételek

Sor-
szám

Bevételi jogcím

2021. évi előirányzat

A

B

1.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)

1.1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

1.2.

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

1.3.

Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása

1.4.

Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

1.5.

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

1.6.

Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások

1.7.

Elszámolásból származó bevételek

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

2.2.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

2.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

2.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

2.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

2.6.

2.5.-ből EU-s támogatás

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)

3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

3.2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

3.3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

3.6.

3.5.-ből EU-s támogatás

4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)

4.1.

Építményadó

4.2.

Idegenforgalmi adó

4.3.

Iparűzési adó

4.4.

Talajterhelési díj

4.5.

Gépjárműadó

4.6.

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

4.7.

Egyéb közhatalmi bevételek

5.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)

5.1.

Készletértékesítés ellenértéke

5.2.

Szolgáltatások ellenértéke

5.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

5.4.

Tulajdonosi bevételek

5.5.

Ellátási díjak

5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

5.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése

5.8.

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek

5.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

5.10.

Biztosító által fizetett kártérítés

5.11.

Egyéb működési bevételek

6.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)

6.1.

Immateriális javak értékesítése

6.2.

Ingatlanok értékesítése

6.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

6.4.

Részesedések értékesítése

6.5.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

7.

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)

7.1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

7.2.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

7.3.

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

7.4.

7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)

8.1.

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

8.2.

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

8.3.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

8.4.

8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

10.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)

10.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

10.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

10.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

11.

Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)

11.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.2.

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

11.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.4.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

12.

Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)

12.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

12.2.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

13.

Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)

13.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

13.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

13.3.

Lekötött betétek megszüntetése

14.

Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)

14.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.3.

Külföldi értékpapírok kibocsátása

14.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

15.

Váltóbevételek

16.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

17.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)

18.

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)

2.sz.táblázat Kiadások

Sor-
szám

Kiadási jogcímek

2021. évi előirányzat

A

B

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.)

490 000

1.1.

Személyi juttatások

200 000

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

31 000

1.3.

Dologi kiadások

259 000

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

1.5

Egyéb működési célú kiadások

1.6.

- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések

1.7.

- Törvényi előíráson alapuló befizetések

1.8.

- Elvonások és befizetések

1.9.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

1.10.

-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

1.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

1.12.

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

1.13.

- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

1.14.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

1.15.

- Árkiegészítések, ártámogatások

1.16.

- Kamattámogatások

1.17.

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

1.18.

Tartalékok

1.19.

- az 1.18-ból: - Általános tartalék

1.20.

- Céltartalék

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)

2.1.

Beruházások

2.2.

2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

2.3.

Felújítások

2.4.

2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

2.5.

Egyéb felhalmozási célú kiadások

2.6.

2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

2.7.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

2.8.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

2.9.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre

2.10.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

2.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

2.12.

- Lakástámogatás

2.13.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

3.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)

490 000

4.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.)

4.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

4.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

4.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

5.

Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)

5.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

5.2.

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

5.3.

Kincstárjegyek beváltása

5.4.

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

5.5.

Belföldi kötvények beváltása

5.6.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

6.

Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)

6.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

6.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

6.3.

Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése

6.4.

Pénzügyi lízing kiadásai

7.

Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)

7.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

7.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

7.3.

Külföldi értékpapírok beváltása

7.4.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek

7.5.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek

8.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek

9.

Váltókiadások

10.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)

11.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)

490 000

3.sz. táblázat Költségvetési, finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege

1

Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)

-490 000

2.

Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor)
(+/-)

2.1. melléklet 2.

Ságvár Község Önkormányzat I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege (önkormányzati szinten)

Sor-
szám

Bevételek

Kiadások

Megnevezés

2021. évi előirányzat

Megnevezés

2021. évi előirányzat

A

B

C

D

1.

Önkormányzatok működési támogatásai

192 108 951

Személyi juttatások

140 180 000

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

64 466 000

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

22 003 000

3.

2.-ból EU-s támogatás

Dologi kiadások

72 889 000

4.

Közhatalmi bevételek

46 800 000

Ellátottak pénzbeli juttatásai

4 000 000

5.

Működési bevételek

27 648 000

a) születési támogatás

50 000

6.

Működési célú átvett pénzeszközök

b) óvodáztatási támogatás

200 000

7.

