Ságvár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2016 (XI.30.) önkormányzati rendelete

Ságvár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2016. (XI. 30.) önkormányzati rendelete Ságvár község helyi építési szabályzatáról szóló 14/2011. (VI. 9.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2016. 12. 30 - 2016. 12. 31

Ságvár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 6/A. § (3) bekezdésében és a 62. § (6) bekezdés 6. pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1. pontjában és az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény. 6. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint az egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet VI. fejezetének eljárási szabályai alapján a következőket rendeli el:


 1. § (1) Ságvár község helyi építési szabályzatáról szóló 14/2011. (VI. 9.)
  önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. § (3) bekezdése helyébe a
  következő rendelkezés lép:

„(3) A felszíni szennyezésre fokozottan érzékeny területen a BTSZ felszíni szennyezésre fokozottan érzékeny terület övezetre vonatkozó előírásokat kell alkalmazni.”

 1. A Rendelet 2. § (8) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(8) A vízerózió által érintett területeken a BTSZ vízeróziónak kitett terület övezetre vonatkozó előírásokat kell alkalmazni.”

 1. A Rendelet 2. § (9) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(9) A felszíni vízminőségvédelmi területeken a BTSZ felszíni vízminőségvédelmi terület övezetre vonatkozó előírásokat kell alkalmazni.”

 1. A Rendelet 2. §-a az alábbi (10) bekezdéssel egészül ki:

„(10) A település közigazgatási területének jelentős része tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelendő terület övezete által érintett (a továbbiakban tájképvédelmi érintettségű) terület. Ezen a területen

a) új építmény elhelyezése tájba illesztve a történeti tájszerkezet, a tájképi adottságok megőrzésével, a tájkarakter erősítésével, a helyi építészeti hagyományok figyelembe vételével történhet,

b) birtokközpont nem létesíthető,

c) a látványvédelem (kilátás, rálátás) szempontjait kiemelten kell érvényesíteni,

d) közlekedési-, közmű- és hírközlési hálózatokat és azok járulékos építményeit a      tájképet nem zavaró és a hagyományos tájhasználatot nem veszélyeztető műszaki     megoldások alkalmazásával – beleértve a felszín alatti vonalvezetést is – kell elhelyezni,

e) a hagyományos tájhasználat megőrzendő. Művelési ág váltás, más célú területhasználat csak az adottságoknak megfelelő tájhasználat kialakítása, illetve a tájkarakter erősítése, valamint közmű- és közút építése érdekében történhet.”


 1. § (1) A Rendelet 3. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) Haszonállattartás céljára szolgáló épületet és trágyatárolót a telek hátsókert felöli részén kell elhelyezni."


(2) A Rendelet 3. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(4) Az igazgatási területen a 10 méternél magasabb, állandó jellegű sajátos építményeket és műtárgyakat (távvezeték-tartószerkezet, víztorony, hírközlési létesítmények (antennatartó-torony, átjátszó állomás), szélkerék, geodéziai jel, siló, terményszárító, kémény, stb.) a környezethez (a domborzati és növényzeti adottságokhoz valamint a művi környezethez) illeszkedően kell elhelyezni. Ezen építmények tervezésekor a külön jogszabályban3 meghatározott látványtervet kell készíteni."


 1. § a Rendelet 4. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1)  A település igazgatási területének

a) beépítésre szánt területei, építési övezetei:

       aa) lakóterület, ezen belül

            aaa) kertvárosias lakóterület (Lke)

            aab) falusias lakóterület (Lf)

       ab) vegyes terület, ezen belül településközpont vegyes terület (Vt)

       ac) gazdasági terület, ezen belül

            aca) kereskedelmi szolgáltató gazdasági terület (Gksz)

            acb) egyéb ipari gazdasági terület (Gip-E)

ad) különleges terület, ezen belül ada) sportterület (Kü-S)

adb)idegenforgalmi fogadóhely (alternatív lehetőségként idősek otthona) (Kü-l)

adc) krematórium (Kü-Kr)

add)szennyvíztisztító telep területe (Kü-Sz)

add) mezőgazdasági üzemi terület (major, állattartó telep) (Kü-M)

ade) piac, vásártér terület (Kü-V).


