Ságvár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2021 (II.23.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 6/2020. (II. 25.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 02. 24 - 2021. 02. 24

Ságvár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete figyelemmel a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendeletben kihirdetett veszélyhelyzetre, valamint a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésére - amely szerint a képviselő-testület feladat- és hatáskörét veszélyhelyzetben a polgármester gyakorolja - a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés b) pontjában, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi XXXIX. törvény 111. §-ában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1. § (1) Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 6/2020. (II. 25.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi költségvetését 472 177 498 forint tárgyévi költségvetési bevétellel és 832 257 445 forint tárgyévi költségvetési kiadással, ezen belül

a)         472 177 498 forint költségvetési bevétellel,

b)         830 127 445 forint költségvetési kiadással,

c)        -357 949 947 forint költségvetési egyenleggel, ebből

ca)       145 914 677 forint működési hiánnyal,

cb)       212 035 270 forint felhalmozási hiánnyal,

d)         369 473 490 forint finanszírozási bevétellel,

e)           11 523 543 forint finanszírozási kiadással

állapítja meg.

(2)  A rendelet 2. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„A kiadási főösszegen belül a módosított kiemelt előirányzatok

a)

467 361 044 forint

Működési költségvetés módosított kiadásai

aa)

150 754 500 forint

Személyi juttatások

ab)

25 466 000 forint

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

ac)

160 284 115 forint

Dologi kiadások

ad)

5 004 800 forint

Ellátottak pénzbeli juttatásai

ae)

125 851 629 forint

Egyéb működési célú kiadások, ebből

aea)

705 000 forint

Előző évi elszámolásból származó befizetések

aeb)

0 forint

Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre   

aec)

0 forint

Visszatérítendő támogatások, kölcsön nyújtása ÁH-n belülre

aed)

0 forint

Visszatérítendő támogatások, kölcsön törlesztése ÁH-n belülre

aee)

122 057 629 forint

Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

aef)

0 forint

Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre  

aeg)

0 forint

Visszatérítendő támogatások, kölcsön nyújtása ÁH-n kívülre

aeh)

0 forint

Árkiegészítések, támogatások

aei)

0 forint

Kamattámogatások

aej)

3 089 000 forint

Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre

b)

293 314 270 forint

Felhalmozási költségvetés módosított kiadásai

ba)

278 782 270 forint

Beruházások, ebből

baa)

266 872 000 forint

EU-s forrásból megvalósuló beruházás

bb)

13 469 000 forint

Felújítások, ebből

bba)

0 forint

EU-s forrásból felújítás

bc)

0 forint

Egyéb felhalmozási kiadások, ebből

bca)

0 forint

Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre   

bcb)

0 forint

Visszatérítendő támogatások, kölcsön nyújtása ÁH-n belülre

bcc)

0 forint

Visszatérítendő támogatások, kölcsön törlesztése ÁH-n belülre

bcd)

1 063 000 forint

Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre

bce)

0 forint

Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre  

bcf)

0 forint

Visszatérítendő támogatások, kölcsön nyújtása ÁH-n kívülre

bcg)

0 forint

Lakástámogatás

bch)

0 forint

Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre

c)

69 452 131 forint

Tartalék

d)

11 523 543 forint

Finanszírozási kiadások

jogcímenkénti megoszlásban állapítja meg.


2. §  (1) A Rendelet 1.1, 1.2., 1.3., 1.4., mellékletei helyébe e rendelet 1.1., 1.2., 1.3., 1.4., mellékletei lépnek.

(2) A rendelet 2.1., 2.2., mellékletei helyébe e rendelet 2.1., 2.2. mellékletei lépnek.

(3) A rendelet 6. melléklete helyébe e rendelet 3. melléklete lép.

(4) A rendelet 7. melléklete helyébe e rendelet 4. melléklete lép.

(5) A rendelet 9.1., 9.1.1., 9.1.2., 9.1.3., mellékletei helyébe e rendelet 5.1., 5.1.1., 5.1.2., 5.1.3. mellékletei lépnek.

(6) A rendelet 9.2., 9.2.1., 9.2.2., 9.2.3., mellékletei helyébe e rendelet 5.2.,5.2.1.,5.2.2., 5.2.3. mellékletei lépnek.


3. §  A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.           Kecskés Gábor                                                          Budainé Vajk Ildikó

                         polgármester                                                                      jegyzőKihirdetési záradék:


A rendelet a Ságvári Közös Önkormányzati Hivatal hirdetőtábláján történő kifüggesztéssel 2021. február 23. napján kihirdetésre került. A kihirdetés időtartama 30 nap.


Ságvár, 2021. február 23.


                                                                                                         Budainé Vajk Ildikó

                                                                                                                    jegyző