Szigliget Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2013. (IV.4.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól

Hatályos: 2020. 08. 01 - 2021. 09. 22

Szigliget Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2013. (IV.4.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól

Szigliget Község Önkormányzat Képviselő- testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 109. § (4) bekezdésében és 143. § (4) bekezdés i) pontjában, a helyi önkormányzatok és szervei, köztársasági megbízottak, valamint az egyes centrális alárendeltségű szervek feladat és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. tv. 138. § (1) bekezdés j) pontjában, a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény18. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés e) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzat tulajdonában lévő, illetve tulajdonába kerülő nemzeti vagyonra (továbbiakban vagyon).

2. Az önkormányzat vagyona

2. § (1) Az önkormányzat vagyonának forgalomképesség szerinti besorolási kategóriái vonatkozásában a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (továbbiakban: Nvt.) rendelkezései irányadóak.

(2) Az önkormányzat nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű nemzeti vagyonná minősíti a rendelet 1. melléklete szerinti ingatlanokat.

(3) Az önkormányzat korlátozottan forgalomképes vagyona körébe tartoznak a képviselő-testület döntése alapján

 • a) köztemető,
 • b) közművek,
 • c) önkormányzati költségvetési szerv használatában lévő vagyon,
 • d) az Önkormányzat tulajdonosi részvételével működő gazdasági társaságok, non-profit gazdasági társaságok, továbbá alapítványok használatában lévő vagyon,
 • e) sportpályák és sport célú létesítmények,
 • f) helyi védelem alatt álló épületek, építmények.

(4) Üzleti vagyon mindazon vagyontárgy, amely nem tartozik a törzsvagyon körébe. Az üzleti vagyon elidegeníthető, hasznosítható, megterhelhető, biztosítékul adható.

(5) Az önkormányzat kizárólagos tulajdonát képező, nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű nemzeti vagyonán túl a korlátozottan forgalomképes és üzleti ingatlan-vagyonelemeket a vagyonkataszter tartalmazza.

(6) Az önkormányzati vagyon forgalomképesség szerinti besorolásának megváltoztatása a Képviselő-testület hatásköre. A Képviselő- testület a besorolás megváltoztatásáról abban az esetben dönthet, amennyiben a kérdéses vagyontárgy rendeltetése megváltozik, és a besorolás megváltoztatása összhangban áll az Nvt. rendelkezéseivel.

(7) Az ingatlan-nyilvántartás szerint közút, tér, park besorolású ingatlan vagy annak egy része a településrendezési terv módosítását követően üzleti vagyonná nyilvánítható, ha eltérést nem engedő jogszabály azt nem tiltja.

(8) Közútnak minősülő közterület esetén az üzleti vagyonná nyilvánítás feltétele a közlekedési hatóság által a közúti közlekedésről szóló törvényben meghatározott eljárás lefolytatása.

3. Az önkormányzat vagyonának elidegenítése, hasznosítása

3. § (1) A rendelet alkalmazásában az Nvt.-ben leírt hasznosításon különösen az egyes vagyontárgyak használatát, bérbe, haszonkölcsönbe adását kell érteni.

(2) A korlátozottan forgalomképes és üzleti vagyontárgyak elidegenítésére - az Nvt.-ben leírt szabályok alkalmazásával - a Képviselő-testület jogosult.

(3) Az önkormányzati ingatlant annak elidegenítése előtt, az ingóvagyont és egyéb vagyontárgyakat azok elidegenítése előtt 150.000.- Ft nettó nyilvántartási érték felett fel kell értékeltetni.

4. § (1) Az önkormányzati vagyon elidegenítése, vagy hasznosítása - ha törvény eltérően nem rendelkezik - a mindenkori költségvetési törvényben meghatározott egyedi forgalmi értéket meghaladó értékű vagyon tekintetében csak nyilvános (indokolt esetben zártkörű) versenyeztetés alkalmazásával, a legjobb ajánlattevő részére történik.

(2) Amennyiben az önkormányzati vagyon (1) bekezdés szerinti hasznosítására közbeszerzési eljárásban kerül sor, úgy a közbeszerzési eljárás – a külön jogszabályokban a közbeszerzésekre előírt szabályok érvényesülésére tekintettel – e rendelet vonatkozásában versenyeztetésnek minősül.

(3) A Képviselő-testület az (1) bekezdésben leírt értéket el nem érő vagyontárgy elidegenítése és hasznosítása esetén is köteles megvizsgálni a versenyeztetés lehetőségét, és ilyen esetekben is dönthet a versenyeztetés lefolytatásáról.

(4) A versenyeztetés módjáról, főbb feltételeiről és annak eredményéről a képviselő-testület dönt. A versenyeztetési eljárás lebonyolításával a képviselő-testület más személyt vagy szervet is megbízhat, vagy arra bizományi szerződés köthet.

(5) A versenyeztetési eljárás típusai:

 • a) a nyilvános vagy zártkörű pályázati eljárás,
 • b) a nyilvános vagy zártkörű árverés és
 • c) a versengő ajánlatkérés.

(6) A versenyeztetési eljárás alapvetően nyilvános. Nyilvánosról zártkörű versenyeztetési eljárási módra való áttérésre csak a folyamatban lévő eljárás eredménytelensége miatti lezárást követően, a képviselő-testület döntése alapján van lehetőség.

(7) Nyilvános versenyeztetés helyett kizárólag akkor írható ki zártkörű versenyeztetés, ha

 • a) az eljárás tárgyául szolgáló jellege, jelentősége, valamint annak leghatékonyabb értékesítésével, hasznosításával kapcsolatos feladatok megoldása előre meghatározott ajánlattevők, befektetők, illetőleg társasági partnerek részvételét teszi szükségessé, így különösen, ha az Önkormányzat közszolgáltatás ellátásával összefüggő érdeke azt indokolttá teszi,
 • b) ha a vagyontárgy nyilvános pályáztatásának reális, tervezett költségei jelentősen csökkentenék a hasznosításból éves szinten elérhető bevételt, vagy ha a korábbi nyilvános pályázat hat hónapon belül érdeklődés hiányában eredménytelenül zárult és ezen eljárással is biztosítható az önkormányzati vagyon gazdaságos hasznosítása, vagy
 • c) ha jogszabály rendelkezései, vagy a vagyon átengedésének egyéb körülményei a lehetséges hasznosító személyének megválasztását olyan jelentős módon vagy mértékben korlátozzák, hogy a versenyeztetésből származó előnyök nem biztosíthatók, így a teljesítésre csak meghatározott ajánlattevők képesek, vagy az értékesítés csak meghatározott személy részére történhet.

(8) A pályázati felhívásnak, tartalmaznia kell legalább a következőket:

 • a) az érintett vagyontárgy megjelölését, szükség szerint annak értékét, illetve minimál árát,
 • b) a kiíró megnevezését, székhelyét,
 • c) a pályázat célját, módját és típusát (nyilvános vagy zártkörű),
 • d) a pályázat elbírálása során a pályázatok rangsorolásakor alkalmazandó értékelési szempontokat,
 • e) a megkötendő szerződés típusát, a hasznosításra/értékesítésre vonatkozó fontosabb feltételeket, a fizetés módjára, biztosítékára vonatkozó előírásokat,
 • f) szükség esetén a részletes tájékoztató rendelkezésre bocsátásának helyét, idejét és költségét,
 • g) a pályázati ajánlatok benyújtásának helyét, módját és határidejét,
 • h) az ajánlati biztosítékkal összefüggő kiírói igényt,
 • i) az ajánlati kötöttség időtartamát, illetve esetleges meghosszabbítására vonatkozó előírásokat,
 • j) a pályázati ajánlatok elbírálási időpontját, az ajánlattevők értesítésének módját,
 • k) a kiíró azon jogának fenntartását, hogy a pályázatot – előre meghatározott okból és esetekben – eredménytelennek nyilvánítsa, vagy a nyertes ajánlattevő visszalépése esetén a pályázat soron következő helyezettjével szerződést kössön és
 • l) a pályázati ajánlat érvényességének feltételeit.

(9) A nyilvános pályázati felhívást a kiíró köteles legalább a helyben szokásos (az önkormányzat honlapján vagy az önkormányzat hirdetőtábláin) oly módon közzétenni, hogy az a lehetséges érdeklődők minél szélesebb köréhez juthasson el.

(10) Zártkörű pályázat esetén egyidejűleg, közvetlenül és azonos módon - a pályázati felhívás nyilvánosságra hozatala nélkül - legalább három egymástól független érdekeltet írásban kell felhívni ajánlattételre azzal, hogy az ajánlattételi határidőig legalább 15 napot kell biztosítani. Zártkörű pályázat esetén csak az ajánlatkérés tényét kell a nyilvános pályázatra irányadó módon nyilvánosságra hozni. A zártkörű pályázatra egyebekben a nyilvános pályázatra vonatkozó szabályokat kell megfelelően alkalmazni.

(11) A tulajdonosi jogokat gyakorló szerv dönthet úgy, hogy az ingatlan és ingó vagyont, vagyoni értékű jogot árverés útján értékesíti, hasznosítja, s a szerződés megkötésére licitálás útján, a legmagasabb vételárat, illetve ellenértéket felajánló árverező szerez jogot. Az árverés kiírásáról szóló döntéssel egyidejűleg meg kell jelölni az árverés lebonyolítóját, a kikiáltási árat, továbbá az árverés lebonyolítására vonatkozó szabályokat. E körben meg kell határozni azt is, hogy tartható-e, vagy milyen feltételek megléte esetén tartható a nyilvános licitet követően – második fordulóban – zártkörű licitálás. Amennyiben a kikiáltási áron érvényes vételi ajánlatot nem tettek, az árverést eredménytelennek kell nyilvánítani.

(12) Versengő ajánlatkérés a zártkörű pályázat olyan formája, amikor a kiíró nem bocsát ki pályázati felhívást (kiírást, hirdetményt), hanem azonos feltételek közlésével ajánlatot kér legalább három ajánlattevőtől és az ajánlatok benyújtására nyitva álló határidőt legalább 15 napban állapítja meg.

(13) A kiíró a versenyeztetési eljárás során valamennyi ajánlattevő számára egyenlő esélyt köteles biztosítani az ajánlat megtételéhez szükséges információhoz hozzáférés és az alkalmazott versenyfeltételek megismerése tekintetében. A kiíró a versenyeztetés feltételeit úgy köteles meghatározni, hogy annak alapján az ajánlattevők megfelelő ajánlatot tehessenek és a szabályszerűen, időben benyújtott ajánlatok összehasonlíthatók legyenek.

(14) Minden ajánlattevőnek joga van a kiíró által rendelkezésre bocsátott valamennyi információhoz hozzáférni. Ennek keretében az ajánlattevő számára – lehetőség szerint – hozzáférhetővé kell tenni minden olyan adatot, amely nem sért üzleti titkot, és amely az üzleti életben szokásos és szükséges ahhoz, hogy az ajánlattevőnek lehetősége nyíljék megalapozott ajánlattételre.

(15) A versenyeztetési eljárás nyertese az, aki a kiírásban foglalt szempontoknak, illetve az Önkormányzat tulajdonosi érdekeinek figyelembevételével összességében a legmegfelelőbb ajánlatot tette (legjobb ajánlattevő).

(16) A versenyeztetési eljárás eredményére vonatkozó döntést az elbírálást követő 30 napon belül kell meghozni, és azt követő legfeljebb 15 napon belül írásban kell közölni valamennyi ajánlattevővel.

