Ságvár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2016 (XII.1.) önkormányzati rendelete

Ságvár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2016. (XI. 1.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról szóló 2/2015. (II. 5.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2017. 01. 01 - 2017. 01. 01

Ságvár Község Önkormányzata Képviselő-testületének

14/2016. (XII. 1.) önkormányzati rendelete

a szociális ellátásokról szóló 2/2015. (II. 5.) önkormányzati rendelet módosításáról
Ságvár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában és Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról szóló 18/2014. (XI. 27.) önkormányzati rendelet 109. § (1) bekezdés e) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Ságvár Község Önkormányzata Képviselő-testületének Szociális Bizottsága véleményének kikérésével a következőket rendeli el:1. § A 7. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) Eseti támogatásban az a személy részesíthető, akinek:

a) a családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg 80 000 forintot,

b) egyedül élő esetében az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg a 95 000 forintot.”


2. § Ez a rendelet 2017. január 1. napján lép hatályba, és a hatályba lépését követő napon hatályát veszti.

Kecskés Gábor                                          Budainé Vajk Ildikó

  polgármester                                              jegyző
Kihirdetési záradék:


A rendelet a Ságvári Közös Önkormányzati Hivatal hirdetőtábláján történő kifüggesztéssel 2016. december 1. napján kihirdetésre került. A kihirdetés időtartama 30 nap.Ságvár, 2016. december 1.

                                                                            Budainé Vajk Ildikó

                                                                                       jegyző