Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2012 (II.28.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat vagyonáról, a vagyonnal való gazdálkodás szabályairól

Hatályos: 2014. 10. 06 - 2016. 04. 30

[1]Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 18. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés e) pontja, továbbá a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdése szerinti feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) Az önkormányzati vagyon körét a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 5. § (1)-(4) bekezdései határozzák meg.

(2) Törvényben meghatározottakon túl nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű nemzeti vagyonnak minősülnek az 1. mellékletben meghatározott, az Önkormányzat tulajdonában álló vagyonelemek.

(3) Törvényben meghatározottakon túl korlátozottan forgalomképes törzsvagyonnak minősülnek a 2. mellékletben meghatározott, az Önkormányzat tulajdonában álló vagyonelemek.


2. § (1) A Képviselő-testület megválasztását követő év költségvetési rendeletének elfogadásával egyidejűleg meghatározza vagy szükség szerint felülvizsgálja az önkormányzati ciklus idejére szóló vagyonhasznosítási koncepciót.

(2) A vagyonhasznosítási koncepció

a)         tartalmazza a vagyontárgyak azon körét, melyek átminősítése várható, illetve a stratégiai célkitűzések eléréséhez felhasználhatók,

b)         javaslatot tesz az üzleti vagyon körébe tartozó vagyontárgyakra, melyek értékesítése, hasznosítása az adott időszakban megvalósítható,

c)         tartalmazza azon rendelkezéseket, amelyek meghatározzák az Önkormányzat és szervei, valamint a vagyon hasznosításával, üzemeltetésével megbízott szervezetek önkormányzati vagyonnal történő gazdálkodásának főbb célkitűzéseit.


3. §      (1)       Az önkormányzati költségvetési szervek használatában lévő, de az alaptevékenységük ellátásához nem szükséges vagyon tekintetében a Képviselő-testület a költségvetési szerv alapító okiratának módosításával dönt arról, hogy a vagyontárgyat kivonja a költségvetési szerv használatából és kezeléséből és azt az üzleti vagyonhoz sorolja át.

(2)       Az önkormányzat tulajdonában álló gazdasági társaságok használatában lévő, de a társasági szerződés szerinti feladataik ellátásához nem szükséges vagyon tekintetében a Képviselő-testület dönt arról, hogy a vagyontárgyat kivonja a gazdasági társaság használatából és azt az üzleti vagyonhoz sorolja át.


4. §      (1)       Az önkormányzati vagyont használó, üzemeltető szervek (a továbbiakban: vagyonhasználó) az Önkormányzat

a)         Polgármesteri Hivatala,

b)         intézményei,

c)         gazdasági társaságai.

(2)       A vagyonhasználó a kezelésében lévő vagyonnal – az önkormányzati feladatok ellátásának sérelme nélkül – köteles a helyi önkormányzatokra vonatkozó jogszabályok és e rendelet keretein belül rendeltetésszerűen gazdálkodni.

(3)       Az Önkormányzat tulajdonosi jogainak gyakorlását érintő döntések előkészítésére és végrehajtására, valamint a vagyontárgy üzemeltetésére, kezelésére a vagyonhasználó jogosult és köteles a hatályos jogszabályok és e rendelet alapján.

(4)       Vagyonhasználó vezetője a vagyonkimutatás összeállításához a költségvetési beszámoló számszaki adatainak leadására megadott határidőig leltári adatot szolgáltat.


5. §      A vagyontárgy feletti tulajdonosi jogok gyakorlóját az adott vagyontárgy értéke alapján kell megállapítani figyelemmel a 9. - 11. §-ban foglaltakra.


6. §      (1)       A vagyontárgy értékének meghatározására a vagyontárgy értékesítése illetve, egyéb módon történő hasznosítása és megterhelése esetén, a döntést megelőzően kerül sor.

