Ságvár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2020 (VI.30.) önkormányzati rendelete

a települési támogatásokról szóló 15/2019. (VII. 12.) önkormányzati rendelet módosításáról.

Hatályos: 2020. 07. 01 - 2020. 07. 01

Ságvár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában biztosított jogalkotói hatáskörében eljárva, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132. § (4) bekezdés g) pontjában kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8a. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról szóló 18/2014. (XI. 27.) önkormányzati rendelet 109. § (1) bekezdés e) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Ságvár Község Önkormányzata Képviselő-testülete Szociális Bizottsága véleményének kikérésével a következőket rendeli el:


1.§ A települési támogatásokról szóló 15/2019. (VII. 12.) önkormányzati rendelet (a  továbbiakban: Rendelet) 9. § (2) bekezdésében szereplő „augusztus 1-jétől, szeptember 30-ig” szövegrész helyébe a „július 1-jétől augusztus 31-ig” szöveg lép.


2. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.                         Kecskés Gábor                                                        Budainé Vajk Ildikó

                            polgármester                                                                      jegyző


Kihirdetési záradék:


A rendelet a Ságvári Közös Önkormányzati Hivatal hirdetőtábláján történő kifüggesztéssel 2020. június 30. napján kihirdetésre került. A kihirdetés időtartama 30 nap.


Ságvár, 2020. június 30.


                                                                                                         Budainé Vajk Ildikó

                                                                                                                    jegyző