Ságvár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2016 (II.25.) önkormányzati rendelete

Ságvár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2016. (II. 25.) önkormányzati rendelete a Képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról szóló 18/2014. (XI. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról.

Hatályos: 2016. 02. 26 - 2016. 02. 27

Ságvár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 53. § (1) bekezdésében megállapított feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


  1. § A Képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról szóló 18/2014. (XI. 27.) rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 6. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:

„(3) Az Önkormányzat által ellátandó tevékenységek kormányzati funkciók szerinti felsorolását a 3. melléklet, az Önkormányzat által végzett egyéb tevékenységek TEÁOR szám szerinti felsorolását a 3/A. melléklet tartalmazza.”


  1. § A Rendelet 8. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A Képviselő-testület átruházott önkormányzati hatósági hatásköreit az 5. melléklet, tartalmazza.”


  1. § A Rendelet 86. §-a a következő o) ponttal egészül ki:

„o) amennyiben a nyilvános és a zárt testületi ülés ugyanazon a napon, egymást követően kerülnek megtartásra, a nyilvános ülés jegyzőkönyve tartalmazza a zárt ülésen hozott határozatok számát és tárgyát.”


  1. § A Rendelet 87. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„87. § Az ülésen elhangzottak hangfelvételen rögzítésre kerülnek. A hangfelvétel csak a jegyzőkönyv könnyebb elkészítésére szolgál, abba csak a képviselő, a jegyző és a jegyzőkönyvvezető hallgathat bele. A hangfelvételt a jegyzőkönyvnek a Somogy Megyei Kormányhivatalhoz történő megküldését követően törölni kell.”


  1. § A Rendelet 94. § (3) bekezdése a következő d) ponttal egészül ki:

„d) utazás megkezdése előtt legalább öt naptári nappal előbb bejelentett külföldi tartózkodás, belföldi üdülés, kiküldetés, továbbképzés, valamint hatósági, bírósági idézésen való megjelenési kötelezettség.”


  1. § A Rendelet III. fejezetének 28. alcíme a következő 95/A. §-sal egészül ki:

„95/A. § (1) A képviselő az ülésről történő távolmaradását az ülés megkezdéséig szóban köteles bejelenteni polgármesternek.


(2) A 94. § (3) bekezdésben meghatározott esetekben a képviselő köteles, legkésőbb az ülést követő 5. napig hitelt érdemlő módon igazolni az ülésről történt távollétét.


(3) A külön rendeletben meghatározott tiszteletdíj pontos elszámolása és kifizetése érdekében a képviselőnek a Képviselő-testület ülésén történő igazolt, vagy igazolatlan hiányzását az ülésről készítendő jegyzőkönyvben és jelenléti íven minden esetben rögzíteni kell. Ennek végrehajtásáért a jegyző felelős.


(4) A 94. § (1) és (2) bekezdésében és a 95. §-ban meghatározott tiszteletdíj csökkentéséről a jegyző egyedi határozattal dönt.


(5) A tiszteletdíj kifizetéséről havonta utólag, legkésőbb a tárgyhónapot követő hónap 10. napjáig a jegyző gondoskodik. 


(6) A tiszteletdíj számfejtése és kifizetése a jegyző által havonta összeállított kimutatás alapján történik, melyet a Képviselő-testület üléseiről készített jegyzőkönyvek, valamint a tiszteletdíj csökkentéséről szóló jogerős határozat felhasználásával kell elkészíteni.  A kimutatás összeállítása során csak a tiszteletdíj csökkentését már jogerősen megállapító egyedi határozat vehető figyelembe.  A kifizetést engedélyező havonkénti kimutatást a polgármester és a jegyző írják alá. A csökkentéssel érintett havi kimutatáshoz csatolni kell a tiszteletdíj csökkentése ügyében hozott jogerős határozat másolatát is.


(7) A jelen szakaszban szabályozott kérdéseket a Képviselő-testület bizottságainak üléseire és tagjaira is értelemszerűen alkalmazni kell.”


7. § Hatályát veszti a Rendelet VI. fejezetének 35. pontja.


8. § A Rendelet 3. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.


9. § A Rendelet az e rendelet szerinti 2. melléklettel egészül ki.


10. § A Rendelet az e rendelet szerinti 3. melléklettel egészül ki.


11. § A Rendelet 2. mellékletének 2.6 pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„2.6 A képviselői, polgármesteri és alpolgármesteri vagyonnyilatkozatok vagyoni része nyilvános. A képviselői, polgármesteri és alpolgármesteri vagyonnyilatkozatokat egyedi adatigénylést követően bárki megtekintheti munkaidőben a Ságvári Közös Önkormányzati Hivatal hivatalos helyiségében. Az egyedi adatigénylés iránti kérelmet a jegyzőhöz kell benyújtani.”


12. § (1) A Rendelet 4. mellékletének I. 1. pontjában a „Társulás által ellátott feladatok: családsegítés, gyermekjóléti szolgáltatás, óvodai nevelés, bölcsődei ellátás, étkeztetés, házi segítségnyújtás.” szövegrész helyébe a „Társulás által ellátott feladatok: óvodai nevelés, bölcsődei ellátás, étkeztetés, házi segítségnyújtás.” szöveg lép.


(2) A Rendelet 4. mellékletének I. 2. pontjában a Társulás tagjainak felsorolása az alábbi szövegrésszel egészül ki az ABC szabályainak megfelelően:

„Balatonakarattya Község Önkormányzata”.


13. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és az azt követő napon hatályát veszti.


                        Kecskés Gábor                                                          Budainé Vajk Ildikó

                        polgármester                                                                          jegyző


Kihirdetési záradék:

A rendelet a Ságvári Közös Önkormányzati Hivatal hirdetőtábláján történő kifüggesztéssel 2016. február 25. napján kihirdetésre került. A kihirdetés időtartama 30 nap.


Ságvár, 2016. február 25.

                                                                                     Budainé Vajk Ildikó

                                                                                                 jegyző

Mellékletek