(17) A versenyeztetési eljárás alapján megkötendő szerződés tartalmát a közzétett feltételek, illetve a legjobb ajánlattevő ajánlata alapján kell kialakítani. A szerződést az ajánlat elbírálásáról történt értesítéstől számított lehető legrövidebb időn belül, az ajánlati kötöttség időtartama alatt kell megkötni.

(18) A szerződésben szerepeltetni kell az Önkormányzat érdekeit szolgáló kikötéseket, a teljesítés megkövetelt biztosítékait és a szerződést biztosító mellékkötelezettségeket, a szerződésszerű teljesítés ellenőrizhetőségét és a nem vagy nem szerződésszerű teljesítés esetén alkalmazható szankciókat.

(19) Ha a versenyeztetési eljárás nyertesével a szerződés megkötése a szerződéskötésre nyitva álló határidőben meghiúsul, vagy a szerződés aláírása után a legjobb ajánlattevő a szerződés létrejöttéhez, vagy hatálybalépéséhez szükséges feltételeket – az előírt módon és időben - nem teljesíti, úgy (ha a kiírás erre lehetőséget adott) a kiíró jogosult a soron következő helyre rangsorolt ajánlattevővel azonos feltételek mellett szerződést kötni, ha a versenyeztetési eljárás eredményéről hozott döntéstől számított 3 hónap még nem telt el.

5. § (1) Az önkormányzatot megillető követelésről – kivéve a behajthatatlan követeléseket – ingyenesen lemondani nem lehet.

(2) Behajthatatlan követelés a hatályos számviteli törvény szerint behajthatatlannak minősített követelés. A behajthatatlanság tényét és mértékét dokumentumokkal igazolni kell.

(3) A behajthatatlan követelések törlésére a Képviselő-testület jogosult.

(4) A mindenkori költségvetési törvényében meghatározott értékhatárt el nem érő kis összegű követelést behajtásra előírni nem kell.

4. Az önkormányzati vagyon kezelése

6. § Az önkormányzati vagyon feletti vagyonkezelői jog (továbbiakban: vagyonkezelői jog) megszerzésének, gyakorlásának, valamint a vagyonkezelés ellenőrzésének szabályait az Nvt. és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.évi CLXXXIX. tv. (továbbiakban: Mötv.) irányadó szabályai tartalmazzák.

7. § A vagyonkezelői jog ellenértékének kiszámításához a vagyoni értékű jogok értékének kiszámításának törvényben leírt szabályait kell alkalmazni.

5. Záró rendelkezések

8. § (1) Jelen rendelet 2013. április 8-án lép hatályba.

(2) A rendelet 2. melléklete Szigliget község ingatlankatasztere.[1]

9. § Hatályát veszti

 • 1. Szigliget Község Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 3/1994 (II. 28.) Kt. rendelete.
 • 2. Szigliget Község Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 3/1994 (II. 28.) Kt. rendelet módosításáról szóló 11/2004. (VII.5.) önkormányzati rendelet.
 • 3. Szigliget Község Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 3/1994 (II. 28.) Kt. rendelet módosításáról szóló 15/2007. (XII. 14.) önkormányzati rendelet.

1. melléklet

Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű nemzeti vagyon

Megnevezés

Cím

Hrsz

B

C

D

1

Általános iskola

Szigliget, Kossuth u. 53

218

2

Óvoda

Szigliget, Kossuth u. 51.

217

3

Orvosi rendelő és lakás

Szigliget, Kossuth u. 23-25.

185/1

4

Strand

Szigliget, Sponyai u.

887/2

5

Avasi torony

Szigliget, Réhelyi u.

1168

6

Galéria épülete

Szigliget, Kisfaludy u. 26.

15

2. melléklet

Üzleti vagyon

ingatlan fekvése

(ha)

(m2)

helyrajzi szám

megnevezés

forgalomképesség

A tulajdonos - neve megnevezés

tulajdon/1

tulajdon/2

KÜLTERÜLET

0

2533

019/46

Szántó

FORGALOMKÉPES

Szigliget Község Önkormányzat

1

1

KÜLTERÜLET

0

672

0123/69//

Szántó

FORGALOMKÉPES

Szigliget Község Önkormányzat

1

1

KÜLTERÜLET

0

1398

0130/3

Szőlő

FORGALOMKÉPES

Szigliget Község Önkormányzat

1

1

KÜLTERÜLET

0

1349

0130/4

Szőlő

FORGALOMKÉPES

Szigliget Község Önkormányzat

1

1

KÜLTERÜLET

0

1464

0143/65//

Szántó

FORGALOMKÉPES

Szigliget Község Önkormányzat

1

2

KÜLTERÜLET

0

2589

0167/10//

Szántó

FORGALOMKÉPES

Szigliget Község Önkormányzat

9

18

KÜLTERÜLET

0

2842

0167/11//

Szántó

FORGALOMKÉPES

Szigliget Község Önkormányzat

9

18

KÜLTERÜLET

0

2699

0167/22

Szántó

FORGALOMKÉPES

Szigliget Község Önkormányzat

4

8

BELTERÜLET

0

2361

674/2//

Hétvégi ház(csak földter.tul rész)

Szigliget Község Önkormányzat

140

4722

BELTERÜLET

0

1308

199/33//

Beépítetlen terület

FORGALOMKÉPES

Szigliget Község Önkormányzat

1

1

BELTERÜLET

0

1978

481///

Beépítetlen terület

FORGALOMKÉPES

Szigliget Község Önkormányzat

1258

1978

BELTERÜLET

0

429

187

Beépítetlen terület

FORGALOMKÉPES

Szigliget Község Önkormányzat

1

1

BELTERÜLET

0

278

188

Beépítetlen terület

FORGALOMKÉPES

Szigliget Község Önkormányzat

105

126

BELTERÜLET

0

278

190

Beépítetlen terület

FORGALOMKÉPES

Szigliget Község Önkormányzat

6

24

BELTERÜLET

0

300

191

Beépítetlen terület

FORGALOMKÉPES

Szigliget Község Önkormányzat

1

1

BELTERÜLET

0

335

192

Beépítetlen terület

FORGALOMKÉPES

Szigliget Község Önkormányzat

1

1

BELTERÜLET

0

335

193

Beépítetlen terület

FORGALOMKÉPES

Szigliget Község Önkormányzat

1

1

BELTERÜLET

0

303

194

Beépítetlen terület

FORGALOMKÉPES

Szigliget Község Önkormányzat

36

54

BELTERÜLET

0

81

195

Beépítetlen terület

FORGALOMKÉPES

Szigliget Község Önkormányzat

1

1

BELTERÜLET

0

222

197

Beépítetlen terület

FORGALOMKÉPES

Szigliget Község Önkormányzat

1

1

BELTERÜLET

0

74

212/2//

lakóház

FORGALOMKÉPES

Szigliget Község Önkormányzat

1

1

BELTERÜLET

0

800

208/2//

Gazdasági épület

FORGALOMKÉPES

Szigliget Község Önkormányzat

1

1

BELTERÜLET

0

74

212/6//

Lakóház

FORGALOMKÉPES

Szigliget Község Önkormányzat

1

1

BELTERÜLET

0

916

204/2//

egyéb épület

FORGALOMKÉPES

Szigliget Község Önkormányzat

1

1

BELTERÜLET

0

74

212/4//

lakóház

FORGALOMKÉPES

Szigliget Község Önkormányzat

1

1

BELTERÜLET

0

852

206/2//

Gazdasági épület

FORGALOMKÉPES

Szigliget Község Önkormányzat

14

32

BELTERÜLET

0

74

212/5//

lakóház

FORGALOMKÉPES

Szigliget Község Önkormányzat

1

1

BELTERÜLET

0

781

379///

lakóház

FORGALOMKÉPES

Szigliget Község Önkormányzat

1

1

BELTERÜLET

0

936

320///

lakóház

FORGALOMKÉPES

Szigliget Község Önkormányzat

1

1

BELTERÜLET

0

115

217/1

Beépítetlen terület

FORGALOMKÉPES

Szigliget Község Önkormányzat

1

1

BELTERÜLET

0

5535

217/5

Beépítetlen terület

FORGALOMKÉPES

Szigliget Község Önkormányzat

1

1

BELTERÜLET

0

74

212/1

lakóház

FORGALOMKÉPES

Szigliget Község Önkormányzat

1

1

BELTERÜLET

0

31

73//2

Beépítetlen terület

FORGALOMKÉPES

Szigliget Község Önkormányzat

1

1

3. melléklet

Forgalomképtelen vagyon

ingatlan fekvése

(ha)

(m2)

helyrajzi szám

megnevezés

forgalomképesség

A tulajdonos - neve megnevezés

tulajdon/1

tulajdon/2

KÜLTERÜLET

0

1125

0114/17//

Nádas

FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN

Szigliget Község Önkormányzat

1

1

KÜLTERÜLET

0

3547

0117/21//

Gyep(rét)

FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN

Szigliget Község Önkormányzat

1

1

KÜLTERÜLET

0

3717

0117/33//

Gyep(rét)

FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN

Szigliget Község Önkormányzat

1

1

KÜLTERÜLET

0

449

09///

Közút

FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN

Szigliget Község Önkormányzat

1

1

KÜLTERÜLET

0

246

010/12//

Árok

FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN

Szigliget Község Önkormányzat

1

1

KÜLTERÜLET

0

243

010/16//

Közút

FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN

Szigliget Község Önkormányzat

1

1

KÜLTERÜLET

0

832

011///

Közút

FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN

Szigliget Község Önkormányzat

1

1

KÜLTERÜLET

0

1063

013///

Közút

FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN

Szigliget Község Önkormányzat

1

1

KÜLTERÜLET

0

2952

021/2//

Közút

FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN

Szigliget Község Önkormányzat

1

1

KÜLTERÜLET

0

888

038/8//

Árok

FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN

Szigliget Község Önkormányzat

1

1

KÜLTERÜLET

0

1210

069///

Közút

FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN

Szigliget Község Önkormányzat

1

1

KÜLTERÜLET

0

1619

073///

Árok

FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN

Szigliget Község Önkormányzat

1

1

KÜLTERÜLET

0

182

075/

Közút

FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN

Szigliget Község Önkormányzat

1

1

KÜLTERÜLET

0

5094

076/15

Szemétlerakó telep

FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN

Szigliget Község Önkormányzat

1

1

KÜLTERÜLET

0

156

08/5//

közút

FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN

Szigliget Község Önkormányzat

1

1

KÜLTERÜLET

0

419

080///

Közút

FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN

Szigliget Község Önkormányzat

1

1

KÜLTERÜLET

0

521

082///

Közút

FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN

Szigliget Község Önkormányzat

1

1

KÜLTERÜLET

0

658

083//

Közút

FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN

Szigliget Község Önkormányzat

1

1

KÜLTERÜLET

0

1788

089///

Közút

FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN

Szigliget Község Önkormányzat

1

1

KÜLTERÜLET

0

2173

091//

Közút

FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN

Szigliget Község Önkormányzat

1

1

KÜLTERÜLET

0

1635

093/25

Közút

FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN

Szigliget Község Önkormányzat

1

1

KÜLTERÜLET

0

74

093/32

Közút

FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN

Szigliget Község Önkormányzat

1

1

KÜLTERÜLET

0

3522

0100///

Közút

FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN

Szigliget Község Önkormányzat

1

1

KÜLTERÜLET

0

1800

0124///

Közút

FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN

Szigliget Község Önkormányzat

1

1

KÜLTERÜLET

0

4579

0129/1//

Malom árok

FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN

Szigliget Község Önkormányzat

1

1

KÜLTERÜLET

0

3153

0131///

Közút

FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN

Szigliget Község Önkormányzat

1

1

KÜLTERÜLET

0

495

0134/1//

Árok

FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN

Szigliget Község Önkormányzat

1

1

KÜLTERÜLET

0

236

0136/1//

Árok

FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN

Szigliget Község Önkormányzat

1

1

KÜLTERÜLET

0

283

0137/49//

Közút

FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN

Szigliget Község Önkormányzat

1

1

KÜLTERÜLET

0

707

0139/43//

Közút

FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN

Szigliget Község Önkormányzat

1

1

KÜLTERÜLET

0

212

0140///

Közút

FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN

Szigliget Község Önkormányzat

1

1

KÜLTERÜLET

0

833

0149///

Közút

FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN

Szigliget Község Önkormányzat

1

1

KÜLTERÜLET

0

1874

0152///

Közút

FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN

Szigliget Község Önkormányzat

1

1

KÜLTERÜLET

0

1000

0154///

Közút

FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN

Szigliget Község Önkormányzat

1

1

KÜLTERÜLET

0

6617

0157/16//

Parkoló

FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN

Szigliget Község Önkormányzat

1

1

KÜLTERÜLET

0

1767

0168///

Közút

FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN

Szigliget Község Önkormányzat

1

1

KÜLTERÜLET

0

1725

0171///

Közút

FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN

Szigliget Község Önkormányzat

1

1

KÜLTERÜLET

0

5673

0172/1//

Német sáncpatak

FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN

Szigliget Község Önkormányzat

1

1

KÜLTERÜLET

0

1873

0174///

Közút

FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN

Szigliget Község Önkormányzat

1

1

KÜLTERÜLET

0

3123

0176///

Közút

FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN

Szigliget Község Önkormányzat

1

1

KÜLTERÜLET

0

4632

0181/1//

Árok

FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN

Szigliget Község Önkormányzat

1

1

KÜLTERÜLET

0

459

0112///

Közút

FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN

Szigliget Község Önkormányzat

1

1

KÜLTERÜLET

0

928

0117/50//

Közút

FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN

Szigliget Község Önkormányzat

1

1

KÜLTERÜLET

0

1195

0120/2//

Közút

FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN

Szigliget Község Önkormányzat

1

1

KÜLTERÜLET

0

2026

0120/54//

Közút

FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN

Szigliget Község Önkormányzat

1

1

KÜLTERÜLET

1

3781

0183/1//

Világos-patak

FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN

Szigliget Község Önkormányzat

1

1

KÜLTERÜLET

0

0

10000/15//

Csónakveszteglő

FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN

Szigliget Község Önkormányzat

1

1

BELTERÜLET

0

1500

6///

Kisfaludy S.u. (Csoknyai u.)

FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN

Szigliget Község Önkormányzat

1

1

BELTERÜLET

0

236

7///

Közterület

FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN

Szigliget Község Önkormányzat

1

1

BELTERÜLET

0

1185

8///

Közterület

FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN

Szigliget Község Önkormányzat

1

1

BELTERÜLET

0

434

14///

Névnélk.út

FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN

Szigliget Község Önkormányzat

1

1

BELTERÜLET

0

1327

25///

Ady E.u.

FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN

Szigliget Község Önkormányzat

1

1

BELTERÜLET

0

589

26///

Közterület

FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN

Szigliget Község Önkormányzat

1

1

BELTERÜLET

0

1312

36///

Kisfaludy S.u.

FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN

Szigliget Község Önkormányzat

1

1

BELTERÜLET

0

316

37///

Emlékmű

FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN

Szigliget Község Önkormányzat

1

1

BELTERÜLET

0

442

42///

Névnélk.út

FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN

Szigliget Község Önkormányzat

1

1

BELTERÜLET

0

1051

45///

Névnélk.út

FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN

Szigliget Község Önkormányzat

1

1

BELTERÜLET

0

269

63///

Névnélk.út

FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN

Szigliget Község Önkormányzat

1

1

BELTERÜLET

0

43

73//3

Petőfi S.u.

FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN

Szigliget Község Önkormányzat

1

1

BELTERÜLET

0

781

73//1

Petőfi S.u.

FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN

Szigliget Község Önkormányzat

1

1

BELTERÜLET

0

2498

81///

Petőfi S.u.

FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN

Szigliget Község Önkormányzat

1

1

BELTERÜLET

0

285

84///

Árok

FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN

Szigliget Község Önkormányzat

1

1

BELTERÜLET

0

667

85///

Buszváró, parkoló, park

FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN

Szigliget Község Önkormányzat

1

1

BELTERÜLET

0

843

92///

Gyalogút(lépcső)

FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN

Szigliget Község Önkormányzat

1

1

BELTERÜLET

0

621

105/1//

Széchenyi u.

FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN

Szigliget Község Önkormányzat

1

1

BELTERÜLET

0

229

109///

Kossuth u.

FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN

Szigliget Község Önkormányzat

1

1

BELTERÜLET

0

156

132/1

Út

FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN

Szigliget Község Önkormányzat

1

1

BELTERÜLET

0

81

137///

Közterület

FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN

Szigliget Község Önkormányzat

1

1

BELTERÜLET

0

30

141/2

Közút

FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN

Szigliget Község Önkormányzat

1

1

BELTERÜLET

0

89

164///

Névnélk.út

FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN

Szigliget Község Önkormányzat

1

1

BELTERÜLET

0

950

167///

Névnélk.út

FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN

Szigliget Község Önkormányzat

1

1

BELTERÜLET

0

6659

183///

Csapári u.

FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN

Szigliget Község Önkormányzat

1

1

BELTERÜLET

0

4084

186/12//

Patak-Eötvös u.

FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN

Szigliget Község Önkormányzat

1

1

BELTERÜLET

0

240

198/2//

Névnélk.út

FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN

Szigliget Község Önkormányzat

1

1

BELTERÜLET

0

210

199/9//

Árok

FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN

Szigliget Község Önkormányzat

1

1

BELTERÜLET

0

2319

199/17//

Névnélk.út

FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN

Szigliget Község Önkormányzat

1

1

BELTERÜLET

0

613

214///

Árok

FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN

Szigliget Község Önkormányzat

1

1

BELTERÜLET

0

163

217/2

Közterület

FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN

Szigliget Község Önkormányzat

1

1

BELTERÜLET

0

3228

217/3

Út

FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN

Szigliget Község Önkormányzat

1

1

BELTERÜLET

0

2889

217/6

Közpark

FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN

Szigliget Község Önkormányzat

1

1

BELTERÜLET

0

87

221/2//

Névnélk.út

FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN

Szigliget Község Önkormányzat

1

1

BELTERÜLET

0

1910

222/2//

Névnélk.út

FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN

Szigliget Község Önkormányzat

1

1

BELTERÜLET

0

200

228///

Árok

FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN

Szigliget Község Önkormányzat

1

1

BELTERÜLET

0

913

230///

Dózsa Gy.u.

FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN

Szigliget Község Önkormányzat

1

1

BELTERÜLET

0

487

240///

Rákóczi F.u.

FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN

Szigliget Község Önkormányzat

1

1

BELTERÜLET

0

1916

253///

Szabadság u.

FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN

Szigliget Község Önkormányzat

1

1

BELTERÜLET

0

746

258///

Névnélk.út

FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN

Szigliget Község Önkormányzat

1

1

BELTERÜLET

0

451

269///

Árok

FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN

Szigliget Község Önkormányzat

1

1

BELTERÜLET

0

3402

274///

Hóvirág u.

FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN

Szigliget Község Önkormányzat

1

1

BELTERÜLET

0

358

275///

Névnélk.út

FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN

Szigliget Község Önkormányzat

1

1

BELTERÜLET

0

359

281///

Névnélk.út

FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN

Szigliget Község Önkormányzat

1

1

BELTERÜLET

0

606

297///

Hóvirág u.

FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN

Szigliget Község Önkormányzat

1

1

BELTERÜLET

0

498

312///

Névnélk.út

FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN

Szigliget Község Önkormányzat

1

1

BELTERÜLET

0

583

329///

Hóvirág u.

FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN

Szigliget Község Önkormányzat

1

1

BELTERÜLET

0

6701

340///

Szabadság u.

FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN

Szigliget Község Önkormányzat

1

1

BELTERÜLET

0

1032

352///

Hóvirág u.

FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN

Szigliget Község Önkormányzat

1

1

BELTERÜLET

0

249

369///

Árok

FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN

Szigliget Község Önkormányzat

1

1

BELTERÜLET

0

589

459///

Vilmahegyi u.

FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN

Szigliget Község Önkormányzat

1

1

BELTERÜLET

0

441

464///

Vilmahegyi u

FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN

Szigliget Község Önkormányzat

1

1

BELTERÜLET

0

352

482///

Névnélk.út

FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN

Szigliget Község Önkormányzat

1

1

BELTERÜLET

0

170

484///

Névnélk.út

FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN

Szigliget Község Önkormányzat

1

1

BELTERÜLET

0

106

485/2//

Névnélk.út

FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN

Szigliget Község Önkormányzat

1

1

BELTERÜLET

0

505

508///

Révész u.

FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN

Szigliget Község Önkormányzat

1

1

BELTERÜLET

0

470

510///

Névnélk.út

FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN

Szigliget Község Önkormányzat

1

1

BELTERÜLET

0

573

536///

Névnélk.út

FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN

Szigliget Község Önkormányzat

1

1

BELTERÜLET

0

1651

537///

Majális u.

FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN

Szigliget Község Önkormányzat

1

1

BELTERÜLET

0

1418

548///

Völgy u.

FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN

Szigliget Község Önkormányzat

1

1

BELTERÜLET

0

104

558/1//

Közterület

FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN

Szigliget Község Önkormányzat

1

1

BELTERÜLET

0

913

568/2//

Pacsirta u.

FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN

Szigliget Község Önkormányzat

1

1

BELTERÜLET

0

52

575///

Közterület

FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN

Szigliget Község Önkormányzat

1

1

BELTERÜLET

0

65

584///

Közterület

FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN

Szigliget Község Önkormányzat

16

32

BELTERÜLET

0

1269

585///

Ederci u.

FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN

Szigliget Község Önkormányzat

1

1

BELTERÜLET

0

1023

586///

Majális u.

FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN

Szigliget Község Önkormányzat

1

1

BELTERÜLET

0

891

608///

Közterület

FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN

Szigliget Község Önkormányzat

1

1

BELTERÜLET

0

1519

609///

Balaton u.

FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN

Szigliget Község Önkormányzat

1

1

BELTERÜLET

0

591

621///

Árok

FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN

Szigliget Község Önkormányzat

1

1

BELTERÜLET

0

1573

633///

Fürdő u.

FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN

Szigliget Község Önkormányzat

1

1

BELTERÜLET

0

54

648/1//

Közterület

FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN

Szigliget Község Önkormányzat

1

1

BELTERÜLET

0

617

656///

Rózsahegyi u

FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN

Szigliget Község Önkormányzat

1

1

BELTERÜLET

0

238

659///

Ederci u.

FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN

Szigliget Község Önkormányzat

1

1

BELTERÜLET

0

1147

675///

Rózsa-hegyi u.

FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN

Szigliget Község Önkormányzat

1

1

BELTERÜLET

0

326

678/3

Közút

FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN

Szigliget Község Önkormányzat

1

1

BELTERÜLET

0

601

688///

Vadrózsa u.

FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN

Szigliget Község Önkormányzat

1

1

BELTERÜLET

0

300

694///

Névnélk.út

FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN

Szigliget Község Önkormányzat

1

1

BELTERÜLET

0

2648

702///

Fakavölgyi u.

FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN

Szigliget Község Önkormányzat

1

1

BELTERÜLET

0

117

708/3//

Névnélk.út

FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN

Szigliget Község Önkormányzat

1

1

BELTERÜLET

0

86

712/2//

Közterület

FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN

Szigliget Község Önkormányzat

1

1

BELTERÜLET

0

5791

723///

Aranykagyló u.

FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN

Szigliget Község Önkormányzat

1

1

BELTERÜLET

0

3377

724///

Hegylja u.

FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN

Szigliget Község Önkormányzat

1

1

BELTERÜLET

0

445

726//

Közterület

FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN

Szigliget Község Önkormányzat

1

1

BELTERÜLET

0

322

740/4//

Névnék.út

FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN

Szigliget Község Önkormányzat

1

1

BELTERÜLET

0

201

745/1//

Névnélk.út

FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN

Szigliget Község Önkormányzat

1

1

BELTERÜLET

0

61

759/1//

Közterület

FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN

Szigliget Község Önkormányzat

1

1

BELTERÜLET

0

690

781///

Névnélk.út

FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN

Szigliget Község Önkormányzat

1

1

BELTERÜLET

0

78

783/4//

Névnélk.út

FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN

Szigliget Község Önkormányzat

1

1

BELTERÜLET

0

196

790///

Sajáth.út

FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN

Szigliget Község Önkormányzat

1

1

BELTERÜLET

0

1069

792//

Közterület

FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN

Szigliget Község Önkormányzat

1

1

KÜLTERÜLET

1

380

0104/72//

Temető+ravatalozó

FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN

Szigliget Község Önkormányzat

1

1

BELTERÜLET

0

179

805///

Névnélk.út

FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN

Szigliget Község Önkormányzat

1

1

BELTERÜLET

0

4949

823///

Aranykagyló u.

FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN

Szigliget Község Önkormányzat

1

1

BELTERÜLET

0

1983

838///

Ősz u.

FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN

Szigliget Község Önkormányzat

1

1

BELTERÜLET

0

303

839///

Névnélk.út

FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN

Szigliget Község Önkormányzat

1

1

BELTERÜLET

0

2269

854///

Nyár u.

FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN

Szigliget Község Önkormányzat

1

1

BELTERÜLET

0

613

859///

Árok

FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN

Szigliget Község Önkormányzat

1

1

BELTERÜLET

0

2749

860///

Aranykagyló u.

FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN

Szigliget Község Önkormányzat

1

1

BELTERÜLET

0

1238

866///

Tavasz u.

FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN

Szigliget Község Önkormányzat

1

1

BELTERÜLET

0

251

867///

Tavasz u.

FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN

Szigliget Község Önkormányzat

1

1

BELTERÜLET

0

4259

877///

Öreghegyi u.

FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN

Szigliget Község Önkormányzat

1

1

BELTERÜLET

0

500

882/10//

Szilvási u.

FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN

Szigliget Község Önkormányzat

1

1

BELTERÜLET

0

563

882/20//

Szilvási u.

FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN

Szigliget Község Önkormányzat

1

1

BELTERÜLET

0

5842

888/3//

Járda és közterület

FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN

Szigliget Község Önkormányzat

1

1

BELTERÜLET

0

629

891/1//

Névnélk.út

FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN

Szigliget Község Önkormányzat

1

1

BELTERÜLET

0

16

891/4//

Buszmegálló

FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN

Szigliget Község Önkormányzat

1

1

BELTERÜLET

0

5607

891/5//

Nyilvános WC, sétaút és futópálya

FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN

Szigliget Község Önkormányzat

1

1

BELTERÜLET

0

1545

893///

Árok

FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN

Szigliget Község Önkormányzat

1

1

BELTERÜLET

0

1331

939///

Külsőhegyi u.

FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN

Szigliget Község Önkormányzat

1

1

BELTERÜLET

0

218

961///

Névnélk.út

FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN

Szigliget Község Önkormányzat

1

1

BELTERÜLET

0

367

980/2//

Árok

FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN

Szigliget Község Önkormányzat

1

1

BELTERÜLET

0

1717

993///

Névnélk.út

FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN

Szigliget Község Önkormányzat

1

1

BELTERÜLET

0

585

1014///

Névnélk.út

FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN

Szigliget Község Önkormányzat

1

1

BELTERÜLET

0

110

1015///

Névnélk.út

FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN

Szigliget Község Önkormányzat

1

1

BELTERÜLET

0

81

1058/3//

Névnélk.út

FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN

Szigliget Község Önkormányzat

1

1

BELTERÜLET

0

2300

1060///

Névnélk.út

FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN

Szigliget Község Önkormányzat

1

1

BELTERÜLET

0

240

1070/2//

Névnélk.út

FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN

Szigliget Község Önkormányzat

1

1

BELTERÜLET

0

1055

1082///

Külsöhegyi u.

FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN

Szigliget Község Önkormányzat

1

1

BELTERÜLET

0

824

1083/2//

Árok

FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN

Szigliget Község Önkormányzat

1

1

BELTERÜLET

0

1862

1168///

Avasi torony

FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN

Szigliget Község Önkormányzat

1

1

BELTERÜLET

0

213

1186/2//

Névnélk.út

FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN

Szigliget Község Önkormányzat

1

1

BELTERÜLET

0

0

10000/1//

Autóbuszvárók

FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN

Szigliget Község Önkormányzat

1

1

BELTERÜLET

0

0

10000/3//

Kossuth u.

FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN

Szigliget Község Önkormányzat

1

1

BELTERÜLET

0

0

10000/4//

Vári u.

FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN

Szigliget Község Önkormányzat

1

1

BELTERÜLET

0

0

10000/5//

Fő téri kerítés

FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN

Szigliget Község Önkormányzat

1

1

BELTERÜLET

0

0

10000/7//

Parkoló

FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN

Szigliget Község Önkormányzat

1

1

BELTERÜLET

0

0

10000/8//

Járda

FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN

Szigliget Község Önkormányzat

1

1

BELTERÜLET

0

0

10000/9//

Járdasziget

FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN

Szigliget Község Önkormányzat

1

1

BELTERÜLET

0

0

10000/10//

Közvilágítás

FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN

Szigliget Község Önkormányzat

1

1

BELTERÜLET

0

0

10000/11//

Kápolna megvilágítás

FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN

Szigliget Község Önkormányzat

1

1

BELTERÜLET

0

1982

186/24//

Játszótér

FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN

Szigliget Község Önkormányzat

1

1

BELTERÜLET

0

0

10000/12//

Járda

FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN

Szigliget Község Önkormányzat

1

1

BELTERÜLET

0

2326

199/27//

Liget u.

FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN

Szigliget Község Önkormányzat

1

1

BELTERÜLET

0

4056

199/34//

Közterület

FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN

Szigliget Község Önkormányzat

1

1

BELTERÜLET

0

0

10000/13//

Vár és építményei

FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN

Szigliget Község Önkormányzat

1

1

BELTERÜLET

0

178

218/3//

Névnélküli út

FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN

Szigliget Község Önkormányzat

1

1

BELTERÜLET

0

0

10000/14//

Járda

FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN

Szigliget Község Önkormányzat

1

1

BELTERÜLET

0

0

///

Szökőkút és környezete

FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN

Szigliget Község Önkormányzat

1

1

4. melléklet

Korlátozottan forgalomképes vagyon

ingatlan fekvése

(ha)

(m2)

helyrajzi szám

megnevezés

forgalomképesség

A tulajdonos - neve megnevezés

tulajdon/1

tulajdon/2

KÜLTERÜLET

0

1644

08/8//

Erdő

KORLÁT. FORGALOMKÉPES TÖRVÉNY ALAPJÁN

Szigliget Község Önkormányzat

1

1

KÜLTERÜLET

0

2869

017/2//

Gyep(rét) és út

KORLÁT. FORGALOMKÉPES TÖRVÉNY ALAPJÁN

Szigliget Község Önkormányzat

1

1

KÜLTERÜLET

0

3484

017/4//

Gyep(rét) és út

KORLÁT. FORGALOMKÉPES TÖRVÉNY ALAPJÁN

Szigliget Község Önkormányzat

1

1

KÜLTERÜLET

0

2685

017/7//

Gyep(rét)

KORLÁT. FORGALOMKÉPES TÖRVÉNY ALAPJÁN

Szigliget Község Önkormányzat

1

1

KÜLTERÜLET

0

3370

017/8//

Szántó

KORLÁT. FORGALOMKÉPES TÖRVÉNY ALAPJÁN

Szigliget Község Önkormányzat

1

1

KÜLTERÜLET

0

7800

017/11//

Gyep(rét) és út

KORLÁT. FORGALOMKÉPES TÖRVÉNY ALAPJÁN

Szigliget Község Önkormányzat

1

1

KÜLTERÜLET

0

3116

017/12//

Gyep(rét) és út

KORLÁT. FORGALOMKÉPES TÖRVÉNY ALAPJÁN

Szigliget Község Önkormányzat

1

1

KÜLTERÜLET

0

4361

017/13//

Gyep(rét) és út

KORLÁT. FORGALOMKÉPES TÖRVÉNY ALAPJÁN

Szigliget Község Önkormányzat

1

1

KÜLTERÜLET

0

2580

019/1//

Szántó

KORLÁT. FORGALOMKÉPES TÖRVÉNY ALAPJÁN

Szigliget Község Önkormányzat

1

1

KÜLTERÜLET

0

2125

019/2//

Szántó

KORLÁT. FORGALOMKÉPES TÖRVÉNY ALAPJÁN

Szigliget Község Önkormányzat

1

1

KÜLTERÜLET

0

2884

019/38//

Szántó

KORLÁT. FORGALOMKÉPES TÖRVÉNY ALAPJÁN

Szigliget Község Önkormányzat

1

1

KÜLTERÜLET

0

2724

019/40//

Szántó

KORLÁT. FORGALOMKÉPES TÖRVÉNY ALAPJÁN

Szigliget Község Önkormányzat

1

1

KÜLTERÜLET

0

5880

019/52//

Szántó

KORLÁT. FORGALOMKÉPES TÖRVÉNY ALAPJÁN

Szigliget Község Önkormányzat

1

1

KÜLTERÜLET

0

1545

070/12//

Gyep(rét) és út

KORLÁT. FORGALOMKÉPES TÖRVÉNY ALAPJÁN

Szigliget Község Önkormányzat

1

1

KÜLTERÜLET

0

5861

070/25//

Gyep(rét)

KORLÁT. FORGALOMKÉPES TÖRVÉNY ALAPJÁN

Szigliget Község Önkormányzat

1

1

KÜLTERÜLET

0

3203

070/28//

Gyep(rét)

KORLÁT. FORGALOMKÉPES TÖRVÉNY ALAPJÁN

Szigliget Község Önkormányzat

1

1

KÜLTERÜLET

0

2868

072/20//

Gyep(rét)

