Szigliget Község Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2017. (VIII.4.) önkormányzati rendelete

a településfejlesztési, a településrendezési, és a településképi partnerségi egyeztetés szabályairól

Hatályos: 2017. 08. 05

Szigliget Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva - figyelemmel a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 29. §-ában foglaltakra is - a következőket rendeli el:


1. A rendelet célja

1. §


Jelen rendelet célja, hogy Szigliget Község Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) a településfejlesztési koncepció, az integrált településfejlesztési stratégia, a településrendezési eszközök, a településképi arculati kézikönyv és a településképi rendelet (a továbbiakban együtt: településfejlesztési, településrendezési, valamint településképi dokumentumok) elkészítésére, módosítására irányuló eljárás során történő egyeztetéseknél biztosítsa a lakosság, az érdekképviseleti, civil és gazdálkodó szervezetek, vallási közösségek minél szélesebb körben történő bevonását, az elfogadott dokumentumok nyilvánosságát és az észrevételek, javaslatok megfelelő dokumentálási rendjét.


2. A rendelet hatálya

2.§


(1) E rendelet hatálya Szigliget településfejlesztési koncepciójának, integrált településfejlesztési stratégiájának, településrendezési eszközeinek, településképi arculati kézikönyvének és településképi rendeletének készítése, módosítása során a 3. § szerinti partnerekre, valamint a partnerségi egyeztetés szabályaira terjed ki.


(2) Szigliget településfejlesztési, településrendezési, valamint településképi dokumentumainak elkészítésének, vagy azok módosításának a lakossággal, érdekképviseleti, civil és gazdálkodó szervezetekkel, vallási közösségekkel történő véleményeztetése a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) és jelen rendeletben meghatározott szabályok szerint történik.


3. A partnerek meghatározása

3.§


(1) E rendelet alkalmazásában partnerek: Szigliget község lakossága, a település közigazgatási területén ingatlannal rendelkezni jogosult természetes vagy jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, a településen működő egyházak, valamint Szigliget Község Önkormányzatánál (a továbbiakban: Önkormányzat) a véleményezési eljárásokba bejelentkezett érdekképviseleti, civil és gazdálkodó szervezetek.


(2) Az érdekképviseleti, a civil és gazdálkodó szervezet az adott véleményezési eljárásba, az Önkormányzat polgármesteréhez a megadott határidőben benyújtott írásbeli kérelemmel jelentkezhet be. A kérelemben meg kell jelölni a véleményezési eljárás tárgyát, a szervezet nevét, képviselőjét, postai címét és e-mail címét.


4. A partnerek tájékoztatásának módja és eszközei

4. §


(1) A polgármester a településfejlesztési, településrendezési, valamint településképi dokumentumok készítése, módosítása tekintetében a www.szigliget.hu honlapon (a továbbiakban: honlap) és az Önkormányzat 8264 Szigliget, Kossuth u. 54. szám alatti hirdetőtáblán tájékoztatót tesz közzé, a Korm. rendeletben meghatározott esetben lakossági fórumot tart.


(2) A polgármester az értelmezéshez szükséges részletezettségű és szükség esetén alátámasztó munkarészeket tartalmazó tájékoztatást a településfejlesztési, településrendezési, valamint településképi dokumentumoktól és az egyeztetési eljárás módjától, valamint a tájékoztatás helyétől és módjától függően – a meghatározott egyeztetési szakaszokra (előzetes tájékoztató, munkaközi tájékoztató) is figyelemmel – készíti el.


(3) A lakossági fórum helyének és idejének kihirdetése a hirdetőtáblán és a honlapon történik a lakossági fórumot megelőzően legalább 8 nappal.


(4) Amennyiben a hirdetőtáblán történő elhelyezést a településfejlesztési, településrendezési, valamint településképi dokumentumok terjedelme, formátuma nem teszi lehetővé, úgy a tájékoztatóban közölt időpontokban és helyszíneken van lehetőség betekintésre e dokumentumokba.


(5) A partnerek a honlapról letölthető, illetve a Szigligeti Közös Önkormányzati Hivatalban átvehető partneri adatlap (1. melléklet) felhasználásával a tájékoztatóban meghatározott határidőn belül tehetnek észrevételt, javaslatot, nyilváníthatnak véleményt a településfejlesztési, településrendezési, valamint településképi dokumentumok tekintetében.


