Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2020 (VII.16.) önkormányzati rendelete

a közterületek felbontásáról és közúton folyó munkákról, valamint nem közlekedési célú igénybevételéről szóló 3/2011. (I. 20.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2020. 07. 16

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1. pontjában, és a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 34. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva – a helyi közutak, közterületek, azok műtárgyai és tartozékai kezelésének részletes szabályairól – az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról szóló 18/2019. (XI. 07.) önkormányzati rendelete által előírt Hajdúszoboszló Város Képviselő-testületének Városfejlesztési és Műszaki Bizottságának, valamint Jogi, Igazgatási és Ügyrendi Bizottságának véleményének kikérésével a következőket rendeli el:


1. §


A rendelet 6. § (1) bekezdése az alábbi c) és d) ponttal egészül ki:


„c) Az a) és b) pontban megjelölt időszakban és övezetben a közúti közlekedésről szóló törvénnyel rendkívüli igénybevételnek minősített eseten túl közútkezelői hozzájárulás adható a részben vagy egészben Európai Uniós vagy hazai támogatásból vagy önkormányzati forrásból megvalósuló fejlesztés esetén.


d) A b) pontban megjelölt övezetben az a) pontban megjelölt övezet kivételével május 01. és augusztus 31. között a közúti közlekedésről szóló törvénnyel rendkívüli igénybevételnek minősített eseten túl közútkezelői hozzájárulás adható 48 órát meg nem haladó közterület bontással, helyreállítással járó közmű bekötővezeték építésére.”


Záró rendelkezések


2. §


Jelen rendelet kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit 2020. július 1-jétől kell alkalmazni.              Czeglédi Gyula                                                          Dr. Korpos Szabolcs

                polgármester                                                                         jegyző