(2)       A vagyontárgy értékesítése, megterhelése esetén annak forgalmi (piaci) értékét

  1. ingatlan vagyon esetén 6 hónapnál nem régebbi forgalmi értékbecslés alapján,
  2. egyéb társasági részesedés esetén az utolsó lezárt üzleti év értékelése alapján,
  3. új ingó vagyontárgy esetén a vagyontárggyal azonos, kereskedelemben kapható azonos vagy hasonló paraméterekkel rendelkező dolog ára, használt ingóság esetén könyv szerinti érték alapján
  4. ingyenes ügylet esetén a vagyon piaci vagy könyv szerinti értéke közül a magasabb összeg szerint

kell meghatározni.

(3)       Vagyontárgy részletekben történő hasznosítása esetén a vagyontárgy egészének értéke szerint történik a vagyontárgy feletti tulajdonosi jog gyakorlójának a megállapítása.

(4)       Ha a pályázat tárgya több, egy jogügyletben értékesítendő vagyontárgy (vagyontömeg), a tulajdonosi jog gyakorlójának meghatározásánál a vagyontárgyak értékének összessége képezi az alkalmazandó értékhatárt.


7. §      A vagyontárgyak hasznosítására irányuló megállapodások, szerződések megkötéséről, valamint a tulajdonosi pozícióból eredő jognyilatkozatok kiadásáról

a)         amennyiben a szerződés időtartama 3 év vagy a 3 évet nem haladja meg a polgármester,

b)         amennyiben a szerződés időtartama a 3 évet meghaladja, a képviselő-testület

            dönt.


8. §      (1)       Korlátozottan forgalomképes Önkormányzati vagyon elidegenítését, gazdasági társaságba való bevitelét, megszerzését és megterhelését illetően a Képviselő-testület gyakorolja a tulajdonosi jogokat, a Pénzügyi és Gazdaságfejlesztési Bizottság véleményezése és - jogszabályi kötelezettség esetén - az illetékes minisztérium jóváhagyása mellett. Az elidegenítés kizárólag a rendelet függelékét képező Pályázati Versenyeztetési Szabályzat alapján történhet.

(2)       A korlátozottan forgalomképes önkormányzati vagyon, az alapfeladatok ellátásának sérelme nélkül, bérbe- vagy használatbaadás, vagyonkezelői jog létesítése útján hasznosítható.[2]

(3)       Az Önkormányzat Polgármesteri Hivatala, valamint költségvetési intézményei az alapító okiratban meghatározott, használatukba adott vagyont  feladataik ellátásához használják.

(4)       Az önkormányzat tulajdonában lévő gazdasági társaságok a létesítő okiratuk szerinti feladataik ellátása érdekében használják és, az általuk ellátott önkormányzati feladat ellátásának sérelme nélkül, bérbeadás útján tovább hasznosíthatják a létesítő okirat vagy megállapodás alapján használatukba adott, meghatározott vagyont.

(5)       A (3) és (4) bekezdés szerinti szervek a használatukban lévő ingatlanvagyont az alapító okiratban, létesítő okiratban székhelyként, telephelyként jogosultak feltüntetni.

(6) A korlátozottan forgalomképes vagyont érintő bérleti vagy használati szerződés megkötésére a polgármester jogosult a (3) és (4) bekezdésében foglalt vagyon tovább hasznosítására kötött szerződés kivételével.

(7)       A (3) és (4) bekezdésben meghatározott vagyon tovább hasznosítására vonatkozó bérleti szerződés megkötéséről

a)         legfeljebb 1 éves időtartam esetén vagyonhasználó vezetője,

b.)        legfeljebb 5 éves időtartam esetén a polgármester,

c.)        5 évet meghaladóan a képviselő-testület

dönt.

(8) A korlátozottan forgalomképes vagyont érintő vagyonkezelői szerződés megkötéséről a Képviselő-testület dönt.[3]


9. §      (1)       Az üzleti vagyon körébe tartozó vagyontárgy megszerzése, elidegenítése, megterhelése, valamint gazdasági társaságokba való bevitele esetén

a)         2 millió forint értékhatárig a polgármester,

b)         2 millió forintot meghaladóan és 8 millió forint értékhatárig a vagyon megszerzését, elidegenítését, megterhelését vagy gazdasági társaságba való bevitelét illetően a Pénzügyi és Gazdaságfejlesztési Bizottság, a polgármester egyetértésével és ellenjegyzésével,

c)         8 millió forintot meghaladóan a Képviselő-testület

            gyakorolja a tulajdonosi jogokat.

