Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2014 (IV.29.) önkormányzati rendelete

a helyi közművelődési feladatok ellátásáról

Hatályos: 2014. 05. 01 - 2019. 02. 28


Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 23. § (5) bekezdés 13. pontjában és a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 77. §-ában biztosított felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:  


1. A rendelet hatálya, a közművelődési feladatok ellátásának alapelvei


1. § (1) A rendelet hatályakiterjed

a) az önkormányzat által alapított közművelődési intézményekre, szervezetekre,

b) a közművelődési tevékenység megvalósulásában résztvevőkre,

c) a közösségi színterek, közművelődési intézmények fenntartóira, működtetőire és alkalmazottaira,

d) mindazokra, akik az önkormányzat közművelődési feladatellátásában részt vesznek vagy abban részesülnek.

(2) A rendelet meghatározza a közművelődési feladatellátás szakmai alapelveit, a finanszírozás és az ellátás szervezeti kereteit. 


2. § (1) A város minden polgárának és közösségének joga, hogy

a)  igénybe vegye az önkormányzati fenntartású intézmények szolgáltatásait, valamint a közművelődési megállapodásokban szereplő ellátásokat,

b) műveltségét, készségeit gyarapítsa, közösségi művelődési jogainak érvényesítését az önkormányzat által fenntartott intézményekben, közösségi színtereken gyakorolhassa és azoktól szakmai segítséget kapjon.

(2) A 3. §-ban szabályozott feladatokat az önkormányzat a közművelődési feladatellátás szervezete révén látja el, az általa alapított Brunszvik-Beethoven Rendezvényszervező Központ és Könyvtár (a továbbiakban: BBK) útján.

(3) Az önkormányzat egyedi közművelődési alkalmak vagy tevékenységek megvalósítására a 6. § (1) bekezdésében felsoroltakkal szerződést köthet a 6. § (3) bekezdése szerint.

(4) A helyi közművelődési feladatok ellátásában az önkormányzat igényli és elősegíti a civil szervezetek, egyéb közösségek, magánszemélyek, valamint a kulturális tevékenységet is végző gazdasági társaságok közreműködését. 


2. Az önkormányzat közművelődési feladatai


3. § Az önkormányzat feladatának tekinti, hogy a településen kialakult művelődési hagyományokra, a város fejlesztésének koncepciójára, az intézmények, a civil szervezetek és a polgárok öntevékenységére alapozva, pályázatokon való részvétel mellett, a helyi lakosság elvárható igényeinek kiszolgálása és a családbarát turizmus lehetőségeinek felkutatása és kihasználása érdekében a közművelődés sajátos eszközrendszerével segítse:

a) a település kulturális értékeinek, hagyományainak feltárását, ápolását és bemutatását, a város kiemelkedő személyiségei értékteremtő tevékenységének megismertetését a lokálpatriotizmus erősítése és a szellemi vonzerő növelése érdekében, valamint a helyi kitüntetések ápolását,

b) a település környezeti, természeti, kulturális, közösségi értékeinek közismertté tételét, helytörténeti, településismertető kiadványok megjelentetését, kiállítások szervezését; a lokálpatriotizmus erősítésének érdekében a helyi értékeket védő, gazdagító összefogások ösztönzését,

c) a környezeti és városesztétikai kultúra fejlesztését,

d) családbarát egyéb művelődési lehetőségeket vagy művelődési formákat, különösen a nyilvános könyvtári ellátás működését, beleértve az iskolai könyvtárat is, továbbá az Óvodamúzeum működését,

e) a helyi hagyományokon alapuló nagyrendezvények szervezését, az ünnepek kultúrájának gondozását, különös tekintettel a Brunszvik-Beethoven-Dreher kultúrkörbe tartozó emlékek ápolását,

f) a hagyományos ünnepek közismertté tételét,

g) a szabadidő kulturált és művelődési célú eltöltéséhez a célnak megfelelő esztétikus környezet, a közösségi művelődés színtereinek és infrastruktúrájának biztosítását, kapcsolódó szolgáltatások kiépítésének ösztönzését,

h) az ismeretszerző, az amatőr alkotó és művelődő közösségek tevékenységének támogatását, különös tekintettel a kiemelkedő értékeket felmutató művészeti és szellemi alkotóközösségek, műhelyek tevékenységére,

i) a gyermekek és a fiatalok közösségi, művelődési, művészeti érdeklődésének felkeltését és ezzel kapcsolatos igényeik kielégítését,

j) a helyben tevékenykedő egyesületek, szervezetek, alapítványok támogatását,

k) az egyetemes, a nemzeti, a nemzetiségi és más nemzetiségi kultúrák megismertetését, bemutatását, gyarapítását, a különböző kultúrák közötti kapcsolatok kiépítését és fenntartását,

l) kapcsolat építését a határon túli magyarság művelődési közösségeivel és a testvértelepülések kulturális intézményeivel, egyesületeivel,

m) az együttműködés kialakítását a közművelődés és a helyi művészeti élet támogatóival,

n) az iskolarendszeren kívüli, az öntevékeny és önképző formák, az életminőséget és az életesélyt javító, tanulási, felnőttképzési lehetőségek megteremtését,

o) az iskolai képzést kiegészítő tevékenységek közül a nyelvi, a számítástechnikai és a képességfejlesztő formák szervezését,

p) az időskorú lakosság művelődésének, közösségi életének támogatását,q) a humán és közhasznú információs szolgáltatásokat,r)

a helyi művelődés-szociológiai kutatásokat.


