Ságvár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2021 (I.5.) önkormányzati rendelete

a személyes gondoskodás körébe tartozó szociális alapellátásokról és a fizetendő térítési díjakról szóló 3/2014. (II. 06.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 01. 05 - 2021. 01. 06

Ságvár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete figyelemmel a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI. 3.) Korm. rendeletben kihirdetett veszélyhelyzetre, valamint a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésére - amely szerint a képviselő-testület feladat- és hatáskörét veszélyhelyzetben a polgármester gyakorolja - a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 92. § (1) bekezdés b) pontjában és a 92. § (2) bekezdésében, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 29. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Som Község Önkormányzata Képviselő-testületének és Nyim Község Önkormányzata Képviselő-testületének hozzájárulásával a következőket rendeli el:


1. § A személyes gondoskodás körébe tartozó szociális alapellátásokról és a fizetendő térítési díjakról szóló 3/2014. (II. 06.) önkormányzati rendelet 1. mellékletében foglalt

a) 2. A gyermekjóléti alapellátások intézményi térítési díjai elnevezésű táblázat 2. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

2.

Bölcsődei gyermekétkeztetés

354,33- Ft/ellátási nap

450,-Ft/ellátási nap

b) 3. A gyermekétkeztetés intézményi térítési díjai elnevezésű táblázat 1. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

1.

Óvodai gyermekétkeztetés

393,70- Ft/ellátási nap

500,-Ft/ellátási nap

c) 4. Egyéb szolgáltatások térítési díjai elnevezésű táblázat B oszlopa helyébe a következő rendelkezés lép:

B.

Nettó térítési díj

539,37-Ft/ellátási nap

649,60-Ft/ellátási nap

469,60,-Ft/ellátási nap

+ kiszállítás

787,40-Ft/ellátási nap

539,37-Ft/ellátási nap


d) 5. Egyéb szolgáltatás térítési díja elnevezésű táblázat B oszlopa helyébe a következő rendelkezés lép:

B.

Nettó térítési díj

102,36-Ft/adag2. § Ez a rendelet a kihirdetését követően lép életbe, rendelkezéseit 2021. január 1-jétől kell alkalmazni.

                Kecskés Gábor                                                                  Budainé Vajk Ildikó

                  polgármester                                                                                jegyzőKihirdetési záradék:


A rendelet a Ságvári Közös Önkormányzati Hivatal hirdetőtábláján történő kifüggesztéssel 2021. január 5. napján 12 óra 00 perckor kihirdetésre került. A kihirdetés időtartama 30 nap.


Ságvár, 2021. január 5.


                                                                                                     

                                                                                                          Budainé Vajk Ildikó

                                                                                                                      jegyző