Ságvár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2018 (IX.28.) önkormányzati rendelete

a talajterhelési díjról és a környezetvédelmi alapról

Hatályos: 2018. 09. 29

Ságvár Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX. törvény (továbbiakban Ktd tv.) 21/A.§ (2), 26.§ (4) bekezdése, valamint a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. Törvény 58.§-ában kapott felhatalmazás alapján a talajterhelési díjról és a környezetvédelmi alapról az alábbi rendeletet alkotja:


1. A rendelet célja, hatálya1. § (1) A rendelet célja, hogy

  1. meghatározza a helyi vízgazdálkodás hatósági jogkörbe tartozó szennyvízelhelyezéshez kapcsolódó talajterhelési díjjal kapcsolatos megállapítási, bevallási, befizetési, ellenőrzési, adatszolgáltatási, eljárási szabályokat, valamint díjkedvezmények és mentességek eseteit,
  2. meghatározza a környezetvédelmi alappal kapcsolatos szabályokat.(2) A rendelet hatálya Ságvár község közigazgatási területére terjed ki.2. A talajterhelési díjra vonatkozó szabályok2. § (1) Talajterhelési díjfizetési kötelezettség azt a kibocsátót terheli, aki a műszakilag rendelkezésre álló közcsatornára nem köt rá és a helyi vízgazdálkodási hatósági engedélyezés alapján szennyvízelhelyezést, ideértve az egyedi zárt szennyvíztározót is, alkalmaz. Amennyiben a közcsatornát év közben helyezik üzembe, a díjfizetési kötelezettség a kibocsátót a közcsatorna üzembe helyezését követő 90. naptól terheli.


(2) Nem terheli díjfizetési kötelezettség azt a kibocsátót, aki külön jogszabályok szerint egyedi szennyvíz elhelyezési kislétesítményt, illetve egyedi szennyvíztisztító kisberendezést alkalmaz és a kibocsátás közvetlen környezetében a kibocsátó által létesített megfigyelő objektumban a talajjal kapcsolatban lévő felszín alatti vízben a kibocsátó által évente vizsgált nitrát-, ammónium-, szulfát-, kloridtartalom egyik komponens tekintetében nem haladja meg a közcsatorna üzembe helyezését követő hónapban végzett állapot-felmérés keretében mért értékeket.


(3) A (2) bekezdés szerinti felmérés eredményét a kibocsátó köteles öt évig megőrizni és ellenőrzés esetén az adóhatóság rendelkezésére bocsátani.3. A talajterhelési díj alapja3. § (1) A talajterhelési díj alapjának meghatározásakor a szolgáltatott víz mennyiségéből, vagy egyedi vízbeszerzés esetén a méréssel igazolt, felhasznált, illetve mérési lehetőség hiányában az átalány alapján meghatározott víz mennyiségéből kell kiindulni. Az átalányösszeg egyenlő a települési egy főre jutó ivóvízfogyasztás nagyságával. Az átalány egy főre jutó vízfogyasztás mértékének számítása az éves értékesített ivóvíz és a lakosságszám hányadosa.


(2) A talajterhelési díj alapjának meghatározásakor az (1) bekezdésben meghatározott vízmennyiséget csökkenti a külön jogszabály szerinti locsolási célú felhasználásra figyelembe vett vízmennyiség.


(3) A talajterhelési díj csökkenthető azzal a számlákkal igazolt mennyiséggel, amelyet a kibocsátó szennyvíztárolójából, arra feljogosított szervezettel szállíttat el, amely a folyékony hulladék jogszabályi előírások szerinti elhelyezését igazolja.4. A talajterhelési díj egységdíja4. § A talajterhelési díj egységdíjának mértéke 1200 forint/m3.5. A területérzékenységi szorzó5. § A talajterhelési díj kiszámításakor figyelembe veendő területérzékenységi szorzó 1,5, mivel Ságvár - a 27/2004.(XII. 25.) KVVM rendelet melléklete alapján - a felszín alatti víz szempontjából érzékeny területen fekvő település.6. A talajterhelési díj mértéke6. § (1) A talajterhelési díj mértékét

a) A talajterhelési díj alapja,

b) A talajterhelési egységdíj, valamint

c) A területérzékenységi szorzó szorzata adja.


(2) A talajterhelési díj számításának részletes szabályai:


A talajterhelési díj mértéke: TTD = E x A x T, ahol


TTD: a fizetendő éves talajterhelési díj

E: az egységdíj 1200Ft/m3 (Kdtv. 12. § (3) bekezdése)

A: díjfizetési alap, e rendelet 3. §-ban szabályozottak szerint (m3)

T: a település közigazgatási területére vonatkozó, a felszín alatti víz állapota szempontjából megállapított területérzékenységi szorzó a 27/2004. (XII. 25.) KVVM rendelet szerint 1,5.


7. Díjkedvezmény, mentesség7. § Kibocsátók részére talajterhelési díjkedvezményt, illetve mentességet Ságvár Község Önkormányzata Képviselő-testülete nem állapít meg.8. A díj megállapítása8. § A talajterhelési díjat a kibocsátónak kell megállapítania a tárgyévet követő év március 31. napjáig.


9. A díj bevallása9. § (1) A talajterhelési díjat a kibocsátónak kell bevallania Ságvár Község Önkormányzata adóhatóságához, a Ságvári Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzőjéhez.


