Ságvár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2019 (II.27.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről

Hatályos: 2020. 03. 25

Ságvár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés b) pontjában, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi XXXIX. törvény 111. §-ában meghatározott feladatkörében eljárva, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 120. § (1) bekezdés a) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Ságvár Község Önkormányzata Képviselő-testülete Pénzügyi Bizottsága véleményének kikérésével a következőket rendeli el:


1. A rendelet hatálya, a költségvetés bevételei és kiadásai


1. §  A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak bizottságaira, az önkormányzatra és a közös önkormányzati hivatalra terjed ki.


2. §  (1)[1]  A képviselő-testület az önkormányzat 2019. évi költségvetését 469 996 630 forint tárgyévi költségvetési bevétellel és 1 039 465 870 forint tárgyévi költségvetési kiadással, ezen belül

                               a)      469 996 630 forint költségvetési bevétellel,

                               b)   1 039 465870 forint költségvetési kiadással,

                               c)     -569 469 240 forint költségvetési egyenleggel, ebből

                               ca)     147 089 240forint működési hiánnyal,

                               cb)     422 380 000 forint felhalmozási hiánnyal,

                               d)      634 685 824forint finanszírozási bevétellel,

                               e)       65 216 584 forint finanszírozási kiadással

                        állapítja meg.

           (2)[2]       A kiadási főösszegen belül a módosított kiemelt előirányzatok

a)

537 240 800 forint

Működési költségvetés módosított kiadásai

aa)

152 242300 forint

Személyi juttatások

ab)

29 082 700 forint

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

ac)

221 197 000 forint

Dologi kiadások

ad)

4 890 000 forint

Ellátottak pénzbeli juttatásai

ae)

129 828 800 forint

Egyéb működési célú kiadások, ebből

aea)

3 872 000 forint

Előző évi elszámolásból származó befizetések

aeb)

0 forint

Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre   

aec)

0 forint

Visszatérítendő támogatások, kölcsön nyújtása ÁH-n belülre

aed)

0 forint

Visszatérítendő támogatások, kölcsön törlesztése ÁH-n belülre

aee)

118 839 000 forint

Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

aef)

0 forint

Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre  

aeg)

0 forint

Visszatérítendő támogatások, kölcsön nyújtása ÁH-n kívülre

aeh)

0 forint

Árkiegészítések, támogatások

aei)

0 forint

Kamattámogatások

aej)

7 117800 forint

Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre

b)

485 954 000 forint

Felhalmozási költségvetés módosított kiadásai

ba)

485 954 000 forint

Beruházások, ebből

baa)

460 955 000 forint

EU-s forrásból megvalósuló beruházás

bb)

0 forint

Felújítások, ebből

bba)

0 forint

EU-s forrásból felújítás

bc)

0 forint

Egyéb felhalmozási kiadások, ebből

bca)

0 forint

Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre   

bcb)

0 forint

Visszatérítendő támogatások, kölcsön nyújtása ÁH-n belülre

bcc)

0 forint

Visszatérítendő támogatások, kölcsön törlesztése ÁH-n belülre

bcd)

0 forint

Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre

bce)

0 forint

Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre  

bcf)

0 forint

Visszatérítendő támogatások, kölcsön nyújtása ÁH-n kívülre

bcg)

0 forint

Lakástámogatás

bch)

0 forint

Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre

c)

16 271070 forint

Tartalék

d)

65 216 584 forint

Finanszírozási kiadások

jogcímenkénti megoszlásban állapítja meg.


(3) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat a rendelet 1.1 melléklete tartalmazza.


(4) A bevételek és kiadások előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban a 1.2., 1.3., 1.4. mellékletei tartalmazzák.


(5) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten az 2.1. és a 2.2. mellékletei tartalmazzák.


(6) A működési hiány belső finanszírozásának érdekében a képviselő-testület az előző év(ek) költségvetési maradványának igénybevételét rendeli el.


(7)  A felhalmozási hiány finanszírozása érdekében az adott évi saját bevételek 20 %-át, de legfeljebb 10 millió forintot meghaladó fejlesztési célú adósságot keletkeztető ügylet megkötésére a Kormány hozzájárulása szükséges. Az adott évi saját bevételek 20 %-át, de legfeljebb a 10 millió forintot meg nem haladó fejlesztési célú adósságot keletkeztető ügylet esetében a hiány külső finanszírozása fejlesztési hitelből /vagy/ az előző év költségvetési maradványának igénybevételével történik.


