Ságvár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2021 (I.5.) önkormányzati rendelete

a köztisztviselők 2021. évi illetményalapjáról

Hatályos: 2021. 01. 05 - 2021. 12. 31

Ságvár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete figyelemmel a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI. 3.) Korm. rendeletben kihirdetett veszélyhelyzetre, valamint a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésére - amely szerint a képviselő-testület feladat- és hatáskörét veszélyhelyzetben a polgármester gyakorolja - Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény 76. § (3) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában és Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény 61. § (6) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1. §  A rendelet hatálya a Ságvári Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselőkre terjed ki.


2. §  A Ságvári Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők illetményalapjának mértéke 2021. évben 55 000 forint.


3. §   (1) Ez a rendelet a kihirdetését követően lép hatályba, rendelkezéseit 2021. január 1. napjától kell alkalmazni.

(2)  Ez a rendelet hatályát veszti 2021. december 31. napján.                        Kecskés Gábor                                                     Budainé Vajk Ildikó

                          polgármester                                                                jegyző


Kihirdetési záradék:


A rendelet a Ságvári Közös Önkormányzati Hivatal hirdetőtábláján történő kifüggesztéssel 2021. január 5. napján 12 óra 00 perckor kihirdetésre került. A kihirdetés időtartama 30 nap.


Ságvár, 2021. január 5.


                                                                                                     

                                                                                                         Budainé Vajk Ildikó

                                                                                                                    jegyző