b) beépítésre nem szánt területei övezetei:

ba) közlekedési és közműterület, ezen belül

     baa) közút (Köu)

     bab) kerékpárút (Köke)

     bac) közlekedési terület-zöldfelület (Köz)

     bad) légiközlekedési terület (repülőtér) (Köl)

     bae) légiirányítási terület (Köli)

       bb) zöldterület, ezen belül közpark (Z)

       bc) erdőterület, ezen belül

            bca) védelmi rendeltetésű (Ev)

            bcb) gazdasági rendeltetésű (Eg)

            bcc) turisztikai rendeltetésű (Et)

       bd) mezőgazdasági terület, ezen belül

            bda) általános mezőgazdasági terület (Má)

            bdb) általános mezőgazdasági, szőlőtermőhelyi kataszteri terület (Ma-c1)

            bdc) kertes mezőgazdasági terület (Mk)

            bde) kertes mezőgazdasági, szőlőtermőhelyi kataszteri terület (Mk-c1)

       be) vízgazdálkodási terület, ezen belül

            bea) folyó- és állóvizek medre és parti sávja (V)

beb) a viziközmű ellátást biztosító területigényes létesítmények (vízműkút, víztározó)

       bf) különleges beépítésre nem szánt egyéb terület, ezen belül

            bfa) temető (Kün-T)

            bfb) idegenforgalmi fogadóhely (Kün-I)

            bfc) sporthorgász terület (Kün-H)

       bfd) turisztikai központ-régészeti bemutatóhely (Kün-R).
4.  §  A Rendelet 6. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„6. § (1) A kertvárosias lakóterületekre (Lke) vonatkozóan e rendelet 5. §-ának előírásait és az OTÉK kertvárosias lakóterületre vonatkozó előírásait kell alkalmazni, az alábbi eltérésekkel:

a)az OTÉK szerinti építménymagasság helyett a szabályozási terven jelölt és e rendelet 6. § (2) bekezdésében szereplő érték lehet,

b) legfeljebb 2 lakásos lakóépület létesíthető,

c) nem helyezhető el négy- és hatlakásos lakóépület, a helyi lakosság közbiztonságát szolgáló építmény, sportépítmény, üzemanyagtöltő, valamint a terület rendeltetésszerű használatát nem zavaró hatású egyéb gazdasági tevékenység céljára szolgáló épület."


 1. §    A Rendelet 7. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„7. § (1) A falusias lakóterületekre (Lf) e rendelet 5. §-ának előírásait és az OTÉK falusias lakóterületre vonatkozó előírásait kell alkalmazni, az alábbi eltérésekkel:

a) az OTÉK szerinti építménymagasság helyett a szabályozási terven jelölt és e rendelet 7. § (2) bekezdésében szereplő érték lehet,

b) legfeljebb kétlakásos lakóépület létesíthető,

c) nem helyezhető el üzemanyagtöltő állomás."


 1. § A rendelet 8. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„8. § (1) A településközpont vegyes területekre (Vt) e rendelet 5. §-ának előírásait és az OTÉK településközpont vegyes területre vonatkozó előírásait kell alkalmazni az alábbi eltérésekkel:

a) legfeljebb négylakásos lakóépület létesíthető,

b) nem helyezhető el nem zavaró hatású egyéb gazdasági tevékenység céljára szolgáló épület, valamint termelő kertépítészeti építmény."


 1. § (1) A Rendelet 9. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„9. § (1) A kereskedelmi, szolgáltató gazdasági területre (Gksz) e rendelet 5. §-ának előírásait és az OTÉK kereskedelmi, szolgáltató területre vonatkozó előírásait kell alkalmazni az alábbi eltérésekkel: nem helyezhető el egyházi, oktatási, egészségügyi, szociális épület, valamint egyéb közösségi szórakoztató épület."


