Alsóörs Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2018 (V.4.) önkormányzati rendelete

Önkormányzat 2017. évi Zárszámadásáról

Hatályos: 2018. 05. 05 - 2022. 05. 30

Alsóörs Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2018 (V.4.) önkormányzati rendelete

Önkormányzat 2017. évi Zárszámadásáról

2018.05.05.

Alsóörs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Lovas Község Önkormányzatának véleménye kikérésével a következőket rendeli el.

1. § A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzat Képviselő-testületére, annak bizottságaira, Alsóörs Község Önkormányzatára, az Alsóörsi Közös Önkormányzati Hivatalra, az Alsóörsi Településműködtetési és Községgazdálkodási Szervezetre, valamint a Napraforgó Óvoda és Bölcsődére.

2. § (1) A rendelet meghatározza az Önkormányzat kötelezően ellátandó és önként vállalt feladatok ellátásához szükséges rendes és rendkívüli bevételeket, kiadásokat, figyelemmel a költségvetési szervek kiemelt előirányzatának megállapítására, a foglalkoztatottak létszámára, meghatározza továbbá a 2017. évi gazdálkodás főbb szabályait.

(2) Alsóörs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete irányítása alá tartozó költségvetési szerveknek takarékos és hatékony gazdálkodást kell folytatniuk.

(3) A (2) bekezdésben foglaltak végrehajtását az önkormányzat Képviselő-testülete, polgármestere, jegyzője - a gazdálkodás szabályszerűségének ellenőrzése mellett - belső ellenőrzések, valamint az intézmények vezetőinek általános és eseti jellegű beszámoltatása révén ellenőrzi.

(4) Az Önkormányzat 2017. évi költségvetése az alábbi célok megvalósítását tűzi ki:

a) Az Önkormányzat által fenntartott intézmények üzemeltetése, működési feltételeinek biztosítása, figyelemmel a takarékos gazdálkodás követelményeire, a feladatellátás színvonalának pályázatok adta lehetőségekkel történő emelésére.

b) Felújításoknál, beruházásoknál a fontossági sorrendet figyelembe kell venni, a már megkötött szerződések vonatkozásában a kötelezettségeket teljesíteni kell.

3. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat, az Alsóörsi Közös Önkormányzati Hivatal és az intézmények együttes 2017. évi költségvetésének bevételi főösszegét 1.212.905 ezer forintban, kiadási főösszegét 1.212.905 ezer forintban állapítja meg. A költségvetési hiány összege 0 eFt.

(2) A főösszegen belül a költségvetési keretösszegek az alábbiak szerint alakulnak (1. melléklet)

eFt-ban

A

B

C

D

E

F

G

Megnevezés

Bevétel eredeti ei.

Bevétel mód. ei.

Tény

Kiadás eredeti ei.

Kiadás mód. ei.

Tény

1

Önkormányzat

441321

845610

845610

441321

845610

482030

2

Közös Hivatal

64797

65804

65804

64797

65804

64121

3

TEMÜSZ

206163

207111

207111

206163

207111

199851

4

Napraforgó Óvoda és Bölcsőde

71442

94380

94380

71442

94380

93325

5

Összesen

783723

1212905

1212905

783723

1212905

839227

Az intézmények tervezett kiadásaihoz a fedezetet – saját bevételeiken túl – az Önkormányzat biztosítja.

4. § (1) Alsóörs Község Önkormányzatának és intézményeinek 2017.12.31-én nincs hitelállománya.

5. § Az Önkormányzat helyi adó bevételeit a 2. melléklet tartalmazza.

6. § Az Önkormányzat támogatásértékű bevételeit és kiadásait a 3. melléklet tartalmazza. Alsóörs Község Önkormányzata ez évben is támogatta a Bursa Hungarica ösztöndíjban részesülőket, hozzá járult a Balatonalmádi Szociális Alapszolgáltatási Központ által ellátott feladatokhoz, továbbá az Önkormányzati Társulás által ellátott feladatokhoz. Támogatásértékű működési bevételeink között szerepel az OEP finanszírozás, Foglalkoztatási Központ támogatása a közfoglalkoztatottakat illetően, Lovas Község Önkormányzatának hozzájárulása az óvodai illetve védőnői feladatokhoz.

7. § Az Önkormányzat költségvetési támogatását, valamint a központi költségvetésből kapott egyéb támogatásokat a 4. melléklet tartalmazza

8. § Az Önkormányzat EU-s projektjeit, azok jelenlegi állását az 5. melléklet tartalmazza.