6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

c) iskolakezdési támogatás

400 000

8.

d) időskorúak támogatása

350 000

9.

e) eseti támogatás

1 000 000

10.

f) temetési támogatás

160 000

11.

g) krízistámogatás

1 840 000

12.

h) köztemetés

13.

14.

15.

Egyéb működési célú kiadások

133 707 020

16.

Tartalékok

28 948 165

17.

Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+…+16.)

331 022 951

Költségvetési kiadások összesen (1.+...+16.)

401 727 185

18.

Hiány belső finanszírozásának bevételei (19.+…+22. )

104 072 592

Értékpapír vásárlása, visszavásárlása

19.

Költségvetési maradvány igénybevétele

104 072 592

Likviditási célú hitelek törlesztése

20.

Vállalkozási maradvány igénybevétele

Rövid lejáratú hitelek törlesztése

21.

Betét visszavonásából származó bevétel

Hosszú lejáratú hitelek törlesztése

22.

Egyéb belső finanszírozási bevételek

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

7 684 358

23.

Hiány külső finanszírozásának bevételei (24.+…+25.)

Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása

24.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele

Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése

25.

Értékpapírok bevételei

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek

26.

Váltóbevételek

Váltókiadások

27.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

28.

Működési célú finanszírozási bevételek összesen (18.+23.+26.+27.)

104 072 592

Működési célú finanszírozási kiadások összesen (18.+...+27.)

7 684 358

29.

BEVÉTEL ÖSSZESEN (17.+28.)

435 095 543

KIADÁSOK ÖSSZESEN (17.+28.)

409 411 543

30.

Költségvetési hiány:

70 704 234

Költségvetési többlet:

-

31.

Bruttó hiány:

-

Bruttó többlet:

25 684 000

2.2. melléklet 2.

Ságvár Község Önkormányzata II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege

Sor-
szám

Bevételek

Kiadások

Megnevezés

2021. évi előirányzat

Megnevezés

2021. évi előirányzat

A

B

C

D

1.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

102 386 000

Beruházások

48 644 000

2.

1.-ből EU-s támogatás

100 256 000

1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

3.

Felhalmozási bevételek

4 000 000

Felújítások

2 142 000

4.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele

400 000

3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

5.

4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)

Egyéb felhalmozási kiadások

5 684 000

6.

Egyéb felhalmozási célú bevételek

7.

8.

9.

10.

11.

Tartalékok

12.

Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.)

106 786 000

Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)

56 470 000

13.

Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18)

Értékpapír vásárlása, visszavásárlása

14.

Költségvetési maradvány igénybevétele

Hitelek törlesztése

15.

Vállalkozási maradvány igénybevétele

Rövid lejáratú hitelek törlesztése

16.

Betét visszavonásából származó bevétel

Hosszú lejáratú hitelek törlesztése

76 000 000

17.

Értékpapír értékesítése

Kölcsön törlesztése

18.

Egyéb belső finanszírozási bevételek

Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása

19.

Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 )

Betét elhelyezése

20.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

Pénzügyi lízing kiadásai

21.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele

22.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

23.

Értékpapírok kibocsátása

24.

Egyéb külső finanszírozási bevételek

25.

Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)

Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen
(13.+...+24.)

76 000 000

26.

BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)

106 786 000

KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)

132 470 000

27.

Költségvetési hiány:

-

Költségvetési többlet:

50 316 000

28.

Bruttó hiány:

25 684 000

Bruttó többlet:

-

3. melléklet

SÁGVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei

Saját bevételek

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

a helyi adóból származó bevétel

46 400 000

69 000 000

69 000 000

69 000 000

69 000 000

69 000 000

69 000 000

69 000 000

69 000 000

75 500 000

az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel

12 700 000

12 624 000

13 000 000

13 000 000

13 000 000

13 000 000

13 000 000

13 000 000

13 000 000

13 000 000

az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel

a tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel

4 000 000

bírság-, pótlék- és díjbevétel

400 000

300 000

300 000

300 000

300 000

300 000

300 000

300 000

300 000

400 000

a kezességvállalással kapcsolatos megtérülés.

