Ságvár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2016 (VI.30.) önkormányzati rendelete

a települési hulladékról és a hozzá kapcsolódó közszolgáltatásról szóló 15/2013. (XI. 29.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2016. 07. 01 - 2016. 07. 02

Ságvár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 88. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében és Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 19. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 120. § (1) bekezdés d) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Ságvár Község Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága véleményének kikérésével a következőket rendeli el:


 1. § A települési hulladékról és a hozzá kapcsolódó közszolgáltatásról szóló 15/2013. (XI. 29.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. § (1) A rendelet területi hatálya, a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás Ságvár község közigazgatási belterületére terjed ki, az Országos Hulladékgazdálkodási Közszolgáltatási Tervben foglaltakkal összhangban.”


 1. § A Rendelet 6. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„6. § A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás az alábbiakra terjed ki:

 1. az ingatlanhasználók által a közszolgáltató szállítóeszközeihez rendszeresített gyűjtőedényben, vagy a rendeletben megjelölt egyéb módon az ingatlanon gyűjtött és a közszolgáltató rendelkezésére bocsátott települési hulladékok begyűjtésére – ideértve a háztartásokban képződő zöldhulladékot, vegyes hulladékot, valamint az elkülönítetten gyűjtött hulladékot - és rendszeres, vagy alkalmi elszállítására,
 2. a lomhulladék ingatlanhasználóktól történő évente egyszeri összegyűjtésére és elszállítására,
 3. az a-b) pontokban foglaltak szerint begyűjtött és elszállított települési hulladék elhelyezésére, kezelésére és ártalmatlanítására.”


 1. § A Rendelet 7. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„7. § Ságvár község közigazgatási területén a hulladékgazdálkodási közszolgáltatást a SIÓKOM Hulladékgazdálkodási Közszolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság végzi az Önkormányzattal kötött közszolgáltatási szerződés alapján.”


 1. § A Rendelet 14. § (2) bekezdésében szereplő „a gép ürítést” szövegrész helyébe „az ürítést” szöveg lép.


 1. § A Rendelet 18. § (1) és (2) bekezdései helyébe a következő rendelkezések lép:

„18. § (1) Az ingatlanhasználó a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásért díjat köteles fizetni a Ht-ben és végrehajtási rendeleteiben szabályozottak szerint.


(2) Az Önkormányzat a közszolgáltatási díjra vonatkozó díjkedvezményt, mentességet, ingyenességet nem állapít meg.


 1. § A Rendelet 8. alcíme helyébe a következő alcím lép:

8. A közszolgáltatás szüneteltetésének szabályai.


21. § (1)    Az ingatlanhasználó, amennyiben az ingatlanát megszakítás nélkül legalább 3 hónap időtartamban nem használja, a közszolgáltatótól írásban kérheti a közszolgáltatás szüneteltetését. A szüneteltetés a bejelentést követő hónap első napján kezdődik. A szüneteltetés csak teljes naptári hónapokra és a tárgyévre vonatkozhat.


(2)  Bejelentésével egyidejűleg az ingatlanhasználó nyilatkozatot tesz arról, hogy a szüneteltetés ideje alatt az ingatlant nem használja és az ingatlanán települési hulladék nem keletkezik, valamint átadja a szolgáltatónak a gyűjtőedényről eltávolított azonosító jelet (matricát).


    (3) A szüneteltetés jogalapjának fennállását, az ingatlanhasználó az ingatlanon mért nullás vízfogyasztással - egyedi   

     vízóra hiányában nullás villanyáram fogyasztással - köteles igazolni hiteles fényképpel, vagy a közműszolgáltató  

     igazolásával. Nullás vízfogyasztásnak tekintendő, ha a vízmérő óra kezdő és záró állása között legfeljebb 3 m3 

     vízfogyasztás - egyedi vízóra hiányában a villanyóra kezdő és záró állása között legfeljebb 50 kWh áramfogyasztás - 

      jelentkezik.


     (4) A közszolgáltató a mérőóra leolvasására kialakított eljárásrendjét köteles az ügyfélszolgálatán és a honlapján

      közzétenni.


     (5) A közszolgáltatás szüneteltetésére vonatkozó bejelentését az ingatlanhasználó a szüneteltetés megkezdését

     megelőző hónap 20. napjáig teheti meg. Amennyiben az ingatlanhasználó bejelentésében a szüneteltetés végét nem

     jelölte meg, az ingatlan újbóli használatba vételét a szüneteltetés megszűnését megelőző hónap 20. napjáig kell

     bejelenteni.


    (6) A szüneteltetés megszűnésekor a közszolgáltató az ingatlanhasználó részére a gyűjtőedényen elhelyezendő új

     azonosító jelet (matricát) biztosít.


    (7) A szüneteltetés időtartamára az ingatlanhasználó mentesül a közszolgáltatási díj időarányos részének megfizetése

    alól.


    (8) Amennyiben az ingatlanhasználó a bejelentésében foglaltaktól eltérően, a közszolgáltatást mégis igénybe veszi, vagy 

     a szüneteltetés e §-ban foglalt feltételei nem állnak fenn, a közszolgáltatás díját a szüneteltetés időtartamára a Ptk.

     szerinti késedelmi kamattal megemelt összegben kell megfizetni.


 1. § A Rendelet 23. § (3) és (4) bekezdései helyébe az alábbi rendelkezések lépnek:

„(3) A közszolgáltató a településen az elkülönített hulladék gyűjtését házhoz menő szelektív hulladékgyűjtés útján biztosítja. A hulladék begyűjtése érdekében a közszolgáltató folyamatosan biztosítja a szelektív hulladékgyűjtő zsákokat, fajtánként két-két darabot. A kék színű hulladékgyűjtő zsákban a papírhulladék, a sárga színű hulladékgyűjtő zsákban a műanyaghulladék, a zöld színű hulladékgyűjtő zsákban az üveghulladék gyűjtése történik. A gazdaságos tárolás és szállítás érdekében a PET palackokat, fém italos és tetrapak dobozokat összepréselve kell a zsákokba helyezni.


(4) Az ingatlanhasználó a szelektív hulladékgyűjtő zsákokat egy időben a rendelet 2. mellékletében meghatározott szállítási napon reggel 7.00 óráig helyezheti ki az ingatlana előtti területre. A szállítási napon az ingatlan elé csak teli zsák helyezhető ki és az adott zsák csak a benne gyűjthető hulladékfajtát tartalmazhatja. A közszolgáltató nem szállítja el azt a zsákot, amelyben nem a fajtájának megfelelő hulladék található.”


 1. § A Rendelet 2. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.


 1. § Hatályát veszti a Rendelet
 1. 4. § (1) bekezdésének 2. és 3. pontja,
 2. 18. § (3) bekezdése,
 3. 19. §-a,
 4. 9. alcíme,
 5. 3. melléklete.


10. § A rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti.                          Kecskés Gábor                                                         Budainé Vajk Ildikó

                           polgármester                                                                     jegyzőKihirdetési záradék:


A rendelet a Ságvári Közös Önkormányzati Hivatal hirdetőtábláján történő kifüggesztéssel 2016. június 30. napján kihirdetésre került. A kihirdetés időtartama 30 nap.


Ságvár, 2016. június 30.


                                                                                                         Budainé Vajk Ildikó

                                                                                                                    jegyző