9. § A beruházásokat és felújításokat az 6. melléklet tartalmazza.

10. § Az Önkormányzat civil szervezeteknek, alapítványoknak, egyesületeknek, egyéb szervezeteknek, vállalkozásoknak nyújtott pénzeszköz átadásait, illetve az átvett pénzeszközöket a 7. melléklet tartalmazza. A pénzeszköz átadás biztosítja a helyi szervezetek településen végzett hathatós munkájának és segítségének támogatását.

11. § Az Önkormányzat szociális jellegű kiadásait a 8. melléklet tartalmazza, ezen kiadások tartalmazzák a törvény által szabályozott, illetve önkormányzati rendelet által meghatározott szociális kiadásokat.

12. § (1) Az Önkormányzat és intézményei várható 2017. évi létszámszükségletét a 9. melléklet tartalmazza. Alsóörs Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat és az intézmények korrigált költségvetési létszámkeretét 61 főben állapítja meg.

(2) A Képviselőtestület az Önkormányzat és az intézmények létszámkeretét az alábbiak szerint határozza meg:

a) Önkormányzat: 5 fő

b) Alsóörsi Közös Önkormányzati Hivatal: 14 fő

c) Alsóörsi Településműködtetési és Községgazdálkodási Szervezet: 22 fő

d) Napraforgó Óvoda Alsóörs: 20 fő

13. § Az Önkormányzat közvetett támogatásait a 10. melléklet tartalmazza.

14. § Az Önkormányzat és intézmények mérlegét közgazdasági tagolásban a 11. melléklet tartalmazza.

15. § Az Önkormányzat és intézményei előirányzat-felhasználási tervét / pénzeszközök változását a 12. melléklet tartalmazza.

16. § Alsóörs Község Önkormányzat Képviselő-testülete az általános működési tartalék összegét 361.995 ezer forintban, céltartalékát 0 ezer forintban határozza meg. Az általános tartalék felhasználásáról a Képviselő-testület dönt. A tartalék terhére hozott döntések alapján a Képviselő-testület negyedévenként, de legkésőbb a 2017. évi költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, 2017. december 31-i hatállyal dönt a költségvetés rendeletének módosításáról.

17. § Az Önkormányzatnak és Intézményeinek 2017. évben és az azt követő három évben a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló törvény szerinti adósságot keletkeztető ügylete nem volt.

18. § Az Önkormányzatnak és intézményeinek többéves kihatással járó kötelezettsége nincs.

19. § Az Önkormányzat és intézmények pénzmaradvány kimutatását a 13. melléklet tartalmazza.

20. § Az Önkormányzat és intézmények eredménykimutatását a 14. melléklet tartalmazza.

21. § Az Önkormányzat és intézmények vagyonmérlegét a 15. melléklet tartalmazza.

22. § Az Önkormányzat és intézmények a költségvetési évet követő három év tervezett bevételi előirányzatainak és kiadási előirányzatainak keretszámai a 16. melléklet tartalmazza.

23. § . (1) Alsóörs Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat, az Alsóörsi Településműködtetési és Községgazdálkodási Szervezet, valamint a Napraforgó Óvoda Alsóörs dolgozóinak – kivételt képeznek a közfoglalkoztatás keretében dolgozók – részére biztosított cafetéria juttatás mértékét – bruttó 200.000 Ft/fő/év összegben állapítja meg. A juttatás éves összege biztosít fedezetet a hozzá kapcsolódó, a juttatást teljesítő munkáltatót terhelő közterhek megfizetésére is.

(2) A nettó juttatásból 100.000 Ft kifizetése készpénzben történik tárgyév június 30-ig egy összegben, mely a Személyi Jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 71. § (1) bekezdés alapján, kedvezményes adózású. A fennmaradó, magasabb adózású sávba eső juttatás mértéke nettó 44.000 Ft, ajándékutalvány formájában kerül kifizetésre november 30-ig.

(3) Az idénydolgozók esetében a juttatásnál a készpénz kifizetést kell előnyben részesíteni. A kifizetés teljesítése a munkában töltött utolsó hónapban történik, egy összegben.

(4) Alsóörs Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat, az Alsóörsi Településműködtetési és Községgazdálkodási Szervezet, valamint a Napraforgó Óvoda Alsóörs dolgozóinak – kivételt képeznek a közfoglalkoztatás, illetve idénymunka keretében dolgozók – részére biztosított folyószámla költségtérítés mértékét – bruttó 1.000 Ft/fő/hó összegben állapítja meg.