(2)       Amennyiben az ingatlant annak adottságai miatt (pld.: ingatlanhányadok cseréje, nyesedéktelek, közös tulajdon) más részére nem lehet értékesíteni, a döntésre jogosult az ingatlan meghatározott vevő részére történő (kötöttvevős) értékesítésről dönt.


10. §    A 20 millió forint forgalmi értéket meghaladó önkormányzati vagyont értékesíteni, vagyon használatát, vagyon hasznosítás jogát és a vagyonkezelés jogát átengedni – jogszabály eltérő rendelkezése hiányában – kizárólag versenyeztetési eljárás útján a rendelet függelékét képező Pályázati Versenyeztetési Szabályzat szerinti kiírásban meghatározott legjobb ajánlatot tevő részére lehet.[4]


10/A. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzati vagyonra vonatkozó jogszabályi rendelkezések szerint az önkormányzati közfeladat ellátásához kapcsolódva vagyonkezelői jogot létesíthet.

(2) A vagyonkezelői jog ellenértékét az egyes vagyonkezelésbe adott vagyontárgyak vonatkozásában e rendelet 3. melléklete határozza meg.

(3) Az önkormányzati vagyonkezelő a kezelésében lévő önkormányzati vagyonnal a hatályos jogszabályok és a vagyonkezelési szerződés keretei között gazdálkodik.

(4) Az önkormányzati vagyonkezelő köteles:

a)a rábízott vagyont megőrizni, a rendes gazdálkodás szabályai szerint a jó gazda gondosságával kezelni és hasznosítani;

b)a kezelésében lévő vagyontárgyakat fenntartani, karbantartani, üzemeltetésével és védelmével kapcsolatos feladatokat ellátni;

c)a használatba adott önkormányzati vagyont önkormányzati tulajdonként nyilvántartani a könyvvezetésről szóló jogszabályok előírásainak megfelelően;

d)az általa kezelt vagyonról olyan elkülönített nyilvántartást köteles vezetni, amely részletesen tartalmazza a vagyonkezelt eszköz könyv szerinti bruttó és nettó értékét, az elszámolt amortizáció összegét, az értékben bekövetkezett egyéb változásokat és az elszámolt költségeket;

e)teljesíteni a vagyonkezelési szerződésben vállalt, vagy jogszabály alapján fennálló egyéb kötelezettségeket;

f)tűrni az Önkormányzat ellenőrzését a vagyonkezelés jogszabályoknak és a vagyonkezelési szerződésnek megfelelő folytatására vonatkozóan.[5]


10/B. § (1) A vagyonnal való gazdálkodás ellenőrzésére a Képviselő-testület jogosult, melynek keretében

a) ellenőrzi a nyilvántartások hitelességét, teljességét és hitelességét;

b) feltárja a jogszerűtlen, szerződésellenes, vagy a tulajdonos érdekeit sértő vagyonkezelői intézkedéseket;

c) intézkedéseket határoz meg a jogszerű állapot helyreállítása érdekében.

(2) A vagyonkezelő a vagyonkezeléssel kapcsolatos feladatok végrehajtásáról az éves zárszámadás keretében köteles számot adni.

(3) A vagyonkezelés ellenőrzésére egyebekben a belső ellenőrzésre vonatkozó szabályok az irányadók.[6]


10/C. § (1) A vagyonkezelői jog megszűnik:

a) határozott időtartamú vagyonkezelési szerződésben meghatározott időtartam elteltével;

b) határozatlan időtartamú vagyonkezelési szerződés esetén a szerződés felmondásával;

c) rendkívüli felmondással;

d) vagyontárgy megsemmisülésével;

e) vagyonkezelő jogutód nélküli megszűnésével, valamint

f) a szerződésben meghatározott egyéb ok vagy feltétel bekövetkezése esetén.

