Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2018 (XII.19.) önkormányzati rendelete

a helyi építési szabályzatról szóló 21/2014. (XI.26.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2019. 01. 18 - 2019. 01. 19

Martonvásár város Önkormányzata

 Képviselő-testületének

22/2018. (XII.19.) önkormányzati rendelete

a helyi építési szabályzatról szóló 21/2014. (XI.26.) önkormányzati rendelet módosításáról


Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 6/A. § (3) bekezdésében és a 62. § (6) bekezdés 6. pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1. pontjában és az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény. 6. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendeletben meghatározott véleményezésben részt vevő szervek és partnerek egyetértésével a következőket rendeli el:


1.§    (1) Jelen rendelet mellékletei:

1. melléklet: Szabályozási Terv (SZT-1 1-7., SZT-2 jelű tervlapok)

(2) Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi építési szabályzatról szóló 21/2014. (XI.26.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: HÉSZ) 1. mellékletét képező SZT-1A, SZT-1B, SZT-2, SZT-3 jelű szabályozási tervlapok helyébe jelen rendelet 1. melléklete szerinti SZT-1 1-7., SZT-2 jelű szabályozási tervlapok normatartalma lép.

(3) A HÉSZ 1. § (2) bekezdésben az „SZT-1A, SZT-1B, SZT-2, SZT-3 jelű tervlapok” szövegrész helyébe az „SZT-1 1-7., SZT-2 jelű tervlapok” szövegrész lép.

2.§       A HÉSZ 3. § (1) bekezdése a következő g) ponttal egészül ki:

„g) építési hely.”

3.§    A HÉSZ VII. fejezete a következő 15a. alcímmel és 19/A. §-sal egészül ki:

„15a. Sajátos jogintézmények


19/A. § A település önkormányzata a vonatkozó törvényben meghatározott sajátos jogintézményeket alkalmazhatja a településrendezési feladatok végrehajtása érdekében.”

4.§       (1) A HÉSZ 22. § (1) bekezdésben

a) a „kialakuló építési telkek” szövegrész helyébe a kialakuló telkek szövegrész,

b) az „építési övezetnek” szövegrész helyébe az övezetnek, építési övezetnek szövegrész lép.(2) A HÉSZ 22. § (4) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

„(4) Új közforgalom elől elzárt vagy el nem zárt magánút szélességi mérete nem
 lehet kisebb

- építési telkek feltárása esetén 6,0 m-nél,

- építési teleknek nem minősülő telkek feltárása esetén 4,0 m-nél.”

(3) A HÉSZ 22. §-a a következő (8) és (9) bekezdéssel egészül ki:

„(8) Telekalakítás eredményeként nem jöhet létre több építési övezetbe vagy övezetbe sorolt telek.

(9) Több építési övezetbe, övezetbe eső telek övezethatáron történő megosztása esetén a megosztást követően kialakuló telkek nagysága az építési övezetre vagy övezetre meghatározott kialakítható legkisebb telekméretnél, telekszélességnél kisebb is lehet.”

5.§       A HÉSZ 34. §-a a következő (4) és (5) bekezdéssel egészül ki:

„(4) Az építési övezetben, övezetben előírt legkisebb kialakítható telekméretnél kisebb meglévő telek is beépíthető.

(5) A Szabályozási terven jelölt, elkerülő út céljára fenntartott területen épület, úthoz nem kapcsolódó egyéb műtárgy nem helyezhető el.”

6.§       A HÉSZ 39. § (2) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) Kerítés magassága – intézményi rendeltetés, továbbá Gksz, Gip, Gip-e, K-t, K-sp, K-mü, K-bü jelű építési övezetek kivételével - nem haladhatja meg az 1,7 m-t, a lábazat legfeljebb 0,6 m magas lehet.”

7.§       A HÉSZ 40. § (3) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) Saroktelek esetében az előkerti építési határvonalat, amely egyben építési vonal is – az utcakép egységessége és a településkép megőrzése érdekében – úgy kell megválasztani, hogy a csatlakozó utcák telkeinek építési vonalához igazodjon. Ebben az esetben az építési övezet, övezet oldalhatárára vonatkozó előírásokat nem kell alkalmazni.”

