Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2019 (III.27.) önkormányzati rendelete

a közterületek és magánutak elnevezésének, valamint a házszámozás szabályainak megállapításáról szóló 23/2016. (XII.14.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2019. 04. 01 - 2019. 04. 10

Martonvásár Város Önkormányzat

Képviselő-testületének

6/2019. (III.27.) önkormányzati rendelete

a közterületek és magánutak elnevezésének, valamint

a házszámozás szabályainak megállapításáról szóló

23/2016. (XII.14.) önkormányzati rendelet módosításáról


Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 51. § (5) bekezdésében és 143. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában és Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésének 3. pontjában meghatározott feladatkörében, továbbá a 13. § tekintetében az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva a következőt rendeli el:


1. § Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének a közterületek és magánutak elnevezésének, valamint a házszámozás szabályainak megállapításáról szóló

23/2016. (XII.14.) önkormányzati rendeletének (a továbbiakban: Ör.) 11. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„11. § Az elnevezés, illetve az elnevezés változás következtében módosuló házszámokat, azok változásait a Martonvásár Város Jegyzője (a továbbiakban: Jegyző) állapítja meg a 16. §-ban foglaltaknak megfelelően.

2. § Az Ör. 17. § (2) bekezdésének helyébe a következő rendelkezés lép:

17. §  (2) A házszámozás egyszerűsített határozattal történő megállapítása a Jegyző hatásköre.

3. § Az Ör. 17. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„17. § (4) A házszámot a Jegyző hivatalból állapítja meg a következő esetekben:

  1. új közterület létrejötte,
  2. kialakult házszámozási rendben fennálló hiba vagy hiány,
  3. Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete által megállapított, illetve megváltoztatott közterület-elnevezés

esetén.”

4. § Az Ör. 17. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„17. § (5) Közterületenként több ingatlant érintő házszám megváltoztatása ingatlanonként egyszerűsített határozatban történhet.”

5. § Ez a rendelet 2019. április 1. napján lép hatályba, és a hatálybalépését követő 10. napon hatályát veszti, rendelkezéseit a hatályba lépését követően induló ügyekben kell alkalmazni.                        Dr. Szabó Tibor                                             Miklósné Pető Rita

                          polgármester                                                         aljegyző


Kihirdetve: 2019. március 27.

                                                                                                 Miklósné Pető Rita

                                                                                                          aljegyző