Ságvár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2018 (IX.10.) önkormányzati rendelete

a hivatali helyiségen kívüli és a hivatali munkaidőn kívül történő családi események létesítése engedélyezésének szabályairól és díjairól szóló 7/2017. (V. 25.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2018. 09. 10 - 2018. 09. 11

Ságvár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény 19. §-ában és 96. §-ában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében biztosított eredeti jogalkotói hatáskörében, Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdése a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:  1. §A rendelet 4. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:


„(4) A hivatali helyiségen kívüli anyakönyvi esemény esetén a többletszolgáltatás ellentételezéseként munkaidőben történő anyakönyvi esemény esetén 25.000 Ft+Áfa, munkaidőn kívül történő anyakönyvi esemény esetén 25.000 Ft+Áfa díjat kell fizetni.”


  1. §


E rendelet a kihirdetése napján lép hatályba és a kihirdetését követő napon hatályát veszti.
              Kecskés Gábor                                                               Budainé Vajk Ildikó

                 polgármester                                                                           jegyző


Kihirdetési záradék:


A rendelet a Ságvári Közös Önkormányzati Hivatal hirdetőtábláján történő kifüggesztéssel 2018. szeptember 10. napján 15 órakor kihirdetésre került. A kihirdetés időtartama 30 nap.
Ságvár, 2018. szeptember 10.
                                                                                      Budainé Vajk Ildikó

                                                                                                  jegyző