Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2015 (V.27.) önkormányzati rendelete

A képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2014. (II. 12.) önkormányzati rendelete módosításáról

Hatályos: 2015. 05. 28 - 2015. 05. 29


Martonvásár Város Önkormányzata

Képviselő-testületének
17/2015. (V.27.) önkormányzati rendelete

a képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2014. (II.12.) önkormányzati rendelete módosításáról


Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 53. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1. §      Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének a képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2014. (II.12.) önkormányzati rendelet 4. mellékletének 3. pontja a következő 3.10. ponttal egészül ki:

       „3.10.  Dönt a hatályos Helyi Építési Szabályzat rendelkezései alapján egyedi belterületbe vonási ügyekben, illetve kérelmet terjeszt elő a területileg illetékes Járási Földhivatalnál.”

2. §      Ez a rendelet 2015. május 28. napján lép hatályba és hatályba lépését követő napon hatályát veszti.

   Dr. Szabó Tibor                                                                                   Miklósné Pető Rita

       polgármester                                                                                               aljegyző


Kihirdetve: 2015. május 27.                                                                  

                                                                                                                Miklósné Pető Rita

                                                                                                                           aljegyző