KORLÁT. FORGALOMKÉPES TÖRVÉNY ALAPJÁN

Szigliget Község Önkormányzat

1

1

KÜLTERÜLET

0

1353

076/1//

Szántó

KORLÁT. FORGALOMKÉPES TÖRVÉNY ALAPJÁN

Szigliget Község Önkormányzat

1

1

KÜLTERÜLET

0

2910

076/2//

Szántó

KORLÁT. FORGALOMKÉPES TÖRVÉNY ALAPJÁN

Szigliget Község Önkormányzat

1

1

KÜLTERÜLET

0

2651

076/9//

Szántó

KORLÁT. FORGALOMKÉPES TÖRVÉNY ALAPJÁN

Szigliget Község Önkormányzat

1

1

KÜLTERÜLET

0

4406

076/10//

Szántó

KORLÁT. FORGALOMKÉPES TÖRVÉNY ALAPJÁN

Szigliget Község Önkormányzat

1

1

KÜLTERÜLET

4

1701

081/2//

Erdő

KORLÁT. FORGALOMKÉPES TÖRVÉNY ALAPJÁN

Szigliget Község Önkormányzat

1

1

KÜLTERÜLET

0

2839

085/4//

Szántó

KORLÁT. FORGALOMKÉPES TÖRVÉNY ALAPJÁN

Szigliget Község Önkormányzat

1

1

KÜLTERÜLET

0

2588

085/5//

Szántó

KORLÁT. FORGALOMKÉPES TÖRVÉNY ALAPJÁN

Szigliget Község Önkormányzat

1

1

KÜLTERÜLET

0

2390

085/7//

Szántó

KORLÁT. FORGALOMKÉPES TÖRVÉNY ALAPJÁN

Szigliget Község Önkormányzat

1

1

KÜLTERÜLET

0

2568

085/9//

Szántó

KORLÁT. FORGALOMKÉPES TÖRVÉNY ALAPJÁN

Szigliget Község Önkormányzat

1

1

KÜLTERÜLET

0

2857

085/12//

Szántó

KORLÁT. FORGALOMKÉPES TÖRVÉNY ALAPJÁN

Szigliget Község Önkormányzat

1

1

KÜLTERÜLET

0

2532

085/14//

Szántó

KORLÁT. FORGALOMKÉPES TÖRVÉNY ALAPJÁN

Szigliget Község Önkormányzat

1

1

KÜLTERÜLET

0

2416

085/15//

Szántó

KORLÁT. FORGALOMKÉPES TÖRVÉNY ALAPJÁN

Szigliget Község Önkormányzat

1

1

KÜLTERÜLET

0

2887

085/17//

Szántó

KORLÁT. FORGALOMKÉPES TÖRVÉNY ALAPJÁN

Szigliget Község Önkormányzat

1

1

KÜLTERÜLET

0

2684

085/18//

Szántó

KORLÁT. FORGALOMKÉPES TÖRVÉNY ALAPJÁN

Szigliget Község Önkormányzat

1

1

KÜLTERÜLET

0

2608

085/20//

Szántó

KORLÁT. FORGALOMKÉPES TÖRVÉNY ALAPJÁN

Szigliget Község Önkormányzat

1

1

KÜLTERÜLET

0

2765

085/21//

Szántó

KORLÁT. FORGALOMKÉPES TÖRVÉNY ALAPJÁN

Szigliget Község Önkormányzat

1

1

KÜLTERÜLET

0

2222

085/22//

Szántó

KORLÁT. FORGALOMKÉPES TÖRVÉNY ALAPJÁN

Szigliget Község Önkormányzat

1

1

KÜLTERÜLET

0

1396

085/31//

Szántó

KORLÁT. FORGALOMKÉPES TÖRVÉNY ALAPJÁN

Szigliget Község Önkormányzat

1

1

KÜLTERÜLET

0

1398

085/32//

Szántó

KORLÁT. FORGALOMKÉPES TÖRVÉNY ALAPJÁN

Szigliget Község Önkormányzat

1

1

KÜLTERÜLET

0

4855

085/36//

Erdő, szántó

KORLÁT. FORGALOMKÉPES TÖRVÉNY ALAPJÁN

Szigliget Község Önkormányzat

1

1

KÜLTERÜLET

0

1609

085/40//

Szántó

KORLÁT. FORGALOMKÉPES TÖRVÉNY ALAPJÁN

Szigliget Község Önkormányzat

1

1

KÜLTERÜLET

0

987

085/41//

Szántó

KORLÁT. FORGALOMKÉPES TÖRVÉNY ALAPJÁN

Szigliget Község Önkormányzat

1

1

KÜLTERÜLET

0

2792

085/43//

Szántó

KORLÁT. FORGALOMKÉPES TÖRVÉNY ALAPJÁN

Szigliget Község Önkormányzat

1

1

KÜLTERÜLET

0

2903

085/46//

Szántó

KORLÁT. FORGALOMKÉPES TÖRVÉNY ALAPJÁN

Szigliget Község Önkormányzat

1

1

KÜLTERÜLET

0

1166

090/2//

Szántó

KORLÁT. FORGALOMKÉPES TÖRVÉNY ALAPJÁN

Szigliget Község Önkormányzat

1

1

KÜLTERÜLET

0

2158

090/3//

Gyep(rét)

KORLÁT. FORGALOMKÉPES TÖRVÉNY ALAPJÁN

Szigliget Község Önkormányzat

1

1

KÜLTERÜLET

0

635

090/10//

Szántó

KORLÁT. FORGALOMKÉPES TÖRVÉNY ALAPJÁN

Szigliget Község Önkormányzat

1

1

KÜLTERÜLET

0

622

094/26//

Szántó

KORLÁT. FORGALOMKÉPES TÖRVÉNY ALAPJÁN

Szigliget Község Önkormányzat

1

1

KÜLTERÜLET

0

1290

0104/58//

Szántó

KORLÁT. FORGALOMKÉPES TÖRVÉNY ALAPJÁN

Szigliget Község Önkormányzat

1

1

KÜLTERÜLET

0

1908

0113/23//

Gyep(rét)

KORLÁT. FORGALOMKÉPES TÖRVÉNY ALAPJÁN

Szigliget Község Önkormányzat

1

1

KÜLTERÜLET

0

1962

0113/34//

Gyep(rét)

KORLÁT. FORGALOMKÉPES TÖRVÉNY ALAPJÁN

Szigliget Község Önkormányzat

1

1

KÜLTERÜLET

0

2464

0114/6//

Nádas

KORLÁT. FORGALOMKÉPES TÖRVÉNY ALAPJÁN

Szigliget Község Önkormányzat

1

1

KÜLTERÜLET

0

5965

0117/35//

Rét

KORLÁT. FORGALOMKÉPES TÖRVÉNY ALAPJÁN

Szigliget Község Önkormányzat

1

1

KÜLTERÜLET

0

778

0117/41//

Gyep(rét)

KORLÁT. FORGALOMKÉPES TÖRVÉNY ALAPJÁN

Szigliget Község Önkormányzat

1

1

KÜLTERÜLET

0

1686

0117/60//

Gyep(rét)

KORLÁT. FORGALOMKÉPES TÖRVÉNY ALAPJÁN

Szigliget Község Önkormányzat

1

1

KÜLTERÜLET

0

3651

0120/81//

Gyep(rét)

KORLÁT. FORGALOMKÉPES TÖRVÉNY ALAPJÁN

Szigliget Község Önkormányzat

1

1

KÜLTERÜLET

0

3245

0120/95//

Gyep(rét)

KORLÁT. FORGALOMKÉPES TÖRVÉNY ALAPJÁN

Szigliget Község Önkormányzat

1

1

KÜLTERÜLET

0

7645

0120/97//

Gyep(rét)

KORLÁT. FORGALOMKÉPES TÖRVÉNY ALAPJÁN

Szigliget Község Önkormányzat

1

1

KÜLTERÜLET

0

212

0120/108//

Gyep(rét)

KORLÁT. FORGALOMKÉPES TÖRVÉNY ALAPJÁN

Szigliget Község Önkormányzat

1

1

KÜLTERÜLET

0

48

0120/118//

Gyep(rét)

KORLÁT. FORGALOMKÉPES TÖRVÉNY ALAPJÁN

Szigliget Község Önkormányzat

24

96

KÜLTERÜLET

0

2739

0123/2//

Gyep(rét)

KORLÁT. FORGALOMKÉPES TÖRVÉNY ALAPJÁN

Szigliget Község Önkormányzat

1

1

KÜLTERÜLET

0

1516

0123/3//

Szántó

KORLÁT. FORGALOMKÉPES TÖRVÉNY ALAPJÁN

Szigliget Község Önkormányzat

1

1

KÜLTERÜLET

0

1865

0123/4//

Szántó

KORLÁT. FORGALOMKÉPES TÖRVÉNY ALAPJÁN

Szigliget Község Önkormányzat

1

1

KÜLTERÜLET

0

1135

0123/5//

Szántó

KORLÁT. FORGALOMKÉPES TÖRVÉNY ALAPJÁN

Szigliget Község Önkormányzat

1

1

KÜLTERÜLET

0

944

0123/8//

Rét

KORLÁT. FORGALOMKÉPES TÖRVÉNY ALAPJÁN

Szigliget Község Önkormányzat

1

1

KÜLTERÜLET

0

1336

0123/10//

Szántó

KORLÁT. FORGALOMKÉPES TÖRVÉNY ALAPJÁN

Szigliget Község Önkormányzat

1

1

KÜLTERÜLET

0

1686

0123/12//

Szántó

KORLÁT. FORGALOMKÉPES TÖRVÉNY ALAPJÁN

Szigliget Község Önkormányzat

1

1

KÜLTERÜLET

0

1300

0123/13//

Szántó

KORLÁT. FORGALOMKÉPES TÖRVÉNY ALAPJÁN

Szigliget Község Önkormányzat

1

1

KÜLTERÜLET

0

1560

0123/15//

Rét

KORLÁT. FORGALOMKÉPES TÖRVÉNY ALAPJÁN

Szigliget Község Önkormányzat

1

1

KÜLTERÜLET

0

1596

0123/16//

Rét

KORLÁT. FORGALOMKÉPES TÖRVÉNY ALAPJÁN

Szigliget Község Önkormányzat

1

1

KÜLTERÜLET

0

1322

0123/25//

Rét

KORLÁT. FORGALOMKÉPES TÖRVÉNY ALAPJÁN

Szigliget Község Önkormányzat

1

1

KÜLTERÜLET

0

1518

0123/27//

Gyep(rét)

KORLÁT. FORGALOMKÉPES TÖRVÉNY ALAPJÁN

Szigliget Község Önkormányzat

1

1

KÜLTERÜLET

0

1404

0123/31//

Gyep(rét)

KORLÁT. FORGALOMKÉPES TÖRVÉNY ALAPJÁN

Szigliget Község Önkormányzat

1

1

KÜLTERÜLET

0

1203

0123/33//

Gyep(rét)

KORLÁT. FORGALOMKÉPES TÖRVÉNY ALAPJÁN

Szigliget Község Önkormányzat

1

1

KÜLTERÜLET

0

1454

0123/34//

Gyep(rét)

KORLÁT. FORGALOMKÉPES TÖRVÉNY ALAPJÁN

Szigliget Község Önkormányzat

1

1

KÜLTERÜLET

0

1267

0123/35//

Gyep(rét)

KORLÁT. FORGALOMKÉPES TÖRVÉNY ALAPJÁN

Szigliget Község Önkormányzat

1

1

KÜLTERÜLET

0

2898

0123/36//

Gyep(rét)

KORLÁT. FORGALOMKÉPES TÖRVÉNY ALAPJÁN

Szigliget Község Önkormányzat

6

12

KÜLTERÜLET

0

1332

0123/37//

Gyep(rét)

