Ságvár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 27/2020 (XI.24.) önkormányzati rendelete

a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról szóló 2/2014. (II. 06.) önkormányzati rendelet módosításáról.

Hatályos: 2021. 01. 01 - 2021. 01. 02

Ságvár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete figyelemmel a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI. 3.) Korm. rendeletben kihirdetett veszélyhelyzetre, valamint a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésére - amely szerint a képviselő-testület feladat- és hatáskörét veszélyhelyzetben a polgármester gyakorolja – a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 45. § (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 5., 11. pontjában és vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 4. § (2) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1. § A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról szóló 2/2014. (II. 06.) önkormányzati rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat B:2 mezője helyébe a következő rendelkezés lép:

                    

(Közszolgáltatási díj

Ft/m3)

(Nem természetes személy (közületi) felhasználók esetén)

5 091


2. § Ez a rendelet 2021. január 1-jén lép hatályba.
                          Kecskés Gábor                                                        Budainé Vajk Ildikó

                            polgármester                                                                      jegyzőKihirdetési záradék:


A rendelet a Ságvári Közös Önkormányzati Hivatal hirdetőtábláján történő kifüggesztéssel 2020. november 24 napján kihirdetésre került. A kihirdetés időtartama 30 nap.


Ságvár, 2020. november 24.


                                                                                                           Budainé Vajk Ildikó

                                                                                                                      jegyző