Összesen:

63 500 000

81 924 000

82 300 000

82 300 000

82 300 000

82 300 000

82 300 000

82 300 000

82 300 000

88 900 000

Adósságot keletkeztető ügyletek

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

hitelből, kölcsönből eredő fizetés kötelezettség

16 174 237

15 751 622

15 291 334

14 836 371

14 367 323

13 905 748

13 444 179

12 985 422

6 963 641

hitelviszonyt megtestesítő értékpapírból eredő fizetési kötelezettség

adott váltóból eredő fizetési kötelezettség

pénzügyi lízingből eredő fizetési kötelezettség

adásvételi szerződés megkötése a visszavásárlási kötelezettség kikötésével

legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték

külföldi hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege.

Összesen:

16 174 237

15 751 622

15 291 334

14 836 371

14 367 323

13 905 748

13 444 179

12 985 422

6 963 641

-

4. melléklet

SÁGVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához

Sor-szám

Bevételi jogcímek

2021. évi előirányzat

A

B

1.

Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel

46 400 000

2.

Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel

12 700 000

3.

Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel

4.

Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel

4 000 000

5.

Bírság-, pótlék- és díjbevétel

400 000

6.

Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés

SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*

63 500 000

5. melléklet

Ságvár Község Önkormányzat 2021. évi adósságot keletkeztető ügylet megkötését igénylő fejlesztési célok, valamint az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összege

Fejlesztési cél leírása

Fejlesztés várható kiadása

A

B

1.

2.

3.

4.

ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE

-

6. melléklet

Ságvár Község Önkormányzat Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Beruházás megnevezése

Teljes költség

Kivitelezés kezdési és befejezési éve

Felhasználás 2020. XII. 31-ig

2021. évi előirányzat

2021. utáni szükséglet

A

B

C

D

E

F=(B-D-E)

Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztés

34 740 000

2021

34 740 000

Intelligens gyalogosátkelő rendszer kiépítés /okos zebra/

3 000 000

2021

3 000 000

Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés

350 000

2021

350 000

Járda /Fő u./

2 500 000

2021

2 500 000

Ingatlan vásárlás /Kis u./

300 000

2021

300 000

Ságvári Bóbita Óvoda és Bölcsőde tetőcserép

1 270 000

2019-2021

1 270 000

Kerítés építés /temető/

300 000

2021

300 000

Ravatalozó terasz bukolás

500 000

2021

500 000

Játszótéri eszközök

1 000 000

2021

1 000 000

Ságvári Bóbita Óvoda és Bölcsőde riasztó

1 800 000

2021

1 800 000

Buszváró/ Fő u./

1 000 000

2021

1 000 000

Szerver számítógép

1 000 000

2021

1 000 000

Smart city mikro cső kiépítés

334 000

2020-2021

334 000

Egyéb tárgyi eszköz beszerzés

150 000

2021

150 000

Laptop vásárlás + MS windows program + MS office program

400 000

2021

400 000

ÖSSZESEN:

48 644 000

48 644 000

7. melléklet

Ságvár Község Önkormányzat Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

Felújítás megnevezése

Teljes költség

Kivitelezés kezdési és befejezési éve

Felhasználás 2020. XII. 31-ig

2021. évi előirányzat

2021. utáni szükséglet

A

B

C

D

E

F=(B-D-E)

Vis maior út helyreállítás

3 044 966

2020-2021

902 966

2 142 000

ÖSSZESEN:

3 044 966

902 966

2 142 000

8. melléklet

Ságvár Község Önkormányzat Európai uniós támogatással megvalósuló projektek

EU-s projekt neve, azonosítója:

Közösen a jövőnkért komplex program humán közszolgáltatások fejlesztésére EFOP-1.5.2-16-2017-00006

Források

2021.

2022.

2022. után

Összesen

Saját erő

0

- saját erőből központi támogatás

0

EU-s forrás, pénzmaradvány

14 025 000

14 025 000

Társfinanszírozás

0

Hitel

0

Egyéb forrás

0

0

Források összesen:

14 025 000

0

0

14 025 000

Kiadások, költségek

2021.

2022.

2022. után

Összesen

Személyi jellegű

9 525 000

9 525 000

Beruházások, beszerzések

0

Szolgáltatások igénybe vétele

4 500 000

4 500 000

Adminisztratív költségek

0

0

0

0

Összesen:

14 025 000

0

0

14 025 000

EU-s projekt neve, azonosítója:

Források

2021.

2022.

2022.után

Összesen

Saját erő

0

- saját erőből központi támogatás

0

EU-s forrás, pénzmaradvány

0

Társfinanszírozás

0

Hitel

0

Egyéb forrás

0

0

Források összesen:

0

0

0

0

Kiadások, költségek

2021.

