Alsóörs Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2018 (II.24.) önkormányzati rendelete

Alsóörs Község Önkormányzat 2018. évi költségvetése

Hatályos: 2018. 02. 25

Alsóörs Község Önkormányzat Képviselő-testületének

2/2018. (II. 23.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről


Alsóörs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete figyelemmel Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Lovas Község Önkormányzatának véleménye kikérésével a következőket rendeli el.


1. A rendelet hatálya


1. § A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzat Képviselő-testületére, Alsóörs Község Önkormányzatára, az Alsóörsi Közös Önkormányzati Hivatalra, az Alsóörsi Településműködtetési és Községgazdálkodási Szervezetre, a Napraforgó Óvoda és Bölcsődére.

2. A rendelet tartalma


2. § (1) Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Törvény (a továbbiakban: Áht.) 23-24. §-ban foglaltak alapján a Képviselő-testület a költségvetési rendelet tartalmát az alábbiak szerint állapítja meg:


(2) A helyi önkormányzat költségvetése tartalmazza

a) a helyi önkormányzat költségvetési bevételi előirányzatait és költségvetési kiadási előirányzatait, működési bevételek és működési kiadások, felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások, kiemelt előirányzatok, és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban,


b) a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek költségvetési bevételi előirányzatait és költségvetési kiadási előirányzatait kiemelt előirányzatok, kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban,


c) a költségvetési egyenleg összegét működési bevételek és működési kiadások egyenlege és a felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege szerinti bontásban,


d) a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló, az ÁHT 6. § (7) bekezdés a) pont ab) és ac) alpontja szerinti finanszírozási bevételi előirányzatokat,


e) a d) ponton túli költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási bevételi előirányzatokat és finanszírozási kiadási előirányzatokat,


f) a költségvetési év azon fejlesztési céljait, amelyek megvalósításához a Magyarország Gazdasági Stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (a továbbiakban Gst.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé, az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összegével együtt,


g) a Gst 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és az önkormányzati garanciákból és önkormányzati kezességekből fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a garancia, kezesség érvényesíthetőségéig, és a Gst 45. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeit, és


h) a költségvetés végrehajtásával kapcsolatos hatásköröket, így különösen a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban Mötv.) 68. § (4) bekezdése szerinti értékhatárt, a finanszírozási bevételekkel és a finanszírozási kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket, valamint a 34. § (2) bekezdése szerinti esetleges felhatalmazást.


(3) A költségvetési rendeletben elkülönítetten szerepel az évközi többletigények, valamint az elmaradt bevételek pótlására szolgáló általános tartalék és céltartalék.


(4)  A Mötv. 111. § (4) bekezdésének alkalmazásában működési hiányon a (2) bekezdés e) pontja szerinti külső finanszírozású működési célú költségvetési hiányt kell érteni.


3. Általános rendelkezések


3. § (1) A rendelet meghatározza az Önkormányzat kötelezően ellátandó és önként vállalt feladatok ellátásához szükséges rendes és rendkívüli bevételeket, kiadásokat, figyelemmel a költségvetési szervek kiemelt előirányzatának megállapítására, a foglalkoztatottak létszámára, továbbá a 2018. évi gazdálkodás főbb szabályait.


(2) Alsóörs Község Önkormányzat Képviselő-testülete irányítása alá tartozó költségvetési szerveknek takarékos és hatékony gazdálkodást kell folytatniuk.


(3) A (2) bekezdésben foglaltak végrehajtását az önkormányzat Képviselő-testülete, polgármestere, jegyzője - a gazdálkodás szabályszerűségének ellenőrzése mellett - belső ellenőrzések, valamint az intézmények vezetőinek általános és eseti jellegű beszámoltatása révén ellenőrzi.

  

4. A költségvetés bevételei és kiadásai


4. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat, az Alsóörsi Közös Önkormányzati Hivatal és az intézmények együttes 2018. évi költségvetésének bevételi főösszegét 1.115.301.241 forintban, kiadási főösszegét 1.115.301.241 forintban állapítja meg. A költségvetési hiány összege 0 eFt.


