Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2020 (V.12.) önkormányzati rendelete

a helyi közművelődési feladatok ellátásáról szóló 4/2019. (II.13.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2020. 07. 01 - 2020. 07. 10

Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének hatáskörében eljáró Martonvásár Város Polgármestere, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése értelmében, a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 83/A. § (1) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 7. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:  


1. § Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi közművelődési feladatok ellátásáról szóló 4/2019. (II.13.) önkormányzati rendeletének (a továbbiakban: Ör.)  7. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„7. § (1) Az önkormányzat közművelődési feladatainak ellátását és a közművelődési alapszolgáltatások hozzáférhetőségét intézményben, közszolgáltatási szerződés keretében, közművelődési megállapodás alapján látja el, továbbá közösségi színterek fenntartásával biztosítja.

(2) Az Önkormányzat közművelődési megállapodást köthet a törvényben, illetve jelen önkormányzati rendeletben meghatározott közművelődési feladatok ellátása céljából, a Kult. tv. követelményeinek megfelelő jogi személlyel, természetes személlyel.

(3) A helyi közművelődési feladatok ellátásában az Önkormányzat igényli, és lehetőségeihez mérten segíti a civil közösségek, szervezetek, természetes személyek, illetve kulturális tevékenységet is végző gazdasági társaságok közreműködését.”

2. § Az Ör. kiegészül 7/A. §-sal a következők szerint:

„7/A. § Az önkormányzati közművelődési feladatellátásban résztvevő intézmény: MartonSport Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: MartonSport NKft.).

a) A közművelődési feladatellátás formája: közművelődési intézmény

b) A közművelődési intézmény típusa: integrált közművelődési intézmény, Brunszvik-Beethoven Közösségi Ház és Könyvtár (a továbbiakban: BBK)

c) A feladatellátás módja: az önkormányzat 100%-os tulajdonában álló nonprofit gazdasági társasággal kötött közszolgáltatási szerződés.

d) A Martonvásár Kft. közművelődési és kulturális feladatok ellátására kötött közművelődési megállapodás alapján látja el a Kult. tv. 76. § (3) bekezdése szerint a közművelődési alapszolgáltatásokat.

e) Székhelye: 2462 Martonvásár, Budai út 13.

f) Telephelyei:

fa) Tóth Iván Sportcsarnok, 2462 Martonvásár, Szent László út 2.

fb) Horváth Ottó Sportközpont, 2462 Martonvásár, Sporttelep utca 17.

fc) BBK, 2462 Martonvásár, Emlékezés tere 2.

fd) Martonvásári Óvodatörténeti Gyűjtemény, 2462 Martonvásár, Dózsa György út 13.

fe) Martonvásári Városi Könyvtár, 2462 Martonvásár, Szent László út 2.

ff) Ifjúsági és közösségi színtér - klubterem, 2462 Martonvásár, Deák Ferenc utca 1.”

3. § Az Ör. 

a) 8. §-ában, valamint

b) 14. § (2) bekezdésében

a „munkaterv” szövegrész helyébe a „munka- és szolgáltatási terv” szöveg lép.

4. § Az Ör.  10. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„10. § (1) Az önkormányzat a közművelődési feladatokat közösségi színterein keresztül látja el.

(2) Az önkormányzat a jelen rendeletben meghatározott közművelődési alapfeladatai folyamatos ellátása és megvalósítása érdekében közművelődési színtérként a következő helyszíneket működteti:

a) BBK (Martonvásár, Emlékezés tere 2.)

b) Martonvásári Városi Könyvtár (Martonvásár, Szent László út 2.),

c) Martonvásári Óvodatörténeti Gyűjtemény (Martonvásár, Dózsa Gy. út 13.),

d) Ifjúsági és közösségi színtér – klubterem (Martonvásár, Deák F. u. 1.).

(3) Az önkormányzat a jelen rendeletben meghatározott közművelődési alapfeladatai folyamatos ellátása és megvalósítása érdekében igény szerint kijelöli

a) a Martonvásári Beethoven Általános Iskola tornatermét és udvarát (tanítási időn kívül)

b) a város egyes, nagyobb rendezvények megtartására alkalmas közterületeit, melyek különösen:

ba) Emlékezés tere

bb) Ifjúsági park

bc) Brunszvik Teréz Óvoda aulája és udvara (nevelési időn kívül)

bd) Polgármesteri Hivatal udvara és tanácsterme

c) külön megállapodás szerint

ca) a Brunszvik-kertet,

cb) a Tóth Iván Sportcsarnokot és a Horváth Ottó Sportközpontot.

5. § Az Ör. kiegészül 12/A. §-sal a következők szerint:

„12/A. § (1) Az Önkormányzat közművelődési megállapodást köthet közművelődési alapszolgáltatások - a Kult. tv.-ben foglalt követelményeknek megfelelő - biztosítására és közösségi tér fenntartására, melybe a Kult. tv.-ben foglalt követelményeknek megfelelő alábbi intézményeket, szervezeteket vonhatja be:

a) nem önkormányzati fenntartású közművelődési intézmények,

b) az önkormányzat nem közművelődési alapfeladatú intézményei,

c) közművelődési célú társadalmi szervezetek, valamint

d) közművelődési célú gazdálkodó szervezetek.

(2) Társadalmi szervezet esetén azzal a szervezettel lehet megállapodást kötni,

a) amely rendszeres közművelődési tevékenységet folytat,

b) amelyet a bíróság jogerős bejegyző határozattal nyilvántartásba vett, és

c) amelynek köztartozása nincs.

(3) Egyéni vállalkozóval csak akkor lehet közművelődési megállapodást kötni, ha  

a) közművelődési végzettséggel és

b) ötéves szakmai gyakorlattal rendelkezik, valamint

c) köztartozása nincs.

(4) Gazdasági társasággal csak akkor lehet közművelődési megállapodást kötni, ha

a) alapdokumentumában szerepel a közművelődési tevékenység, és

b) a részvénytársaság esetében az igazgatóság, a korlátolt felelősségű társaság és közkereseti társaság  esetében ügyvezetője, betéti társaság esetén legalább egy tagja közművelődési szakember.”

6. § (1) Ez a rendelet 2020. július 1. napján lép hatályba és hatályba lépését követő 10. napon hatályát veszti.

(2) A rendeletet a helyben szokásos módon történő közzé tételen kívül, a rendeletben nevesített közművelődési színtereken is ki kell helyezni, azok lakossági forgalom számára megnyitott terében.


                        Dr. Szabó Tibor                                         Dr. Szabó-Schmidt Katalin

                           polgármester                                                            jegyző


Kihirdetve: 2020. május 12.

                                                                                            Dr. Szabó-Schmidt Katalin

                                                                                                          jegyző