Ságvár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2016 (XII.1.) önkormányzati rendelete

Ságvár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2016. (XII. 1.) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól

Hatályos: 2016. 12. 02 - 2017. 05. 31

Ságvár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 42. § 1. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról szóló 18/2014 (XI.27.) önkormányzati rendelet 109. § (1) bekezdés e) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Ságvár Község Önkormányzata Képviselő-testületének Szociális Bizottsága véleményének kikérésével a következőket rendeli el:


1. A rendelet célja, hatálya


1. § (1) A belügyminiszter a helyi önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatása érdekében Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény 1. melléklet IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezet 18. A helyi önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó kiegészítő támogatása jogcím alapján kiírt pályázati kiírásra benyújtott támogatási kérelem alapján, a helyi önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatást biztosított Ságvár Község Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) számára.


(2) A rendelet célja, hogy a Ságvár településen élő szociálisan rászorultak részére támogatást nyújtson, meghatározza a természetben nyújtott szociális ellátás, egyszeri tűzifa juttatás ellátási forma jogosultsági feltételeit, az igénylés és elbírálás menetét.


(3) A rendelet hatálya kiterjed Ságvár község közigazgatási területén életvitelszerűen lakó és bejelentett lakóhellyel, vagy tartózkodási hellyel rendelkező állampolgárokra.


2. A támogatás feltételei


2. § (1) Az önkormányzat vissza nem térítendő természetbeni támogatást, tűzifát biztosíthat elsősorban annak az 1. § (3) bekezdésében meghatározott ságvári személynek, aki

a) a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény szerinti

aa) aktív korúak ellátására jogosult, vagy

ab) időskorúak járadékára jogosult, vagy

ac) tekintet nélkül annak természetbeni vagy pénzbeli formában történő nyújtására települési támogatásra jogosult, vagy

b) az a család, aki a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben szabályozott halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevel.


(2) Az (1) bekezdésben szereplő jogosultak a kérelmek elbírálása során előnyt élveznek. Az (1) bekezdés ac) pontjában szereplő jogosultak közül előnyt élveznek a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viselésével kapcsolatos támogatásra jogosultak.


(3) Az (1) bekezdésben foglaltakon túl az Önkormányzat vissza nem térítendő természetbeni támogatást, tűzifát biztosíthat az alábbi sorrendben azon az 1. § (3) bekezdésében meghatározott ságvári személy számára, aki

 1. rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül, vagy
 2. jövedelemmel és egyéb ellátással nem rendelkezik, vagy
 3. 3 vagy annál több gyermeket nevel, vagy
 4. gyermekét/gyermekeit egyedül neveli, vagy
 5. 65 éven felüli egyedül élő nyugdíjas, és nyugdíjának összege nem haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíj 2,5-szeresét, vagy
 6. családjában igazolhatóan mozgáskorlátozott él.


(4) A tűzifa-támogatás ugyanazon lakott ingatlanra csak egy jogosultnak állapítható meg, függetlenül a lakásban élő személyek és a háztartások számától. Amennyiben egy ingatlanhoz köthetően több kérelem érkezik, az elbírálás a kérelem beérkezésének sorrendjében történik.


3. § (1) Nem jogosult szociális célú tűzifa támogatásra – függetlenül a 2. § -ban meghatározott feltétel teljesülésétől –

 1. az a személy, család aki erdőgazdálkodó, erdőtulajdonos és az elmúlt 2 évben engedéllyel fakitermelést végzett,
 2. azon ingatlan vonatkozásában, amely tűzifával egyáltalán nem fűthető.


(2) Az üresen álló, nem lakott ingatlanra, amelyben életvitelszerűen senki sem él, a támogatás nem kérhető.


4.§ Háztartásonként legfeljebb 5 m3 tűzifa biztosítható. A tűzifa mennyisége a beérkező kérelmek számától és a rendelkezésre álló készlet mennyiségétől függően kerül kiosztásra.


5.§ (1) A BM rendelet alapján megállapított támogatás mértékén felül az Önkormányzat vállalja 1 000 forint/erdei m3+áfa mértékű önrész, valamint a tűzifa szállításából – ideértve a rászorulókhoz való eljuttatást is – származó költségek megfizetését.


(2) Az Önkormányzat vállalja, hogy a szociális célú tűzifában részesülőktől ellenszolgáltatást nem kér.


3. A támogatás igénylésének menete


6. § (1) A támogatás megállapítása iránti eljárás a rendelet 1. melléklete szerinti kérelemre indul. A kérelemhez csatolni kell a rendelet 1. mellékletében meghatározott mellékleteket.


(2) A kérelmeket 2016. december 2. napjától 2016. december 9. napjáig lehet benyújtani a Ságvári Közös Önkormányzati Hivatalnál. A fenti határidő elmulasztása jogvesztő. A hiányosan kitöltött kérelmek elutasításra kerülnek. A kérelmek elbírálása a rendelkezésre álló forrás erejéig, a kérelmek beérkezési sorrendjében történik.


(3) A kérelmek elbírálásával és a támogatás odaítélésével kapcsolatos hatáskör gyakorlását a képviselő-testület szociális bizottságára ruházza át. A szociális bizottság a kérelmeket legkésőbb 2016. december 20. napjáig bírálja el.


(4) A döntést követő 15 napon belül, de legkésőbb 2017. február 15-ig a képviselő-testület gondoskodik a tűzifa kiszállításáról.


