Ságvár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2021 (II.22.) önkormányzati rendelete

Ságvár község helyi építési szabályzatáról szóló 14/2011. (VI. 9.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 03. 09 - 2021. 03. 09

Ságvár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete figyelemmel a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendeletben kihirdetett veszélyhelyzetre, valamint a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésére - amely szerint a képviselő-testület feladat- és hatáskörét veszélyhelyzetben a polgármester gyakorolja -  az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 6/A. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésében és az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 6.§ (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, valamint a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8.) kormányrendelet VI. fejezetének eljárási szabályai szerint a következőket rendeli el:


  1. § (1) Ságvár község helyi építési szabályzatáról szóló 14/2011. (VI. 9.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 8. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

 „(2) A területre vonatkozó előírásokat – beépítési mód, maximális építménymagasság, maximális beépítettség, minimális telekterület – a belterület szabályozási terv is tartalmazza, az alábbiak szerint:


Jel

Beépítési

mód

Beépítési %

maximum

Építménymag.

maximum (m)

Telekterület

minimum (m²)

Legkisebb

zöldfelület

(%)

Vt1

O

35

6,0

600

35

Vt2

O

30

6,0

800

40

Vt3

O

30

6,0

1000

40

Vt4

SZ

25

7,5

3000

50

Vt5

SZ

40

7,5

3000

50

Vt6

Z

50

6,0

800

20
(2)   A Rendelet 8. §-a a következő (10) bekezdéssel egészül ki:

„(10) A Vt6 építési övezeti jelű területen a zöldfelületet háromszintes növénytelepítéssel, kertépítészeti terv alapján kell kialakítani.”


2.§  A Rendelet 3. melléklete módosítással érintett területének normatartalma helyébe e rendelet 1. mellékletének normatartalma lép.


3.§ Ez a rendelet a kihirdetését követő 15. napon lép hatályba.                 Kecskés Gábor                                   Budainé Vajk Ildikó

                  polgármester                                                  jegyző


Kihirdetési záradék:


A rendelet a Ságvári Közös Önkormányzati Hivatal hirdetőtábláján történő kifüggesztéssel 2021. február 22. napján 12 óra 00 perckor kihirdetésre került. A kihirdetés időtartama 30 nap.


Ságvár, 2021. február 22.


                                                                             Budainé Vajk Ildikó

                                                                                     jegyző