(5) Nem jogosult a fenti juttatásokra a tartós külszolgálaton lévő munkavállaló azon időtartam vonatkozásában, amelyre illetményre nem jogosult, feltéve, hogy a távollét időtartama meghaladja a harminc napot. A harminc napot meghaladó távollét esetében a munkavállalót a távollét első napjától kezdve nem illeti meg a juttatás. A távollétek időtartamát - a jogosultság szempontjából - nem lehet összeszámítani.

(6) Amennyiben a munkavállaló év közben megszakítja munkaviszonyát, a juttatások időarányosan illetik meg. Azon juttatás-elemet, melyre nem jogosult a munkavállaló, készpénzben az intézmény pénztárába vissza kell fizetnie. A munkaviszonyával kapcsolatos elszámoló lapon feltüntetésre kerül az őt megillető, kifizetett összeg, illetve a visszafizetés ténye is.

(7) Részmunkaidős munkavállalót munkaideje arányában illeti meg a juttatás.

(8) Felmentési idejét töltő munkavállalót a felmentési idejére is megilleti a juttatás.

(9) Az Alsóörsi Közös Önkormányzati Hivatal közszolgálati dolgozói részére biztosított cafetéria juttatás, illetve folyószámla költségtérítés mértékét, idejét, módját a közszolgálati szabályzat tartalmazza.

(10) Alsóörs Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2017. évre a Polgármester részére adható cafetéria keretet bruttó 200.000,- Ft/évben, a folyószámla költségtérítést 1.000 Ft/hó összegben állapítja meg.

(11) A juttatásokra a forrást a Képviselő-testület a költségvetésben biztosítja.

24. § (1) A helyi önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a Képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.

(2) A költségvetési szerv költségvetésének végrehajtásáért az irányító szerv közjogi felelősséggel tartozik.

(3) Az Alsóörsi Közös Önkormányzati Hivatal költségvetésének végrehajtásáért a jegyző a felelős. Felelőssége nem érinti a költségvetési szervek vezetőinek felelősségét. A költségvetési szervek (Alsóörsi Településműködtetési és Községgazdálkodási Szervezet, Napraforgó Óvoda Alsóörs) költségvetésének végrehajtásáért az intézményvezetők felelősek.

(4) Az önkormányzat és szervei gazdálkodásának szabályosságát a jegyző éves költségvetési ellenőrzési terv alapján - belső ellenőr útján - ellenőrzi.

25. § (1) A Képviselő-testület az e rendeletben meghatározott kiadási előirányzat mértékéig támogatja a társadalmi szervezeteket, helyi civil önszerveződő közösségeket, egyházakat. Politikai pártok részére pénzbeli és egyéb az önkormányzat költségvetésében kiadást eredményező támogatás nem nyújtható.

(2) Alapítvány céljára akkor is nyújtható pénzbeli támogatás, ha a székhelye nem Alsóörs községben van, de a község lakosságának, illetve az önkormányzat érdekeit is szolgálja.

(3) A támogatás igénylését, és annak szabályait Alsóörs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2015. (V.7.) önkormányzati rendelete a helyi civil szervezetek pénzügyi támogatásának rendjéről szóló rendelet tartalmazza.

(4) 500.000,- forint alatti támogatás egy összegben, 500.000,- Ft feletti támogatás egyeztetés alapján kerül kiutalásra.

(5) Az (1)-(2) bekezdésben foglaltakon túlmenően társadalmi szervezetek, alapítványok, helyi civil önszerveződő közösségek, egyházak, vállalkozások támogatásáról a Képviselő-testület az általános tartalék, valamint a többletbevételek terhére hozhat döntést.

26. § (1) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert és az intézmények vezetőit a költségvetésben előírt bevételek beszedésére, és a jóváhagyott kiadások teljesítésére.

(2) Az intézményeknél a tervezett bevételek elmaradása nem vonja automatikusan maga után a költségvetési támogatások növekedését.

(3) Az intézmények vezetői az e rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatok felett előirányzat felhasználási jogkörrel rendelkeznek.

(4) Az önkormányzat költségvetési intézményei feladataik színvonalasabb ellátása érdekében az Alapító Okiratuk szerinti tevékenységi körben pályázatokat nyújthatnak be, közvetlen pénzbeli támogatást, felajánlást fogadhatnak el. Olyan tevékenységi körbe tartozó célra, amit a költségvetési szerv Alapító Okirata nem tartalmaz, pályázat nem nyújtható be. A vállalt cél megvalósítása a költségvetési szerv Alapító Okirata szerinti tevékenység ellátásának biztonságát nem veszélyeztetheti.