3. Az önkormányzat éves közművelődési feladatainak meghatározása


4. § (1) A BBK és az intézménnyel együttműködő civil szervezetek, valamint az önkormányzattal közművelődési megállapodást kötött szervezetek - a középtávú közművelődési koncepció figyelembe vételével készült - éves munkatervet (rendezvénytervet) nyújtanak be a tárgyévet megelőző év utolsó rendes képviselő-testületi ülésére.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott éves munkatervek a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatában meghatározott, kultúráért felelős bizottság (a továbbiakban: Bizottság) véleményezése után kerülnek előterjesztésre a Képviselő-testület elé.

(3) Az önkormányzat és a közművelődési feladatot ellátó szervezetek a közművelődési lehetőségekről folyamatosan tájékoztatják a település polgárait

a) az elektronikus úton,b) írott sajtó útján, elsősorban a Forum Martini önkormányzati lapban,

c) plakátokon, hirdetőtáblákon, műsorfüzetekben és szórólapokon. 


4. A közművelődési feladatok ellátásának szervezeti keretei


5. § Az önkormányzat a jelen rendelet 3. §-ában felsorolt feladatok folyamatos megvalósítása érdekében a következő közművelődési helyszíneket működteti:

a) BBK alapító okiratban rögzített székhelye és telephelyei, kiemelten a könyvtár és az Óvodamúzeum,

b) a Martonvásári Beethoven Általános Iskola tornaterme,

c) a város egyes, nagyobb rendezvények megtartására alkalmas közterületei: az Emlékezés tere, a Sporttelep, Vásártér.


6. § (1) Az önkormányzat a 3. §-ban felsorolt közművelődési feladatainak ellátásában együttműködik

a) a településen működő közösségi színterekkel,

b) a kulturális tevékenységet is végző gazdasági társaságokkal,

c) a közművelődési feladatokat is ellátó civil szervezetekkel,

d) az egyházakkal,

e) a városban működő köznevelési intézményekkel,

f) azokkal az országos szervezetekkel, amelyek a város területén érdekeltek vagy érdekeltségekkel rendelkeznek.

(2) Az önkormányzat a feladatellátásba bevont, nem önkormányzati fenntartású intézményekkel, szervezetekkel a rendeletben meghatározott közművelődési feladatatok megvalósítására „közművelődési megállapodást” köt.

(3) A Bizottság minden évben - a 3. §-ban felsorolt feladatok megvalósítása érdekében - közművelődési pályázatot ír ki a civil szervezeteknek az önkormányzat tárgyévi költségvetéséről szóló rendelet hatályba lépését követően, a költségvetésben erre a célra biztosított előirányzat erejéig. A beérkező pályázatokat a Bizottság bírálja el.

(4) Közművelődési feladat ellátására csak olyan szervezettel köthető szerződés, amely a korábbi önkormányzati támogatásával hiánytalanul elszámolt, nincs köztartozása, és megfelel valamennyi vonatkozó jogszabályban foglaltaknak. 


5. A közművelődési feladatok ellátásának finanszírozása


7. § (1) A közművelődési feladatok finanszírozásának forrása

a) az önkormányzat éves költségvetési előirányzataiban foglaltak, beleértve az állami támogatást (saját forrás) is,

b) az államháztartáson belülről vagy kívülről átvett, céljellegű támogatások, és a működésből adódó szolgáltatási bevételek.

(2) A közművelődési feladat ellátásának pénzügyi fedezetét az önkormányzat az éves költségvetésének összeállítása során, a 4. § (2) bekezdés alapján véleményezett munkatervek figyelembe vételével biztosítja.

(3) A közművelődési feladatellátást biztosító szervezetrendszer finanszírozása az alábbi sorrend figyelembe vételével történik:

a) BBK,

b) közművelődési megállapodás vagy együttműködési megállapodás alapján működő szervezetek,

c) egyéb helyben tevékeny civil szervezetek,d) más feladatellátók.

(4) Az önkormányzati ünnepségek, kiemelt rendezvények megrendezéséhez a Képviselő-testület által nyújtandó támogatás összegét az önkormányzat éves költségvetése önálló előirányzatként tartalmazza.

(5) A díjköteles közművelődési szolgáltatások köréről és a díjak mértékéről tárgyévet megelőzően, de legkésőbb a tárgyévi költségvetés elfogadásával egyidejűleg kell rendelkezni. 


6. Beszámolás a közművelődési feladatok teljesítéséről


8. § (1) A közművelődési megállapodások tartalmi elemeit a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló törvény határozza meg.

(2) A közművelődési megállapodásban résztvevők a közművelődési megállapodásban rögzített feladatok teljesítéséről és a BBK szakmai tevékenységéről évente beszámol a Bizottságnak. 


7. Záró rendelkezések


9. § (1) Ez a rendelet 2014. május 1-jén lép hatályba.

(2) Hatályát veszti Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének

a) a helyi közművelődésről szóló 28/2005. (X.26.),

b) a helyi önszervező közösségek pénzügyi támogatásának rendjéről szóló 20/2004. (VI.25.)

önkormányzati rendelete.
                                       

                         Dr. Szabó Tibor                                          Dr. Szabó-Schmidt Katalin

                           polgármester                                                           jegyző
Kihirdetve: 2014. április 29.

                                                                                                                 

                                                                                           

                                                                                            Dr. Szabó-Schmidt Katalin

                                                                                                            jegyző