Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 28/2015 (XI.25.) önkormányzati rendelete

A személyes gondoskodást nyújtó szociális alapellátások térítési díjáról és igénybevételük rendjéről

Hatályos: 2016. 01. 01 - 2017. 01. 13

Martonvásár Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

28/2015. (XI. 25.) önkormányzati rendelete

a személyes gondoskodást nyújtó szociális alapellátások térítési díjáról

és igénybevételük rendjéről


Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 1. § (2) bekezdésében, 10. § (1) bekezdésében, 25. § (3) bekezdés b) pontjában, 26. §-ában, 32. § (3) bekezdésében, 33. § (7) bekezdésében, 45. §-ában, 48. § (4) bekezdésében, 58./B. § (2) bekezdésében, 62. § (2) bekezdésében, 92. §(1) bekezdésében, 132. § (4) bekezdés d) és g) pontjaiban, 92. § (1) és (2) bekezdésében, továbbá a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 29. § (3) bekezdésében kapott 18. § (2) bekezdésében és a 131. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdés 8. és 8a. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Ráckeresztúr Község Önkormányzata Képviselő-testületének, Baracska Község Önkormányzata Képviselő-testületének, Gyúró Község Önkormányzata Képviselő-testületének, Kajászó Község Önkormányzata Képviselő-testületének, Tordas Község Önkormányzata Képviselő-testületének, valamint Vál Község Önkormányzata Képviselő-testületének hozzájárulásával a következőket rendeli el:


I. Fejezet

SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSOK


1. Szociális alapszolgáltatások


1. § A rendelet I. Fejezetének hatálya kiterjed a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.)

a) 92. § (1) bekezdés b) pont szerinti feladatkörben a Szent László Völgye Többcélú Kistérségi Társulás (a továbbiakban: Társulás) fenntartásában működtetett Szent László Völgye Segítő Szolgálat (a továbbiakban: Segítő Szolgálat) által ellátott a személyes gondoskodást nyújtó szociális alapszolgáltatási formák közül a szociális étkeztetésre Martonvásár közigazgatási területére vonatkozóan,

b) 92. § (1) bekezdés b) pont szerinti feladatkörben a Társulás fenntartásában működtetett Segítő Szolgálat által ellátott személyes gondoskodást nyújtó szociális alapszolgáltatási formák közül – Ercsi Várost kivéve -

            ba)       családsegítésre,

            bb)       a házi segítségnyújtásra,

            bc)       a támogató szolgáltatásra

a Társulásban részt vevő települések közigazgatási területére vonatkozóan,

c) 92. § (1) bekezdés b) pont szerinti feladatkörben a Társulás fenntartásában működtetett Segítő Szolgálat által ellátott személyes gondoskodást nyújtó szociális alapszolgáltatási formák közül - Ercsi Várost és Vál Községet kivéve - a nappali ellátásra (Idősek Klubja) a Társulásban részt vevő települések közigazgatási területére vonatkozóan, valamint

d) a gyermekjóléti alapellátások közül a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.) 43. §-a szerinti családi napköziben történő ellátásra - Ercsi Várost és Vál Községet kivéve - a Társulásban részt vevő települések közigazgatási területére vonatkozóan.


2. § (1) Az önkormányzat társulás útján a szociálisan rászorultak részére az alábbi személyes gondoskodást nyújtó szociális alapellátásokat biztosítja:

a) étkeztetés,

b) nappali ellátás,

c) házi segítségnyújtás,

d) családsegítés,

e) közösségi ellátás,

f) támogató szolgáltatás.

(2) A jelen fejezetben ellátások igénybevételére irányuló kérelmek esetében a szociális rászorultságot vizsgálni kell.

(3) A személyes gondoskodás körébe tartozó szociális alapellátások közül

a) az étkeztetésért,

b) a nappali ellátásért,

c) a házi segítségnyújtásért,

d) a támogató szolgálat keretében biztosított ellátások közül a szállítási szolgáltatásért és a személyes segítésért

térítési díjat kell fizetni. A fenntartó által megállapított intézményi térítési díjat és a biztosított díjkedvezményeket jelen rendelet II. Fejezete tartalmazza.

(4) A személyi térítési díj megállapításakor az Szt. 116.–117. §-ában foglaltakat kell alkalmazni.

(5) Az alapellátás keretében biztosított szolgáltatás személyi térítési díjának megállapításánál a kötelezett rendszeres havi jövedelme vehető figyelembe.

(6) A személyi térítési díj méltányossági alapon elengedhető, ha az ellátást igénybevevő a térítési díjat önhibáján kívül megfizetni nem képes, létfenntartása veszélyeztetve van.