2022.

2022.után

Összesen

Személyi jellegű

0

Beruházások, beszerzések

0

Szolgáltatások igénybe vétele

0

Adminisztratív költségek

0

0

0

0

Összesen:

0

0

0

0

Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2021. évi előirányzat

Támogatott neve

Hozzájárulás (Ft)

Összesen:

0

9.1. melléklet 9.

üres cím

Megnevezés

SÁGVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT

01

Feladat megnevezése

Összes bevétel, kiadás

01

Megnevezés

SÁGVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT

01

Feladat megnevezése

Összes bevétel, kiadás

01

Forintban

Száma

Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése

Előirányzat

A

B

Bevételek

1.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)

192 108 951

1.1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

77 678 928

1.2.

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

55 682 220

1.3.

Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása

26 582 760

1.4.

Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

28 011 663

1.5.

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

4 153 380

1.6.

Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások

1.7.

Elszámolásból származó bevételek

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)

64 466 000

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

2.2.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

2.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

2.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

2.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei

64 466 000

2.6.

2.5.-ből EU-s támogatás

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)

102 386 000

3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

2 130 000

3.2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

3.3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

100 256 000

3.6.

3.5.-ből EU-s támogatás

100 256 000

4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)

46 800 000

4.1.

Építményadó

7 000 000

4.2.

Telekadó

1 200 000

4.3.

Magánszemélyek kommunális adója

8 000 000

4.4.

Iparűzési adó

30 000 000

4.5.

Talajterhelési díj

200 000

4.6.

Gépjárműadó

4.7.

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

4.8.

Egyéb közhatalmi bevételek

400 000

5.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)

27 646 000

5.1.

Készletértékesítés ellenértéke

5.2.

Szolgáltatások ellenértéke

8 460 000

5.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

298 000

5.4.

Tulajdonosi bevételek

12 700 000

5.5.

Ellátási díjak

5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

4 490 000

5.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése

613 000

5.8.

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek

5 000

5.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

5.10.

Biztosító által fizetett kártérítés

5.11.

Egyéb működési bevételek

1 080 000

6.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)

4 000 000

6.1.

Immateriális javak értékesítése

6.2.

Ingatlanok értékesítése

4 000 000

6.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

6.4.

Részesedések értékesítése

6.5.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

7.

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)

7.1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

7.2.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

7.3.

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

7.4.

7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)

400 000

8.1.

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

8.2.

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

8.3.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

400 000

8.4.

8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

437 806 951

10.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)

10.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

10.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

10.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

11.

Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)

11.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.2.

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

11.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.4.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

12.

Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)

102 212 532

12.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

102 212 532

12.2.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

13.

Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)

13.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

13.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

13.3.

Lekötött betétek megszüntetése

14.

Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)

14.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.3.

Külföldi értékpapírok kibocsátása

14.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

15.

Váltóbevételek

16.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

17.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)

102 212 532

18.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)

540 019 483

Kiadások

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.)

309 378 185

1.1.

Személyi juttatások

68 974 000

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

10 751 000

1.3.

Dologi kiadások

62 998 000

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

4 000 000

1.5

Egyéb működési célú kiadások

133 707 020

1.6.

az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések

1 717 100

1.7.

- Törvényi előíráson alapuló befizetések

2 661 882

1.8.

- Elvonások és befizetések

1.9.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

1.10.

-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

1.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

1.12.

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

128 428 038

1.13.

- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

1.14.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

1.15.

- Árkiegészítések, ártámogatások

1.16.

- Kamattámogatások

1.17.

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

900 000

1.18.

Tartalékok

28 948 165

1.19.

az 1.18-ból: - Általános tartalék

10 246 165

1.20.

- Céltartalék

18 702 000

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)

55 920 000

2.1.

Beruházások

48 094 000

2.2.

2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

2.3.

Felújítások

2 142 000

2.4.

2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

2.5.

Egyéb felhalmozási kiadások

5 684 000

2.6.

2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

2.7.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

2.8.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

2.9.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre

5 684 000

2.10.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

2.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

2.12.

- Lakástámogatás

2.13.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

3.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)

365 298 185

4.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.)

76 000 000

4.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

76 000 000

4.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

4.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

5.

Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)

5.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

5.2.

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

5.3.

Kincstárjegyek beváltása

5.4.

Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása

5.5.

