Ságvár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2021 (III.10.) önkormányzati rendelete

az avar és kerti hulladék szabadtéri égetéséről

Hatályos: 2021. 03. 10 - 2021. 09. 30

Ságvár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2021 (III.10.) önkormányzati rendelete

az avar és kerti hulladék szabadtéri égetéséről

Ságvár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete figyelemmel a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) kormányrendeletben kihirdetett veszélyhelyzetre, a koronavírus-világjárvány elleni védekezésről szóló 2021. évi I. törvényben, a 2021. február 8. napjával kihirdetett veszélyhelyzettel összefüggő rendkívüli intézkedések hatályának meghosszabbításáról szóló 80/2021. (II. 22.) korm.rendeletben, valamint a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésére - amely szerint a képviselő-testület feladat- és hatáskörét veszélyhelyzetben a polgármester gyakorolja – a veszélyhelyzet ideje alatt alkalmazandó, levegőminőséggel összefüggő szabályokról szóló 549/2020. (XII. 2.) Korm. rendeletben kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 11. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A rendelet hatálya Ságvár község belterületén az avar és kerti hulladék szabadtéri égetésére (a továbbiakban: égetés) terjed ki.

2. § Az égetés szerdai és pénteki munkanapokon, 14.00-20.00-ig végezhető.

3. § Az égetésére akkor kerülhet sor, ha erre más újrahasznosítási lehetőség nem áll rendelkezésre.

4. § (1) Szabadtéri tűzgyújtás kizárólag jogszabályban meghatározott tűzvédelmi követelmények és műszaki mentéssel kapcsolatos előírások betartásával történhet.

(2) Az égetés csak állandó felügyelet mellett, a tűzvédelmi szabályok betartásával, a lakókörnyezet lehető legkisebb zavarásával végezhető.

(3) A füstképződés csökkentése érdekében az avart és kerti hulladékot előzetesen szikkasztani, szárítani kell, eltüzelése folyamatosan, kis adagokban történhet.

(4) Az avar és kerti hulladék nem tartalmazhat más kommunális, vagy ipari eredetű, továbbá veszélyes hulladéknak minősülő anyagot.

5. § (1) Az égetéshez tüzet rakni csak biztonságos, tűzrakásra alkalmas helyen, az épületektől megfelelő távolságra lehet úgy, hogy a tűz életet, emberi egészséget, természeti és épített környezetet ne veszélyeztessen, kárt ne okozzon, tűz- és robbanásveszélyt ne jelentsen.

(2) Az égetés helyszínén olyan eszközöket és felszereléseket kell készenlétbe helyezni, amelyek alkalmasak a tűz elterjedésének megakadályozására, a tűz kioltására.

(3) Az égés folyamatának gyorsítására légszennyező vagy veszélyes segédanyag (pl. benzin, gázolaj) nem alkalmazható.

(4) Az égetés céljára szolgáló tüzet őrizetlenül hagyni tilos, veszély esetén azonnal el kell oltani.

(5) Az égetés befejezésekor a tüzet el kell oltani, a parázslást meg kell megszüntetni.

6. § (1) Az égetést az engedélyezett időszakban sem lehet végrehajtani

  • a) viharos szeles vagy ködös időben;
  • b) ha az arra illetékes szerv általános tűzgyújtási tilalmat rendel el.

(2) Közterületen csak a polgármester előzetes engedélyével lehet az égetést végrehajtani.

7. § A közösségi együttélés alapvető szabályai megsértésének minősül - amennyiben a magatartás nem minősül szabálysértésnek vagy bűncselekménynek - a rendelet 2-6. §-ában foglalt kötelezettség megsértése, melynek megvalósulása esetén a közösségi együttélés szabályairól és ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló önkormányzati rendeletben foglaltak szerint kell eljárni.

8. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követően lép hatályba.

(2) Ez a rendelet a kormány által elrendelt veszélyhelyzet megszűnésekor veszti hatályát.