KORLÁT. FORGALOMKÉPES TÖRVÉNY ALAPJÁN

Szigliget Község Önkormányzat

54

216

KÜLTERÜLET

0

1601

0123/38//

Gyep(rét)

KORLÁT. FORGALOMKÉPES TÖRVÉNY ALAPJÁN

Szigliget Község Önkormányzat

1

1

KÜLTERÜLET

0

1300

0123/39//

Gyep(rét)

KORLÁT. FORGALOMKÉPES TÖRVÉNY ALAPJÁN

Szigliget Község Önkormányzat

1

1

KÜLTERÜLET

0

1306

0123/40//

Gyep(rét)

KORLÁT. FORGALOMKÉPES TÖRVÉNY ALAPJÁN

Szigliget Község Önkormányzat

1

1

KÜLTERÜLET

0

1004

0123/41//

Gyep(rét)

KORLÁT. FORGALOMKÉPES TÖRVÉNY ALAPJÁN

Szigliget Község Önkormányzat

1

1

KÜLTERÜLET

0

566

0123/42//

Gyep(rét)

KORLÁT. FORGALOMKÉPES TÖRVÉNY ALAPJÁN

Szigliget Község Önkormányzat

1

1

KÜLTERÜLET

0

2155

0123/48//

Gyep(rét)

KORLÁT. FORGALOMKÉPES TÖRVÉNY ALAPJÁN

Szigliget Község Önkormányzat

1

1

KÜLTERÜLET

0

1279

0123/50//

Gyep(rét)

KORLÁT. FORGALOMKÉPES TÖRVÉNY ALAPJÁN

Szigliget Község Önkormányzat

1

1

KÜLTERÜLET

0

1327

0123/52//

Gyep(rét)

KORLÁT. FORGALOMKÉPES TÖRVÉNY ALAPJÁN

Szigliget Község Önkormányzat

1

1

KÜLTERÜLET

0

1112

0123/56//

Gyep(rét)

KORLÁT. FORGALOMKÉPES TÖRVÉNY ALAPJÁN

Szigliget Község Önkormányzat

1

1

KÜLTERÜLET

0

1591

0123/60//

Gyep(rét)

KORLÁT. FORGALOMKÉPES TÖRVÉNY ALAPJÁN

Szigliget Község Önkormányzat

1

1

KÜLTERÜLET

0

1471

0123/62//

Gyep(rét)

KORLÁT. FORGALOMKÉPES TÖRVÉNY ALAPJÁN

Szigliget Község Önkormányzat

1

1

KÜLTERÜLET

0

1359

0123/64//

Gyep(rét)

KORLÁT. FORGALOMKÉPES TÖRVÉNY ALAPJÁN

Szigliget Község Önkormányzat

1

1

KÜLTERÜLET

0

735

0123/68//

Gyep(rét)

KORLÁT. FORGALOMKÉPES TÖRVÉNY ALAPJÁN

Szigliget Község Önkormányzat

1

1

KÜLTERÜLET

0

3824

0123/71//

Gyep(rét)

KORLÁT. FORGALOMKÉPES TÖRVÉNY ALAPJÁN

Szigliget Község Önkormányzat

1

1

KÜLTERÜLET

0

3418

0125/1//

Gyep(rét)

KORLÁT. FORGALOMKÉPES TÖRVÉNY ALAPJÁN

Szigliget Község Önkormányzat

1

1

KÜLTERÜLET

0

3418

0125/2//

Gyep(rét)

KORLÁT. FORGALOMKÉPES TÖRVÉNY ALAPJÁN

Szigliget Község Önkormányzat

1

1

KÜLTERÜLET

0

5135

0125/5//

Gyep(rét)

KORLÁT. FORGALOMKÉPES TÖRVÉNY ALAPJÁN

Szigliget Község Önkormányzat

1

4

KÜLTERÜLET

0

5860

0125/6//

Gyep(rét)

KORLÁT. FORGALOMKÉPES TÖRVÉNY ALAPJÁN

Szigliget Község Önkormányzat

1

1

KÜLTERÜLET

0

3492

0125/8//

Gyep(rét)

KORLÁT. FORGALOMKÉPES TÖRVÉNY ALAPJÁN

Szigliget Község Önkormányzat

1

1

KÜLTERÜLET

0

1338

0125/12//

Gyep(rét)

KORLÁT. FORGALOMKÉPES TÖRVÉNY ALAPJÁN

Szigliget Község Önkormányzat

1

1

KÜLTERÜLET

0

3281

0125/21//

Gyep(rét)

KORLÁT. FORGALOMKÉPES TÖRVÉNY ALAPJÁN

Szigliget Község Önkormányzat

1

1

KÜLTERÜLET

0

1978

0125/23//

Gyep(rét)

KORLÁT. FORGALOMKÉPES TÖRVÉNY ALAPJÁN

Szigliget Község Önkormányzat

1

1

KÜLTERÜLET

0

2157

0125/25//

Gyep(rét)

KORLÁT. FORGALOMKÉPES TÖRVÉNY ALAPJÁN

Szigliget Község Önkormányzat

1

1

KÜLTERÜLET

0

3578

0125/30//

Gyep(rét)

KORLÁT. FORGALOMKÉPES TÖRVÉNY ALAPJÁN

Szigliget Község Önkormányzat

1

1

KÜLTERÜLET

0

5525

0125/33//

Gyep(rét)

KORLÁT. FORGALOMKÉPES TÖRVÉNY ALAPJÁN

Szigliget Község Önkormányzat

1

1

KÜLTERÜLET

0

1799

0125/35//

Gyep(rét)

KORLÁT. FORGALOMKÉPES TÖRVÉNY ALAPJÁN

Szigliget Község Önkormányzat

2

4

KÜLTERÜLET

0

1773

0125/36//

Gyep(rét)

KORLÁT. FORGALOMKÉPES TÖRVÉNY ALAPJÁN

Szigliget Község Önkormányzat

2

4

KÜLTERÜLET

0

2920

0125/37//

Gyep(rét)

KORLÁT. FORGALOMKÉPES TÖRVÉNY ALAPJÁN

Szigliget Község Önkormányzat

1

1

KÜLTERÜLET

0

2939

0125/39//

Gyep(rét)

KORLÁT. FORGALOMKÉPES TÖRVÉNY ALAPJÁN

Szigliget Község Önkormányzat

1

1

KÜLTERÜLET

0

4832

0125/41//

Gyep(rét)

KORLÁT. FORGALOMKÉPES TÖRVÉNY ALAPJÁN

Szigliget Község Önkormányzat

1

1

KÜLTERÜLET

0

1967

0125/44//

Gyep(rét)

KORLÁT. FORGALOMKÉPES TÖRVÉNY ALAPJÁN

Szigliget Község Önkormányzat

1

1

KÜLTERÜLET

0

2308

0125/45//

Gyep(rét)

KORLÁT. FORGALOMKÉPES TÖRVÉNY ALAPJÁN

Szigliget Község Önkormányzat

1

1

KÜLTERÜLET

0

4359

0125/46//

Gyep(rét)

KORLÁT. FORGALOMKÉPES TÖRVÉNY ALAPJÁN

Szigliget Község Önkormányzat

1

1

KÜLTERÜLET

0

5441

0125/47//

Gyep(rét)

KORLÁT. FORGALOMKÉPES TÖRVÉNY ALAPJÁN

Szigliget Község Önkormányzat

1

1

KÜLTERÜLET

2

7782

0125/49//

Gyep(rét)

KORLÁT. FORGALOMKÉPES TÖRVÉNY ALAPJÁN

Szigliget Község Önkormányzat

1

1

KÜLTERÜLET

0

4950

0125/50//

Gyep(rét)

KORLÁT. FORGALOMKÉPES TÖRVÉNY ALAPJÁN

Szigliget Község Önkormányzat

1

1

KÜLTERÜLET

0

1598

0125/52//

Gyep(rét)

KORLÁT. FORGALOMKÉPES TÖRVÉNY ALAPJÁN

Szigliget Község Önkormányzat

1

1

KÜLTERÜLET

0

1459

0125/53//

Gyep(rét)

KORLÁT. FORGALOMKÉPES TÖRVÉNY ALAPJÁN

Szigliget Község Önkormányzat

1

1

KÜLTERÜLET

0

1035

0125/54//

Gyep(rét)

KORLÁT. FORGALOMKÉPES TÖRVÉNY ALAPJÁN

Szigliget Község Önkormányzat

1

1

KÜLTERÜLET

0

910

0125/55//

Gyep(rét)

KORLÁT. FORGALOMKÉPES TÖRVÉNY ALAPJÁN

Szigliget Község Önkormányzat

1

1

KÜLTERÜLET

0

900

0125/56//

Gyep(rét)

KORLÁT. FORGALOMKÉPES TÖRVÉNY ALAPJÁN

Szigliget Község Önkormányzat

1

1

KÜLTERÜLET

0

917

0125/57//

Gyep(rét)

KORLÁT. FORGALOMKÉPES TÖRVÉNY ALAPJÁN

Szigliget Község Önkormányzat

1

1

KÜLTERÜLET

0

1221

0125/58//

Gyep(rét)

KORLÁT. FORGALOMKÉPES TÖRVÉNY ALAPJÁN

Szigliget Község Önkormányzat

1

1

KÜLTERÜLET

0

2580

0125/59//

Gyep(rét)

KORLÁT. FORGALOMKÉPES TÖRVÉNY ALAPJÁN

Szigliget Község Önkormányzat

1

1

KÜLTERÜLET

0

1330

0125/60//

Gyep(rét)

KORLÁT. FORGALOMKÉPES TÖRVÉNY ALAPJÁN

Szigliget Község Önkormányzat

1

1

KÜLTERÜLET

0

6364

0126/19//

Nádas

KORLÁT. FORGALOMKÉPES TÖRVÉNY ALAPJÁN

Szigliget Község Önkormányzat

28 000

425 544

KÜLTERÜLET

0

679

0126/21//

Nádas

KORLÁT. FORGALOMKÉPES TÖRVÉNY ALAPJÁN

Szigliget Község Önkormányzat

1 000

15 198

KÜLTERÜLET

0

1155

0126/36//

Nádas

KORLÁT. FORGALOMKÉPES TÖRVÉNY ALAPJÁN

Szigliget Község Önkormányzat

1

1

KÜLTERÜLET

0

971

0126/38//

Nádas

KORLÁT. FORGALOMKÉPES TÖRVÉNY ALAPJÁN

Szigliget Község Önkormányzat

1

1

KÜLTERÜLET

0

755

0126/42//

Nádas

KORLÁT. FORGALOMKÉPES TÖRVÉNY ALAPJÁN

Szigliget Község Önkormányzat

1

1

KÜLTERÜLET

0

1042

0126/44//

Nádas

KORLÁT. FORGALOMKÉPES TÖRVÉNY ALAPJÁN

Szigliget Község Önkormányzat

1

1

KÜLTERÜLET

0

5830

0128/2//

Gyep(rét)

KORLÁT. FORGALOMKÉPES TÖRVÉNY ALAPJÁN

Szigliget Község Önkormányzat

1

1

KÜLTERÜLET

0

4045

0128/3//

Gyep(rét)

KORLÁT. FORGALOMKÉPES TÖRVÉNY ALAPJÁN

Szigliget Község Önkormányzat

1

1

KÜLTERÜLET

0

6494

0128/4//

Gyep(rét)