Belföldi kötvények beváltása

5.6.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

6.

Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.)

98 721 298

6.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

6.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

7 684 358

6.3.

Központi, irányító szervi támogatás

91 036 940

6.4.

Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése

6.5.

Pénzügyi lízing kiadásai

7.

Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)

7.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

7.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

7.3.

Külföldi értékpapírok beváltása

7.4.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek

7.5.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek

8.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek

9.

Váltókiadások

10.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)

174 721 298

11.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)

540 019 483

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)

26

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

4

9.1.1. melléklet 9.1.

üres cím

Megnevezés

SÁGVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT

01

Feladat megnevezése

Kötelező feladatok bevételei, kiadása

02

Száma

Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése

Előirányzat

A

B

Bevételek

1.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)

192 108 951

1.1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

77 678 928

1.2.

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

55 682 220

1.3.

Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása

26 582 760

1.4.

Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

28 011 663

1.5.

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

4 153 380

1.6.

Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások

1.7.

Elszámolásból származó bevételek

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)

64 466 000

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

2.2.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

2.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

2.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

2.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei

64 466 000

2.6.

2.5.-ből EU-s támogatás

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)

102 386 000

3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

2 130 000

3.2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

3.3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

100 256 000

3.6.

3.5.-ből EU-s támogatás

100 256 000

4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)

46 800 000

4.1.

Építményadó

7 000 000

4.2.

Telekadó

1 200 000

4.3.

Magánszemélyek kommunális adója

8 000 000

4.4.

Iparűzési adó

30 000 000

4.5.

Talajterhelési díj

200 000

4.6.

Gépjárműadó

4.7.

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

4.8.

Egyéb közhatalmi bevételek

400 000

5.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)

19 349 000

5.1.

Készletértékesítés ellenértéke

5.2.

Szolgáltatások ellenértéke

4 220 000

5.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

288 000

5.4.

Tulajdonosi bevételek

10 900 000

5.5.

Ellátási díjak

5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

2 856 000

5.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése

5.8.

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek

5 000

5.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

5.10.

Biztosító által fizetett kártérítés

5.11.

Egyéb működési bevételek

1 080 000

6.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)

4 000 000

6.1.

Immateriális javak értékesítése

6.2.

Ingatlanok értékesítése

4 000 000

6.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

6.4.

Részesedések értékesítése

6.5.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

7.

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)

7.1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

7.2.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

7.3.

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

7.4.

7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)

400 000

8.1.

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

8.2.

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

8.3.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

400 000

8.4.

8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

429 509 951

10.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)

10.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

10.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

10.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

11.

Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)

11.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.2.

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

11.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.4.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

12.

Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)

102 212 532

12.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

102 212 532

12.2.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

13.

Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)

13.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

13.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

13.3.

Lekötött betétek megszüntetése

14.

Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)

14.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.3.

Külföldi értékpapírok kibocsátása

14.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

15.

Váltóbevételek

16.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

17.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)

102 212 532

18.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)

531 722 483

Kiadások

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.)

304 547 185

1.1.

Személyi juttatások

68 339 000

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

10 587 000

1.3.

Dologi kiadások

61 466 000

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

4 000 000

1.5

Egyéb működési célú kiadások

131 207 020

1.6.

az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések

1 717 100

1.7.

- Törvényi előíráson alapuló befizetések

2 661 882

1.8.

- Elvonások és befizetések

1.9.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

1.10.

-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

1.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

1.12.

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

126 828 038

1.13.

- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

1.14.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

1.15.

- Árkiegészítések, ártámogatások

1.16.

- Kamattámogatások

1.17.

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

1.18.

Tartalékok

28 948 165

1.19.

az 1.18-ból: - Általános tartalék

10 246 165

1.20.

- Céltartalék

18 702 000

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)

55 920 000

2.1.

Beruházások

48 094 000

2.2.

2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

2.3.

Felújítások

2 142 000

2.4.

2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

2.5.

Egyéb felhalmozási kiadások

5 684 000

2.6.

2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

2.7.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

2.8.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

2.9.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre

5 684 000

2.10.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

2.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

2.12.

- Lakástámogatás

2.13.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

3.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)

360 467 185

4.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.)

76 000 000

4.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

76 000 000

4.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

4.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

5.

Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)

5.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

5.2.

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

5.3.

Kincstárjegyek beváltása

5.4.

Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása

5.5.

Belföldi kötvények beváltása

5.6.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

6.

Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.)

98 721 298

6.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

6.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

7 684 358

6.3.

Központi, irányító szervi támogatás

91 036 940

6.4.

Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése

6.5.

Pénzügyi lízing kiadásai

7.

Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)

7.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

7.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

7.3.

Külföldi értékpapírok beváltása

7.4.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek

7.5.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek

8.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek

9.

Váltókiadások

10.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)

174 721 298

11.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)

535 188 483

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)

26

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

4

9.1.2. melléklet 9.1.

üres cím

Megnevezés

SÁGVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT

01

Feladat megnevezése

Önként vállalt feladatok bevételei, kiadása

03

Száma

Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése

Előirányzat

A

B

Bevételek

1.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)

1.1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

1.2.

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

1.3.

Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása

1.4.

Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

1.5.

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

1.6.

Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások

1.7.

Elszámolásból származó bevételek

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

2.2.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

2.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

2.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

2.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei

2.6.

2.5.-ből EU-s támogatás

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)

3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

3.2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

3.3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

3.6.

3.5.-ből EU-s támogatás

4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)

4.1.

Építményadó

4.2.

Telekadó

4.3.

Magánszemélyek kommunális adója

4.4.

Iparűzési adó

4.5.

Talajterhelési díj

4.6.

Gépjárműadó

4.7.

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

4.8.

Egyéb közhatalmi bevételek

5.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)

8 297 000

5.1.

Készletértékesítés ellenértéke

5.2.

Szolgáltatások ellenértéke

4 240 000

5.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

10 000

5.4.

Tulajdonosi bevételek

1 800 000

5.5.

Ellátási díjak

5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

1 634 000

5.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése

613 000

5.8.

Kamatbevételek és más nyereség jellegű bevételek

5.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

5.10.

Biztosító által fizetett kártérítés

5.11.

Egyéb működési bevételek

6.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)

6.1.

Immateriális javak értékesítése

6.2.

Ingatlanok értékesítése

6.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

6.4.

Részesedések értékesítése

6.5.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

7.

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)

7.1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

7.2.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

7.3.

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

7.4.

7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)

8.1.

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

8.2.

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

8.3.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

8.4.

8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

8 297 000

10.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)

10.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

10.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

10.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

11.

Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)

11.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.2.

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

11.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.4.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

12.

Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)

12.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

12.2.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

13.

Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)

13.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

13.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

13.3.

Lekötött betétek megszüntetése

14.

Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)

14.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.3.

Külföldi értékpapírok kibocsátása

14.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

15.

Váltóbevételek

16.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

17.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)

18.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)

8 297 000

Kiadások

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.)

4 831 000

1.1.

Személyi juttatások

635 000

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

164 000

1.3.

Dologi kiadások

1 532 000

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

1.5

Egyéb működési célú kiadások

2 500 000

1.6.

az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések

1.7.

- Törvényi előíráson alapuló befizetések

1.8.

- Elvonások és befizetések

1.9.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

1.10.

-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

1.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

1.12.

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

1 600 000

1.13.

- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

1.14.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

1.15.

- Árkiegészítések, ártámogatások

1.16.

- Kamattámogatások

1.17.

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

900 000

1.18.

Tartalékok

1.19.

az 1.18-ból: - Általános tartalék

1.20.

- Céltartalék

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)

2.1.

Beruházások

2.2.

2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

2.3.

Felújítások

2.4.

2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

2.5.

Egyéb felhalmozási kiadások

2.6.

2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

2.7.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

2.8.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

2.9.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre

2.10.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

2.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

2.12.

- Lakástámogatás

2.13.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

3.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)

4 831 000

4.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.)

4.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

4.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

4.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

5.

Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)

5.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

5.2.

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

5.3.

Kincstárjegyek beváltása

5.4.

Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása

5.5.

Belföldi kötvények beváltása

5.6.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

6.

Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.)

6.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

6.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

6.3.

Központi, irányító szervi támogatás

6.4.

Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése

6.5.

Pénzügyi lízing kiadásai

7.

Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)

7.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

7.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

7.3.

Külföldi értékpapírok beváltása

7.4.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek

7.5.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek

8.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek

9.

Váltókiadások

10.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)

11.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)

4 831 000

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

9.1.3. melléklet 9.1.