2. A költségvetés részletezése, a költségvetés végrehajtásának szabályai


3. §  (1) Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit a rendelet 3. melléklete tartalmazza.


(2) Az Önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a rendelet 4. melléklete tartalmazza.

   

(3) Az Önkormányzat 2019. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljait a rendelet 5. melléklete tartalmazza.


(4) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését a rendelet 6. melléklete tartalmazza.


(5) Az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújításonként a rendelet 7. melléklete tartalmazza.


(6) Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulást a rendelet 8. melléklete tartalmazza.


(7) A rendelet 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások önkormányzati, közös  hivatali megoszlását, és az éves (tervezett) létszám előirányzatot és a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként, feladatonként és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban a rendelet 9.1, 9.1.1., 9.1.2., 9.1.3., 9.2., 9.2.1., 9.2.2., 9.2.3.,  mellékletei tartalmazzák.


8) Az Önkormányzat a kiadások között 505 435 forint általános és 10 282 490 forint céltartalékot állapít meg.


(9) Az önkormányzat 2019. évi költségvetésének

a) összevont mérlegét a rendelet 11. melléklete,

b) többéves kihatással járó döntéseket számszerűsítve évenkénti bontásban és összesítve célok szerint azzal, hogy a későbbi évek előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg a testület a rendelet 12. melléklete,

 c) az önkormányzat által adott közvetett támogatásokat tartalmazó kimutatást a rendelet 13. melléklete,

 d) előirányzat felhasználási ütemtervét havi bontásban a rendelet 14. melléklete,

 e) az önkormányzat általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulását jogcímenként a rendelet   
 15. melléklete,

 f) céljelleggel juttatott támogatásokról szóló kimutatását a rendelet 16. melléklete,

 g) 2019. évi költségvetési évet követő 3 év tervezett bevételeit és kiadásait a rendelet 17. melléklete

   tartalmazza.


 4. § (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.


(2) Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.


(3) A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.


(4) Az Önkormányzatnál a jutalmazásra fordítható és kifizethető összeg nem haladhatja meg a rendszeres személyi juttatások előirányzatának 11 %-át. Ennek fedezetére a személyi juttatások évközi megtakarítása és a személyi juttatások előirányzatának növelésére fordítható forrás szolgálhat.


(5) Amennyiben a költségvetési szerv harminc napon túli, lejárt esedékességű elismert tartozásállományának mértéke két egymást követő hónapban eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át vagy a százötven millió forintot, az irányító szerv a költségvetési szervhez önkormányzati biztost jelöl ki.


(6) Az Önkormányzat vezetője a rendelet 10. mellékletében foglalt adatlapon köteles a tartozásállományról adatot szolgáltatni. A költségvetési szerv az általa lejárt esedékességű elismert tartozásállomány tekintetében – nemleges adat esetén is – negyedévente a tárgynegyedévi állapotnak megfelelően a tárgynegyedévet követő hó 15-ig az önkormányzat jegyzője részére köteles adatszolgáltatást teljesíteni.


(7) Kiegészítő támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet esetében a polgármester gondoskodik, külön képviselő-testületi döntés alapján.


(8) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a polgármester gyakorolja.


3. Az előirányzatok módosítása, a gazdálkodás szabályai


5. § (1) Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról (2) és (4) bekezdésben foglalt kivétellel a képviselő-testület dönt.


(2) A képviselő-testület az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát 50 000 000 forint összeghatárig a polgármesterre átruházza.


(3) Az (2) bekezdésben foglalt átcsoportosításról a polgármester negyedévente köteles beszámolni, a költségvetés módosítására egyidejűleg javaslatot tenni. Az átruházott hatáskörű előirányzat-módosítási jogkör 2019. december 31-ig gyakorolható.


(4) A költségvetési szerv a költségvetése kiemelt előirányzatai és a kiemelt előirányzaton belüli rovatok között átcsoportosítást hajthat végre.


(5) A képviselő-testület a (2) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével – negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.


(6) Az Önkormányzat alaptevékenysége körében szellemi tevékenység szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételére szolgáló kiadási előirányzat csak a személyi juttatások terhére növelhető.


(7) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.


(8)A képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi költségvetési szerv köteles betartani. Az előirányzat túllépés fegyelmi felelősséget von maga után.