8.§       A HÉSZ 41/A. §-a a következő (9) bekezdéssel egészül ki:

„(9) Lk1 építési övezet építési telkein elhelyezett épület szintszáma nem haladhatja meg a 3 szintet.”

9.§       (1) A HÉSZ 42. § (11) bekezdésben szereplő táblázat a következő, 8. sorral egészül ki:

2

Építési övezeti jele

Beépítés módja

Kialakítható legkisebb területe

(m²)

Kialakítható legkisebb telekszélessége (m)

Legnagyobb megengedhető beépítettsége (%)

Épületeinek legnagyobb épületmagassága (m)

Minimális zöldfelületi aránya (%)

Legnagyobb megengedett terepszint alatti beépítettség (%)

8

Lke6

Z

350

10

30

5,0

50

30

(2) A HÉSZ 42. § (12) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:
„(12) Lke, Lke1* építési övezetekben, a megengedett legnagyobb épületmagasság – jellemzően utcára merőleges tetőgerincű utcai oromfalas épület esetén – 0,5 méterrel túlléphető.”
(3) A HÉSZ 42. §-a a következő (13a) bekezdéssel egészül ki:
„(13a) Lke, Lke1* építési övezetek építési telkein legfeljebb 2 lakó rendeltetés helyezhető el.”
(4) A HÉSZ 42. § (14) bekezdésben a „legalább 1 m-re” szövegrész helyébe a „1,0-1,5 m-re vagy meglévő épület kialakult vonalában” szöveg lép.
(5) A HÉSZ 42. § (18) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:
„(18) Lke2 építési övezetekben, a megengedett legnagyobb épületmagasság – jellemzően utcára merőleges tetőgerincű utcai oromfalas épület esetén – 0,5 méterrel túlléphető.”
(6) A HÉSZ 42. §-a a következő, (20a) bekezdéssel egészül ki:
„(20a) Lke2 építési övezet építési telkein legfeljebb 2 lakó rendeltetés helyezhető el.
(21/A) Lke2 építési övezet építési telkein épület csak a telekhatártól 1,0-1,5 m-re vagy a meglévő épület kialakult vonalában helyezhető el.”
(7) A HÉSZ 42. § (23) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:
„(23) Lke3 építési övezetekben, a megengedett legnagyobb épületmagasság – jellemzően utcára merőleges tetőgerincű utcai oromfalas épület esetén – 0,5 méterrel túlléphető.”
(8) A HÉSZ 42. §-a a következő (33) bekezdéssel egészül ki:
„(33) Lke6 építési övezetben a beépítési mód zártsorú. Hézagosan zártsorú épület-elhelyezés esetén az épülettömegek között legalább 6,0 m-es épülethézagot kell biztosítani.”
10.§     (1) A HÉSZ 43. § (6) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:
„(6) Falusias lakóterület építési övezeteiben, a megengedett legnagyobb épületmagasság – jellemzően utcára merőleges tetőgerincű utcai oromfalas épület esetén – 0,5 méterrel túlléphető.”
(2) A HÉSZ 43. § (15) bekezdésben a „legalább 1 m-re” szövegrész helyébe a 1,0-1,5 m-re vagy meglévő épület kialakult vonalában szöveg lép.
(3) A HÉSZ 43. § (19) bekezdésben a „legalább 1 m-re” szövegrész helyébe a 1,0-1,5 m-re vagy meglévő épület kialakult vonalában szöveg lép.
11.§     (1) A HÉSZ 44. § (8) bekezdésben szereplő táblázat a következő 9. sorral egészül ki:

2

Építési övezeti jele

Beépítés módja

Kialakítható legkisebb területe

(m²)

Kialakítható legkisebb telekszélessége (m)

Legnagyobb megengedhető beépítettsége (%)

Épületeinek legnagyobb épületmagassága (m)

Minimális zöldfelületi aránya (%)

Legnagyobb megengedett terepszint alatti beépítettség (%)

