Ságvár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2016 (IX.22.) önkormányzati rendelete

a képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról szóló 18/2014. (XI. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról.

Hatályos: 2016. 09. 23 - 2016. 09. 24

Ságvár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 53. § (1) bekezdésében megállapított feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


  1. § A képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról szóló 18/2014. (XI. 27.) rendelet 3. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.


  1. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és az azt követő napon hatályát veszti.


                   Kecskés Gábor                                                                  Budainé Vajk Ildikó

                    polgármester                                                                                jegyző
Kihirdetési záradék:


A rendelet a Ságvári Közös Önkormányzati Hivatal hirdetőtábláján történő kifüggesztéssel 2016. szeptember 22 napján kihirdetésre került. A kihirdetés időtartama 30 nap.


Ságvár, 2016. szeptember 22.

                                                                                 

                                                                                                        Budainé Vajk Ildikó

                                                                                                                jegyző