6. § (1) A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.


(2) A költségvetési szervek az alapfeladatai ellátását szolgáló személyi juttatásokkal és az azokhoz kapcsolódó járulékok és egyéb közterhek előirányzataival minden esetben rendelkezik.


(3) Valamennyi költségvetési szerv vezetője köteles belső szabályzatban rögzíteni a működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódóan a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályokat, a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembe vételével, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságért, a felelősség a mindenkori intézményvezetőt terheli.


(4) Az önkormányzati, közös hivatali, évközi előirányzat-módosításokról a jegyző által elrendelt formában kötelesek naprakész nyilvántartást vezetni.


4. Létszám- és bérgazdálkodással kapcsolatos előírások,

A támogatások, intézményfinanszírozások, folyósításának és elszámolásának rendje


7. § (1) A költségvetési szerv vezetője önálló létszám- és bérgazdálkodási jogkörében eljárva a költségvetési szerv részére engedélyezett létszám keretet a tényleges foglalkoztatás során köteles betartani.


(2) Az egyes foglalkoztatási formákra (teljes munkaidős, részmunkaidős, valamint a megbízási, tiszteletdíjas foglalkoztatás) álláshelyenként, illetve összességében az elemi költségvetésben tervezett (módosított személyi juttatás) előirányzatot nem lépheti túl.


(3) A költségvetési szerv csak abban az esetben fordulhat a fenntartóhoz személyi juttatási pótelőirányzat kérelemmel, ha előirányzata, illetve maradványa nem biztosítja törvényben előírt kötelezettségei teljesítését.


(4) Az Önkormányzat által céljuttatás címén tervezett előirányzat nem haladhatja meg az eredeti rendszeres személyi juttatások előirányzatának 8 %-át.


(5) Az Önkormányzatnál és költségvetési szervénél foglalkoztatottak 2019. évre megállapított éves cafeteria kerete bruttó 200 000 forint.


(6) Az Önkormányzatnál és költségvetési szervénél foglalkoztatottak részére a munkáltató a 2019. évben havonta 1000 forint összegű bankszámla hozzájárulást biztosít, amelynek utalása negyedévente történik a foglalkoztatott számlájára.


8. § (1) A költségvetési szerv intézményfinanszírozását a képviselő-testület az önkormányzat finanszírozási terve szerint biztosítja.


(2) A társulásnak adandó támogatást az önkormányzat a finanszírozási terv szerint biztosítja.


(3) Az egyéb szervezetek részére nyújtott támogatások a támogatási szerződésben foglaltak alapján kerülnek kiutalásra.


(4) A képviselő-testület a fiatalok életkezdési támogatásához a benyújtott kérelmek alapján 30 000 forint egyszeri támogatást állapíthat meg a szociális keret terhére.


(5) A nettó 5 000 000 forintot elérő, vagy azt meghaladó értékű az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 1. melléklet III. Gazdálkodási adatok 4. pontjában meghatározott szerződéseket közzé kell tenni a helyben szokásos módon, illetve e törvénynek megfelelően a szerződés létrejöttét követő 60 napon belül.


(6) A környezetvédelmi Alap bevételeit (talajterhelési díjból befolyt bevételek) a környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX. törvény 21/B § (2)-(3) bekezdése alapján kell felhasználni.


5. A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése, záró rendelkezések


9. § (1) Az önkormányzat ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző felelős.


(2) Az Önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról a Ságvári Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatában foglaltak szerint gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.


10.§ (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

           

       (2) Rendelkezéseit 2019. január 1-jétől kell alkalmazni.             Kecskés Gábor s.k.                                                          Budainé Vajk Ildikó s.k.

                           polgármester                                                                            jegyzőKihirdetési záradék:


A rendelet a Ságvári Közös Önkormányzati Hivatal hirdetőtábláján történő kifüggesztéssel 2019. február 27. napján kihirdetésre került. A kihirdetés időtartama 30 nap.


Ságvár, 2019. február 27.


                                                                                                                       Budainé Vajk Ildikó s.k.

                                                                                                                                   jegyző

[1]

Módosította a 11/2020. (III. 24.) önkormányzati rendelet. 1. § (1) bekezdése. Hatályos 2020. 03. 25-től.

[2]

Módosította a 11/2020. (III. 24.) önkormányzati rendelet. 1. § (2) bekezdése. Hatályos 2020. 03. 25-től.