(7) Az (1) bekezdés szerinti jogosultság időtartama a veszélyeztetettség fennállásának időtartama, de legfeljebb egy év. Ezt követően ismételten kérelmet kell az igénylőnek előterjeszteni.


3.§ A rendelet II. Fejezetének hatálya kiterjed a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.)

a) 92. § (1) bekezdés b) pont szerinti feladatkörben a Társulás fenntartásában működtetett Segítő Szolgálat által ellátott a személyes gondoskodást nyújtó szociális alapszolgáltatási formák közül a szociális étkeztetésre Martonvásár közigazgatási területére vonatkozóan,

b) 92. § (1) bekezdés b) pont szerinti feladatkörben a Társulás fenntartásában működtetett Segítő Szolgálat által ellátott személyes gondoskodást nyújtó szociális alapszolgáltatási formák közül – Ercsi Várost kivéve -

            ba)       a házi segítségnyújtásra,

            bb)       a támogató szolgáltatásra

a Társulásban részt vevő települések közigazgatási területére vonatkozóan.

c) 92. § (1) bekezdés b) pont szerinti feladatkörben a Társulás fenntartásában működtetett Segítő Szolgálat által ellátott személyes gondoskodást nyújtó szociális alapszolgáltatási formák közül - Ercsi Várost és Vál Községet kivéve - a nappali ellátásra (Idősek Klubja) a Társulásban részt vevő települések közigazgatási területére vonatkozóan.


2. Az ellátások igénybevételének módja


4. § (1) A személyes gondoskodást nyújtó alapellátások igénybevétele önkéntes. A 2. § (1) bekezdése szerinti ellátások iránti kérelmet az ellátást nyújtó intézmény intézményvezetőjéhez kell benyújtani személyesen vagy postai úton az erre a célra rendszeresített, a Segítő Szolgálatnál átvehető nyomtatványon.

(2) A kérelem előterjesztése mellé a kért ellátási típusnak megfelelően mellékelni kell a külön jogszabályban előírt, kitöltött formanyomtatványokat és mellékleteket.

(3) Az ellátást biztosító intézmény egy adott szolgáltatás vonatkozásában az alapító okirat és a működési engedélyben meghatározott ellátási területről fogadhat ellátási igényeket.

(4) Az intézmény az ellátási területén lakcímmel nem rendelkező, a jogosultsági feltételeknek megfelelő személyek számára a 2. § (1) bekezdésben meghatározott ellátásokat az alábbi esetekben biztosítja:

a) ha az állandó lakóhely szerinti önkormányzat az igénybevevő után megállapodásban vállalja az e rendeletben meghatározott intézményi térítési díj megfizetését az intézmény részére, vagy

b) ha az igénybevevő, vagy törvényes képviselője az intézményi térítési díj megfizetését vállalja.

(5) Az intézményvezető a rendeletben meghatározott feltételek szerint

a) dönt a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátások iránti kérelemről,

b) az Szt. 59/A. § (3) bekezdése szerint vizsgálja az igénybevevő szociális rászorultságát.

(6) A fenntartó dönt a szociális alapellátásokról és ezek térítési díjáról szóló intézményvezetői döntések ellen benyújtott jogorvoslati kérelmek elbírálásáról.


5. § (1) A szociális ellátás igénybevételének megkezdése előtt – a családsegítés kivételével – az ellátást igénylő, illetve törvényes képviselője írásban az ellátási formára vonatkozó megállapodást köt az ellátást biztosító Intézménnyel. A megállapodás megkötésére az Intézmény esetében az intézményvezető jogosult.

(2) A szolgáltatást nyújtó intézmény vezetője a szolgáltatás igénybevételével kapcsolatos döntéséről köteles az igénylőt, illetve törvényes képviselőjét 15 napon belül értesíteni.

(3) Az intézményvezető az ellátás igénybevételéről szóló megállapodás megkötéséről 15 napon belül értesíti a fenntartót.


6. § Az intézményvezető és az ellátást igénybevevő között kötendő megállapodás lényeges tartalmi elemei:

a) a szolgáltatást nyújtó neve, képviselője, székhelye, valamint az igénybevevő és törvényes képviselőjének neve, személyes adatai,

b) a szolgáltatás időtartamának és napi igénybevételének meghatározása,

c) gondozási szükséglet meghatározása,

d) az igénybe vett napi tevékenységek részletes listája,

e) fizetendő személyi térítési díj összege, fizetési módja, határideje,

f) adatkezelésre vonatkozó szabályok,

g) jogorvoslatról történő tájékoztatás,

h) megállapodás módosítására, megszüntetésére vonatkozó szabályok,


3. Az ellátás megszűnésének módjai


7. § (1) Az intézményi szolgáltatás megszűnik:

a) az intézmény jogutód nélküli megszűnésével,

b) a jogosult halálával,

c) határozott idejű megállapodás esetén a megjelölt időtartam lejártával,

d) megállapodás felmondásával.