(2) A főösszegen belül a költségvetési keretösszegek az alábbiak szerint alakulnak (1. számú melléklet)

adatok Ft-ban


A

B

C


Megnevezés

Bevétel

Kiadás

1

Önkormányzat

717.814.852

717.814.852

2

Alsóörsi Közös Önkormányzati Hivatal

63.305.183

63.305.183

3

Alsóörsi Településműködtetési és Községgazdálkodási Szervezet

223.464.916

223.464.916

4

Napraforgó Óvoda és Bölcsőde

110.716.290

110.716.290

5

Összesen

1.115.301.241

1.115.301.241


Az intézmények tervezett kiadásaihoz a fedezetet – saját bevételeiken túl – az Önkormányzat biztosítja.


5. Finanszírozás


5. § Az Önkormányzat a költségvetési hiányt nem tervez a 2018. évben, hitelállománya nincs.


6. Helyi adó bevételek


6.§ Az Önkormányzat helyi adó bevételeit a 2. melléklet tartalmazza.


7. Támogatásértékű bevételek


7.§ Az Önkormányzat támogatásértékű bevételeinek részletezését a 3. melléklet tartalmazza.


8. Költségvetési támogatás


8. § Az Önkormányzat költségvetési támogatását a 4. melléklet tartalmazza


9. Európai Uniós projektek


9. § Az Önkormányzat EU-s projektjeit, azok jelenlegi állását az 5. melléklet tartalmazza.


10. Beruházás/felújítási kiadások


10.§ A beruházásokat és felújításokat a 6. melléklet tartalmazza.


11. Átadott pénzeszközök


11.§ Az Önkormányzat civil szervezeteknek, alapítványoknak, egyesületeknek, egyéb nonprofit szervezeteknek, nyújtott pénzeszköz átadásait a 7. melléklet tartalmazza. A pénzeszköz átadás keretösszege az előző évekhez hasonlóan, biztosítja a helyi szervezetek településen végzett munkájának támogatását.


12. Ellátottak pénzbeli juttatásai


12.§ Az Önkormányzat szociális jellegű kiadásait a 8. melléklet tartalmazza. Ezen kiadások tartalmazzák a törvény által szabályozott, illetve önkormányzati rendelet által meghatározott szociális kiadásokat.


13. Létszám-előirányzatok


13. § (1) Az Önkormányzat és intézményei várható 2018. évi létszámszükségletét a 9. melléklet tartalmazza. Alsóörs Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat és az intézmények korrigált költségvetési létszámkeretét 61 főben állapítja meg, mely nem tartalmaz közfoglalkoztatott dolgozói létszámot.


(2)A Képviselőtestület az Önkormányzat és az intézmények létszámkeretét az alábbiak szerint határozza meg:

      a) Önkormányzat:   5 fő

      b) Alsóörsi Közös Önkormányzati Hivatal: 14 fő

      c) Alsóörsi Településműködtetési és Községgazdálkodási Szervezet: 22 fő 

      d) Napraforgó Óvoda és Bölcsőde: 20 fő


14. Közvetett támogatások


14. § Az Önkormányzat és intézményei közvetett támogatásait a 10. melléklet tartalmazza.


15. Költségvetési mérleg


15. § Az Önkormányzat és intézményei összesített költségvetési mérlegét a 11. melléklet tartalmazza.


16. Előirányzat-felhasználási terv


16. § Az Önkormányzat és intézményei előirányzat-felhasználási tervét a 12. melléklet tartalmazza.

17. Általános- és céltartalék


17. § Alsóörs Község Önkormányzat Képviselő-testülete az általános működési tartalék összegét 50.096.974 forintban, céltartalékát 249.500.000 forintban határozza meg. A céltartalék közművelődési érdekeltségnövelő támogatás önrészét, valamint a „Varázserdő-Varázserő turisztikai látogatóközpont fejlesztés az alsóörsi kőbánya területén c. TOP 1.2.1-15-VE1-2016-00035 sz. pályázat költségvetését képezi. Az általános tartalék felhasználásáról a Képviselő-testület dönt. A tartalék terhére hozott döntések alapján a Képviselő-testület negyedévenként, de legkésőbb a 2018. évi költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, 2018. december 31-i hatállyal dönt a költségvetés rendeletének módosításáról.


