Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2013 (III.21.) önkormányzati rendelete

egyes önkormányzati rendeletek módosításáról és hatályon kívül helyezéséről

Hatályos: 2013. 04. 01

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában biztosított jogával élve és (2) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, - az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról szóló 12/2011. (IV.28.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: rendelet) 17. § (3) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének Ügyrendi, Igazgatási, Jogi Bizottsága egyetértésével - az alábbi rendeletet alkotja:


1. §


(1) Az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról szóló 12/2011. (IV.28.) önkormányzati rendelet 36. § (6) bekezdése kiegészül a 9. és 10. számú függelékekkel, az alábbiak szerint:


„9. számú: Együttműködési Megállapodás Hajdúszoboszló Város Önkormányzata és a Hajdúszoboszlói Német Nemzetiségi Önkormányzat között.”


„10. számú: Együttműködési Megállapodás Hajdúszoboszló Város Önkormányzata és a Hajdúszoboszlói Ruszin Nemzetiségi Önkormányzat között.”


(2) A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 21/2008. (IX.18.) számú önkormányzati rendelet 3. § (7) bekezdés 3) pont e) alpontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:


„e) e rendelet 10. § (2) bek. a)-b) pontjaiban a közüzemi szolgáltatókkal, valamint a 10/A. § alapján megállapodást köt.”


(3) A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 21/2008. (IX.18.) számú önkormányzati rendelet 9. § (10) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:


„(10) Az elhunyt személy eltemettetéséhez egy temetési segély kérelem nyújtható be.”


2. §


(1) Jelen rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti:


a)           a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 21/2008. (IX.18.) önkormányzati rendelet 2. számú melléklete;


b)           a helyi környezet és természet védelméről szóló 18/2003. (X.16.) önkormányzati rendelet VI. fejezetének 27-38. §-ai és 40-41. §-ai, valamint a rendelet 5/C. és 5/D. számú mellékletei;


c)           a polgárok személyi adatának és lakcímének nyilvántartásával kapcsolatos egyes kérdésekről szóló 16/1994. (XI.10.) önkormányzati rendelet;


d)           az egyes önkormányzati rendeletek módosításáról szóló 19/1997. (VII.03.) önkormányzati rendelet;


e)           a tiltott, közösségellenes magatartásokról, valamint a magatartás elkövetőjével szembeni pénzbírság kiszabásának szabályairól szóló 16/2012. (VII.05.) számú önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 30/2012. (XII.20.) számú önkormányzati rendelet.


3. §


Ez a rendelet 2013. április 1-jén lép hatályba.