(2) A bevallást a 1. mellékletben meghatározott formanyomtatványon kell megtenni.


(3) A kibocsátó a bevallási kötelezettségének évente, a tárgyévet követő év március 31. napjáig tesz eleget.


(4) A kibocsátó köteles olyan nyilvántartást vezetni, amelyből a díjfizetés alapja, valamint összege telephelyenként megállapítható.10. A díj befizetése10. § A talajterhelési díjat a kibocsátónak a bevallás és az adó megállapítással egyidejűleg, a tárgyévet követő év március 31. napjáig kell megfizetnie Ságvár Község Önkormányzata Dél TAKARÉK Szövetkezet által vezetett „Talajterhelési díj beszedési számla” elnevezésű, 50800245-15377193 számú számlaszámra.11. Adatszolgáltatási szabályok11. § (1) Adatszolgáltatási kötelezettség terheli a Dunántúli Regionális Vízmű ZRt-t a rendelet hatálya alá tartozó kibocsátókra vonatkozóan; kibocsátónként a szolgáltatott víz mennyisége, az ivóvízvezeték meghibásodása következtében elszivárgott víz és a külön vízmérőn mért locsolási célú víz mennyisége tekintetében.

(2) Adatszolgáltatási kötelezettség terheli a folyékony hulladék szállítására feljogosított szervezetet az elszállított szennyvíz mennyiségéről kibocsátónként. Az (1) és (2) bekezdés szerinti adatszolgáltatás benyújtási határideje a naptári év március 31., mely adatszolgáltatás a naptári évet megelőző év adatait tartalmazza.


12. Ellenőrzés12. § (1) Az önkormányzati adóhatóság ellenőrizheti a kibocsátók által benyújtott bevallások valódiságát.


(2) Az ellenőrzés során az adóhatóság az adatszolgáltatásra kötelezett szolgáltató által rendelkezésre bocsátott adatokat veti össze a kibocsátó bevallásával.


(3) Az adóhatóság ellenőrizheti azt, hogy a kibocsátók eleget tettek-e a bevallási és díjfizetési kötelezettségüknek.


13. Eljárási szabályok13. § (1) A helyi vízgazdálkodási hatósági jogkörbe tartozó szennyvízelhelyezéshez kapcsolódó talajterhelési díjjal kapcsolatos adóztatási feladatokat Ságvár Község Önkormányzat adóhatóságaként eljáró Ságvári Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője látja el.


(2) A talajterhelési díj megfizetésére, bevallására és az ehhez kapcsolódó jogkövetkezményekre, a díj megállapítására és a beszedésére, ellenőrzésére, valamint a végrehajtására az e rendeletben nem szabályozott kérdésekben a Ktd. tv., valamint az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.


14. A környezetvédelmi alap14. § (1) Az önkormányzat a környezetvédelmi feladatainak megoldása, elősegítése érdekében önkormányzati környezetvédelmi alapot hoz létre.


(2) A környezetvédelmi alap bevételei a következők:

a) a települési önkormányzat által jogerősen kiszabott környezetvédelmi bírság teljes összege

b) a területi környezetvédelmi hatóság által az önkormányzat területén jogerősen kiszabott környezetvédelmi bírság összegének harminc százaléka

c) a környezetterhelési díjak és az igénybevételi járulékok külön törvényben meghatározott része

d) az önkormányzati bevételek környezetvédelmi célokra elkülönített összege

e) egyéb bevételek.


(3) A környezetvédelmi alapot környezetvédelmi célokra kell felhasználni a (7) bekezdés figyelembevételével.


(4) Képviselő-testületnek a környezetvédelmi alap

a) tervezett felhasználásáról – a költségvetési rendelet megalkotásakor,

b) a tényleges felhasználásról – a zárszámadás elfogadásával egyidejűleg rendelkeznie kell.


(5) A helyi vízgazdálkodási hatósági körbe tartozó szennyvízelhelyezéshez kapcsolódó talajterhelési díj az önkormányzat környezetvédelmi alapjának a bevételét képezi.


(6) Az önkormányzat a talajterhelési díjból származó bevételét – a (7) bekezdésben foglaltak figyelembevételével – a talaj, valamint a felszín alatti víz mennyiségi, minőségi védelmére használhatja fel.


(7) A (6) bekezdés szerinti felhasználásnak minősül különösen:

a) A csatornázás

b) A szennyvíztisztítás

c) A vízbázis védelem

d) A település monitoring kialakítása és működtetése

e) A tartós környezetkárosodások kármentesítése

f) A potenciális és tényleges szennyező források szennyezésének megelőző, illetőleg utólagos műszaki védelme.15. Záró rendelkezések15. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.


(2) A rendelet hatálybalépésével egy időben hatályát veszti Ságvár Község Önkormányzata Képviselő-testületének a talajterhelési díjról és a környezetvédelmi alapról szóló 7/2008. (II. 15.) önkormányzati rendelete.            Kecskés Gábor                                                               Budainé Vajk Ildikó

                 polgármester                                                              jegyző


Kihirdetési záradék:


A rendelet a Ságvári Közös Önkormányzati Hivatal hirdetőtábláján történő kifüggesztéssel 2018. szeptember 28. napján kihirdetésre került. A kihirdetés időtartama 30 nap.


Ságvár, 2018. szeptember 28.


                                                                                                         Budainé Vajk Ildikó

                                                                                                                    jegyző