(2) A megállapodás írásban megszüntethető

a) a felek közös megegyezésével.

b) a szolgáltatást igénybe vevő, illetve kötelezettnek a megállapodásnak írásbeli, indokolás nélküli felmondásával.

(3) Az intézményvezető a megállapodást felmondással, írásban megszünteti, ha:

a) a szolgáltatást igénybe vevő részéről a jogosultság jogszabályi feltételei nem állnak fenn,

b) a szolgáltatást igénybevevő számára bentlakásos intézménybe történő elhelyezése indokolt, vagy más szolgáltatásra van szüksége,

c) az ellátott, a törvényes képviselő vagy a térítési díjat megfizető személyi térítési díj fizetési kötelezettségének nem tesz eleget, különösen ha

ca) hat hónapon át folyamatosan térítési díj tartozása áll fent, és az a hatodik hónap utolsó napján a kéthavi személyi térítési díj összegét meghaladja és

cb) vagyoni, jövedelmi viszonyai lehetővé teszik a térítési díj megfizetését,

d) a szolgáltatást igénybe vevő elköltözik az ellátási területről,

e) az ellátást igénybe vevő a szolgáltatási rendet súlyosan megsérti,

ea) a megállapodásban nem rögzített szolgáltatásokat végeztet,

eb) a szolgáltatást igénybe vevő veszélyezteti a szolgáltatásban közreműködő munkatárs egészségét és testi épségét,

(4) A megállapodás a felek megegyezése szerinti időpontban, ennek hiányában 15 napos felmondási idővel szűnik meg.

(5) Az ellátás megszüntetéséről az intézményvezető írásban értesíti az igénybevevőt, megjelölve a megszüntetés ellen tehető jogorvoslat lehetőségét. Ha az igénybevevő nem ért egyet az ellátás megszüntetésével az értesítés kézhezvételétől számított nyolc napon belül az intézmény fenntartójához fordulhat. Ebben az esetben biztosítani kell az ellátást mindaddig, amíg a fenntartó vagy a bíróság jogerős és végrehajtható döntést nem hoz.

(6) Az ellátás megszüntetésekor, megszűnésekor a felek elszámolnak az esedékes, illetve hátralékos térítési díj befizetési kötelezettségről, továbbá az intézménnyel, illetve a jogosulttal szembeni követelésről, kárigényről, azok esetleges előterjesztési és rendezési módjáról; a személyes használati tárgyak és megőrzésre átvett értékek, vagyontárgyak elvitelének határidejéről, rendjéről és feltételeiről.


4. Étkeztetés


8. § (1) Az étkeztetés keretében, térítési díj ellenében azoknak a szociálisan rászorultaknak a legalább napi egyszeri meleg étkezéséről kell gondoskodni, akik megfelelnek a jelen rendeletben foglalt alábbi feltételeknek legalább egyikének:

a) 70. életévét betöltötte,

b) egészségi állapota miatt, - amennyiben a háziorvos igazolja, hogy a betegség jellege miatt - az érintett nem képes biztosítani a maga számára a napi egyszeri meleg étkeztetést,

c) a fogyatékossága vagy pszichiátriai betegsége miatt - ha a vonatkozó orvosi szakvélemények alapján a háziorvos igazolja, hogy a betegség jellege miatt - az érintett nem képes biztosítani a maga számára a napi egyszeri meleg étkeztetést,

d) a szenvedélybetegsége miatt, - ha a vonatkozó szakorvosi szakvélemények alapján a háziorvos igazolja, hogy a betegség jellege miatt - az érintett nem képes biztosítani a napi egyszeri meleg étkeztetést,

e) a hajléktalansága miatt, ha a személy nyilatkozatában tartózkodási helyeként az önkormányzat illetékességi területét jelölte meg, és a hajléktalan étkeztetésének hiánya veszélyezteti a hajléktalan életét.

(2) Az étkeztetés megállapítható határozott és határozatlan időre. A határozatlan időre megállapított étkeztetést évente felül kell vizsgálni.

(3) A kérelmező jövedelmének igazolására szolgáló iratokra az Szt. 10. §-ában foglaltak az irányadók.