(5) A tűzifa átvételét a jogosult a rendelet 2. mellékletét képező átvételi elismervény aláírásával igazolja.


7. § A támogatás forrása az Önkormányzat számára megállapított 942 340 forint vissza nem térítendő egyszeri támogatás, valamint az Önkormányzat által biztosított saját forrás. A forrás felhasználását követően benyújtott kérelmeket – függetlenül attól, hogy azok a 2. § meghatározott feltételeknek megfelelnek-e és a 6. §-ban meghatározott határidőre érkeztek-e – el kell utasítani.

8. § A jelen rendeletben nem szabályozott kérdésekben a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény szabályait kell alkalmazni.


4. Záró rendelkezések


9. § A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és 2017. május 31. napján hatályát veszti.
                 Kecskés Gábor                                                        Budainé Vajk Ildikó                       

                  polgármester                                                                   jegyzőKihirdetési záradék:


A rendelet a Ságvári Közös Önkormányzati Hivatal hirdetőtábláján történő kifüggesztéssel 2016. december 1. napján  kihirdetésre került. A kihirdetés időtartama 30 nap.


Ságvár, 2016. december 1.                                                                                      Budainé Vajk Ildikó

                                                                                                jegyző

1. melléklet a 12/2016. (XII. 1.) önkormányzati rendelethez


Kérelem

Alulírott

név:


születési hely és idő:


lakcím:szám alatti lakos kérem, hogy részemre Ságvár Község Önkormányzata Képviselő-testületének a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól szóló 12/2016. (XII. 1.) önkormányzati rendelete alapján szíveskedjenek természetbeni juttatásként tűzifát biztosítani.

A tűzifa támogatásra a rendelet szerint azért vagyok jogosult mert:

(A kérelemnek megfelelő jogosultság melletti négyzet „X” jellel jelölendő és kitöltendő.)

Ssz.

A jogosultság megnevezése

„X” jel helye

A jogosultság igazolása

1.

a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény szerinti

aktív korúak ellátására vagyok jogosult


a megállapító határozat csatolása szükséges

2.

a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény szerinti

időskorúak járadékára vagyok jogosult


a megállapító határozat csatolása szükséges

3.

a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény szerinti

tekintet nélkül annak természetbeni vagy pénzbeli formában történő nyújtására települési támogatásra vagyok jogosult,


a megállapító határozat száma:
         a települési támogatáson belül a         

         lakhatáshoz kapcsolódó kiadások

         viselésével kapcsolatos támogatásban  

         részesülök4.

a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben szabályozott halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelő család vagyunk


a megállapító határozat száma:5.

rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülök


a megállapító határozat száma:6.

3 vagy annál több gyermeket nevelek,a gyermekek adatainak felsorolása


gyermekeim adatai (a szülők és a gyermekek lakcímkártyájának másolata, személyi igazolvány másolata, amennyiben a gyermek esetében rendelkezésre áll)


 1. Név:

Szül. hely, idő:


 1. Név:

Szül. hely, idő:


 1. Név:

Szül. hely, idő:


 1. Név:

Szül. hely, idő:

7.

gyermekemet/gyermekeimet egyedül nevelem


a gyermekek adatainak felsorolása


gyermekeim adatai (a szülők és a gyermekek lakcímkártyájának másolata, személyi igazolvány másolata, amennyiben a gyermek esetében rendelkezésre áll)


1.Név:

Szül. hely, idő:


2.Név:

Szül. hely, idő:

8.

jövedelemmel és egyéb ellátással nem rendelkezem9.

65 éven felüli egyedül élő nyugdíjas vagyok és nyugdíjam összege nem haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíj 2,5-szeresét


a Nyugdíjfolyósító (NYUFIG) által a 2016. évi nyugdíj összegét megállapító értesítő és legutolsó havi nyugdíjszelvény csatolása szükséges

10.

családomban mozgáskorlátozott él


orvosi igazolás, vagy a  mozgáskorlátozott igazolvány másolatának csatolása szükségesNyilatkozom, hogy a lakhatásra használt ingatlanomban a fával történő fűtés megoldható, a támogatással kapott szociális tűzifát az ingatlan fűtésére fogom felhasználni.


Nyilatkozom, hogy a kérelemben feltüntetett adatok és nyilatkozatok a valóságnak megfelelnek.

Ságvár, 201…. ………………………………

                                                                                       ……………..……………………………………

       kérelmező

A szociális bizottság döntése:

Kérelmező részére Ságvár Község Önkormányzata Képviselő-testületének szociális bizottsága  …………/…… (…..) számú határozatával ………. m3 tűzifát biztosít vissza nem térítendő természetbeni juttatásként.

Ságvár, 201….. ...............

                                                            ……………………………

                    Bodóné Császár Anna

                              elnök szociális bizottság         

2. melléklet a 12/2016. (XII. 1.) önkormányzati rendelethez


Átvételi elismervény

Alulírott

név:........................................................................................................................   

lakcím:....................................................................................................................

szám alatti lakos aláírásommal elismerem, hogy a mai napon Ságvár Község Önkormányzat Képviselő­-testületének a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól szóló 12/2016. (XII. 1.) önkormányzati rendelete alapján megállapított természetbeni juttatásként …………………..m3 mennyiségű tűzifát átvettem.


Ságvár, 201…. ………………………hó …………….nap
                            átadó                                                     átvevő