Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2016 (III.30.) önkormányzati rendelete

az államháztartáson kívüli forrás átvételére és átadására vonatkozó szabályokról szóló 11/2015. (IV.29) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2016. 04. 01 - 2016. 04. 02

Martonvásár Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

5/2016. (III.30.) önkormányzati rendelete

az államháztartáson kívüli forrás átvételére és átadására vonatkozó szabályokról szóló 11/2015. (IV.29) önkormányzati rendelet módosításárólMartonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 41. § (9) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1. § Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének az államháztartáson kívüli forrás átvételére és átadására vonatkozó szabályokról szóló 11/2015. (IV.29) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Ör.) 6. § (9) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„A támogatás felhasználásának kezdő időpontja tárgyév január 1., végső határideje tárgyév december 31.”

2. § Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének az államháztartáson kívüli forrás átvételére és átadására vonatkozó szabályokról szóló 11/2015. (IV.29) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Ör.) 8. § (2) bekezdésének a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

 „Elszámolási határidő:

A civil szervezetek esetében: a támogatási megállapodásban rögzítettek szerint, de legkésőbb tárgyév december 31.”

3. § (1) Ez a rendelet 2016. április 1. napján lép hatályba és hatálybalépését követő napon hatályát veszti.

(2) Ezt a rendeletet a folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.
                    ………………………                                       ………………………..

                        Dr. Szabó Tibor                                              Miklósné Pető Rita

                           polgármester                                                          aljegyzőKihirdetve: 2016. március 30.

                                                                                                 ……………………..

                                                                                                  Miklósné Pető Rita

                        aljegyző