(4) Martonvásár Város Önkormányzata az étkeztetést a Társulás fenntartásában működő Segítő Szolgálat útján biztosítja.

(5) Az önkormányzat az étkeztetést az (1) bekezdésben meghatározott

a) intézményben igénybe vehető étkezéssel – ide értve a helyben fogyasztást vagy étel elvitelét – vagy

b) intézményből az étel házhozszállításával

biztosítja.

(6) Az étkeztetés nyújtásának (5) bekezdésben foglalt módjáról és a jogosultság megállapításáról, annak időtartamáról, felülvizsgálatáról a szolgáltató a jogosulttal kötött megállapodásban köteles rendelkezni.


5. Házi segítségnyújtás


9. § (1) Az önkormányzat a házi segítségnyújtási feladatot a Társulás keretében látja el.

(2) A házi segítségnyújtást igénybe vevőkről úgy kell gondoskodni, hogy az igénybe vevő önálló életvitelének fenntartását – szükségleteinek megfelelően – lakásán, lakókörnyezetében kell biztosítani.

(3) A házi segítségnyújtás keretébe tartozó gondozási tevékenység kiemelten:

a) a gondozottal segítő kapcsolat kialakítása és fenntartása,

b) a háziorvos előírása szerinti alapvető gondozási, ápolási feladatok ellátása,

c) a higiénia megtartásában történő segítségnyújtás,

d) közreműködés az igénylő háztartásának vitelében,

e) segítségnyújtás a gondozottnak a környezetével való kapcsolattartásban,

f) segítségnyújtás veszélyhelyzet kialakulásának megelőzésében, illetve annak elhárításában,

g) az ellátást igénybe vevő segítése a számukra szükséges szociális ellátásokhoz való hozzájutásban,

h) közreműködés szabadidős, foglalkoztató és rehabilitációs programok szervezésében.

(4) A házi segítségnyújtás vonatkozásában a szociális rászorultság igazolására és a gondozási szükséglet megállapítására a gondozási szükséglet, valamint az egészségi állapoton alapuló szociális rászorultság vizsgálatának és igazolásának részletes szabályairól szóló 36/2007.(XII.22.) SzMM rendelet az irányadó.

(5) A térítési díj meghatározásának alapjául szolgáló jövedelmet bizonyító igazolásokkal kapcsolatos eljárásra az Szt. 10.§-a az irányadó.


6. Családsegítés


10. § (1) Az önkormányzat a családsegítés körébe tartozó feladatait

a) családsegítő szolgálat működtetésével,

b) a személyes gondoskodást nyújtó intézmény keretében,

c) külön jogszabályban meghatározott képesítési előírásoknak megfelelő személy foglalkoztatásával a Segítő Szolgálat közreműködésével látja el.

(2) A Segítő Szolgálat által – az egyén és család számára – nyújtott szolgáltatás igénybevétele önkéntes.


7. Közösségi ellátás


11. § Az önkormányzat a közösségi ellátás feladatainak ellátásáról a Segítő Szolgálat útján gondoskodik, mely az Szt. 115/A. §-ára tekintettel térítésmentes szociális alapellátás.


8. Támogató szolgáltatás


12. § (1) Az önkormányzat a támogató szolgáltatás feladatainak ellátásáról a Segítő Szolgálat útján gondoskodik.

(2) A támogató szolgáltatás szempontjából szociálisan rászorultnak kell tekinteni az Szt. 65/C. § (4)-(5) bekezdéseiben meghatározott személyeket.

(3) A személyes gondoskodás keretében nyújtott ellátások közös szabályai:

a) a szolgáltatás iránti kérelmet az ellátást biztosító intézmény vezetőjéhez kell benyújtani, ezt követően az ellátások igénybevételének módjáról és feltételeiről a vonatkozó jogszabályok betartása mellett az intézményvezető 15 napon belül dönt, melyről az ellátást igénylőt – a fizetendő térítési díj megjelölésével - írásban értesíti,

b) ha az igénylő a szükséges adatokat nem közli, a jogosultságot megállapító szerv 8 napos határidő kitűzésével felszólítja az igénylőt a hiánypótlásra,

c) ha az ellátást igénylő a térítési díj csökkentését vagy elengedését kéri, a döntésről szóló értesítés kézhezvételétől számított 15 napon belül a fenntartóhoz fordulhat, mely határozattal dönt a beadványról.


9. Nappali ellátást nyújtó intézmény


13. § (1) Az önkormányzat a szolgáltatás teljesítését a Társulás keretében látja el.

(2) A nappali ellátást nyújtó intézményben (a továbbiakban: Idősek Klubja) a szociális és mentális támogatásra szoruló, önmaguk ellátására részben képes időskorúak napközbeni gondozását lehet biztosítani.

