Ságvár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2021 (I.5.) önkormányzati rendelete

a 2021. évi igazgatási szünet elrendeléséről.

Hatályos: 2021. 01. 05 - 2022. 01. 04

Ságvár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete figyelemmel a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI. 3.) Korm. rendeletben kihirdetett veszélyhelyzetre, valamint a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésére - amely szerint a képviselő-testület feladat- és hatáskörét veszélyhelyzetben a polgármester gyakorolja - az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 232. § (3) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, Som Község Önkormányzata Képviselő-testületének és Nyim Község Önkormányzata Képviselő-testületének hozzájárulásával a következőket rendeli el:


  1. §  A rendelet személyi hatálya kiterjed a Ságvári Közös Önkormányzati Hivatalban (a továbbiakban: Hivatal) foglalkoztatott valamennyi köztisztviselőre, ügykezelőre és munkavállalóra.


  1. §  (1) A Hivatal 2021. évi munkarendjében 2021. augusztus 2. napjától 2021.augusztus 22. napjáig terjedő időszakra nyári igazgatási szünetet, 2021. december 20. napjától 2022. január 2. napjáig téli igazgatási szünetet tart.

(2) A nyári igazgatási szünet utáni első rendes munkanap 2021. augusztus 23., a téli igazgatási szünet utáni első rendes munkanap 2022. január 3.


  1. §  Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és 2022. január 4.napján hatályát veszíti.                       Kecskés Gábor                                                     Budainé Vajk Ildikó

                         polgármester                                                                jegyző


Kihirdetési záradék:


A rendelet a Ságvári Közös Önkormányzati Hivatal hirdetőtábláján történő kifüggesztéssel 2021. január 5. napján 12 óra 00 perckor kihirdetésre került. A kihirdetés időtartama 30 nap.


Ságvár, 2021. január 5.


                                                                                 Budainé Vajk Ildikó

                                                                                              jegyző