18. Adósságot keletkeztető ügyletek


18. § Az Önkormányzat 2018-ben és az azt követő három évben a Stabilitás törvény szerinti adósságot keletkeztető ügyletet nem tervez.


19. Többéves kihatással járó kötelezettségek


19. § Az Önkormányzatnak többéves kihatással járó kötelezettsége nincs.


20. Béren kívüli, és béren kívüli juttatásnak nem minősülő juttatások


20. §. (1) Alsóörs Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat, az Alsóörsi Településműködtetési és Községgazdálkodási Szervezet, valamint a Napraforgó Óvoda és Bölcsőde dolgozóinak – kivételt képeznek a közfoglalkoztatás keretében dolgozók – részére biztosított cafetéria juttatás mértékét – bruttó 200.000 Ft/fő/év összegben állapítja meg. A juttatás éves összege biztosít fedezetet a hozzá kapcsolódó, a juttatást teljesítő munkáltatót terhelő közterhek megfizetésére is.


(2) A nettó juttatásból 100.000 Ft kifizetése készpénzben történik tárgyév június 30-ig egy összegben, mely a Személyi Jövedelemadóról szóló törvény 71. § (1) bekezdés alapján, kedvezményes adózású. A fennmaradó, magasabb adózású sávba eső juttatás mértéke nettó 46.750 Ft, ajándékutalvány formájában kerül kifizetésre november 30-ig.


(3) Az idénydolgozók esetében a juttatásnál a készpénz kifizetést kell előnyben részesíteni. A kifizetés teljesítése a munkában töltött utolsó hónapban történik, egy összegben.


(4) Alsóörs Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat, az Alsóörsi Településműködtetési és Községgazdálkodási Szervezet, valamint a Napraforgó Óvoda és Bölcsőde dolgozóinak – kivételt képeznek a közfoglalkoztatás, illetve idénymunka keretében dolgozók – részére biztosított folyószámla költségtérítés mértékét – bruttó 1.000 Ft/fő/hó összegben állapítja meg.


(5) Nem jogosult a fenti juttatásokra a tartós külszolgálaton lévő munkavállaló azon időtartam vonatkozásában, amelyre illetményre nem jogosult, feltéve, hogy a távollét időtartama meghaladja a harminc napot. A harminc napot meghaladó távollét esetében a munkavállalót a távollét első napjától kezdve nem illeti meg a juttatás. A távollétek időtartamát - a jogosultság szempontjából - nem lehet összeszámítani.


(6) Amennyiben a munkavállaló év közben megszakítja munkaviszonyát, a juttatások időarányosan illetik meg. Azon juttatás-elemet, melyre nem jogosult a munkavállaló, készpénzben az intézmény pénztárába vissza kell fizetnie. A munkaviszonyával kapcsolatos elszámoló lapon feltüntetésre kerül az őt megillető, kifizetett összeg, illetve a visszafizetés ténye is.


(7) Részmunkaidős munkavállalót munkaideje arányában illeti meg a juttatás.


(8) Felmentési idejét töltő munkavállalót a felmentési idejére is megilleti a juttatás.


(9) Az Alsóörsi Közös Önkormányzati Hivatal közszolgálati dolgozói részére biztosított cafetéria juttatás, illetve folyószámla költségtérítés mértékét, idejét, módját a közszolgálati szabályzat tartalmazza.


(10) Alsóörs Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2018. évre a Polgármester részére adható cafetéria keretet bruttó 200.000,- Ft/évben, a folyószámla költségtérítést 1.000 Ft/hó összegben állapítja meg.


(11) A juttatásokra a forrást a Képviselő-testület a költségvetésben biztosítja.


21. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok


21. § (1) A helyi önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a Képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.


(2) A költségvetési szerv költségvetésének végrehajtásáért az irányító szerv közjogi felelősséggel tartozik.


(3) Az Alsóörsi Közös Önkormányzati Hivatal költségvetésének végrehajtásáért a jegyző a felelős. Felelőssége nem érinti a költségvetési szervek vezetőinek felelősségét. A költségvetési szervek (Alsóörsi Településműködtetési és Községgazdálkodási Szervezet, Napraforgó Óvoda és Bölcsőde) költségvetésének végrehajtásáért az intézményvezetők felelősek.