(3) A nappali ellátást nyújtó Idősek Klubjába felvehető az a 18. életévét betöltött személy is, aki egészségügyi állapotára tekintettel (különösen a pszichiátriai gondozott személyek) a (2) bekezdésben meghatározott ellátásra szorul.


10. Szociálpolitikai kerekasztal


14. § Az Szt. 58/B. § (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelően a Társulás szociálpolitikai kerekasztalt működtet, melynek – az Szt-ben foglaltakon túl - tagjai a helyben működő

a) az egyházak helyi karitatív szervezete,

b) szociális jellegű feladatokat is ellátó egyesület, alapítvány,

c) védőnő, házi- és gyermekorvos,

d) képviselő-testület szociális ügyekkel foglalkozó bizottságának elnöke,

e) a Segítő Szolgálat vezetője.


II. Fejezet

TÉRÍTÉSI DÍJAK


15. § (1) Jelen rendelet 8.§, 9.§, 12.§ és 13.§ szerinti személyes gondoskodást nyújtó szociális alapellátásokért (a továbbiakban: ellátás) térítési díjat kell fizetni.

(2) A 8. § szerinti ellátás esetén a Segítő Szolgálat intézményvezetője (a továbbiakban: intézményvezető) a személyi térítési díjat az ellátott havi jövedelme alapján a jelen rendelet szerinti intézményi térítési díj és jelen rendelet 1. mellékletében foglalt kedvezményes díjkategóriák figyelembe vételével állapítja meg.

(3) A 9. §, 12. § és 13. § szerinti ellátások esetén az intézményvezető a személyi térítési díjat az ellátott jövedelmi, vagyoni, illetve szociális helyzete alapján a jelen rendeletben meghatározott intézményi térítési díjak és jelen rendelet 2. mellékletében foglalt kedvezmény mértékek figyelembe vételével állapítja meg.

(4) A személyi térítési díj megállapításához az önkormányzattól vélemény kérhető.

16. § Az Szt. 62. §-ában meghatározott feltételekkel szociális alapszolgáltatásként szociális étkeztetés ellátást biztosító intézmény (Segítő Szolgálat) intézményi térítési díja

a) helyszínen történő elfogyasztás esetén 550.-Ft/ellátási nap,

b) házhoz szállítás esetén 644,- Ft/ellátási nap.

17. § Az Szt. 63. §-ában meghatározott feltételekkel szociális alapszolgáltatásként házi segítségnyújtás ellátást biztosító intézmény (Segítő Szolgálat) intézményi térítési díja 947,--Ft/óra.

18. § Az Szt. 65/C. §-ában meghatározott feltételekkel szociális alapszolgáltatásként támogató szolgáltatás ellátást biztosító intézmény (Segítő Szolgálat) intézményi térítési díja

a) személyi segítés esetén 3.789,- Ft/óra,

b) személyszállítás esetén 357,- Ft/km.

19. § Az Szt. 65/F. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feltételekkel nappali ellátásként Idősek Klubja szolgáltatást biztosító intézmény (Segítő Szolgálat) idősek nappali ellátásának intézményi térítési díja 1.997,-Ft/nap.

20. § A Gyvt. 43. §-a szerinti feltételekkel családi napközi ellátást biztosító intézmény (Segítő Szolgálat) intézményi térítési díja

a)  napi 4 óra igénybevétel mellett: 27.840.-Ft/fő havonta,

b)  az a) ponttól eltérő esetben: 348,- Ft/fő óránként.

21. § (1) A személyi térítési díj összege csökkenthető a kötelezett jövedelmi viszonyai és személyi körülményei alapján.

(2) A személyi térítési díj csökkentésére irányuló kérelmet a fizetésre kötelezett az intézményvezetőnek nyújtja be.

(3) Fizetésre kötelezett köteles 15 napon belül bejelenti a jogosultság feltételeiben bekövetkezett lényeges tények, körülmények (lakcím, jövedelmi viszony, eltartott gyermekek száma) megváltozását.


III. Fejezet

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK


21. § (1) Ez a rendelet 2016. január 1. napján lép hatályba.

22. § Hatályát veszti Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének a személyes gondoskodást nyújtó ellátások térítési díjáról szóló 7/2015. (IV.29.) önkormányzati rendelete.
                         Dr. Szabó Tibor                                          Miklósné Pető Rita

                            polgármester                                                      aljegyzőKihirdetve: 2015. november 25.


                                                                                               Miklósné Pető Rita

                                                                                                        aljegyző