9

Vt7

SZ

5000

50

40

10,5

30

40

(2) A HÉSZ 44. § (10) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:
„(10) Vt1 építési övezetekben, a megengedett legnagyobb épületmagasság – jellemzően utcára merőleges tetőgerincű utcai oromfalas épület esetén – 0,5 méterrel túlléphető.”
(3) A HÉSZ 44. §-a
a) a következő (10a) bekezdéssel egészül ki:
„(10a) Vt1 építési övezet építési telkein épület csak a telekhatártól 1,0-1,5 m-re vagy a meglévő épület kialakult vonalában helyezhető el.”
b) a következő (22) bekezdéssel egészül ki:
 „(22) Vt7 építési övezetben a megengedett legnagyobb épületmagasság sportcsarnok építése esetén 3,0 méterrel túlléphető.”
c) a következő (23) bekezdéssel egészül ki:
 „(23) Vt7 építési övezet telkein több épület is elhelyezhető.”
12.§     (1) A HÉSZ 45. § (5) bekezdésben szereplő táblázat a következő 7. sorral egészül ki:

2

Építési övezeti jele

Beépítés módja

Kialakítható legkisebb területe

(m²)

Kialakítható legkisebb telekszélessége (m)

Legnagyobb megengedhető beépítettsége (%)

Épületeinek legnagyobb épületmagassága (m)

Minimális zöldfelületi aránya (%)

Legnagyobb megengedett terepszint alatti beépítettség (%)

7

Gksz4

SZ

3000

30

50

7,5

20

50

(2) A HÉSZ 45. §-a a következő (10) bekezdéssel egészül ki:
„(10) Gksz4 építési övezet építési telkein – ha az alkalmazott technológia miatt nagyobb épületmagasság szükséges – földszintes épület esetében a legnagyobb épületmagasság 3,0 méterrel túlléphető.”
13.§     (1) A HÉSZ 47. §-a a következő (5a) bekezdéssel egészül ki:
„(5a) Egyéb ipari terület építési övezeteinek építési telkein állattartó épület nem helyezhető el.”
(2) A HÉSZ 47. § (6) bekezdésben szereplő táblázat helyébe a következő táblázat lép:

1

AZ ÉPÍTÉSI TELEK


A

B

C

D

E

F

G

H

2

Építési övezeti jele

Beépítés módja

Kialakítható legkisebb területe

(m²)

Kialakítható legkisebb telekszélessége (m)

Legnagyobb megengedhető beépítettsége (%)

Építményének legnagyobb épületmagassága (m)

Minimális zöldfelületi aránya (%)

Legnagyobb megengedhető terepszint alatti beépítettség (%)

3

Gip-e1

SZ

5000

80

40

9,0

40

30

4

Gip-e2

Sz

10000

80

50

12,0

25

50

5

Gip-e3

Sz

5000

50

10

6,0

60

10

(3) A HÉSZ 47. § (7)-(8) bekezdés helyébe a következő rendelkezések lépnek
„(7) Gip-e1 építési övezet építési telkein – ha az alkalmazott technológia miatt nagyobb épületmagasság szükséges – földszintes épület esetén a legnagyobb épületmagasság 12,0 m.
(8) Gip-e1 építési övezet II. ütembe sorolt telkei csak az I. ütembe sorolt terület legalább 70%-os kialakítását és beépítését követően építhetők be.”
(4) A HÉSZ 47. §-a a következő (14) és (15) bekezdésekkel egészül ki:
„(14) Gip-e3 építési övezetben a (2) bekezdés a)-b) pont szerinti rendeltetések nem helyezhetők el.
(15) Gip-e3 építési övezetben elhelyezett műtárgy legmagasabb pontja nem haladhatja meg a 9,0 m-t.”
14.§     (1) A HÉSZ 51. §-a a következő (5a) bekezdéssel egészül ki:
„(5a) Különleges terület – mezőgazdasági üzem építési övezeteinek építési telkein – amennyiben az övezeti előírás másként nem rendelkezik – állattartó épület nem helyezhető el.”
(2) A HÉSZ 51. § (6) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:
„(6) A különleges terület – mezőgazdasági üzemi terület építési övezeteit, valamint az azokban betartandó telekalakítási és beépítési előírásokat a következő táblázat tartalmazza:

