Ságvár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2016 (V.26.) önkormányzati rendelete

Ságvár Község Önkormányzatának 2015. évi költségvetéséről szóló 1/2015. (II. 5.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2016. 05. 27 - 2016. 05. 28

Ságvár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. §-ában, valamint a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 120. § (1) bekezdés a) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Ságvár Község Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága véleményének kikérésével a következőket rendeli el:


1. § Ságvár Község Önkormányzatának 2015. évi költségvetéséről szóló 1/2015. (II. 5.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„2.§ (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2015. évi költségvetési kiadási és bevételi főösszegét 418 966 ezer forintban állapítja meg.

(2) A költségvetés címrendjét az 1. melléklet tartalmazza."


2. § A Rendelet 3. § (1)-(3) helyébe a következő rendelkezés lép:

"3. § (1) Az önkormányzat összesített 2015. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

a) önkormányzatok működési támogatása                                             151 146 ezer forint,

b) működési és felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

101 837 ezer forint

amelyből:

ba) működési célú támogatások                                                            40 984 ezer forint,

bb) felhalmozási célú támogatások                                                        60 853 ezer forint;

c) közhatalmi bevételek                                                                        71 461 ezer forint,

d) működési bevételek                                                                          26 358 ezer forint,

e) felhalmozási bevételek                                                                      0 ezer forint,

f)működési és felhalmozási célú átvett pénzeszközök                             1 080 ezer forint,    
 amelyből

fa) működési célú átvett pénzeszközök                                                  1 080 ezer forint,

fb) felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                              0 ezer forint,

fc) felhalmozási célú önkormányzati támogatás                                      0 ezer forint;


g) finanszírozási bevételek                                                                    25 438 ezer forint,

amelyből

ga) belföldi finanszírozás bevételei (pénzmaradvány, rövid lejáratú hitelfelvétel)

67 084 ezer forint,

gb) külföldi finanszírozás bevételei                                                         0 ezer forint,

gc) adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei           0 ezer forint.


(2) Az önkormányzat összesített bevételeiből

a) a kötelező feladatok bevételei                                                            192 130 ezer forint,

b) az önként vállalt feladatok bevételei                                                    226 836 ezer forint,

c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei                                         0 ezer forint.


(3)Az önkormányzat összesített bevételeiből

a) működési bevételek                                                                          284 442 ezer forint,

b) felhalmozási bevételek                                                                      134 524 ezer forint."


3. § A Rendelet 4. § (1)-(2) bekezdései helyébe a következő rendelkezések lépnek:

"4. § (1) Az önkormányzat összesített 2015. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak:

a)működési költségvetés                                                                        279 829 ezer forint,

amelyből

aa) személyi juttatások                                                                          89 639 ezer forint,

ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó             22 074 ezer forint,

ac) dologi kiadások                                                                               58 402 ezer forint,

ad) ellátottak pénzbeli juttatásai                                                             9 050 ezer forint,

ae) egyéb működési célú kiadások                                                        100 664 ezer forint;

a)felhalmozási költségvetés                                                                   134 524 ezer forint, melyből

ba) beruházások                                                                                    57 118 ezer forint,

bb) felújítások                                                                                       6 406 ezer forint,

bc) egyéb felhalmozási kiadások                                                            0 ezer forint;

c) finanszírozási kiadások                                                                      118 478 ezer forint, melyből

ca) belföldi finanszírozás kiadásai (pénzmaradvány, hitelfelvétel)                118 478 ezer forint,

cb) külföldi finanszírozás kiadásai                                                            0 ezer forint,

cc)adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai               0 ezer forint.”


(2) Az önkormányzat összesített kiadásaiból

a) a kötelező feladatok kiadásai                                                              192 130 ezer forint,

b) az önként vállalt feladatok kiadásai                                                       226 836 ezer forint,

c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai                                            0 ezer forint."


4. § A Rendelet 1-8. melléklete helyébe az 1-8. melléklet lép.


5. § A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti.


                             Kecskés Gábor                                                       Budainé Vajk Ildikó

                               polgármester                                                                     egyző


Kihirdetési záradék:


A rendelet a Ságvári Közös Önkormányzati Hivatal hirdetőtábláján történő kifüggesztéssel 2016. május 26. napján kihirdetésre került. A kihirdetés időtartama 30 nap.


Ságvár, 2016. május 26.                                                                                                         Budainé Vajk Ildikó

                                                                                                                    jegyző