Szigliget Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2016. (VIII.24.) önkormányzati rendelete

Szigliget Községért Emlékérem alapításáról és az adományozás rendjéről

Hatályos: 2016. 10. 11 - 2021. 11. 27

Szigliget Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2016. (VIII.24.) önkormányzati rendelete

Szigliget Községért Emlékérem alapításáról és az adományozás rendjéről 1

2016.10.11.

Szigliget Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyarország címerének és zászlajának használatáról, valamint állami kitüntetéseiről szóló 2011. évi CCII. törvény 24. § (9) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés i) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Kitüntető cím alapítása

1. § Szigliget község Önkormányzata abból a célból, hogy a helyi közösség szolgálatában kiemelkedő érdemeket szerzett személyeket és közösségeket méltó elismerésben részesíthesse a Szigliget Községért Emlékérmet (továbbiakban: Emlékérem) alapítja. Az Emlékérem erkölcsi elismerés, mely a település lakosságának a tiszteletét és megbecsülését fejezi ki.

2. § (1) Emlékérem adományozható annak a személyeknek, közösségnek, szervezetnek, aki vagy amely a község fejlesztésében, gazdasági gyarapodásában, kulturális és művészeti értékeinek megőrzésében, a társadalmi, szociális, kulturális élet bármely ágazatában kiemelkedően hasznos munkát végezett, és ennek révén hozzájárult a település érékeinek gyarapításához.

(2) Emlékérem évente legfeljebb 3 adományozható.

(3) Emlékérem elhunyt személynek – posztumusz – is adományozható.

(4) Az Emlékérem leírása: Az emlékérem anyaga bronz, melynek felső 2/3 részén a szigligeti vár sziluettje és az Öregfalu (Várhegy) látható. A Várhegy ábrázolását jegenyesor zárja le, alatta Szigliget felirattal. Az érem hátoldalán véséssel kell feltüntetni az adományozás évét és az elismerésben részesített nevét.

3. § (1) Az Emlékérem mellé díszoklevél jár.

(2) A díszoklevélnek tartalmazni kell:

a) Szigliget község címerét,

b) az elismerésben részesülő nevét,

c) a „ adományozásának tényét, az adományozás évét, az adományozás rövid indokát a Képviselő-testület határozata szerint, valamint a határozat számát, a következő szöveg szerint: „Szigliget Község Önkormányzata Képviselő-testülete a …./201..(..) határozata alapján adományoz (név)……..-nak, (….indok, munkájáért.)

d) a polgármester aláírását, valamint az Önkormányzat díszpecsétjét.

2. A kitüntető cím adományozásával kapcsolatos szabályok

4. § (1) A z Emlékérem adományozására javaslatot tehetnek:

a) a Szigliget községben lakóhellyel rendelkező személyek,

b) a Képviselő-testület tagjai,

c) a Szigliget községben működő civil szervezetek, közösségek.

(2) A javaslatot írásban kell benyújtani, melynek tartalmaznia kell:

a) a kitüntetésre javasolt személy, szervezet nevét, elérhetőségét,

b) a javaslat indokolását, szakmai, erkölcsi elismerés alapjául szolgáló érdemeket,

c) a javaslatot benyújtó személy/szervezet nevét, elérhetőségét, címét, sajátkezű, szervezet esetében a képviselő sajátkezű aláírását.

(3) A javaslatokat - a polgármesternek címezve - minden év szeptember 30-ig lehet benyújtani.

(4) Az Emlékérem adományozásáról szóló javaslatot a polgármester terjeszti a Képviselő-testület elé.

(5)

Az Emlékérem adományozásáról a Képviselő-testület - a beérkezett javaslatok alapján - a határidőt követő első képviselő-testületi ülésen, zárt ülés keretében dönt.
(6)Az Emlékérmet ünnepélyes keretek között falugyűlésen adja át a polgármester.
(7)Ha az elismerésre érdemes személy elhalálozott az emlékérem átvételére legközelebbi hozzátartozója jogosult.

5. § (1) A javaslattétel lehetőségéről az arra jogosultakat hirdetményben kell tájékoztatni, melyet az Önkormányzat honlapján és hirdetőtábláin is közzé kell tenni.

(2) Az elismerés nem adományozható annak a személynek, aki az adományozás időpontjában a Képviselő-testületnek, vagy a Képviselő-testület bizottságának a tagja.

(3) A javaslattételre nem jogosult személytől, vagy szervezettől érkezett javaslatokat az adományozó nem veszi figyelembe.

6. § (1) Az Emlékérem adományozásával kapcsolatos előkészítő, szervező tevékenységet a Képviselő-testület hivatala látja el.

(2) Az Emlékérem adományozásáról nyilvántartást kell vezetni, mely tartalmazza:

a) az elismerésben részesített személy nevét, születési helyét és idejét, közösség esetében a közösség nevét,

b) az adományozás indokait,

c) az átadás időpontját, az elismerés adományozásáról hozott határozat számát.

(3) Az elismerésekben részesítettek nevét az önkormányzat honlapján közzé kell tenni.

(4) A nyilvántartásról és a közzétételről a jegyző gondoskodik.

7. § Az Emlékérmet az adományozó visszavonhatja attól a személytől, akit bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen elítéltek, vagy magatartása miatt az elismerésre méltatlanná válik.

8. § Az Emlékérem költségeinek fedezetét az Önkormányzat éves költségvetésében kell biztosítani.

3. Záró rendelkezés

9. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) Hatályát veszti Szigliget Község Önkormányzata Képviselő-testületének a Szigliget Községért Emlékérem alapításáról és az adományozás rendjéről szóló 10/1994. (X. 20.) önkormányzati rendelete.

1

Az önkormányzati rendeletet a Szigliget Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2021. (XI. 26.) önkormányzati rendelete 10. §-a hatályon kívül helyezte 2021. november 27. napjával.