1

AZ ÉPÍTÉSI TELEK


A

B

C

D

E

F

G

H

2

Építési övezeti jele

Beépítés módja

Kialakítható legkisebb területe

(m²)

Kialakítható legkisebb telekszélessége (m)

Legnagyobb megengedhető beépítettsége (%)

Épületeinek legnagyobb épületmagassága (m)

Minimális zöldfelületi aránya (%)

Legnagyobb megengedett terepszint alatti beépítettség (%)

3

K-mü1

SZ

10 000

80

40

6,0

40

30

4

K-mü2

SZ

5000

50

40

6,0

40

30

5

K-mü3

SZ

3000

30

40

6,0

40

30

6

K-mü4

SZ

10000

80

30

7,5

40

30

SZ               szabadonálló beépítés”
(3) A HÉSZ 51. § (7)-(8) bekezdései helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(7) K-mü1 építési övezet építési telkein – ha az alkalmazott technológia miatt nagyobb épületmagasság szükséges – földszintes épület esetében a legnagyobb
épületmagasság 9,0 m.
(8) K-mü1 építési övezet építési telkein állattartó épület elhelyezhető.”
(4) A HÉSZ 51. §-a a következő (9)-(11) bekezdésekkel egészül ki:
„ (9) K-mü2 építési övezet építési telkein – ha az alkalmazott technológia miatt nagyobb épületmagasság szükséges – földszintes épület esetében a legnagyobb
épületmagasság 9,0 m.
(10) K-mü3 építési övezet építési telkein – ha az alkalmazott technológia miatt nagyobb épületmagasság szükséges – földszintes épület esetében a legnagyobb
épületmagasság 9,0 m.
(11) K-mü4 építési övezet építési telkein a (2) bekezdés szerinti épületek mellett a mezőgazdasági kutatás-fejesztéshez kapcsolódó rendeltetésű épületek, továbbá a mezőgazdasági kutatás-fejlesztés létesítményei is elhelyezhetők.”
15.§     (1) A HÉSZ 53. § (5) bekezdésben szereplő táblázat helyébe a következő táblázat lép:

1

AZ ÉPÍTÉSI TELEK


A

B

C

D

E

F

G

H

2

Építési övezeti jele

Beépítés módja

Kialakítható legkisebb területe

(m²)

Kialakítható legkisebb telekszélessége (m)

Legnagyobb megengedhető beépítettsége (%)

Építményének legnagyobb épületmagassága (m)

Minimális zöldfelületi aránya (%)

Legnagyobb megengedhető terepszint alatti beépítettség (%)

3

K-k

SZ

K

K

40

13,0

40

40

(2) A HÉSZ 53. § (9) bekezdésben a „15,0 m-t” szövegrész helyébe a 16,5 m-t szöveg lép.
16.§     A HÉSZ 55. §-a a következő (6) bekezdéssel egészül ki:
„(6) Zkk3 övezet telkein épület nem helyezhető el.”
17.§     A HÉSZ 63. §-a a következő (9) bekezdéssel egészül ki:
„(9) Kb-tur1 övezet telkein elhelyezett épület szintszáma nem haladhatja meg a
3 szintet.”
18.§     (1) A HÉSZ 64. § (4) bekezdés d)-e) pontok helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„d) a beépítettség mértéke                                        4,5%;
e) legnagyobb megengedhető épületmagasság        9,0 m;”
(2) A HÉSZ 64. § (6)-(7) bekezdés helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(6) Kb-k övezet telkein új épület a szabályozási terven jelölt építési helyen építhető. Az építési helyen kívül kizárólag a turizmushoz és a rekreációhoz kapcsolódó kiszolgáló- és fedett, nyitott létesítmény, ennek kiszolgáló helyiségei és nyilvános illemhelyiség helyezhető el.
(7) Kb-k övezet telkein a szabályozási terven jelölt építési helyen kívül eső meglévő épület felújítható, korszerűsíthető, de nem alakítható át, s nem bővíthető.”

(3) A HÉSZ 64. §-a a következő (6a) bekezdéssel egészül ki:

„(6a) Kb-k övezet telkein elhelyezett épület legmagasabb pontja nem haladhatja meg
a 11,0 m-t.”

