Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2015 (IV.29.) önkormányzati rendelete

Az önkormányzati képviselők és bizottsági tagok tiszteletdíjáról és egyéb juttatásáról

Hatályos: 2015. 05. 01 - 2019. 12. 18Martonvásár Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

8/2015. (IV. 29.) önkormányzati rendelete

az önkormányzati képviselők és bizottsági tagok tiszteletdíjáról és egyéb juttatásáról


Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 35. § (1) bekezdésében, 143. § (4) bekezdés f) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) A rendelet hatálya kiterjed a települési képviselőkre és a bizottságok nem képviselő tagjaira.

(2) A rendelet hatálya nem terjed ki a polgármesterre és az alpolgármesterre, akiknek illetményéről, tiszteletdíjáról és juttatásairól a képviselő-testület külön határozatban rendelkezik.        

2. § (1)  A képviselőt megválasztásának időpontjától megbízatása megszűnéséig tiszteletdíj illeti meg.

3. § (1) A képviselői tiszteletdíj (alapdíj) összege a mindenkori köztisztviselői illetményalap 200 %-a.

(2) Nem jár tiszteletdíj

a) a bizottságok nem képviselő tagjainak,

b) a képviselőnek a bizottsági tagságért,

c) bizottság elnöki tisztségének betöltéséért,

d) a tanácsnoknak. 

4. § (1) A képviselőt a 3. §-ban meghatározott tiszteletdíjon felül munkájának ellátásához természetbeni juttatásként megilleti egy darab notebook vagy táblagép ingyenes használata.

(2) A rendelet személyi hatálya alá tartozónak a képviselő-testület képviseletében vagy a képviselő-testület, továbbá a polgármester megbízásából végzett tevékenységével összefüggő, pénzügyi ellenjegyzővel előre egyeztetett, általa előlegezett, számlával igazolt, szükséges költségét meg kell téríteni. A költségek kifizetését a polgármester engedélyezi.

5. § A kiesett jövedelem megtérítése, a tiszteletdíj és a költségtérítés kifizetése havonta utólag, tárgyhót követő hó 5. napjáig történik.

6. § (1) Ez a rendelet 2015. május 1. napján lép hatályba, kifizetésre vonatkozó rendelkezéseit megalkotása napjától kell alkalmazni.

(2) Hatályát veszti Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi önkormányzati képviselők, bizottsági tagok tiszteletdíjáról szóló 21/2010. (XI.02.) önkormányzati rendelete.

(3) Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének a képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról szóló 1/2014. (II.12.) önkormányzati rendelet 20. §-a kiegészül (3) bekezdéssel a következők szerint:

„(3) A képviselő-testület a kötelezettségeit megszegő képviselő megállapított tiszteletdíját legfeljebb 25%-kal, maximum 12 havi időtartamra csökkentheti. Ismételt kötelezettségszegés esetén a csökkentés, illetve a megvonás újra megállapítható.”                          Dr. Szabó Tibor                                                 Miklósné Pető Rita

                            polgármester                                                           aljegyző


Kihirdetve: 2015. április 29.                                                                       

                                                                                                   Miklósné Pető Rita

                                                                                                           aljegyző