(4) Az önkormányzat és szervei gazdálkodásának szabályosságát a jegyző éves költségvetési ellenőrzési terv alapján - belső ellenőr útján - ellenőrzi.


22. § (1) A Képviselő-testület az e rendeletben meghatározott kiadási előirányzat mértékéig támogatja a társadalmi szervezeteket, helyi civil önszerveződő közösségeket, egyházakat. Politikai pártok részére pénzbeli és egyéb az önkormányzat költségvetésében kiadást eredményező támogatás nem nyújtható.


(2) Alapítvány céljára akkor is nyújtható pénzbeli támogatás, ha a székhelye nem Alsóörs községben van, de a község lakosságának, illetve az önkormányzat érdekeit is szolgálja.


(3) A támogatás igénylését, és annak szabályait Alsóörs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2015. (V.7.) önkormányzati rendelete a helyi civil szervezetek pénzügyi támogatásának rendjéről szóló rendelet tartalmazza.


(4) 500.000,- forint alatti támogatás egy összegben, 500.000,- Ft feletti támogatás egyeztetés alapján kerül kiutalásra.


(5) Az (1)-(2) bekezdésben foglaltakon túlmenően társadalmi szervezetek, alapítványok, helyi civil önszerveződő közösségek, egyházak, vállalkozások támogatásáról a Képviselő-testület az általános tartalék, valamint a többletbevételek terhére hozhat döntést.


23. § (1) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert és az intézmények vezetőit a költségvetésben előírt bevételek beszedésére, és a jóváhagyott kiadások teljesítésére.


(2) Az intézményeknél a tervezett bevételek elmaradása nem vonja automatikusan maga után a költségvetési támogatások növekedését.


(3) Az intézmények vezetői az e rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatok felett előirányzat felhasználási jogkörrel rendelkeznek.


(4) Az önkormányzat költségvetési intézményei feladataik színvonalasabb ellátása érdekében az Alapító Okiratuk szerinti tevékenységi körben pályázatokat nyújthatnak be, közvetlen pénzbeli támogatást, felajánlást fogadhatnak el. Olyan tevékenységi körbe tartozó célra, amit a költségvetési szerv Alapító Okirata nem tartalmaz, pályázat nem nyújtható be. A vállalt cél megvalósítása a költségvetési szerv Alapító Okirata szerinti tevékenység ellátásának biztonságát nem veszélyeztetheti.


(5) A (4) bekezdés szerinti pályázat benyújtásához minden olyan esetben a fenntartó előzetes hozzájárulása szükséges, ahol a pályázatnak feltétele a saját erő, kivéve, ha az intézményvezető a költségvetéséből ki tudja gazdálkodni. A közvetlen pénzbeli támogatás elfogadásáról és a pályázat elbírálásának eredményéről az intézmény vezetője köteles tájékoztatni a polgármestert.


(6) A pályázaton való részvételhez történő hozzájárulás megadása előtt vizsgálni kell a pályázattal megvalósítandó cél működési kiadási vonzatát, annak több évre szóló kihatását.


24. § (1) A Képviselő-testület által jóváhagyott előirányzatok és költségvetési létszámkeretek között átcsoportosítást - a (2) bekezdésben foglaltak kivételével - a Képviselő-testület engedélyezhet.


(2) A Képviselő-testület a költségvetési szerv a bevételi előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát, kiadási előirányzatai közötti átcsoportosítási jogát a kiemelt előirányzatokon belül – személyi juttatások, munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó, dologi kiadások, ellátottak pénzbeli juttatásai, és egyéb működési célú kiadások, a felhalmozási költségvetés beruházások, felújítások, és egyéb felhalmozási kiadások – Önkormányzat esetében a polgármesterre, a közös hivatal esetében a jegyzőre, az intézmények esetében az intézményvezetőkre ruházza át. Az átcsoportosítás nem terjedhet ki kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosításra. Az átruházott hatáskörben hozott döntés a későbbi évekre vonatkozóan többletkiadással nem járhat.