19.§     A HÉSZ 65. § (7) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

 „(7) K-k építési övezetben és Kb-k építési övezetben az OTÉK által előírt várakozóhelyek 75%-a közterületen is biztosítható a jogszabályban előírt tartalmú közlekedési vizsgálat alapján.”

20.§  A HÉSZ 2. melléklet 2.1. pontjában szereplő táblázat helyébe a következő
táblázat lép:

Ssz

Helyrajzi szám

Fekvés

Településrendezési cél

1.

178, 179, 180, 181

Dózsa György út

Városközponti funkció erősítése

2.

186, 187, 188/1

Dózsa György út

Városközponti funkció erősítése

3.

189/1

Fehérvári út 1.

Városközponti funkció erősítése

4.

470

Szent László út 1.

Városközponti funkció erősítése

5.

498/72

Gólyahír utca

Tömbbelső feltárás, út kialakítása

6.

552/1

Széchenyi István u.

Közlekedési terület - parkoló kialakítása

7.

674, 675, 676, 677, 678

Budai út

Településközpont kialakítása

8.

685

Deák F. u. 8.

Közlekedési terület kialakítása

9.

994, 1034

Budai út 40., Orgona u. 21.

Tömbbelső feltárás, út kialakítása

10.

1016, 1017, 1018

Rákóczi u. 17

Tömbbelső feltárás, út kialakítása

11.

1045, 1047, 1050, 1051, 1052, 1053, 1054, 1055, 1056, 1057, 1058, 1059, 1060, 1061

Rákóczi Ferenc utca – Budai út

Városközponti funkció erősítése

12.

1063, 1064, 1065, 1066, 1067/1, 1067/2, 1068, 1069/2

Budai út

Tömbbelső feltárás, út kialakítása

13.

 1071, 1072, 1073

Emlékezés tere K-i oldal

Városközponti funkció erősítése

14.

1077/2-3, 1077/7-8,

Rákóczi u.

Településközpont kialakítása

15.

1240/2, 1240/3

Temetőtől északra

Városüzemeltetés

16.

1243, 1244

Orgona utca

Temetőbővítés

17.

1251

Ady E. u. 24.

Városüzemeltetés

18.

1298/3-7

Orgona u.

Szociális lakásépítés

19.

0152/1

Autópálya-csomópont északi oldala

Helyi gazdaság bővítése

20.

0172/2, 0212, 0216/4

Szőlőhegyi u. (külterület)

Közjóléti erdő kialakítása

21.

0180/5, 0181/3-4

Szent László-patak északi szakasza

Közösségi turisztikai célú terület kialakítása

22.

0210

Orbánhegyi utcától délre

Közösségi turisztikai célú terület kialakítása
Záró rendelkezések

21.§ Jelen rendelet 2019. január 18. napján lép hatályba, és a következő napon hatályát veszti.

22.§  Hatályát veszti a HÉSZ

 1. 2.§ b) és m) pontja,
 2. III. fejezete,
 3. 10.§ (2) bekezdése,
 4. 11.§ (3) bekezdése,
 5. 12.§-a,
 6. 17.§-a,
 7. 19.§ (1) d) pontja,
 8. 30.§ (2) és (4) bekezdése,
 9. 33.§ (1)-(2) és (5) bekezdése,
 10. 35.§-a,
 11. 36.§-a,
 12. 37.§ (2) a) pontja és (3) bekezdése,
 13. 39.§ (1) és(4) bekezdése,
 14. 42.§ (6), 43. § (8), 44. § (4) és 60. § (3) bekezdésben az „egyéb épületpótló műtárgy” szövegrész,
 15. 42.§ (20) bekezdése,
 16. 44.§ (18) bekezdése,
 17. 46.§-a,
 18. 53.§ (7) és (10) bekezdése,
 19. 59.§ (2) bekezdése,
 20. 60.§ (4) bekezdése,
 21. 64.§ (8) bekezdése.                             Dr. Szabó Tibor                                    Miklósné Pető Rita

                               polgármester                                               aljegyzőKihirdetve:


Martonvásár, 2018. december 19.

                                                                                            Miklósné Pető Rita

                                                                                                      aljegyző