(2) A Rendelet 9. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A területre vonatkozó előírásokat - beépítési mód, maximális építménymagasság, maximális beépítettség, minimális telekterület - a belterület szabályozási terv is tartalmazza az alábbiak szerint:


Jel

Beépítési mód

Beépítési %

maximum

Epítménymag. maximum (m)

Telekterület minimum (m2)

Legkisebb zöldfelület (%)

Gksz1

SZ

40

6,0

1500

30

Gksz2

SZ

35

7,5

2500

35

Gksz3

SZ

30

10,5

5000

40

Gksz4

SZ

50

10,5

10000

30(3) A Rendelet 9. §-a az alábbi (2a) bekezdéssel egészül ki.

„(2a) Az üzemtechnológiától függő technológiai építmények építménymagassága max. 15,0 m lehet.”

8.  § (1)  A Rendelet 10. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„10. § (1) Az egyéb ipari gazdasági területre (Gip-E) e rendelet 5. §-ának előírásait és az OTÉK ipari területre vonatkozó előírásait kell alkalmazni azzal az eltéréssel, hogy nem helyezhető el egyházi, oktatási, egészségügyi, szociális épület."


(2) A Rendelet 10. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(4) Az egyéb ipari gazdasági területen

a) legalább a részleges közműellátás és

b) a burkolt út

biztosítandó."


 1. § (1) A Rendelet 11. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A település területén különleges területek a sportterület (Kü-S), az idegenforgalmi fogadóhely (alternatív lehetőségként idősek otthona) (Kü-l), a krematórium területe (Kü-Kr), a szennyvíztisztító-telep területe (Kü-Sz), a mezőgazdasági üzemi terület (Kü-M) és a piac, vásártér terület (Kü-V)."


(2) A Rendelet 11. §-a az alábbi (7a) és (7b) bekezdésekkel egészül ki:

„(7a) A Kü-M2 tájképvédelmi érintettségű területen e rendelet 2. § (10) bekezdésének előírásait és az alábbiakat együtt kell alkalmazni.


(7b) A Kü-V építési övezeti jelű területen a piac és vásár tartásához szükséges építmények, valamint azok kiszolgáló létesítményei helyezhetők el.”


(3) A Rendelet 11. § (8) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(8) A különleges területekre vonatkozó előírásokat - beépítési mód, maximális építménymagasság, maximális beépítettség, minimális telekterület - a vonatkozó szabályozási tervek is tartalmazzák az alábbiak szerint:


Jel

Beépítési mód

Beépítési % maximum

Epítménymag. Maximum (m)

Telekterület minimum (m2)

Zölddel

való fedettség (%)

Kü-S

SZ

10

6,0

5000

70

Kü-l

SZ

30

7,5

5000

50

Kü-Kr

SZ

30

7,5

3000

50

Kü-Sz

SZ

30

4,5

3500

40

Kü-M

SZ

30

7,5

10000

50

KÜ-M2

SZ

30

7,5

5000

40

Kü-V

SZ

30

7,5

10000

40 1. § A Rendelet 12. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A beépítésre nem szánt területeken az építményeket a környezethez (a domborzati és növényzeti adottságokhoz) illeszkedően kell elhelyezni. A 250 m2-nél nagyobb beépített alapterületű építmények esetén külön jogszabályban3 meghatározott látványtervet kell készíteni."


 1. § (1) A Rendelet 13. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„13. § (1) A közlekedési és közműterületekre - közút (Köu), kerékpárút (Köke) közlekedési terület zöldfelület (Köz), légiközlekedési terület (repülőtér) (Köl) és légiirányítási terület (Köli) - e rendelet 12. §-ának előírásait és az OTÉK közlekedési és közműterületre vonatkozó előírásait kell alkalmazni."


