Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2017 (II.15.) önkormányzati rendelete

a szociális rászorultság esetén nyújtandó települési támogatásokról szóló 29/2015. (XI.25.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Hatályos: 2017. 02. 16 - 2017. 02. 26

Martonvásár Város Önkormányzat

Képviselő-testületének

5/2017. (II.15.) önkormányzati rendelete

a szociális rászorultság esetén nyújtandó települési támogatásokról szóló

29/2015. (XI.25.) önkormányzati rendeletének módosításáról


Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 10. § (1) bekezdésében, 25. § (3) bekezdés b) pontjában, 26. §-ában, 32. § (3) bekezdésében, 45. §-ában, 48. § (4) bekezdésében és 132. § (4) bekezdés g) pontjában, továbbá a gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 18. § (2) bekezdésében és a 131. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában és Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § 8a. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1. § Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének a szociális rászorultság esetén nyújtandó települési támogatásokról szóló 29/2015. (XI.25.) önkormányzati rendeletének (a továbbiakban: Ör.) 20/B. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„20/B. § (1) Pályázat útján a martonvásári székhellyel rendelkező vagy Martonvásáron tevékenységet végző sportegyesületben sportoló 16 év alatti gyermeke után, évente legfeljebb kettő alkalommal támogatásban részesíthető az a törvényes képviselő,

a) aki a településen bejelentett állandó lakóhellyel rendelkezik és nyilatkozata szerint életvitelszerűen itt él,

b) akinek családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének 300 %-át,

c) amennyiben tanulói jogviszonnyal rendelkező gyermeke tanulmányi átlaga a pályázatot megelőző kettő tanítási félévben testnevelésből 5,00,

d) az érintett sportegyesület vezető edzője a sportegyesület képviselőjével közös támogatói nyilatkozatot, ajánlást ad ki a gyermek tekintetében, valamint igazolja, hogy a pályázatot megelőző fél évben a gyermek a adott sportegyesület edzéseinek minimum 60%-án részt vett.”

2. § Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba és hatályba lépését követő 10. napon hatályát veszti.


K.m.f.


                         Dr. Szabó Tibor                                          Dr. Szabó-Schmidt Katalin

                            polgármester                                                             jegyző


Kihirdetve: 2017. február 15.

                                                                                            Dr. Szabó-Schmidt Katalin

                                                                                                           jegyző