(2) A Képviselő-testület dönt a határozatlan, illetve határozott idejű vagyonkezelési szerződés rendkívüli felmondással történő megszüntetéséről.[7]


11. §    Az Önkormányzat kizárólag korlátolt felelősségű társaság tagja, illetve részvénytulajdonos lehet.


12. §    (1)       Az Önkormányzatot megillető követelés vagy várományi vagyonát érintő perbeli, peren kívüli egyezség megkötésére

  1. 20 millió forint perértéket, illetve egyedi forgalmi értéket el nem érően a polgármester jogosult a Pénzügyi és Gazdaságfejlesztési Bizottság egyetértésével,
  2. 20 millió forint perértéket, illetve egyedi forgalmi értéket elérően, vagy azt meghaladóan a Képviselő-testület jogosult.

(2)       Az önkormányzati vagyon tekintetében fennálló elővásárlási jogról történő lemondás megtételére

  1. 10 millió forint forgalmi értéket el nem érően a polgármester jogosult a Pénzügyi és Gazdaságfejlesztési Bizottság egyetértésével,
  2. 10 millió forint forgalmi értéket elérően, vagy azt meghaladóan a Képviselő-testület jogosult.


13. §    Az Önkormányzat követeléseiről

  1. 10 millió forint egyedi értéket el nem érően a Polgármester a Pénzügyi és Gazdaságfejlesztési Bizottság egyetértésével jogosult dönteni,
  2. 10 millió forint egyedi értéket elérően, vagy azt meghaladóan a Képviselő-testület jogosult dönteni.


14. § Az e rendelet hatálya alá tartozó önkormányzati vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő, a nettó 5 millió forintot elérő vagy azt meghaladó értékű árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon, vagy vagyonértékű jog átadására vonatkozó szerződések megnevezését, tárgyát, a szerződést kötő felek nevét, a szerződés értékét, határozott időre szóló szerződések esetén annak időtartamát, valamint az említett adatok változásait, a szerződés létrejöttét követő 60 napon belül az Önkormányzat honlapján közzé kell tenni.


15. § (1) Ez a rendelet 2012. február 29.-én lép hatályba.

(2) E rendelet 10. § (1) bekezdése szerinti Pályázati Versenyeztetési Szabályzatot a Pénzügyi és Gazdaságfejlesztési Bizottság hagyja jóvá. Jóváhagyást követően a szabályzat e rendelet függelékét képezi.

(3) Hatályát veszti Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének

a) az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 15/2004. (VI.15.), továbbá

b) az önkormányzati vagyontárgyak értékesítését, hasznosítását célzó eljárások helyi szabályairól szóló 16/2004. (VI.15.)

önkormányzati rendelete.

                                  


                       Dr. Szabó Tibor                                                    Dr. Koltai Gábor

                          polgármester                                                               jegyző


Kihirdetve: 2012.02.28.


 jegyző

[1]

Egységes szerkezetben az Önkormányzat vagyonáról, a vagyonnal való gazdálkodás szabályairól szóló 2/2012. (II.28.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 21/2012. (VIII.28.) önkormányzati rendelettel, a 10/2013. (V.2.) önkormányzati rendelettel, valamint a 11/2014. (IV. 29.) önkormányzati rendelettel, 16/2014 (X. 01.) önkormányzati rendelettel.

[2]

Módosította a 10/2013. (II. 28.) önkormányzati rendelet

[3]

Beiktatta a 10/2013. (V.2.) önkormányzati rendelet

[4]

Módosította a 10/2013. (V.2.) önkormányzati rendelet

[5]

Beiktatta a 10/2013. (V.2.) önkormányzati rendelet

[6]

Beiktatta a 10/2013. (V.2.) önkormányzati rendelet

[7]

Beiktatta a 10/2013. (V.2.) önkormányzati rendelet