(2) A Rendelet 13. § (8) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(8) A parkolást/rakodást az OTÉK járművek elhelyezésére vonatkozó előírásainak megfelelően kell megoldani."


 1. § A Rendelet 14. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„14. § (1) A zöldterületekre (Z) e rendelet 12. §-ának előírásait és az OTÉK zöldterületre vonatkozó előírásait kell alkalmazni."


 1. § (1) A Rendelet 15. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„15. § (1) Az erdőterületekre e rendelet 12. §-ának előírásait és az OTÉK erdőterületre vonatkozó előírásai közül a védelmi (Ev), a gazdasági (Eg) és a turisztikai (Et) rendeltetésű erdőkre vonatkozókat együtt kell alkalmazni, azzal az eltéréssel, hogy a gazdasági (Eg) és a turisztikai (Et) rendeltetésű erdőterületeken a beépítettség legfeljebb 0,3 % lehet, valamint a vízjárta terület (záportározó) övezete által érintett területen építmény nem helyezhető el."


(2) A Rendelet 15. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A település közigazgatási területén az erdőterületek az alábbi övezetekre

tagozódnak:

a) Ev – védelmi rendeltetésű erdőterület

b) Eg – gazdasági rendeltetésű erdőterület

c) Et – turisztikai rendeltetésű erdőterület

d) Ev-1 – magterület és ökológiai folyosó, valamint Natura2000 terület által érintett (a továbbiakban: természetvédelmi érintettségű) védelmi rendeltetésű erdőterület

e) Ev-2 – tájképvédelmi érintettségű védelmi rendeltetésű erdőterület

f) Eg-1 – természetvédelmi érintettségű gazdasági rendeltetésű erdőterület”


(3) A Rendelet 15. §-a az alábbi (10) bekezdéssel egészül ki:

„(10) Az Ev-2 övezeti jelű – tájképvédelmi érintettségű edőterületen – e rendelet 2. § (10) bekezdésének előírásait is figyelembe kell venni.”


 1. § A Rendelet 16. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„16. § (1) A mezőgazdasági területen a növénytermesztés, az állattartás és állattenyésztés és a halászat, továbbá az ezekkel kapcsolatos termékfeldolgozás és –tárolás építményei helyezhetők el.”


 1. § (1) A Rendelet 17. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) Az Má övezeti jelű általános mezőgazdasági területen a BTSZ általános mezőgazdasági terület övezetre vonatkozó előírásai szerint lehet épületet elhelyezni."


(2) A Rendelet 17. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(6) Az általános mezőgazdasági területen

a)a tájba illeszkedő, hagyományos tömegű és építészeti karakterű épületeket lehet elhelyezni szabadon álló beépítési móddal,

b)az épületek tetőfedése - a 8 méternél nagyobb fesztávú csarnokszerkezetek kivételével - cserép, betoncserép, bitumenes zsindely, nád és zsúpszalma; a tető hajlásszöge 35-45° közötti lehet. (Zsindely-, nád-, szalma és egyéb E, F kategóriába tartozó anyag önálló fedélhéjazatként - típustervek kivételével - csak a külön jogszabály11 vonatkozó előírásai alapján, legfeljebb kétszintes épületeknél alkalmazható.) A 8 méternél nagyobb fesztávú csarnokszerkezetek -tárolók, állattartó épületek, stb. - alacsonyabb hajlásszögű tetővel, illetve formájában és karakterében a cseréphez igazodó fedéssel vagy fémlemez fedéssel is építhetők,

c)a csarnokszerkezetű épületeken semleges vagy természetes földszinteket kell alkalmazni."


