Ságvár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2019 (V.2.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 4/2019. (II. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2019. 05. 03 - 2019. 05. 04

Ságvár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló  1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés b) pontjában, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. §-ában meghatározott feladatkörében eljárva, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 120. § (1) bekezdés a) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Ságvár Község Önkormányzata Képviselő-testülete Pénzügyi Bizottsága véleményének kikérésével következőket rendeli el:


1. §                  Az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 4/2019. (II. 27.) önkormányzat 

           rendelet 3. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.


2. §                  Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.              Kecskés Gábor                                                             Budainé Vajk Ildikó

                           polgármester                                                                             jegyző


Kihirdetési záradék:


A rendelet a Ságvári Közös Önkormányzati Hivatal hirdetőtábláján történő kifüggesztéssel 2019. május 2. napján 15.00 órakor kihirdetésre került. A kihirdetés időtartama 30 nap.


Ságvár, 2019. május 2.


                                                                                                                       Budainé Vajk Ildikó

                                                                                                                                   jegyző