üres cím

Megnevezés

SÁGVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT

01

Feladat megnevezése

Államigazgatási feladatok bevételei, kiadása

04

Forintban

Száma

Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése

Előirányzat

A

B

Bevételek

1.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)

1.1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

1.2.

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

1.3.

Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása

1.4.

Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

1.5.

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

1.6.

Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások

1.7.

Elszámolásból származó bevételek

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

2.2.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

2.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

2.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

2.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei

2.6.

2.5.-ből EU-s támogatás

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)

3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

3.2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

3.3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

3.6.

3.5.-ből EU-s támogatás

4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)

4.1.

Építményadó

4.2.

Telekadó

4.3.

Magánszemélyek kommunális adója

4.4.

Iparűzési adó

4.5.

Talajterhelési díj

4.6.

Gépjárműadó

4.7.

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

4.8.

Egyéb közhatalmi bevételek

5.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)

5.1.

Készletértékesítés ellenértéke

5.2.

Szolgáltatások ellenértéke

5.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

5.4.

Tulajdonosi bevételek

5.5.

Ellátási díjak

5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

5.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése

5.8.

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek

5.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

5.10.

Biztosító által fizetett kártérítés

5.11.

Egyéb működési bevételek

6.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)

6.1.

Immateriális javak értékesítése

6.2.

Ingatlanok értékesítése

6.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

6.4.

Részesedések értékesítése

6.5.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

7.

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)

7.1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

7.2.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

7.3.

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

7.4.

7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)

8.1.

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

8.2.

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

8.3.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

8.4.

8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

10.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)

10.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

10.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

10.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

11.

Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)

11.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.2.

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

11.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.4.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

12.

Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)

12.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

12.2.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

13.

Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)

13.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

13.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

13.3.

Lekötött betétek megszüntetése

14.

Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)

14.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.3.

Külföldi értékpapírok kibocsátása

14.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

15.

Váltóbevételek

16.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

17.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)

18.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)

Kiadások

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.)

1.1.

Személyi juttatások

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

1.3.

Dologi kiadások

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

1.5

Egyéb működési célú kiadások

1.6.

az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések

1.7.

- Törvényi előíráson alapuló befizetések

1.8.

- Elvonások és befizetések

1.9.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

1.10.

-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

1.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

1.12.

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

1.13.

- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

1.14.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

1.15.

- Árkiegészítések, ártámogatások

1.16.

- Kamattámogatások

1.17.

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

1.18.

Tartalékok

1.19.

az 1.18-ból: - Általános tartalék

1.20.

- Céltartalék

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)

2.1.

Beruházások

2.2.

2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

2.3.

Felújítások

2.4.

2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

2.5.

Egyéb felhalmozási kiadások

2.6.

2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

2.7.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

2.8.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

2.9.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre

2.10.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

2.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

2.12.

- Lakástámogatás

2.13.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

3.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)

4.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.)

4.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

4.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

4.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

5.

Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)

5.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

5.2.

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

5.3.

Kincstárjegyek beváltása

5.4.

Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása

5.5.

Belföldi kötvények beváltása

5.6.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

6.

Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.)

6.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

6.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

6.3.

Központi, irányító szervi támogatás

6.4.

Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése

6.5.

Pénzügyi lízing kiadásai

7.

Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)

7.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

7.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

7.3.

Külföldi értékpapírok beváltása

7.4.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek

7.5.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek

8.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek

9.

Váltókiadások

10.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)

11.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

9.2. melléklet 9.

üres cím

Költségvetési szerv megnevezése

Ságvári Közös Önkormányzati Hivatal

02

Feladat megnevezése

Összes bevétel, kiadás

Forintban

Száma

Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése

Előirányzat

A

B

Bevételek

1.

Működési bevételek (1.1.+…+1.11.)

2 000

1.1.

Készletértékesítés ellenértéke

1.2.

Szolgáltatások ellenértéke

1.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

1.4.

Tulajdonosi bevételek

1.5.

Ellátási díjak

1.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

1.7.

Általános forgalmi adó visszatérülése

1.8.

Kamatbevételek

1 000

1.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

1.10.

Biztosító által fizetett kártérítés

1.11.

Egyéb működési bevételek

1 000

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

2.2.

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről

2.3.

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

2.4.

2.3-ból EU támogatás

3.

Közhatalmi bevételek

4.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+…+4.3.)

4.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

4.2.