 1. § A Rendelet 19. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(4) Az Mk övezeti jelű kertes mezőgazdasági területen

a)a tájba illeszkedő, hagyományos tömegű és építészeti karakterű épületeket lehet elhelyezni szabadon álló beépítési móddal,

b)az épületek tetőfedése cserép, betoncserép, nád és zsúpszalma; a tető hajlásszöge 35-45° közötti lehet. (Zsindely-, nád-, szalma és egyéb E, F kategóriába tartozó anyag önálló fedélhéjazatként -típustervek kivételével - csak a külön jogszabály11 vonatkozó előírásai alapján, legfeljebb kétszintes épületeknél alkalmazható."


 1. § A Rendelet 21. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„21. § (1) Az igazgatási területen levő vízgazdálkodási területekre (V) az OTÉK, vízgazdálkodási területre ,valamint a külön jogszabályok6'7 vonatkozó előírásait kell alkalmazni."


 1. § A Rendelet 22. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„22. § (1) A különleges beépítésre nem szánt egyéb területekre - temető (Kün-T), idegenforgalmi fogadóhely (szabadidős-rekreációs terület) (Kün-l), sporthorgász terület (Kün-H) és turisztikai központ-régészeti bemutatóhely (Kün-R) - az OTÉK különleges beépítésre nem szánt területre vonatkozó előírásait kell alkalmazni."


19.    § A Rendelet 23. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) A közterületen elhelyezhető:

 1. autóbusz-váróhelyiség,
 2. telefonfülke,
 3. közműépítmény (transzformátorház, gázfogadó és szennyvízátemelő

kivételével),

d) köztárgy, valamint

e) zöldterületen az OTÉK zöldterületre vonatkozó előírása szerinti építmények."


 1. § (1) A Rendelet 33. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„33. § (1) A településen a helyi jelentőségű védett természeti emlékeket a szabályozási tervek, tételes felsorolásukat a 5. melléklet tartalmazza."


(2) A Rendelet 33. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A természetvédelmi érintettségű területeket (ex-lege védett földvárak, magterület, ökológiai folyosó, Natura 2000 területek) - tájékoztató jelleggel -a szabályozási tervek és a 2. függelék tartalmazza."


 1. § (1) A Rendelet 34. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„34. § (1) A helyi védelem alatt álló művi értékek a szabályozási terven jelöltek, tételes felsorolásukat a 6. melléklet tartalmazza."


(2) A Rendelet 34. § (13) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(13) Az országos védelem alatt álló művi értékeket és a nyilvántartott régészeti lelőhelyeket - tájékozató jelleggel - a szabályozási tervek, tételes felsorolásukat a 3. függelék tartalmazza."


 1. § (1) A Rendelet 2. melléklete helyébe a módosítással érintett területeken e rendelet 1. melléklete lép.


 1. A Rendelet 3. melléklete helyébe a módosítással érintett területeken e rendelet 2/A, 2/B, 2/C, 2/D, 2/E, 2/F. mellékletei lépnek.


 1. A Rendelet 1. függeléke helyébe e rendelet 1. függeléke lép.


 1. A Rendelet 3. függeléke helyébe e rendelet 2. függeléke lép.


 1. § Hatályát veszti
 1. a Rendelet 1. § (4) bekezdése,
 2. a Rendelet 2. § (2) bekezdése,
 3. a Rendelet 27.§ (1) bekezdése.
 4. a Rendelet 34. § (3) bekezdése és,(14)-(17) bekezdései.


 1. § Ez a rendelet az állami főépítészi hatáskörben eljáró megyei kormányhivatallal és az érintett államigazgatási szervekkel történt közlést követő 15. napon, de legkorábban a kihirdetést követő 30. napon lép hatályba és a hatálybalépését követő napon hatályát veszti.
Kecskés Gábor                                          Budainé Vajk Ildikó

  polgármester                                              jegyzőKihirdetési záradék:


A rendelet a Ságvári Közös Önkormányzati Hivatal hirdetőtábláján történő kifüggesztéssel 2016. november 30. napján 14 óra 55 perckor kihirdetésre került. A kihirdetés időtartama 30 nap.


Ságvár, 2016. november 30.

                                                                            Budainé Vajk Ildikó

                                                                                       jegyző