25. § Az év közben keletkező központi és egyéb pótelőirányzatok felosztásáról, bevételi-kiadási előirányzatok módosításáról, a polgármester előterjesztése alapján a Képviselő-testület dönt, a költségvetési rendelet módosításával. A Képviselő-testület legkésőbb a 2018. évi költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, 2018. december 31-i hatállyal dönt a költségvetés rendeletének módosításáról.


26. § Az önkormányzati költségvetési szervek 2018. évi pénzmaradványának elszámolása során a kötelezettséggel nem terhelt szabad pénzmaradvány felhasználásáról a Képviselő-testület dönt.


27. § Az önkormányzat szabad pénzeszközeit a polgármester jogosult a legkedvezőbb betétben elhelyezni a kamatbevételek növelése érdekében, melyről a képviselőtestületet tájékoztatja.


28. § (1) Felújítás, beruházás csak akkor indítható, ha a szükséges fedezet rendelkezésre áll.


(2) Az önkormányzati költségvetési szervek közbeszerzési értékhatárt elérő beruházásaira, felújításaira és beszerzéseire a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény megfelelő rendelkezéseit kell alkalmazni. A közbeszerzési értékhatárokat el nem érő, de a nettó 3.000 eFt-ot meghaladó beszerzések, beruházások illetve felújítások esetén a Beszerzési Szabályzatban foglaltak szerint kell eljárni.


29. § (1) Az állampolgárok élet- és vagyonbiztonságát veszélyeztető elemi csapás, illetőleg következményeinek elhárítása érdekében (veszélyhelyzetben) a polgármester a helyi önkormányzat költségvetése körében átmeneti intézkedéseket hozhat, amelyről a Képviselő-testület legközelebbi ülésén be kell számolnia.


(2) Az (1) bekezdésben meghatározott jogkörben a polgármester az előirányzatok közötti átcsoportosítást hajthat végre, egyes kiadási előirányzatok teljesítését felfüggesztheti, költségvetési rendeletben nem szereplő kiadásokat is teljesíthet.


30. § (1) A Képviselő-testület önkormányzati biztost rendel ki a felügyelete alá tartozó költségvetési szervhez, ha annak elismert tartozás állománya a (2) bekezdésben meghatározott időt és mértéket eléri.


 (2) Ha a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szerv harminc napon túli elismert tartozásállományának mértéke eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át vagy a százötvenmillió forintot, és e tartozását egy hónapon belül nem tudja harminc nap alá szorítani, az irányító szerv a költségvetési szervhez önkormányzati biztost jelöl ki


(3) Az önkormányzati biztost a Képviselő-testület döntése alapján a polgármester bízza meg.


22. Záró rendelkezések


31. § A költségvetési rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.


      

                                         Hebling Zsolt                                   Báró Béla

                                         polgármester                                       jegyző


A rendelet kihirdetésének napja: 2018. február 24.


Előzetes hatásvizsgálat


Társadalmi-gazdasági hatása:

A képviselő-testület költségvetési rendelete biztosítja a választópolgárok számára az önkormányzat és intézményeinek 2018. évre tervezett bevételeinek és kiadásainak, pénzügyi-gazdálkodási működésének megismerhetőségét. A költségvetés a település fennmaradása, a kötelező feladatok ellátása érdekében jelentős hatással bír. A legfontosabb szempont a költségvetés egyensúlyának megtartására való törekvés volt.


Költségvetési hatása: A költségvetési rendeletbe foglalt szabályok szigorú betartásával várhatóan az önkormányzat és intézményei működése zavartalanul biztosítható.


Környezeti, egészségi következményei: Nincs


Adminisztratív terheket befolyásoló hatása: Olyan előírásokat tartalmaz, amelyek feltétlenül szükségesek, az adminisztrációs terhek nem növekednek.


Egyéb hatása: Nincs.


A rendelet megalkotásának szükségessége: Az Áht. és az Mötv. alapján a költségvetési rendelet megalkotása kötelező.


A rendelet megalkotásának elmaradása esetén várható következmények: törvényességi észrevétel


A rendelet alkalmazásához szükséges feltételek:

- személyi: van

- szervezeti: van

- tárgyi: van

- pénzügyi: van