Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2019 (X.24.) önkormányzati rendelete

a képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2014. (II.12.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2019. 10. 25 - 2019. 10. 26

Martonvásár Város Önkormányzata

Képviselő-testületének
20/2019. (X.24.) önkormányzati rendelete

a képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról

szóló 1/2014. (II.12.) önkormányzati rendelet módosításáról


Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1. §      Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének a képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2014. (II.12.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Ör.) bevezető részében „a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 53. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás” szövegrész „az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében kapott felhatalmazás” szövegrészre változik.

2. §      Az Ör. 4. §-a a következők szerint módosul:

„4. §     A helyi önkormányzati elismerő címek és díjak meghatározását, az elismerő címek és kitüntetések adományozására vonatkozó szabályokat a Martonvásár Város Önkormányzata által alapított elismerésekről és adományozásuk rendjéről szóló 1/2017. (I.18.) önkormányzati rendelet tartalmazza.”

3. §      Az Ör. 23. § (1) bekezdése a következők szerint módosul:

„(1)      A képviselő-testület a következő állandó bizottságokat hozza létre:

a)    Gazdasági Bizottság (rövidítése: GB) 11 taggal, melyből 6 tag képviselő,

b)    Humán Bizottság (rövidítése: HB) 11 taggal, melyből 6 tag képviselő.”

4. §      Az Ör. 28. § (1) bekezdése a következők szerint módosul:

„(1)      A Képviselő-testület a saját tagjai közül két fő főállású alpolgármestert (a továbbiakban: alpolgármester) választ.”

5. §      Az Ör. 43. §-a a következők szerint módosul:

„43. § A képviselő-testület nyilvános ülésén bármely állampolgár szabadon részt vehet és  az adott napirend lezárása után az ülésvezető előzetes engedélyével egy alkalommal, 3 perc időtartamban felszólalhat.”

6. §      Az Ör. 48. § (1) bekezdésében a „tűzi” szövegrész „tűzheti” szövegrészre változik.

7. §      Az Ör. 51. § (1) bekezdése a következők szerint módosul:

„(1)      A  képviselő-testület az indítvány sürgősségének elfogadásáról, annak azonnali megtárgyalásáról, vagy elvetéséről egyszerű szótöbbséggel, soron kívül dönt.”

8. §      Az Ör. 54. §-a a következők szerint módosul:

„54. § (1)  A képviselő-testületi ülésre az előterjesztést a (2) bekezdésben foglalt kivétellel írásban kell benyújtani. Az írásbeli előterjesztést legkésőbb a képviselő-testület ülését megelőző 8., bizottsági véleményezést igénylő anyagot 15. napon kell a jegyzőhöz eljuttatni, aki jogszerűségi észrevételt tesz, és gondoskodik valamennyi anyag postázásáról. Halaszthatatlan esetben a polgármester engedélyezheti az írásba foglalt előterjesztésnek és a határozati javaslatnak az ülésen történő kiosztását.

(2)     Szóbeli előterjesztést kivételesen, a képviselő-testület egyszerű szótöbbséggel hozott döntése alapján lehet felvenni a napirendek közé. A határozati javaslatot ebben az esetben is írásban kell benyújtani.

(3)     Alakuló ülésen, továbbá bizottsági ülések határozatképtelensége esetén a rendes testületi ülésen tárgyalandó előterjesztéseket a bizottságoknak nem kell tárgyalnia, a képviselő-testület a bizottsági vélemények nélkül dönt az előterjesztésekről.”

9. §      Az Ör. 56. § (1) bekezdés c) pontja a következők szerint módosul:

„c)       A felszólalásokra a jelentkezés sorrendjében kerül sor, de a polgármester soron kívül felszólalást is engedélyezhet. A felszólalás időtartama legfeljebb 5 perc. Ugyanazon tárgyhoz hozzászólni legfeljebb 3 alkalommal lehet. Ha ugyanaz a személy, ugyanazon napirenddel kapcsolatban ismételten hozzászólásra jelentkezik, a polgármester a további hozzászólásokat 3 percre korlátozhatja. Az idő túllépése miatt az ülés vezetője megvonhatja a szót a felszólalótól.”

10. §    Az Ör. 57. §-a a következők szerint módosul:

„57. § Valamely napirendi pont tárgyalása során az elnök saját hatáskörben, vagy testület bármely tagjának, a jegyzőnek az indokolt kérésére tárgyalási szünetet rendelhet el.”

11. §    Az Ör. 62. § (2) bekezdése a következők szerint módosul:

„(2)      A kizárásról az érintett képviselő kezdeményezésére vagy bármely képviselő-testületi tag javaslatára a képviselő-testület vita nélkül dönt.”

12. §    Az Ör. 75. § (3) bekezdés b) pontja a következők szerint módosul:

"b)       a második fordulóban a képviselő-testület megtárgyalja a költségvetési rendelet-tervezetet, amely több változatban is készülhet.”

13. §    Az Ör. 6. melléklet 1.10. pontjában az „alpolgármester tiszteletdíjának” szövegrész „alpolgármester illetményének” szövegrészre változik.

14. §    (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) Hatályát veszti az Ör. 1. § f) pontja.
                       Dr. Szabó Tibor                                                   Miklósné Pető Rita

                          polgármester                                                              aljegyző
Kihirdetve: 2019. október 24.

                                                                                                   Miklósné Pető Rita

                                                                                                            aljegyző