(6) Az aláírt partneri adatlapon meg kell jelölni az egyeztetési eljárás tárgyát, a partner nevét/képviselőjét, címét/székhelyét, döntése szerint e-mail címét, telefonszámát. Ezen adatok megadása szükséges az érintett részéről abban az esetben is, ha a lakossági fórumon elhangzott javaslatát, észrevételét kéri jegyzőkönyvbe foglalni.


(7) A partneri adatlapon a partnerek észrevételt és javaslatot a közzétett tájékoztató alapján a tájékoztató megjelenésének napjától a tájékoztatóban meghatározott határidőig tehetnek

a) a papír alapú adatlap Szigligeti Közös Önkormányzati Hivatal címére (8264 Szigliget, Kossuth u. 54.) történő megküldésével, személyes leadásával, vagy

b) az adatlap elektronikus levél mellékleteként történő megküldésével az adatlapon feltüntetett e-mail címre.


5. A javaslatok, vélemények dokumentálásának, elfogadásának és nyilvántartásának módja

5. §


(1) A beérkezett véleményeket a Szigligeti Közös Önkormányzati Hivatal műszaki ügyintézője rendszerezi, melyek átadásra kerülnek a településfejlesztési, településrendezési, valamint településképi dokumentumok készítésével megbízott személynek, aki ezek figyelembe vételével elkészíti a dokumentum tervezetét, amelyet a Szigligeti Közös Önkormányzati Hivatal műszaki ügyintézője továbbít a honlap karbantartásával megbízottnak, aki gondoskodik a honlapon található tárhelyre történő feltöltéséről.


(2) Azt a partnert, aki a közétett határidőn belül véleményt nem nyilvánított, javaslatot nem tett, a határidő leteltét követően hozzájáruló partnernek kell tekinteni, az egyeztetés további szakaszaiban és elfogadási szakaszban egyaránt.


(3) Azt a partnert, aki a partnerségi egyeztetés során határidőn belül véleményt nem adott, vagy adott, de a 4. § (1) bekezdés szerinti meghívásos egyeztető tárgyaláson a meghívás ellenére nem vett részt, kifogást nem emelő partnernek kell tekinteni, az egyeztetés további szakaszaiban és elfogadási szakaszban egyaránt.


(4) Az érdemi, adatlapon érkezett észrevételeket, javaslatokat az ügyirat részeként kell megőrizni.


(5) Az elkészített és közzétett dokumentumtervezetre érkezett valamennyi érdemi észrevételt, javaslatot az Önkormányzat főépítésze értékeli, összegzi és eltérő észrevételek, javaslatok esetén a polgármester azok tisztázása érdekében egyeztetést kezdeményezhet.


(6) Az érintettek meghívásáról a Szigligeti Közös Önkormányzati Hivatal műszaki ügyintézője gondoskodik. Az egyeztetésről jegyzőkönyv készül.


(7) A beérkezett észrevételeket, javaslatokat - egyeztetés esetén a jegyzőkönyvet is - ismertetni kell a képviselő-testülettel, amelyek elfogadásáról vagy el nem fogadásáról a képviselő-testület dönt.


(8) Amennyiben az állami főépítészi eljárásban, a partnerek részéről nem érkezik észrevétel, javaslat, az Önkormányzat főépítésze – partnerségi egyeztetést lezáró döntésként – ennek tényét írásban rögzíti, ez esetben képviselő-testületi döntésre nincs szükség.


(9) A képviselő-testület – állami főépítészi eljárás esetén az Önkormányzat főépítészének – döntése feltöltésre kerül a honlapra.


6. Az elfogadott koncepció, stratégia, településrendezési eszközök, kézikönyv és településképi rendelet nyilvánosságát biztosító intézkedések

6. §


Az elfogadott településfejlesztési, településrendezési, valamint településképi dokumentumokat – a hatályba lépésüket követően – a Szigligeti Közös Önkormányzati Hivatal műszaki ügyintézője továbbítja a honlap karbantartásával megbízottnak, aki gondoskodik a honlapon található tárhelyre történő feltöltéséről.


7. Záró rendelkezés

7. §


(1) Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.


(2) E rendelet rendelkezéseit a hatályba lépését követően indult eljárásokban kell alkalmazni.
Balassa Balázs                                                                              Lutár Mária

                                polgármester                                                                                     jegyző


Mellékletek