Ságvár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 30/2020 (XI.24.) önkormányzati rendelete

a személyes gondoskodás körébe tartozó szociális alapellátásokról és a fizetendő térítési díjakról szóló 3/2014. (II. 06.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 01. 01 - 2021. 01. 02

Ságvár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 92. § (1) bekezdés b) pontjában és a 92. § (2) bekezdésében, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 29. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a Képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról szóló 18/2014. (XI. 27.) önkormányzati rendelet 107. § (1) bekezdés j) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Ságvár Község Önkormányzata Képviselő-testülete Pénzügyi Bizottsága véleményének kikérésével, Som Község Önkormányzata Képviselő-testületének és Nyim Község Önkormányzata Képviselő-testületének hozzájárulásával a következőket rendeli el:


1. § A személyes gondoskodás körébe tartozó szociális alapellátásokról és a fizetendő térítési díjakról szóló 3/2014. (II. 06.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.


2. § Ez a rendelet 2021. január 1-jén lép hatályba.                Kecskés Gábor                                                                  Budainé Vajk Ildikó

                  polgármester                                                                                jegyzőKihirdetési záradék:


A rendelet a Ságvári Közös Önkormányzati Hivatal hirdetőtábláján történő kifüggesztéssel 2020. november 24 napján kihirdetésre került. A kihirdetés időtartama 30 nap.


Ságvár, 2020. november 24.


                                                                                                     

                                                                                                          Budainé Vajk Ildikó

                                                                                                                       jegyző