KORLÁT. FORGALOMKÉPES TÖRVÉNY ALAPJÁN

Szigliget Község Önkormányzat

1

1

KÜLTERÜLET

0

1332

0130/5//

Szántó

KORLÁT. FORGALOMKÉPES TÖRVÉNY ALAPJÁN

Szigliget Község Önkormányzat

1

1

KÜLTERÜLET

0

2536

0130/34//

Gyep(rét)

KORLÁT. FORGALOMKÉPES TÖRVÉNY ALAPJÁN

Szigliget Község Önkormányzat

1

1

KÜLTERÜLET

0

2802

0130/36//

Gyep(rét)

KORLÁT. FORGALOMKÉPES TÖRVÉNY ALAPJÁN

Szigliget Község Önkormányzat

1

1

KÜLTERÜLET

0

360

0132/6//

Szántó

KORLÁT. FORGALOMKÉPES TÖRVÉNY ALAPJÁN

Szigliget Község Önkormányzat

1

1

KÜLTERÜLET

0

332

0132/9//

Szántó

KORLÁT. FORGALOMKÉPES TÖRVÉNY ALAPJÁN

Szigliget Község Önkormányzat

2

4

KÜLTERÜLET

0

2767

0133/2//

Szántó

KORLÁT. FORGALOMKÉPES TÖRVÉNY ALAPJÁN

Szigliget Község Önkormányzat

1

1

KÜLTERÜLET

0

5791

0133/4//

Gyep(rét)

KORLÁT. FORGALOMKÉPES TÖRVÉNY ALAPJÁN

Szigliget Község Önkormányzat

5

10

KÜLTERÜLET

0

3362

0133/5//

Gyep(rét)

KORLÁT. FORGALOMKÉPES TÖRVÉNY ALAPJÁN

Szigliget Község Önkormányzat

1

1

KÜLTERÜLET

0

3664

0133/7//

Gyep(rét)

KORLÁT. FORGALOMKÉPES TÖRVÉNY ALAPJÁN

Szigliget Község Önkormányzat

1

1

KÜLTERÜLET

0

1967

0133/8//

Szántó

KORLÁT. FORGALOMKÉPES TÖRVÉNY ALAPJÁN

Szigliget Község Önkormányzat

1

1

KÜLTERÜLET

0

720

0133/9//

Szántó

KORLÁT. FORGALOMKÉPES TÖRVÉNY ALAPJÁN

Szigliget Község Önkormányzat

1

1

KÜLTERÜLET

0

483

0133/10//

Szántó

KORLÁT. FORGALOMKÉPES TÖRVÉNY ALAPJÁN

Szigliget Község Önkormányzat

1

1

KÜLTERÜLET

0

400

0133/11//

Szántó

KORLÁT. FORGALOMKÉPES TÖRVÉNY ALAPJÁN

Szigliget Község Önkormányzat

1

1

KÜLTERÜLET

0

723

0133/12//

Szántó

KORLÁT. FORGALOMKÉPES TÖRVÉNY ALAPJÁN

Szigliget Község Önkormányzat

1

1

KÜLTERÜLET

0

717

0133/13//

Szántó

KORLÁT. FORGALOMKÉPES TÖRVÉNY ALAPJÁN

Szigliget Község Önkormányzat

1

1

KÜLTERÜLET

0

5527

0133/52//

Nádas

KORLÁT. FORGALOMKÉPES TÖRVÉNY ALAPJÁN

Szigliget Község Önkormányzat

1

1

KÜLTERÜLET

0

2066

0133/56//

Nádas

KORLÁT. FORGALOMKÉPES TÖRVÉNY ALAPJÁN

Szigliget Község Önkormányzat

1

1

KÜLTERÜLET

0

996

0133/66//

Gyep(rét)

KORLÁT. FORGALOMKÉPES TÖRVÉNY ALAPJÁN

Szigliget Község Önkormányzat

1

1

KÜLTERÜLET

0

1986

0133/72//

Gyep(rét)

KORLÁT. FORGALOMKÉPES TÖRVÉNY ALAPJÁN

Szigliget Község Önkormányzat

2

4

KÜLTERÜLET

0

710

0133/80//

Gyep(rét)

KORLÁT. FORGALOMKÉPES TÖRVÉNY ALAPJÁN

Szigliget Község Önkormányzat

1

1

KÜLTERÜLET

0

671

0133/86//

Gyep(rét)

KORLÁT. FORGALOMKÉPES TÖRVÉNY ALAPJÁN

Szigliget Község Önkormányzat

1

1

KÜLTERÜLET

0

788

0133/98//

Gyep(rét)

KORLÁT. FORGALOMKÉPES TÖRVÉNY ALAPJÁN

Szigliget Község Önkormányzat

1

1

KÜLTERÜLET

0

431

0139/17//

Fásított terület

KORLÁT. FORGALOMKÉPES TÖRVÉNY ALAPJÁN

Szigliget Község Önkormányzat

1

1

KÜLTERÜLET

0

1195

0141/9//

Szőlő

KORLÁT. FORGALOMKÉPES TÖRVÉNY ALAPJÁN

Szigliget Község Önkormányzat

1

1

KÜLTERÜLET

0

1706

0143/78//

Szántó

KORLÁT. FORGALOMKÉPES TÖRVÉNY ALAPJÁN

Szigliget Község Önkormányzat

1

1

KÜLTERÜLET

0

2537

0153/10//

Szántó, szőlő

KORLÁT. FORGALOMKÉPES TÖRVÉNY ALAPJÁN

Szigliget Község Önkormányzat

3

4

KÜLTERÜLET

1

9162

0162/2//

Erdő

KORLÁT. FORGALOMKÉPES TÖRVÉNY ALAPJÁN

Szigliget Község Önkormányzat

1

1

KÜLTERÜLET

0

3914

0164/11//

Nádas

KORLÁT. FORGALOMKÉPES TÖRVÉNY ALAPJÁN

Szigliget Község Önkormányzat

1

1

KÜLTERÜLET

0

2406

0166/2//

Szántó

KORLÁT. FORGALOMKÉPES TÖRVÉNY ALAPJÁN

Szigliget Község Önkormányzat

1

1

KÜLTERÜLET

0

260

0166/3//

Szántó

KORLÁT. FORGALOMKÉPES TÖRVÉNY ALAPJÁN

Szigliget Község Önkormányzat

1

1

KÜLTERÜLET

0

769

0166/6//

Szántó

KORLÁT. FORGALOMKÉPES TÖRVÉNY ALAPJÁN

Szigliget Község Önkormányzat

1

1

KÜLTERÜLET

0

240

0166/7//

Gyep(rét)

KORLÁT. FORGALOMKÉPES TÖRVÉNY ALAPJÁN

Szigliget Község Önkormányzat

1

1

KÜLTERÜLET

0

551

0166/8//

Szántó

KORLÁT. FORGALOMKÉPES TÖRVÉNY ALAPJÁN

Szigliget Község Önkormányzat

1

1

KÜLTERÜLET

0

1608

0166/10//

Gyep(rét)

KORLÁT. FORGALOMKÉPES TÖRVÉNY ALAPJÁN

Szigliget Község Önkormányzat

1

1

KÜLTERÜLET

0

1322

0166/12//

Szántó

KORLÁT. FORGALOMKÉPES TÖRVÉNY ALAPJÁN

Szigliget Község Önkormányzat

1

1

KÜLTERÜLET

0

2921

0167/7//

Szántó

KORLÁT. FORGALOMKÉPES TÖRVÉNY ALAPJÁN

Szigliget Község Önkormányzat

1

1

KÜLTERÜLET

0

2726

0167/14//

Szántó

KORLÁT. FORGALOMKÉPES TÖRVÉNY ALAPJÁN

Szigliget Község Önkormányzat

1

2

KÜLTERÜLET

0

2643

0167/15//

Szántó

KORLÁT. FORGALOMKÉPES TÖRVÉNY ALAPJÁN

Szigliget Község Önkormányzat

1

2

KÜLTERÜLET

0

5620

0167/25//

Szántó

KORLÁT. FORGALOMKÉPES TÖRVÉNY ALAPJÁN

Szigliget Község Önkormányzat

2

4

KÜLTERÜLET

0

2934

0167/28//

Szántó

KORLÁT. FORGALOMKÉPES TÖRVÉNY ALAPJÁN

Szigliget Község Önkormányzat

1

4

KÜLTERÜLET

0

2866

0167/33//

Szántó

KORLÁT. FORGALOMKÉPES TÖRVÉNY ALAPJÁN

Szigliget Község Önkormányzat

1

1

KÜLTERÜLET

0

2493

0167/35//

Szántó

KORLÁT. FORGALOMKÉPES TÖRVÉNY ALAPJÁN

Szigliget Község Önkormányzat

72

432

KÜLTERÜLET

0

8211

0169/7//

Szántó

KORLÁT. FORGALOMKÉPES TÖRVÉNY ALAPJÁN

Szigliget Község Önkormányzat

1

1

KÜLTERÜLET

0

8171

0169/15//

Szántó

KORLÁT. FORGALOMKÉPES TÖRVÉNY ALAPJÁN

Szigliget Község Önkormányzat

48

120

KÜLTERÜLET

0

2617

0169/21//

Szántó

KORLÁT. FORGALOMKÉPES TÖRVÉNY ALAPJÁN

Szigliget Község Önkormányzat

6

10

KÜLTERÜLET

0

3744

0169/27//

Szántó

KORLÁT. FORGALOMKÉPES TÖRVÉNY ALAPJÁN

Szigliget Község Önkormányzat

1

1

KÜLTERÜLET

0

993

0170/2//

Gyep(rét)

KORLÁT. FORGALOMKÉPES TÖRVÉNY ALAPJÁN

Szigliget Község Önkormányzat

1

1

KÜLTERÜLET

0

120

0170/3//

Gyep(rét)

KORLÁT. FORGALOMKÉPES TÖRVÉNY ALAPJÁN

Szigliget Község Önkormányzat

12

72

KÜLTERÜLET

0

150

0170/4//

Szántó

KORLÁT. FORGALOMKÉPES TÖRVÉNY ALAPJÁN

Szigliget Község Önkormányzat

12

72

KÜLTERÜLET

0

481

0170/5//

Szántó

KORLÁT. FORGALOMKÉPES TÖRVÉNY ALAPJÁN

Szigliget Község Önkormányzat

1

1

KÜLTERÜLET

0

384

0170/7//

Gyep(rét)