(5) A (4) bekezdés szerinti pályázat benyújtásához minden olyan esetben a fenntartó előzetes hozzájárulása szükséges, ahol a pályázatnak feltétele a saját erő, kivéve, ha az intézményvezető a költségvetéséből ki tudja gazdálkodni. A közvetlen pénzbeli támogatás elfogadásáról és a pályázat elbírálásának eredményéről az intézmény vezetője köteles tájékoztatni a polgármestert.

(6) A pályázaton való részvételhez történő hozzájárulás megadása előtt vizsgálni kell a pályázattal megvalósítandó cél működési kiadási vonzatát, annak több évre szóló kihatását.

27. § (1) A Képviselő-testület által jóváhagyott előirányzatok és költségvetési létszámkeretek között átcsoportosítást - a (2) bekezdésben foglaltak kivételével - a Képviselő-testület engedélyezhet.

(2) A Képviselő-testület a költségvetési szerv a bevételi előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát, kiadási előirányzatai közötti átcsoportosítási jogát a kiemelt előirányzatokon belül – személyi juttatások, munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó, dologi kiadások, ellátottak pénzbeli juttatásai, és egyéb működési célú kiadások, a felhalmozási költségvetés beruházások, felújítások, és egyéb felhalmozási kiadások – Önkormányzat esetében a polgármesterre, a közös hivatal esetében a jegyzőre, az intézmények esetében az intézményvezetőkre ruházza át. Az átcsoportosítás nem terjedhet ki kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosításra. Az átruházott hatáskörben hozott döntés a későbbi évekre vonatkozóan többletkiadással nem járhat.

28. § Az év közben keletkező központi és egyéb pótelőirányzatok felosztásáról, bevételi-kiadási előirányzatok módosításáról, a polgármester előterjesztése alapján a Képviselő-testület dönt, a költségvetési rendelet módosításával. A Képviselő-testület negyedévenként, de legkésőbb a 2017. évi költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, 2017. december 31-i hatállyal dönt a költségvetés rendeletének módosításáról.

29. § Az önkormányzati költségvetési szervek 2015. évi pénzmaradványának elszámolása során a kötelezettséggel nem terhelt szabad pénzmaradvány felhasználásáról a Képviselő-testület dönt.

30. § Az önkormányzat szabad pénzeszközeit a polgármester jogosult a legkedvezőbb betétben elhelyezni a kamatbevételek növelése érdekében, melyről a képviselőtestületet tájékoztatja.

31. § (1) Felújítás, beruházás csak akkor indítható, ha a szükséges fedezet rendelkezésre áll.

(2) Az önkormányzati költségvetési szervek közbeszerzési értékhatárt elérő beruházásaira, felújításaira és beszerzéseire a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény megfelelő rendelkezéseit kell alkalmazni. A közbeszerzési értékhatárokat el nem érő, de a nettó 3.000 eFt-ot meghaladó beszerzések, beruházások vagy felújítások esetén a Beszerzési Szabályzatban foglaltak szerint kell eljárni.

32. § (1) Az állampolgárok élet- és vagyonbiztonságát veszélyeztető elemi csapás, illetőleg következményeinek elhárítása érdekében (veszélyhelyzetben) a polgármester a helyi önkormányzat költségvetése körében átmeneti intézkedéseket hozhat, amelyről a Képviselő-testület legközelebbi ülésén be kell számolnia.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott jogkörben a polgármester az előirányzatok közötti átcsoportosítást hajthat végre, egyes kiadási előirányzatok teljesítését felfüggesztheti, költségvetési rendeletben nem szereplő kiadásokat is teljesíthet.

33. § (1) A Képviselő-testület önkormányzati biztost rendel ki a felügyelete alá tartozó költségvetési szervhez, ha annak elismert tartozás állománya a (2) bekezdésben meghatározott időt és mértéket eléri.

(2) Ha a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szerv harminc napon túli elismert tartozásállományának mértéke eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át vagy a százötvenmillió forintot, és e tartozását egy hónapon belül nem tudja harminc nap alá szorítani, az irányító szerv a költségvetési szervhez önkormányzati biztost jelöl ki

(3) Az önkormányzati biztost a Képviselő-testület döntése alapján a polgármester bízza meg.

34. § A költségvetési rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

Hebling Zsolt Báró Béla
polgármester jegyző
A rendelet kihirdetésének napja: 2018. május 4.