Ságvár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2019 (II.27.) önkormányzati rendelete

a köztisztviselők illetményalapjáról

Hatályos: 2019. 02. 28 - 2019. 12. 31

Ságvár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény 60. § (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 120. § (1) bekezdés a) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Ságvár Község Önkormányzata Képviselő-testülete Pénzügyi Bizottsága véleményének kikérésével a következőket rendeli el:


1. § A rendelet hatálya a Ságvári Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselőkre terjed ki.


2. §  A Ságvári Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők illetményalapjának mértéke 2019. évben 55 000 forint.


3. §  (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit 2019. január 1. napjától kell alkalmazni.


(2) E rendelet hatályát veszti 2019. december 31. napján.                          Kecskés Gábor s.k.                                                        Budainé Vajk Ildikó s.k.

                                 polgármester                                                                     jegyző


Kihirdetési záradék:


A rendelet a Ságvári Közös Önkormányzati Hivatal hirdetőtábláján történő kifüggesztéssel 2019. február 27. napján kihirdetésre került. A kihirdetés időtartama 30 nap.


Ságvár, 2019. február 27.                                                

                                                                                                           Budainé Vajk Ildikó s.k.

                                                                                                                      jegyző