KORLÁT. FORGALOMKÉPES TÖRVÉNY ALAPJÁN

Szigliget Község Önkormányzat

1

1

KÜLTERÜLET

0

2624

0170/9//

Szántó

KORLÁT. FORGALOMKÉPES TÖRVÉNY ALAPJÁN

Szigliget Község Önkormányzat

1

1

KÜLTERÜLET

0

2927

0175/8//

Szántó

KORLÁT. FORGALOMKÉPES TÖRVÉNY ALAPJÁN

Szigliget Község Önkormányzat

1

1

KÜLTERÜLET

0

3079

0175/14//

Szántó

KORLÁT. FORGALOMKÉPES TÖRVÉNY ALAPJÁN

Szigliget Község Önkormányzat

5

10

KÜLTERÜLET

0

2964

0175/22//

Szántó

KORLÁT. FORGALOMKÉPES TÖRVÉNY ALAPJÁN

Szigliget Község Önkormányzat

7

8

KÜLTERÜLET

0

2735

0175/41//

Szántó

KORLÁT. FORGALOMKÉPES TÖRVÉNY ALAPJÁN

Szigliget Község Önkormányzat

1

1

KÜLTERÜLET

0

2958

0175/42//

Szántó

KORLÁT. FORGALOMKÉPES TÖRVÉNY ALAPJÁN

Szigliget Község Önkormányzat

2

8

KÜLTERÜLET

0

2890

0175/43//

Szántó

KORLÁT. FORGALOMKÉPES TÖRVÉNY ALAPJÁN

Szigliget Község Önkormányzat

1

1

KÜLTERÜLET

0

2865

0178/4//

Szántó

KORLÁT. FORGALOMKÉPES TÖRVÉNY ALAPJÁN

Szigliget Község Önkormányzat

5

6

KÜLTERÜLET

0

2587

0178/5//

Szántó

KORLÁT. FORGALOMKÉPES TÖRVÉNY ALAPJÁN

Szigliget Község Önkormányzat

1

1

KÜLTERÜLET

0

5109

0178/6//

Szántó

KORLÁT. FORGALOMKÉPES TÖRVÉNY ALAPJÁN

Szigliget Község Önkormányzat

1

3

KÜLTERÜLET

0

2671

0178/17//

Szántó

KORLÁT. FORGALOMKÉPES TÖRVÉNY ALAPJÁN

Szigliget Község Önkormányzat

2

4

KÜLTERÜLET

0

2464

0178/22//

Szántó

KORLÁT. FORGALOMKÉPES TÖRVÉNY ALAPJÁN

Szigliget Község Önkormányzat

1

1

KÜLTERÜLET

1

3883

0178/24//

Gyep(legelő)

KORLÁT. FORGALOMKÉPES TÖRVÉNY ALAPJÁN

Szigliget Község Önkormányzat

1

1

KÜLTERÜLET

0

7087

0178/25//

Gyep(legelő)

KORLÁT. FORGALOMKÉPES TÖRVÉNY ALAPJÁN

Szigliget Község Önkormányzat

1

1

KÜLTERÜLET

0

4371

0178/26//

Gyep(legelő)

KORLÁT. FORGALOMKÉPES TÖRVÉNY ALAPJÁN

Szigliget Község Önkormányzat

1

1

KÜLTERÜLET

0

7903

0180/5//

Gyep(rét)

KORLÁT. FORGALOMKÉPES TÖRVÉNY ALAPJÁN

Szigliget Község Önkormányzat

1

1

KÜLTERÜLET

0

6561

0180/6//

Gyep(rét) és árok

KORLÁT. FORGALOMKÉPES TÖRVÉNY ALAPJÁN

Szigliget Község Önkormányzat

1

1

KÜLTERÜLET

0

2272

0180/7//

Gyep(rét) és árok

KORLÁT. FORGALOMKÉPES TÖRVÉNY ALAPJÁN

Szigliget Község Önkormányzat

1

1

KÜLTERÜLET

0

2504

0180/12//

Gyep(rét) és árok

KORLÁT. FORGALOMKÉPES TÖRVÉNY ALAPJÁN

Szigliget Község Önkormányzat

1

1

KÜLTERÜLET

0

5396

0180/14//

Gyep(rét) és árok

KORLÁT. FORGALOMKÉPES TÖRVÉNY ALAPJÁN

Szigliget Község Önkormányzat

1

1

KÜLTERÜLET

0

4748

0180/19//

Gyep(rét) és árok

KORLÁT. FORGALOMKÉPES TÖRVÉNY ALAPJÁN

Szigliget Község Önkormányzat

1

1

KÜLTERÜLET

0

2163

0180/20//

Gyep(rét)

KORLÁT. FORGALOMKÉPES TÖRVÉNY ALAPJÁN

Szigliget Község Önkormányzat

1

1

KÜLTERÜLET

0

1858

0180/21//

Gyep(rét)

KORLÁT. FORGALOMKÉPES TÖRVÉNY ALAPJÁN

Szigliget Község Önkormányzat

1

1

KÜLTERÜLET

0

7082

0180/26//

Erdő

KORLÁT. FORGALOMKÉPES TÖRVÉNY ALAPJÁN

Szigliget Község Önkormányzat

1

1

KÜLTERÜLET

0

3265

0180/28//

Gyep(rét) és árok

KORLÁT. FORGALOMKÉPES TÖRVÉNY ALAPJÁN

Szigliget Község Önkormányzat

1

1

KÜLTERÜLET

0

441

0182/17//

Fásított terület

KORLÁT. FORGALOMKÉPES TÖRVÉNY ALAPJÁN

Szigliget Község Önkormányzat

1

1

KÜLTERÜLET

0

1499

0182/18//

Fásított terület

KORLÁT. FORGALOMKÉPES TÖRVÉNY ALAPJÁN

Szigliget Község Önkormányzat

1

1

KÜLTERÜLET

0

5094

076/15//

Szemétlerakó

KORLÁT. FORGALOMKÉPES TÖRVÉNY ALAPJÁN

Szigliget Község Önkormányzat

1

1

KÜLTERÜLET

0

3603

0156/1//

Strand területe

KORLÁT. FORGALOMKÉPES TÖRVÉNY ALAPJÁN

Szigliget Község Önkormányzat

1

1

KÜLTERÜLET

0

6504

0164/5//

Sporttelep

KORLÁT. FORGALOMKÉPES TÖRVÉNY ALAPJÁN

Szigliget Község Önkormányzat

1

1

KÜLTERÜLET

0

5040

0173/16//

Horgásztanya

KORLÁT. FORGALOMKÉPES TÖRVÉNY ALAPJÁN

Szigliget Község Önkormányzat

1

1

BELTERÜLET

0

2655

186/13//

Kivett közterület

KORLÁT. FORGALOMKÉPES TÖRVÉNY ALAPJÁN

Szigliget Község Önkormányzat

1

1

BELTERÜLET

0

190

12///

Beépítetlen ter.

KORLÁT. FORGALOMKÉPES TÖRVÉNY ALAPJÁN

Szigliget Község Önkormányzat

1

1

BELTERÜLET

0

162

13///

Beépítetlen ter.

KORLÁT. FORGALOMKÉPES TÖRVÉNY ALAPJÁN

Szigliget Község Önkormányzat

1

1

BELTERÜLET

0

1281

39///

Gazd.épület, udvar

KORLÁT. FORGALOMKÉPES TÖRVÉNY ALAPJÁN

Szigliget Község Önkormányzat

1

1

BELTERÜLET

0

1338

82///

Beépítetlen ter.

KORLÁT. FORGALOMKÉPES TÖRVÉNY ALAPJÁN

Szigliget Község Önkormányzat

1

1

BELTERÜLET

0

603

143///

Beépítetlen ter.

KORLÁT. FORGALOMKÉPES TÖRVÉNY ALAPJÁN

Szigliget Község Önkormányzat

47

48

BELTERÜLET

0

134

202/2//

Beépítetlen ter.

KORLÁT. FORGALOMKÉPES TÖRVÉNY ALAPJÁN

Szigliget Község Önkormányzat

1

1

BELTERÜLET

0

364

212/9//

Beépítetlen ter.

KORLÁT. FORGALOMKÉPES TÖRVÉNY ALAPJÁN

Szigliget Község Önkormányzat

1

1

BELTERÜLET

0

1151

395///

Lakóház, udvar

KORLÁT. FORGALOMKÉPES TÖRVÉNY ALAPJÁN

Szigliget Község Önkormányzat

148

2 302

BELTERÜLET

0

763

708/4//

Ép.telek

KORLÁT. FORGALOMKÉPES TÖRVÉNY ALAPJÁN

Szigliget Község Önkormányzat

1

1

BELTERÜLET

0

969

708/5//

Ép.telek

KORLÁT. FORGALOMKÉPES TÖRVÉNY ALAPJÁN

Szigliget Község Önkormányzat

1

1

BELTERÜLET

0

3561

791///

Beépítetlen ter.

KORLÁT. FORGALOMKÉPES TÖRVÉNY ALAPJÁN

Szigliget Község Önkormányzat

1

1

BELTERÜLET

0

22

1081/3//

Beépítetlen ter.

KORLÁT. FORGALOMKÉPES TÖRVÉNY ALAPJÁN

Szigliget Község Önkormányzat

1

1

BELTERÜLET

0

1713

15///

Galéria+ Házasságkötő

KORLÁT. FORGALOMKÉPES TÖRVÉNY ALAPJÁN

Szigliget Község Önkormányzat

1

1

BELTERÜLET

0

449

31///

Tájház

KORLÁT. FORGALOMKÉPES TÖRVÉNY ALAPJÁN

Szigliget Község Önkormányzat

1

1

BELTERÜLET

0

1641

38///

Lakóház

KORLÁT. FORGALOMKÉPES TÖRVÉNY ALAPJÁN

Szigliget Község Önkormányzat

1

1

BELTERÜLET

0

554

83///

Tűzoltószertár +üzlet

KORLÁT. FORGALOMKÉPES TÖRVÉNY ALAPJÁN

Szigliget Község Önkormányzat

1

1

BELTERÜLET

0

431

178///

Községháza

KORLÁT. FORGALOMKÉPES TÖRVÉNY ALAPJÁN

Szigliget Község Önkormányzat

1

1

BELTERÜLET

0

1583

185/1//

Orvosi rendelő+lakás

KORLÁT. FORGALOMKÉPES TÖRVÉNY ALAPJÁN

Szigliget Község Önkormányzat

1

1

BELTERÜLET

0

1408

199/2//

Borospince

KORLÁT. FORGALOMKÉPES TÖRVÉNY ALAPJÁN

Szigliget Község Önkormányzat

1

1

BELTERÜLET

0

1005

201///

Kultúrház - IKSZT

KORLÁT. FORGALOMKÉPES TÖRVÉNY ALAPJÁN

Szigliget Község Önkormányzat

1

1

BELTERÜLET

0

1173

217/4

Óvoda

KORLÁT. FORGALOMKÉPES TÖRVÉNY ALAPJÁN

Szigliget Község Önkormányzat

1

1

BELTERÜLET

0

3717

218/1//

Általános Iskola

KORLÁT. FORGALOMKÉPES TÖRVÉNY ALAPJÁN

Szigliget Község Önkormányzat

1

1

BELTERÜLET

0

5666

219///

Sporttelep

KORLÁT. FORGALOMKÉPES TÖRVÉNY ALAPJÁN

Szigliget Község Önkormányzat

1

1

BELTERÜLET

0

2470

789///

Farkas villa

KORLÁT. FORGALOMKÉPES TÖRVÉNY ALAPJÁN

Szigliget Község Önkormányzat

1

1

BELTERÜLET

1

3165

887/2//

Strandfürdő

KORLÁT. FORGALOMKÉPES TÖRVÉNY ALAPJÁN

Szigliget Község Önkormányzat

12 862

13 165

BELTERÜLET

0

0

10000///

Tábori konyha

KORLÁT. FORGALOMKÉPES TÖRVÉNY ALAPJÁN

Szigliget Község Önkormányzat

1

1

KÜLTERÜLET

1

1443

04/2//

Erdő

KORLÁT. FORGALOMKÉPES TÖRVÉNY ALAPJÁN

Szigliget Község Önkormányzat

1

1

BELTERÜLET

0

2047

1538/15//

Kistérségi irodaház

KORLÁT. FORGALOMKÉPES TÖRVÉNY ALAPJÁN

Szigliget Község Önkormányzat

1

33

BELTERÜLET

0

4095

218/2//

Beépítetlen ter.

KORLÁT. FORGALOMKÉPES TÖRVÉNY ALAPJÁN

Szigliget Község Önkormányzat

1

1