Alsóörs Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2018 (II.23.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2017. évi költségvetésének 1.számú módosításáról

Hatályos: 2018. 02. 24 - 2018. 02. 23

Alsóörs Község Önkormányzat Képviselő-testületének

1/2018. (II.23) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2017. évi költségvetésének 1. sz. módosításáról


Alsóörs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete figyelemmel Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Lovas Község Önkormányzatának véleménye kikérésével a következőket rendeli el.


1. § A rendelet 4. §. helyébe az alábbi rendelkezés lép:


4. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat, az Alsóörsi Közös Önkormányzati Hivatal és az intézmények együttes 2017. évi költségvetésének bevételi főösszegét 1.212.901 ezer forintban, kiadási főösszegét 1.212.901 ezer forintban állapítja meg. A költségvetési hiány összege 0 eFt.


(2) A főösszegen belül a költségvetési keretösszegek az alábbiak szerint alakulnak (1. számú melléklet)

adatok eFt-ban


A

B

C


Megnevezés

Bevétel

Kiadás

1

Önkormányzat

845.607

845.607

2

Alsóörsi Közös Önkormányzati Hivatal

65.805


65.805


3

Alsóörsi Településműködtetési és Községgazdálkodási Szervezet

207.109

207.109

4

Napraforgó Óvoda és Bölcsőde

94.380

94.380

5

Összesen

1.212.901

1.212.901


Az intézmények tervezett kiadásaihoz a fedezetet – saját bevételeiken túl – az Önkormányzat biztosítja.


2. §. A rendelet 2. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép.


3. §. A rendelet 3. melléklete helyébe e rendelet 3. melléklete lép.


4. §. A rendelet 4. melléklete helyébe e rendelet 4. melléklete lép.


5. §. A rendelet 5. melléklete helyébe e rendelet 5. melléklete lép.


6. §. A rendelet 6. melléklete helyébe e rendelet 6. melléklete lép.


7. §. A rendelet 7. melléklete helyébe e rendelet 7. melléklete lép.


8. §. A rendelet 8. melléklete helyébe e rendelet 8. melléklete lép.


9. §. A rendelet 9. melléklete helyébe e rendelet 9. melléklete lép.


10. § A rendelet 13. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép.


„13. § (1) Az Önkormányzat és intézményei várható 2017. évi létszámszükségletét a 9. melléklet tartalmazza. Alsóörs Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat és az intézmények korrigált költségvetési létszámkeretét 61 főben állapítja meg, mely nem tartalmaz közfoglalkoztatott dolgozói létszámot.


(2)A Képviselőtestület az Önkormányzat és az intézmények létszámkeretét az alábbiak szerint határozza meg:


      a) Önkormányzat:   5 fő

      b) Alsóörsi Közös Önkormányzati Hivatal: 14 fő

      c) Alsóörsi Településműködtetési és Községgazdálkodási Szervezet: 22 fő 

      d) Napraforgó Óvoda és Bölcsőde: 20 fő


11. §. A rendelet 10. melléklete helyébe e rendelet 10. melléklete lép.


12. §. A rendelet 11. melléklete helyébe e rendelet 11. melléklete lép.


13. §. A rendelet 12. melléklete helyébe e rendelet 12. melléklete lép.


14. §. A rendelet 17. §. helyébe az alábbi rendelkezés lép:


„17. § Alsóörs Község Önkormányzat Képviselő-testülete az általános működési tartalék összegét 361.995 ezer forintban, céltartalékát 0 ezer forintban határozza meg. Az általános tartalék felhasználásáról a Képviselő-testület dönt. A tartalék terhére hozott döntések alapján a Képviselő-testület negyedévenként, de legkésőbb a 2017. évi költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, 2017. december 31-i hatállyal dönt a költségvetés rendeletének módosításáról.”


14. § A költségvetési rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba


   

                                         Hebling Zsolt                                   Báró Béla

                                         polgármester                                       jegyző