Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2017 (III.29.) önkormányzati rendelete

a személyes gondoskodást nyújtó szociális szolgáltatások és a bölcsődei ellátás térítési díjáról, valamint igénybevételük rendjéről szóló 24/2016. (XII.16.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2017. 04. 01 - 2017. 04. 11

Martonvásár Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

8/2017. (III. 29.) önkormányzati rendelete

a személyes gondoskodást nyújtó szociális szolgáltatások és a bölcsődei ellátás térítési díjáról, valamint igénybevételük rendjéről szóló 24/2016. (XII.16.) önkormányzati rendelet módosításáról


Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 26. §-ában, 58/B. § (2) bekezdésében, 62. § (2) bekezdésében, 92. §(1) bekezdésében, 132. § (4) bekezdés d) és g) pontjaiban, 92. § (1) bekezdésének b) pontja és (2) bekezdésében, továbbá a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 29. § (3) bekezdésében kapott és a 131. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdés 8. és 8a. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Ráckeresztúr Község Önkormányzata Képviselő-testületének, Baracska Község Önkormányzata Képviselő-testületének, Gyúró Község Önkormányzata Képviselő-testületének, Kajászó Község Önkormányzata Képviselő-testületének, Tordas Község Önkormányzata Képviselő-testületének, valamint Vál Község Önkormányzata Képviselő-testületének hozzájárulásával a következőket rendeli el:


1. § Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének a személyes gondoskodást nyújtó szociális szolgáltatások és a bölcsődei ellátás térítési díjáról, valamint igénybevételük rendjéről szóló 24/2016. (XII.16.) önkormányzati rendeletének (a továbbiakban: Ör.) 1. § d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„d) a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.) 44/A. §-a szerinti családi bölcsődében és annak keretein belül szolgáltatásként nyújtott időszakos gyermekfelügyeletre történő ellátásra - Ercsi Várost és Vál Községet kivéve - a Szent László Völgye Többcélú Kistérségi Társulásban részt vevő települések közigazgatási területére.”

2. § Az Ör. 13. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„13.§ (1) Az 1.§ d) pontjában megjelölt települések önkormányzatai a bölcsődei ellátást és annak keretein belül szolgáltatásként nyújtott időszakos gyermekfelügyeletet (a továbbiakban együttesen: bölcsődei ellátás) a Társulás keretében biztosítják.”

3. § Az Ör. 14. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„14. §  A fenntartó a Gyvt. 147. § (3) bekezdése szerinti önköltség megállapítás alapján megállapítja a bölcsődei ellátás intézményi térítési díját, és az intézményvezető javaslata alapján szükség szerint évente egyszer felülvizsgálja azt.”

4. § Az Ör. 24. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„24. § A Gyvt. 44/A. §-a szerinti feltételekkel családi bölcsődei ellátás keretében biztosított

a) gondozásért fizetendő intézményi térítési díj mértéke 34.200.-Ft/fő/hó,

b) időszakos gyermekfelügyelet díja 2.500,- Ft/nap,

c) a gyermekétkeztetésért fizetendő intézményi térítési díj mértékét jelen rendelet 3. melléklete tartalmazza.”

5. § Az Ör. 25. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„25. § (1) A személyi térítési díj összege – a 24. §-ban foglalt ellátás térítési díjának kivételével - csökkenthető a kötelezett jövedelmi viszonyai és személyi körülményei alapján.”

6. § (1) Ez a rendelet 2017. április 1. napján lép hatályba és hatályba lépését követő 10. napon hatályát veszti.

(2) Ezen rendelet rendelkezéseit 2017. március 1. napjától kell alkalmazni.


K.m.f.


                                 Dr. Szabó Tibor                                                       Dr. Szabó-Schmidt Katalin

                                   polgármester                                                                            jegyző


Kihirdetve: 2017. március 29.

                                                                                                                     Dr. Szabó-Schmidt Katalin

                                                                                                                                        jegyző