Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2019 (X.24.) önkormányzati rendelete

az önkormányzati képviselők és bizottsági tagok tiszteletdíjáról és juttatásairól

Hatályos: 2019. 10. 25

Martonvásár Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

21/2019. (X.24.) önkormányzati rendelete

az önkormányzati képviselők és bizottsági tagok tiszteletdíjáról és juttatásairól


Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés f) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1. § (1) A rendelet hatálya – a (2) bekezdésben foglaltak kivételével - kiterjed Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) tagjának (a továbbiakban: képviselő) és a Képviselő-testület bizottsága nem képviselő tagjának pénzbeli és természetbeni juttatásaira.

(2) A rendelet hatálya nem terjed ki a polgármesterre és az alpolgármesterre.

2. § (1) A képviselő tiszteletdíja havi bruttó 55.000.-Ft.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott tiszteletdíjon felül a képviselő-testület bizottsága elnökének, bizottsága képviselő tagjának, valamint bizottsága nem képviselő tagjának tisztsége betöltéséért külön díjazás, tiszteletdíj nem jár.

3. § (1) A tiszteletdíjról vagy annak egy részéről a jogosult a polgármesterhez címzett írásbeli nyilatkozattal mondhat le. A nyilatkozatnak tartalmaznia kell a lemondás kezdő és befejező időpontját, továbbá a lemondással érintett tiszteletdíj bruttó összegét.

4. § (1) A tiszteletdíj kifizetéséhez és a juttatás biztosításához szükséges adatokat a jogosult Martonvásár város jegyzője részére köteles bejelenteni, aki a kifizetéshez szükséges személyes adatokat a megbízatás ideje alatt, ahhoz kapcsolódóan kezeli.

(2) A tiszteletdíjat – a hatályos jogszabályokban meghatározott, bevételt szerzőt terhelő adó és járulék levonását követő összegben - havonta, átutalással kell kifizetni a jogosult bankszámla számára, legkésőbb a tárgyhót követő hó 10. napjáig. A kifizetésről a jegyző gondoskodik.

5. § Ez a rendelet 2019. október 25. napján lép hatályba.                         Dr. Szabó Tibor                                                Miklósné Pető Rita

                            polgármester                                                           aljegyző


Kihirdetve: 2019. október 24.

                                                                                                   Miklósné Pető Rita

                                                                                                           aljegyző