Ságvár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2016 (XII.1.) önkormányzati rendelete

Ságvár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2016. (XII. 1.) önkormányzati rendelete az egészségügyi alapellátási körzetek megállapításáról

Hatályos: 2016. 12. 02

Ságvár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény 6.§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdés 4. pontjában és az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény 5. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény 6. § (2) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró alapellátásért felelős országos módszertani intézet véleményének kikérésével a következőket rendeli el:


  1. § (1) A háziorvosi alapellátás körzethatára kiterjed Ságvár és Nyim települések közigazgatási területére.


(2) A háziorvosi alapellátáshoz kapcsolódó ügyeleti ellátást az önkormányzat feladat-ellátási szerződés keretében látja el.


  1. § (1) A házi gyermekorvosi alapellátás körzethatára kiterjed Ságvár, Som és Nyim települések közigazgatási területére.


(2) A házi gyermekorvosi alapellátáshoz kapcsolódó ügyeleti ellátást az önkormányzat feladat-ellátási szerződés keretében látja el.


  1. § A fogorvosi alapellátás körzethatára kiterjed Ságvár, Som, Nyim és Nagyberény települések közigazgatási területére.


(2) A fogorvosi alapellátáshoz kapcsolódó ügyeleti ellátás biztosítása az egészségügyi ellátás folyamatos működtetésének egyes szervezési kérdéseiről szóló 47/2004. (V. 11.) ESzCsM rendelet 6. § (4) bekezdése alapján Ságvár településen nem kötelező ellátás.


  1. § A védőnői alapellátás körzethatára kiterjed Ságvár és Nyim települések közigazgatási területére.


5. § Az iskola-egészségügyi alapellátás körzethatára kiterjed a ságvári Dr. Szilády Áron Általános és Alapfokú Művészeti Iskola iskolai oktatásában tanulók és a ságvári Bóbita Óvoda és Bölcsőde nevelésében részesülő gyermekek részére.


  1. § Az 1-5. §-ban megjelölt alapellátások székhelyét az érintett települési önkormányzatok az erre irányuló megállapodásaikban határozzák meg.


  1. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.


(2) A rendelet hatályba lépésével egy időben hatályát veszti a háziorvosi körzetekről szóló 5/2002. (VIII. 30.) önkormányzati rendelet.
          Kecskés Gábor                                                                  Budainé Vajk Ildikó

           polgármester                                                                                jegyző


Kihirdetési záradék:

A rendelet a Ságvári Közös Önkormányzati Hivatal hirdetőtábláján történő kifüggesztéssel 2016. december 1. napján kihirdetésre került. A kihirdetés időtartama 30 nap.


Ságvár, 2016. december 1.

                                                                                 

                                                                                                        Budainé Vajk Ildikó

                                                                                                                jegyző