Ságvár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 28/2020 (XI.24.) önkormányzati rendelete

a helyi köztemetőről és a temetkezés rendjéről szóló 16/2013. (XI. 29.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 01. 01 - 2021. 01. 02

Ságvár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete figyelemmel a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI. 3.) Korm. rendeletben kihirdetett veszélyhelyzetre, valamint a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésére - amely szerint a képviselő-testület feladat- és hatáskörét veszélyhelyzetben a polgármester gyakorolja - a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény 41. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 2. pontjában és 42. § 1. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


  1. §   (1)  A helyi köztemetőről és a temetkezés rendjéről szóló 16/2013. (XI. 29.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet)
    a) 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép,
    b) 2. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép.

(2) A Rendelet 7. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) Az elhunyt temetőben történő eltemetését az utolsó bejelentett lakóhely figyelembevételével kell biztosítani.”


  1. § Ez a rendelet 2021. január 1-jén lép hatályba.


                          Kecskés Gábor                                                        Budainé Vajk Ildikó

                            polgármester                                                                      jegyzőKihirdetési záradék:


A rendelet a Ságvári Közös Önkormányzati Hivatal hirdetőtábláján történő kifüggesztéssel 2020. november 24 napján kihirdetésre került. A kihirdetés időtartama 30 nap.


Ságvár, 2020. november 24.


                                                                                                         Budainé Vajk Ildikó

                                                                                                                    jegyző