Szigliget Község Önkormányzat Képviselő-testületének 11/1992. (VII.23.) önkormányzati rendelete

A helyi címer és zászló alapításáról és használatának rendjéről

Hatályos: 2012. 07. 02

Szigliget község Önkormányzata az 1990. évi LXV törvény 1. § (6) bekezdésének a.) pontjában biztosított jogkörében az Önkormányzat jelképeiről és azok használatának rendjéről az alábbi rendeletet alkotja:


Az Önkormányzat jelképei


1. §


Az Önkormányzat jelképei, mint a település történelmi múltjára utaló díszítő szimbólumok: a címer és a zászló.


A címer leírása


2. §


(1) Csücsköstalpú címerpajzson, osztatlan kék színű pajzsmezőben a pajzstalpon nyugvó zöld színű kettős halmon ezüst színű tornyos vár. A toronysisakos bástya a nagyobb halom alatt lévő kisebb halmon áll. A pajzsfő jobb és bal oldalán arany színű félhold és csillag. A címerpajzs felső peremének közepén szembe néző rostélyos sisak, mely piros bélésű és arany díszítésű. A sisakból egy jobbra néző, ágaskodó, ezüst színű egyszarvú emelkedik ki. A sisakdísz a pajzs két oldalán a pajzsmező színeit ismétli, jobb oldalon kék és a fonákján ezüst, a bal oldalon zöld és a fonákján arany. Ábrázoláskor az ezüstöt fehér, az aranyat sárga szín is helyettesítheti.


(2) A címer lenyomatát a rendelet melléklete képezi.


A címer használatának köre és szabályai


3. §


(1) Az Önkormányzat címerét, mint díszítő és utaló jelképet használni lehet:

a) Az Önkormányzat körpecsétjén, ami maximum 35 mm átmérőjű, Szigliget község Önkormányzata körirattal van ellátva,

b) Az Önkormányzat zászlaján és annak változatain,

c) Az Önkormányzat szerveinek, a polgármesternek készített levélpapírok fejlécén, illetve borítékján,

d) Az Önkormányzat által kiadott díszokleveleken, emléklapokon, kitüntető vagy emlékérmeken,

e) A Polgármesteri Hivatal épületének bejáratánál, a polgármester hivatali helyiségében valamint a protokolláris célt szolgáló helyiségekben,

f) Az Önkormányzat intézményei bejáratánál és vezetőinek irodáiban,

g) Az Önkormányzat és szervei által megjelentetett, a település életével foglalkozó kiadványokon, meghívókon, emléktárgyakon,

h) A községbe vezető utak mellett a közigazgatási határnál levő közúti jelzőtáblán.


(2) Az Önkormányzat címerével ellátott körpecsét az Önkormányzat és más önkormányzatok közötti kapcsolatokban protokolláris célból, továbbá kitüntető oklevelek hitelesítésekor használható.


(3) Az Önkormányzat címerével ellátott körpecsét hatósági eljárás során nem alkalmazható.


4. §


(1) A 3. § (1) bekezdésének g.) pontjában meghatározottakon kívül más jogi vagy magánszemély számára az általa készített kiadványokon vagy jellegzetes termékeken az Önkormányzat címerének használatát – kérelemre – a Képviselő-testület engedélyezheti.


(2) A címert arra méltatlan tárgyakon használni tilos.


(3) Kereskedelmi vagy reklám célú felhasználás esetében a címer használatáért gyártási és forgalmazási díjat kell fizetni, melyet az Önkormányzat esetenként határoz meg.


5. §


(1) A címer használatára vonatkozó kérelemnek tartalmaznia kell:


a) a kérelmező megnevezését, címét,

b) a címerhasználat célját,

c) az előállítani kívánt mennyiséget (darabszámot),

d) a címer anyagát,

e) terjesztés illetve forgalombahozatal esetén ennek módját,

f) a használat időtartamát,

g) a címerrel díszítendő tárgy mintapéldányát (rajzát, leírását, fényképmásolatát stb.)

h) a felhasználásért felelős személy megnevezését.


(2) A címer használatára vonatkozó engedélynek tartalmaznia kell:


a) az engedélyes nevét, címét,

b) az engedélyezett felhasználás célját,

c) az előállításra engedélyezett mennyiséget,

d) a címer anyagát,

e) a felhasználás idejét, illetve az engedély érvényességének időtartamát,

f) a terjesztés, forgalombahozatal módjára vonatkozó esetleges kikötéseket,

g) a címer felhasználásáért felelős személy megnevezését,

h) amennyiben a címer használatáért díjat kell fizetni, a díj összegét.


(4) Indokolt esetben a kiadott engedélyt a polgármester visszavonhatja.


6. §


(1) Az Önkormányzat címerének kicsinyítése csak olyan méretékű lehet, hogy az ne sértse a hiteles ábrázolást.


(2) Amennyiben nincs lehetőség az Önkormányzat címerének eredeti színben való ábrázolására, akkor az csak a hordozó tárgy anyagának (fém, fa, bőr, kerámia stb.) színében, de a heraldika általános szabályainak és színjelzéseinek megtartásával történhet.


A zászló leírása


7. §


A zászlólap két, egyenlő szélességű kék és fehér színű vízszintes sávból áll, középen az Önkormányzat címere.


A zászló használata


8. §


(1) A zászló vagy annak méretarányos változatai használhatók:


a) hivatalos állami ünnepek alkalmával a Magyar Köztársaság zászlajával együtt,

b) a község életében jelentős események, ünnepségek és rendezvények alkalmából más hivatalos zászlóval együtt,

c) gyászesemény alkalmával a fekete zászlóval együtt,

d) minden, a községgel összefüggő vagy az Önkormányzat részvételével rendezett eseményen.


(2) A zászló előállításának és használatának engedélyezésére a címerre vonatkozó szabályokat kell alkalmazni.


Jogosulatlan használat


9. §[1]
10. §


Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba. Kihirdetéséről a körjegyző gondoskodik.


                        Mezey Artúr sk.                                             Lutár Mária sk.

                        polgármester                                                   körjegyző[1]

Hatályon kívül helyezte a 8/2012. (VI. 1.) önkormányzati rendelet 1. §-a. Hatálytalan 2012. június 2. napjától.