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről

4.3.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

4.4.

4.3.-ból EU-s támogatás

5.

Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)

5.1.

Immateriális javak értékesítése

5.2.

Ingatlanok értékesítése

5.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

6.

Működési célú átvett pénzeszközök

7.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

8.

Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.)

2 000

9.

Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)

92 897 000

9.1.

Költségvetési maradvány igénybevétele

1 860 060

9.2.

Vállalkozási maradvány igénybevétele

9.3.

Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)

91 036 940

10.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)

92 899 000

Kiadások

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

92 349 000

1.1.

Személyi juttatások

71 206 000

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

11 252 000

1.3.

Dologi kiadások

9 891 000

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

1.5.

Egyéb működési célú kiadások

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)

550 000

2.1.

Beruházások

550 000

2.2.

Felújítások

2.3.

Egyéb fejlesztési célú kiadások

2.4.

2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása

3.

Finanszírozási kiadások

4.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)

92 899 000

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)

13

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

9.2.1. melléklet 9.2.

üres cím

Költségvetési szerv megnevezése

Ságvári Közös Önkormányzati Hivatal

02

Feladat megnevezése

Kötelező feladatok bevételei, kiadásai

01

Forintban

Száma

Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése

Előirányzat

A

B

Bevételek

1.

Működési bevételek (1.1.+…+1.11.)

2 000

1.1.

Készletértékesítés ellenértéke

1.2.

Szolgáltatások ellenértéke

1.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

1.4.

Tulajdonosi bevételek

1.5.

Ellátási díjak

1.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

1.7.

Általános forgalmi adó visszatérülése

1.8.

Kamatbevételek

1 000

1.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

1.10.

Biztosító által fizetett kártérítés

1.11.

Egyéb működési bevételek

1 000

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

2.2.

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről

2.3.

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

2.4.

2.3-ból EU támogatás

3.

Közhatalmi bevételek

4.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+…+4.3.)

4.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

4.2.

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről

4.3.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

4.4.

4.3.-ból EU-s támogatás

5.

Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)

5.1.

Immateriális javak értékesítése

5.2.

Ingatlanok értékesítése

5.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

6.

Működési célú átvett pénzeszközök

7.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

8.

Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.)

2 000

9.

Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)

92 897 000

9.1.

Költségvetési maradvány igénybevétele

1 860 060

9.2.

Vállalkozási maradvány igénybevétele

9.3.

Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)

91 036 940

10.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)

92 899 000

Kiadások

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

91 859 000

1.1.

Személyi juttatások

71 006 000

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

11 221 000

1.3.

Dologi kiadások

9 632 000

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

1.5.

Egyéb működési célú kiadások

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)

550 000

2.1.

Beruházások

550 000

2.2.

Felújítások

2.3.

Egyéb fejlesztési célú kiadások

2.4.

2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása

3.

Finanszírozási kiadások

4.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)

92 409 000

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)

13

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

9.2.2. melléklet 9.2.

üres cím

Költségvetési szerv megnevezése

Ságvári Közös Önkormányzati Hivatal

02

Feladat megnevezése

Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai

02

Forintban

Száma

Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése

Előirányzat

A

B

Bevételek

1.

Működési bevételek (1.1.+…+1.11.)

1.1.

Készletértékesítés ellenértéke

1.2.

Szolgáltatások ellenértéke

1.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

1.4.

Tulajdonosi bevételek

1.5.

Ellátási díjak

1.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

1.7.

Általános forgalmi adó visszatérülése

1.8.

Kamatbevételek

1.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

1.10.

Biztosító által fizetett kártérítés

1.11.

Egyéb működési bevételek

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

2.2.

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről

2.3.

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

2.4.

2.3-ból EU támogatás

3.

Közhatalmi bevételek

4.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+…+4.3.)

4.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

4.2.

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről

4.3.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

4.4.

4.3.-ból EU-s támogatás

5.

Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)

5.1.

Immateriális javak értékesítése

5.2.

Ingatlanok értékesítése

5.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

6.

Működési célú átvett pénzeszközök

7.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

8.

Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.)

9.

Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)

9.1.

Költségvetési maradvány igénybevétele

9.2.

Vállalkozási maradvány igénybevétele

9.3.

Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)

10.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)

Kiadások

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

1.1.

Személyi juttatások

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

1.3.

Dologi kiadások

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

1.5.

Egyéb működési célú kiadások